Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rivastigmin Orion

   1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg hårda kapslar
   rivastigmin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rivastigmin Orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rivastigmin Orion
   3. Hur du använder Rivastigmin Orion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rivastigmin Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rivastigmin Orion är och vad det används för

   Rivastigmin Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas för kolinesterashämmare.

   Detta läkemedel används:

   • för behandling av minnesstörningar hos patienter med Alzheimers sjukdom.

   • för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rivastigmin Orion

   Använd inte Rivastigmin Orion

   Innan du tar Rivastigmin Orion är det viktigt att du läser avsnittet nedan och rådfrågar din läkare om du undrar över något.


   Ta inte Rivastigmin Orion

   • om du är allergisk (överkänslig) mot rivastigmin, andra karbamatderivat eller mot något av övriga innehållsämnen i Rivastigmin Orion.

   • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.

   Var särskilt försiktig med Rivastigmin Orion

   Tala om för din läkare om du har eller tidigare har haft:

   • nedsatt njurfunktion

   • nedsatt leverfunktion

   • oregelbunden hjärtrytm

   • magsår

   • astma eller allvarliga andningsproblem

   • svårt att kissa

   • krampanfall

   Tala även om för din läkare:

   • om du inte har tagit Rivastigmin Orion på flera dagar, ta inte nästa dos förrän du har talat med din läkare

   • om du får besvär med magtarmkanalen som till exempel illamående och kräkningar

   • om du har låg kroppsvikt

   • om du lider av skakningar

   Om något av ovanstående stämmer in på dig kan din läkare behöva kontrollera dig oftare medan du behandlas med detta läkemedel.

   Barn och ungdomar

   Användning av Rivastigmin Orion till barn och ungdomar (under 18 år) rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och Rivastigmin Orion

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Rivastigmin Orion ska inte ges samtidigt som andra läkemedel med liknande effekt som Rivastigmin Orion. Rivastigmin Orion kan påverka hur antikolinerga läkemedel (läkemedel mot magkramper, mot Parkinsons sjukdom eller mot åksjuka) fungerar.


   Om du ska opereras
   Om du ska opereras ska du tala om för läkaren att du tar Rivastigmin Orion innan du får bedövning eller ska sövas, eftersom Rivastigmin Orion kan öka effekten av vissa muskelavslappnande medel när du är sövd.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Användning av Rivastigmin Orion bör undvikas under graviditet om inte särskilt behov föreligger. Tala om för din läkare om du blir gravid under behandlingen. Kvinnor som använder Rivastigmin Orion ska inte amma. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din sjukdom kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner och du ska undvika dessa aktiviteter om inte din läkare har sagt att du kan utföra dem. Rivastigmin Orion kan orsaka yrsel och sömnighet, speciellt i början av behandlingen och vid dosökning. Om du upplever sådana besvär ska du inte köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Rivastigmin Orion

   Ta alltid Rivastigmin Orion enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos Rivastigmin Orion du ska ta. Du börjar med en låg dos som sen ökas succesivt beroende på vilken effekt du får av behandlingen. Den högsta dosen är 6,0 mg 2 gånger dagligen. Om du inte har tagit Rivastigmin Orion på flera dagar ska du tala med din läkare innan du tar nästa dos.


   För att läkemedlet ska göra nytta bör du ta det varje dag.


   Ta kapslarna 2 gånger om dagen, morgon och kväll till maten.


   Svälj kapslarna hela med dryck utan att öppna eller krossa dem.


   Tala om för din vårdgivare att du tar Rivastigmin Orion.


   Detta läkemedel ska bara förskrivas av specialistläkare och din läkare ska regelbundet bedöma om läkemedlet har den önskade effekten. Din läkare kommer att övervaka din kroppsvikt medan du tar detta läkemedel.

   Om du använt för stor mängd av Rivastigmin Orion

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Finland tfn. 09-471 977, växel 09-4711, i Sverige tfn. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Tala om för din läkare om du har råkat ta för stor mängd läkemedel. Du kan behöva vård.


   Symtom på överdos kan vara illamående, kräkningar, diarré, högt blodtryck och hallucinationer, långsam hjärtrytm och svimningsanfall.

   Om du har glömt att använda Rivastigmin Orion

   Om du har glömt att ta en dos Rivastigmin Orion, vänta och ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Rivastigmin Orion orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar visar sig framför allt i början av behandlingen eller när dosen ökas. De försvinner oftast gradvis i takt med att kroppen vänjer sig vid läkemedlet.


   Kontakta läkare om du upplever:

   • illamående eller kräkningar.

   • andra symtom som nämns nedan.

   Biverkningar hos patienter med Alzheimers sjukdom:

   Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 patient av 10): yrsel, illamående, kräkningar, diarré, aptitförlust.


   Vanliga biverkningar (1 till 10 patienter av 100): halsbränna, magont, huvudvärk, sömnighet, upprördhet, förvirring, orkeslöshet, trötthet, svettning, allmän sjukdomskänsla, viktförlust, darrningar.


   Mindre vanliga biverkningar (1 till 10 patienter av 1 000): depression, sömnsvårigheter, förändrad leverfunktion, svimningsanfall, oavsiktliga fall.


   Sällsynta biverkningar (1 till 10 patienter av 10 000): bröstsmärtor, krampanfall, utslag, mag- och tarmsår.


   Mycket sällsynta biverkningar (färre än 1 patient av 10 000): blödning från magtarmkanalen (blod i avföring eller vid kräkning), urinvägsinfektion, bukspottskörtelinflammation (svår smärta i övre delen av buken, ofta med illamående och kräkningar), problem med hjärtrytmen (både för snabb och för långsam rytm), högt blodtryck, hallucinationer, förvärrad Parkinsons sjukdom eller uppkomst av liknande symtom (muskelstelhet, svårighet att genomföra rörelser).


   Okänd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data): svåra kräkningar som leder till bristningar i matstrupen.


   Biverkningar hos patienter med demens vid Parkinsons sjukdom:

   Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 patient av 10): darrningar, illamående, kräkningar.


   Vanliga biverkningar (1 till 10 patienter av 100): sömnsvårigheter, oro, rastlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, förvärrad Parkinsons sjukdom eller uppkomst av liknande symtom (muskelstelhet, svårighet att genomföra rörelser), onormalt långsamma eller okontrollerade rörelser, långsam hjärtrytm, diarré, magont, halsbränna, onormalt hög salivproduktion, svettning, aptitförlust, uttorkning, trötthet, orkeslöshet.


   Mindre vanliga biverkningar (1 till 10 patienter av 1 000): oregelbunden hjärtrytm och dålig rörelsekontroll.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Rivastigmin Orion ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rivastigmin.

    Varje Rivastigmin Orion 1,5 mg hård kapsel innehåller rivastigminvätetartrat motsvarande 1,5 mg rivastigmin.

    Varje Rivastigmin Orion 3 mg hård kapsel innehåller rivastigminvätetartrat motsvarande 3 mg rivastigmin.

    Varje Rivastigmin Orion 4,5 mg hård kapsel innehåller rivastigminvätetartrat motsvarande 4,5 mg rivastigmin.

    Varje Rivastigmin Orion 6 mg hård kapsel innehåller rivastigminvätetartrat motsvarande 6 mg rivastigmin.

   • Övriga ämnen i kapselinnehållet är magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa och kolloidal, vattenfri kiseldioxid. Innehållsämnen i kapselhöljet är gelatin, natriumlaurilsulfat, gul järnoxid (E 172), titandioxid (E 171). Rivastigmin Orion 3 mg; 4,5 mg och 6 mg kapslar innehåller även röd järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapsel, hård.

   Rivastigmin Orion 1,5 mg hård kapsel är gul
   Rivastigmin Orion 3,0 mg hård kapsel är orange
   Rivastigmin Orion 4,5 mg hård kapsel är röd
   Rivastigmin Orion 6 mg hård kapsel är till hälften röd och till hälften orange.

   De hårda, ogenomskinliga kapslarna innehåller ett benvitt till svagt gulfärgat pulver.


   Kapslarna är förpackade i PVC/PVdC/Aluminiumblister.


   Förpackningsstorlekar
   Rivastigmin Orion 1,5 mg: 28 och 56 kapslar.
   Rivastigmin Orion 3; 4,5 och 6 mg: 28, 56 och 112 hårda kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Försäljning

   Orion Corporation
   Orionvägen 1
   FI-02200 Esbo
   Finland


   Tillverkare

   Orion Corporation, Orion Pharma
   Orionvägen 1
   FI-02200 Esbo
   Finland


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Orion Pharma AB
   Box 520
   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Tjeckien, Danmark, Finland, Norge, Polen, Slovakien, Sverige: Rivastigmin Orion


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-10-09


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rivastigmin Orion

  Kapsel, hård 6 mg 112 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 047701
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  542 kr

  Jämförspris: 4,84 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?