Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rivastigmin Stada

   1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg och 6 mg hårda kapslar
   Rivastigmin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rivastigmin Stada är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rivastigmin Stada
   3. Hur du använder Rivastigmin Stada
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rivastigmin Stada ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rivastigmin Stada är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Rivastigmin Stada är rivastigmin.

   Rivastigmin hör till en grupp av substanser som kallas kolinesterashämmare. Hos patienter med Alzheimers demens eller demens orsakad av Parkinsons sjukdom dör vissa nervceller i hjärnan. Det leder till låga nivåer av neurotransmittorn acetylkolin (ett ämne som gör att nervceller kan kommunicera med varandra). Rivastigmin verkar genom att blockera enzymerna som bryter ned acetylkolin (acetylkolinesteras och butyrylkolinesteras). Genom att blockera dessa enzymer ökar Rivastigmin Stada acetylkolinnivåerna i hjärnan, och hjälper på så sätt till att minska symtomen av Alzheimers sjukdom och demens orsakad av Parkinsons sjukdom.

   Rivastigmin Stada används för behandling av vuxna patienter med lätt till måttligt svår Alzheimers demens, en fortskridande hjärnsjukdom som gradvis påverkar minne, intellektuell förmåga och beteende. Rivastigmin Stada kan också användas för behandling av lätt till måttlig svår demens hos vuxna patienter med Parkinsons sjukdom.

   Rivastigmin som finns i Rivastigmin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rivastigmin Stada

   Använd inte Rivastigmin Stada

   • om du är allergisk mot rivastigmin, mot andra karbamatderivater eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du får en hudreaktion som sprids utanför rivastigmin plåstrets storlek, om en intensivare lokal reaktion uppstår (t.ex. blåsor, ökande hudinflammation, svullnad) och om den inte förbättras inom 48 timmar efter att depotplåstret tagits bort.

   Om detta stämmer in på dig, tala med din läkare och ta inte Rivastigmin Stada.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Rivastigmin Stada

   • om du har, eller någon gång har haft, oregelbunden eller långsamma hjärtslag.

   • om du har, eller någon gång har haft, aktivt magsår.

   • om du har, eller någon gång har haft, svårigheter med att urinera.

   • om du har, eller någon gång har haft, kramper.

   • om du har, eller någon gång har haft, astma eller allvarliga luftvägsbesvär.

   • om du har, eller någon gång har haft, nedsatt njurfunktion.

   • om du har, eller någon gång har haft, nedsatt leverfunktion.

   • om du lider av skakningar.

   • om du har låg kroppsvikt.

   • om du får reaktioner från mage eller tarm som t.ex. illamående, kräkningar och diarré. Du kan bli uttorkad (förlora för mycket vätska) om kräkningar eller diarré pågår under en längre tid.

   Om något av ovanstående stämmer in på dig kan din läkare behöva kontrollera dig noggrannare när du behandlas med detta läkemedel.

   Om du inte har tagit Rivastigmin Stada under mer än tre dagar, ta då inte nästa dos förrän du talat med din läkare.

   Barn och ungdomar

   Det finns ingen relevant användning av Rivastigmin Stada till barn och ungdomar vid behandling av Alzheimers sjukdom.

   Andra läkemedel och Rivastigmin Stada

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Rivastigmin Stada bör inte ges samtidigt med andra läkemedel som har liknande effekt som Rivastigmin Stada. Rivastigmin Stada kan påverka andra antikolinerga läkemedel (läkemedel mot magkramper eller krampanfall, läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom eller läkemedel för att förhindra åksjuka).

   Rivastigmin bör inte ges samtidigt med metoklopramid (ett läkemedel som används för att lindra eller förhindra illamående eller kräkningar). Om man tar båda läkemedlen samtidigt kan det orsaka problem som t.ex. stela leder eller skakningar i händerna.

   Om du ska opereras ska du tala om för läkaren att du tar Rivastigmin Stada innan du får bedövningsmedel eller narkos, eftersom Rivastigmin Stada kan förstärka effekterna av vissa muskelavslappnande medel under narkos.

   Försiktighet ska iakttas när rivastigmin tas samtidigt med betablockerare (läkemedel såsom atenolol mot högt blodtryck, kärlkramp och andra hjärtsjukdomar). Om man tar båda läkemedlen samtidigt kan det orsaka problem som t.ex. långsammare hjärtslag (bradykardi), vilket kan leda till svimning eller medvetslöshet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om du är gravid måste nyttan av att använda Rivastigmin Stada vägas mot de eventuella effekterna för ditt ofödda barn. Rivastigmin Stada ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

   Du ska inte amma när du står på behandling med Rivastigmin Stada.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkaren kommer att tala om för dig om du kan köra bil och använda maskiner på ett säkert sätt när du har denna sjukdom. Rivastigmin Stada kan förorsaka yrsel och sömnighet, särskilt i början av behandlingen eller då dosen höjs. Om du känner dig yr eller sömnig, kör inte bil, använd inte maskiner och utför inte några andra uppgifter som kräver din uppmärksamhet.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rivastigmin Stada innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Rivastigmin Stada

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur startar man behandlingen

   Läkaren kommer att tala om för dig vilken dos Rivastigmin Stada du ska ta.

   • Behandlingen påbörjas vanligen med en låg dos.

   • Läkaren kommer att gradvis öka dosen beroende på vilken effekt du får av behandlingen.

   • Högsta dos är 6,0 mg två gånger dagligen.

   Din läkare kommer att regelbundet utvärdera om behandlingen har önskad effekt. Din läkare kommer också att kontrollera din vikt under behandlingen med denna medicin.

   Om du inte har tagit Rivastigmin Stada på mer än tre dagar, ta inte nästa dos innan du har talat med din läkare.

   Hur du tar läkemedlet

   • Tala om för din vårdgivare att du tar Rivastigmin Stada.

   • För att medicinen ska göra nytta, ta den varje dag.

   • Ta Rivastigmin Stada två gånger per dag, en gång på morgonen och en gång på kvällen, tillsammans med mat.

   • Svälj kapslarna hela tillsammans med vätska.

   • Öppna eller krossa inte kapslarna.

   Om du använt för stor mängd av Rivastigmin Stada

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. En del patienter som av misstag har intagit för mycket Rivastigmin Stada har blivit illamående och fått kräkningar, diarré, högt blodtryck och hallucinationer. Långsam hjärtrytm och svimning kan också förekomma.

   Om du har glömt att använda Rivastigmin Stada

   Om du glömt att ta en dos Rivastigmin Stada, vänta till nästa doseringstillfälle och ta då nästa dos på den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Det är troligt att du får en del biverkningar, framför allt när du påbörjar behandlingen eller när dosen höjs.

   Vanligtvis försvinner biverkningarna gradvis när kroppen vänjer sig vid läkemedlet.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Yrsel

   • Aptitförlust

   • Problem med magen som t.ex. illamående, kräkningar och diarré

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Oro

   • Svettning

   • Huvudvärk

   • Halsbränna

   • Viktförlust

   • Magont

   • Känsla av upprördhet

   • Känsla av trötthet eller svaghet

   • Allmän sjukdomskänsla

   • Darrighet eller känsla av förvirring

   • Minskad aptit

   • Mardrömmar

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Depression

   • Sömnsvårigheter

   • Svimning och att oavsiktligt falla

   • Förhöjda levervärden

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Ont i bröstet

   • Hudutslag, klåda

   • Kramper (anfall)

   • Mag- eller tarmsår

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Högt blodtryck

   • Urinvägsinfektion

   • Att se saker som inte är verkliga (hallucinationer)

   • Störningar i hjärtrytmen (både snabb och långsam hjärtrytm)

   • Mag-tarmblödning (visar sig som blod i avföringen eller vid kräkning)

   • Inflammation i bukspottkörteln (tecken på det innefattar svåra smärtor i övre delen av buken, vanligen med illamående och kräkning)

   • Försämring av Parkinsons sjukdom eller uppkomst av liknande symtom – som t.ex. stelhet i musklerna, svårighet att röra sig

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Kraftig kräkning som kan leda till bristningar i matstrupen.

   • Uttorkning (vätskeförlust)

   • Rubbningar i leverfunktionen (gulfärgad hud, gulfärgade ögonvitor, onormalt mörk urin eller oförklarligt illamående, oförklarlig kräkning, trötthet och aptitförlust)

   • Aggressivitet, känsla av rastlöshet

   • Oregelbunden hjärtrytm

   Patienter med demens vid Parkinsons sjukdom

   Dessa patienter får oftare vissa biverkningar. De får också vissa ytterligare biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Darrighet

   • Svimning

   • Ramla oavsiktligt

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Oro

   • Rastlöshet

   • Långsam och snabb hjärtrytm,

   • Sömnsvårigheter

   • För mycket saliv och uttorkning

   • Onormalt långsamma eller okontrollerade rörelser

   • Försämring av symtomen av Parkinsons sjukdom eller uppkomst av liknande symtom som t.ex. stelhet i muskelerna, svårighet att röra sig och muskelsvaghet

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Oregelbunden hjärtrytm och dålig kontroll av rörelser

   Ytterligare biverkningar som har setts med depotplåster som innehåller rivastigmin och som kan inträffa med kapslarna:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Feber

   • Svår förvirring

   • Urininkontinens (oförmåga att hålla tillbaka urinen)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Hyperaktivitet (hög aktivitet, rastlöshet)

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Allergisk reaktion där plåstret har suttit, som t.ex. blåsor eller hudinflammation.

   Om du får någon av dessa biverkningar ska du ta kontakt med din läkare eftersom du kan behöva medicinsk hjälp.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rivastigmin Stada ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   OPA-Al-PVC/Al-blisterförpackningar: Inga särskilda förvaringsangivelser.

   PVC-PVDC/Al-blisterförpackningar: Förvaras vid högst 30°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är rivastigmin.

   Varje Rivastigmin Stada 1,5 mg kapsel innehåller 1,5 mg rivastigmin (som rivastigminvätetartrat).

   Varje Rivastigmin Stada 3 mg kapsel innehåller 3,0 mg rivastigmin (som rivastigminvätetartrat).

   Varje Rivastigmin Stada 4,5 mg kapsel innehåller 4,5 mg rivastigmin (som rivastigminvätetartrat).

   Varje Rivastigmin Stada 6 mg kapsel innehåller 6,0 mg rivastigmin (som rivastigminvätetartrat).

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, gelatin, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171) och natriumlaurylsulfat.

   Rivastigmin Stada 3 mg, 4,5 mg och 6 mg kapslar innehåller även röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rivastigmin Stada 1,5 mg hårda kapslar innehåller ett benvitt till svagt gulfärgat pulver i kapsel, storlek 2, med gult lock och gul underdel.

   Rivastigmin Stada 3 mg hårda kapslar innehåller ett benvitt till svagt gulfärgat pulver i kapsel, storlek 2, med ljus orange lock och ljus orange underdel.

   Rivastigmin Stada 4,5 mg hårda kapslar innehåller ett benvitt till svagt gulfärgat pulver i kapsel, storlek 2, med brunt lock och brun underdel.

   Rivastigmin Stada 6 mg hårda kapslar innehåller ett benvitt till svagt gulfärgat pulver i kapsel, storlek 2, med brunt lock och orange underdel.

   Rivastigmin Stada är förpackade i blisterförpackningar med 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 112, 120, 168, 180 eller 250 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland

   Tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland

   Laboratorios Medicamentos Internacionales S.A.

   Solana 26

   28850 Torrejon de Ardoz

   Madrid

   Spanien

   Eurogenerics N.V.

   Heizel Esplanade b22

   1020 Brussel

   Belgien

   Centrafarm Services B.V.

   Nieuwe Donk 9

   4879 AC Etten-Leur

   Nederländerna

   Genus Pharmaceuticals Ltd.

   Park View House

   65 London Road

   Newbury, Berkshire, RG14 1JN

   Storbritannien

   STADA Arzneimittel GmbH

   Muthgasse 36/2

   1190 Vienna

   Österrike

   PharmaCoDane ApS

   Marielundvej 46A

   2750 Herlev

   Danmark

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rivastigmin Stada

  Kapsel, hård 1,5 mg 120 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 525395
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  301,95 kr

  Jämförpris: 2,52 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?