Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Risperidon 2care4

   1 mg/ml oral lösning
   Risperidon

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Risperidon 2care4 är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Risperidon 2care4
   3. Hur du använder Risperidon 2care4
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Risperidon 2care4 ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Risperidon 2care4 är och vad det används för

   Risperidon 2care4 innehåller den aktiva

   substansen risperidon. Det tillhör en grupp

   av läkemedel som kallas antipsykotika.

   Risperidon 2care4 används för att behandla

   följande:

   • Schizofreni, som kan innebära att man

   ser, hör eller känner saker som inte finns,

   tror saker som inte är verkliga eller känner

   sig ovanligt misstänksam eller förvirrad.

   • Maniska perioder, som kan innebära

   att man känner sig mycket upphetsad,

   upprymd, upprörd, entusiastisk eller

   överaktiv. Mani förekommer vid en

   sjukdom som kallas ”bipolär sjukdom”.

   • Korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av

   långvarig aggressivitet hos personer med

   Alzheimers sjukdom med demens, som

   skadar sig själva eller andra. Alternativ

   behandling utan läkemedel ska ha provats

   tidigare.

   • Korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av

   långvarig aggressivitet hos barn (minst

   5 år gamla) med nedsatt intellektuell

   förmåga och hos ungdomar med uppförandestörning.

   Risperidon 2care4 kan hjälpa till att lindra

   symtomen från din sjukdom och hindra att

   symtomen kommer tillbaka.

   Risperidon som finns i Risperidon 2care4

   kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal

   eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

   du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Risperidon 2care4

   Använd inte Risperidon 2care4

   om:

   • du är allergisk mot risperidon eller något

   annat innehållsämne i detta läkemedel

   (anges i avsnitt 6).

   Om du är osäker på om ovanstående

   gäller dig ska du tala med läkare eller

   apotekspersonal innan du använder

   Risperidon 2care4.

   Varningar och försiktighet

   Tala läkare eller apotekspersonal innan du

   använder Risperidon 2care4 om:

   • du har hjärtproblem. Det kan exempelvis

   röra sig om oregelbunden hjärtrytm

   eller om du har benägenhet att få lågt

   blodtryck eller att du tar läkemedel för

   ditt blodtryck. Risperidon 2care4 kan

   orsaka lågt blodtryck. Din dos kan behöva

   justeras.

   • du vet att du har någon riskfaktor för att

   drabbas av stroke, så som högt blodtryck,

   hjärt-kärlsjukdom eller problem med

   något blodkärl i hjärnan

   • du någon gång har upplevt ofrivilliga

   rörelser i tungan, munnen och ansiktet

   • du någon gång har haft ett tillstånd

   där symtomen inkluderar hög kroppstemperatur,

   muskelstelhet, svettningar

   eller sänkt medvetandegrad (också kallat

   malignt neuroleptikasyndrom)

   • du har Parkinsons sjukdom eller demens

   • du vet att du har haft låga nivåer av

   vita blodkroppar tidigare (detta kan

   men behöver inte ha orsakats av andra

   läkemedel)

   • du har diabetes

   • du har epilepsi

   • du är man och någon gång har haft en

   ihållande eller smärtsam erektion

   • du har problem med att kontrollera

   kroppstemperaturen eller med att du blir

   för varm

   • du har njurproblem

   • du har leverproblem

   • du har onormalt höga halter av hormonet

   prolaktin i ditt blod eller om du har en

   tumör som eventuellt är beroende av

   prolaktin

   • du eller någon i din familj tidigare har

   haft blodpropp, eftersom antipsykotiska

   läkemedel har förknippats med

   blodproppsbildning.

   Om du är osäker på om något av

   ovanstående gäller dig ska du tala med

   läkare eller apotekspersonal innan du

   använder Risperidon 2care4.

   I sällsynta fall har en farligt låg nivå av en

   viss typ av vita blodkroppar som behövs för

   att bekämpa infektion i blodet setts hos

   patienter som tar risperidon. Din läkare kan

   komma att kontrollera dina nivåer av vita

   blodkroppar.

   Risperidon 2care4 kan orsaka viktökning.

   Påtaglig viktökning kan ha en negativ

   inverkan på din hälsa. Din läkare ska

   kontrollera din kroppsvikt regelbundet.

   Eftersom diabetes mellitus eller försämring

   av befintlig diabetes mellitus har setts hos

   patienter som använder Risperidon 2care4

   ska din läkare kontrollera tecken på högt

   blodsocker. Hos patienter med befintlig

   diabetes mellitus ska blodglukos kontrolleras

   regelbundet.

   Vid gråstarr operation (katarakt) kan det

   förekomma att pupillen (den svarta cirkeln

   i ögats mitt) inte ökar i storlek så mycket

   som behövs. Dessutom kan man få nedsatt

   muskelspänning i iris (ögats färgade del)

   under operationen och det kan leda till

   ögonskador. Om du har en ögonoperation

   inplanerad måste du informera din

   ögonläkare om att du använder detta

   läkemedel.

   Äldre personer med demens

   Äldre patienter med demens löper större risk

   att drabbas av stroke. Du ska inte använda

   risperidon om du har demens som orsakats

   av en stroke (slaganfall).

   Du ska besöka din läkare regelbundet under

   tiden som du behandlas med risperidon.

   Sök vård omgående om du eller den som

   vårdar dig noterar en plötslig förändring av

   ditt psykiska tillstånd eller om du drabbas

   av plötslig svaghet eller domningar i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida, eller sluddrigt tal, även om det bara är kortvarigt. De uppräknande symtomen kan vara tecken på slaganfall.

   Barn och ungdomar

   Innan behandling av uppförandestörning

   sätts in ska andra orsaker till det aggressiva

   beteendet ha uteslutits. Innan behandlingen

   påbörjas kommer att du eller ditt barn

   eventuellt att vägas och vikten kan komma

   att följas upp regelbundet under behandling.

   Om trötthet uppkommer under behandlingen

   med risperidon kan en ändrad tidpunkt

   för läkemedelsintaget ge förbättrad

   uppmärksamhetsförmåga.


   Andra läkemedel och Risperidon 2care4

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du använder eller nyligen har använt eller

   kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du talar med läkare

   eller apotekspersonal om du tar något av

   följande:

   • läkemedel som påverkar hjärnan, t.ex.

   lugnande medel (bensodiazepiner), vissa

   smärtlindrande läkemedel (opiater) eller

   allergiläkemedel (vissa antihistaminer)

   kan liksom risperidon öka den lugnande

   effekten hos alla dessa läkemedel

   • läkemedel som kan påverka hjärtats

   elektriska aktivitet, t.ex. läkemedel mot

   malaria, hjärtrytmproblem, allergier

   (antihistaminer), vissa medel mot depressioner

   eller andra läkemedel mot psykiska

   problem

   • läkemedel som ger långsam hjärtrytm/

   puls

   • läkemedel som ger minskad halt kalium

   i blodet (såsom vissa vätskedrivande

   läkemedel)

   • läkemedel mot högt blodtryck. Risperidon

   2care4 kan sänka blodtrycket

   • läkemedel mot Parkinsons sjukdom (t.ex.

   levodopa)

   • vattendrivande medicin (diuretika) som

   används vid hjärtproblem eller svullnad i

   delar av kroppen beroende på ansamling

   av för mycket vätska (t.ex. furosemid eller

   klortiazid). Risperidon 2care4 som tas

   06-2015

   SEP569008-3

   separat eller tillsammans med furosemid

   kan medföra ökad risk för stroke eller

   dödsfall hos äldre personer med demens.

   Följande läkemedel kan minska effekten av

   risperidon

   • Rifampicin (ett läkemedel mot vissa

   infektioner)

   • Karbamazepin, fenytoin (läkemedel mot

   epilepsi)

   • Fenobarbital

   Om du börjar eller slutar ta dessa mediciner,

   kan du behöva en annan dos av risperidon.

   Följande läkemedel kan öka effekten av

   risperidon

   • Kinidin (används vid vissa typer av

   hjärtsjukdom)

   • Läkemedel mot depression, så som

   paroxetin, fluoxetin och tricykliska

   antidepressiva

   • Läkemedel som kallas betablockerare

   (används

   för behandling av högt

   blodtryck)

   • Fenotiaziner (används t ex för att

   behandla psykoser eller som lugnande)

   • Cimetidin, ranitidin (motverkar sur mage)

   Om du börjar eller slutar ta dessa mediciner,

   kan du behöva en annan dos av risperidon.

   Om du är osäker på om något av

   ovanstående gäller dig ska du tala med

   läkare eller apotekspersonal innan du

   använder Risperidon 2care4.


   Risperidon 2care4 med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta detta läkemedel med eller utan

   mat. Du ska undvika att dricka alkohol när

   du använder Risperidon 2care4. Risperidon

   2care4 oral lösning för inte blandas med te.


   Graviditet, amning och fertilitet

   • Om du är gravid eller ammar, tror att

   du kan vara gravid eller planerar att

   skaffa barn, rådfråga läkare eller

   apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel. Din läkare avgör om

   du kan använda detta läkemedel.

   • Följande symtom kan förekomma hos

   nyfödda barn till mödrar som använt

   Risperidon 2care4 under den sista

   trimestern (de sista tre månaderna av

   graviditeten): skakningar, muskelstelhet

   och/eller svaghet, sömnighet, oro,

   andningsproblem och svårigheter att äta.

   Om ditt barn uppvisar något av dessa

   symtom kan du behöva kontakta läkare.

   • Risperidon kan höja dina nivåer av

   ett hormon som kallas ”prolaktin” som

   kan påverka fertiliteten (se ”Eventuella

   biverkningar”).


   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel, trötthet och synproblem kan

   förekomma

   under behandling med

   Risperidon 2care4. Kör inte bil eller använd

   verktyg eller maskiner utan att först ha talat

   med din läkare.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du

   är i kondition att framföra motorfordon eller

   utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din

   förmåga i dessa avseenden är användning

   av läkemedel på grund av deras effekter

   och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

   effekter och biverkningar finns i andra

   avsnitt. Läs därför all information i denna

   bipacksedel för vägledning. Diskutera med

   din läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.
   3. Hur du använder Risperidon 2care4

   Använd alltid detta läkemedel enligt

   läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare kommer att tala om för dig hur

   mycket läkemedel du ska ta och under hur

   lång tid. Detta beror på ditt tillstånd och

   varierar från person till person.

   Rekommenderad dos är:

   Behandling av schizofreni

   Vuxna

   • Vanlig startdos är 2 ml oral lösning (2 mg

   risperidon) dagligen, vilken kan ökas till

   4 ml oral lösning (4 mg risperidon) per

   dag på den andra dagen.

   • Dosen kan sedan regleras av din läkare

   beroende på hur du svarar på

   behandlingen.

   • De flesta känner sig bättre med dagliga

   doser mellan 4 till 6 ml oral lösning (4 till

   6 mg risperidon).

   • Denna totala dagliga dos kan delas upp

   i antingen 1 eller 2 doser per dag. Din

   läkare kommer att tala om vilket som är

   bäst för dig.

   Äldre personer

   • Startdos är i regel 0,5 ml oral lösning

   (0,5 mg risperidon) 2 gånger per dag.

   • Din läkare kan sedan gradvis öka den dos

   du ska ta till 1 till 2 ml oral lösning (1 till

   2 mg risperidon) 2 gånger per dag.

   • Din läkare kommer att tala om vilket som

   är bäst för dig.

   Behandling av mani

   Vuxna

   • Startdos är i regel 2 ml oral lösning

   (2 mg risperidon) 1 gång per dag.

   • Din läkare kan sedan gradvis justera

   dosen beroende på hur du svarar på

   behandlingen.

   • De flesta känner sig bättre med dagliga

   doser mellan 1 till 6 ml oral lösning

   (1 till 6 mg risperidon).

   Äldre personer

   • Startdos är i regel 0,5 ml oral lösning

   (0,5 mg risperidon) 2 gånger per dag.

   • Din läkare kan sedan gradvis justera dosen

   till 1 till 2 ml oral lösning (1 mg till 2 mg

   risperidon) 2 gånger dagligen beroende på

   hur du svarar på behandlingen.

   Behandling av långvarig aggressivitet hos

   personer med Alzheimers sjukdom

   Vuxna (inklusive äldre personer)

   • Startdos är i regel 0,25 ml oral lösning

   (0,25 mg risperidon) 2 gånger per dag.

   • Din läkare kan sedan gradvis justera

   dosen beroende på hur du svarar på

   behandlingen.

   • De flesta känner sig bättre med doser på

   0,5 ml oral lösning (0,5 mg risperidon)

   2 gånger dagligen. Vissa patienter

   kan behöva 1 ml oral lösning (1 mg

   risperidon)

   2 gånger per dag.

   • Behandlingstiden hos patienter med

   Alzheimers sjukdom bör inte överskrida

   6 veckor.

   Användning för barn och ungdomar

   • Barn och ungdomar under 18 år ska

   inte behandlas med Risperidon mot

   schizofreni eller mani.

   • Behandling av uppförandestörning:

   doseringen beror på hur mycket ditt barn

   väger:

   Barn som väger mindre än 50 kg

   • Startdosen är i regel 0,25 ml oral lösning

   (0,25 mg risperidon) 1 gång per dag.

   • Dosen kan ökas varannan dag med

   0,25 ml oral lösning (0,25 mg risperidon)

   per dag.

   • Vanlig underhållsdos är 0,25 till 0,75 ml

   oral lösning (0,25 mg till 0,75 mg

   risperidon) per dag.

   Barn som väger 50 kg eller mer

   • Startdosen är i regel 0,5 ml oral lösning

   (0,5 mg risperidon) 1 gång per dag.

   • Dosen kan ökas varannandag med 0,5 ml

   oral lösning (0,5 mg risperidon) per dag.

   • Vanlig underhållsdos är 0,5 ml till

   1,5 ml oral lösning (0,5 mg till 1,5 mg

   risperidon) per dag.

   Behandlingstiden hos patienter med

   uppförandestörning bör inte överskrida

   6 veckor.

   Barn under 5 år ska inte behandlas med

   Risperidon 2care4 mot uppförandestörning.

   Personer med njur- eller leverproblem

   Oavsett vilken sjukdom som behandlas

   ska alla startdoser och följande doser av

   risperidon halveras. Doshöjningar ska vara

   långsammare hos dessa patienter.

   Risperidon ska användas med försiktighet i

   denna patientgrupp.


   Administreringssätt

   Risperidon 2care4 är för oral användning.

   Drick ett glas vatten tillsammans med din

   medicin.

   Öppning av flaskan och hantering av

   dospipetten

   En dospipett följer med varje flaska. Flaskan

   har ett barnsäkert skruvlock.

   1. Öppna skruvlocket genom att trycka

   det hårt nedåt samtidigt som du vrider

   moturs som visas i Figur 1.

   2. För in pipetten i flaskan. För att mäta

   upp dosen ska du hålla pipetten i ett fast

   tag med en hand i den nedre ringen och

   med den andra handen dra pipettens övre

   ring tills rätt mängd läkemedel syns i

   pipettens cylinder (ml eller mg t.ex.) som

   visas i Figur 2.

   3. Dra pipetten försiktigt från flaskan,

   håll hårt i den nedre ringen som visas

   i Figur 3. För över mängden läkemedel

   som dragits upp i pipetten i ett glas som

   innehåller vätska (ej alkohol eller svart/

   grönt te) genom att trycka på pipettens

   övre ring. Drick upp hela glasets innehåll

   genast.

   4. Stäng flaskan och skölj den tomma

   pipetten med vatten.

   Instruktion

   Om du har använt för stor mängd av

   Risperidon 2care4

   • Sök läkare omedelbart. Ta med dig

   läkemedelsförpackningen.

   • Om du tagit en överdos kan du känna dig

   sömnig eller trött, du kan få avvikande

   kroppsrörelser eller problem med att stå

   och gå, du kan känna dig yr beroende på

   lågt blodtryck och du kan även råka ut för

   onormala hjärtslag eller krampanfall.

   Om du har fått i dig för stor mängd

   läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i

   sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare,

   sjukhus eller Giftinformationscentralen

   (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken

   samt rådgivning.


   Om du har glömt att använda Risperidon 2care4

   • Om du har glömt att ta en dos, ta den

   så snart du kommer på det. Men om det

   nästan är dags för dig att ta nästa dos,

   hoppa då över den missade dosen och

   fortsätt som vanligt. Om du missar två

   doser eller fler ska du kontakta din läkare.

   • Ta inte dubbel dos (två doser på samma

   gång) för att kompensera för glömd

   dos.

   Om du slutar att använda Risperidon 2care4

   Du ska inte sluta ta detta läkemedel såvida

   du inte blivit ombedd av din läkare att göra

   så. Om du avbryter behandlingen kan dina

   symtom komma tillbaka. Om din läkare

   beslutar att behandlingen ska avslutas kan

   det ske genom att dosen gradvis minskas

   under några dagar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

   kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   4. Eventfuella biverkningar

   Risperidon 2care4 är för oral användning.

   Drick ett glas vatten tillsammans med din

   medicin.

   Tala omedelbart om för din läkare om

   du upplever någon av följande allvarliga

   biverkningar:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 100 användare):

   • Tardiv dyskinesi (ofrivilliga rytmiska

   rörelser i ansikte, tunga eller andra delar

   av kroppen). Vidta genast åtgärder om

   du upplever ofrivilliga rytmiska rörelser i

   tungan, munnen eller ansiktet. Behandling

   med risperidon kan behöva avbrytas.

   • Plötslig mental förändring eller plötslig

   svaghet eller domningar i ansiktet, armar

   eller ben, speciellt på en sida, eller

   sluddrigt tal, även under en kort period.

   Detta kan vara tecken på stroke eller

   en ”mini-stroke” orsakad av plötslig

   minskning av blodtillförseln till hjärnan.

   Du löper större risk om du lider av

   demens.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   1 000 användare):

   • Malignt neuroleptikasyndrom

   (förvirring, sänkt medvetandegrad eller

   medvetslöshet, hög feber och allvarlig

   muskelstelhet). Omedelbar medicinsk

   behandling kan behövas.

   • Priapism (ihållande och smärtsam

   erektion som kan kräva kirurgisk

   behandling).

   • Blodproppar, särskilt i benen (symtomen

   är svullnad, smärta och rodnad på benen),

   vilka kan förlytta sig via blodkärlen till

   lungorna och orsaka bröstsmärta och

   andningssvårigheter. Om du upplever

   några av dessa symtom ska du omedelbart

   söka vård.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp

   till 1 av 10 000 användare):

   • Livshotande komplikationer av dåligt

   reglerad diabetes.

   • Allvarlig allergisk reaktion med svullnad

   som kan innefatta halsen och leda till

   andningssvårigheter.

   Följande övriga biverkningar kan

   förekomma:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än

   1 av 10 användare):

   • Svårigheter att somna eller sova utan

   avbrott

   • Parkinsonism: Det här tillståndet kan

   innefatta långsam eller försämrad

   rörelseförmåga, känsla av spända eller

   stela muskler (som gör dina rörelser

   ryckiga) och ibland även en känsla av

   att rörelsen stannar upp och sedan

   återupptas. Andra tecken på parkinsonism

   innefattar en långsam släpande gång,

   skakningar vid vila, ökad salivproduktion

   och/eller dreglande, och en avsaknad av

   ansiktsuttryck.

   • Sömnighet eller mindre alert.

   • Huvudvärk.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10

   användare):

   • Lunginflammation, infektion i luftvägarna

   (bronkit), vanliga förkylningssymtom,

   bihåleinflammation, urinvägsinfektion,

   öroninfektion, influensaliknande känsla.

   • Risperidon kan öka dina nivåer av ett

   hormon som kallas ”prolaktin” vilket

   ses med ett blodprov (detta kan, men

   behöver inte ge symtom). När symtom

   av höga prolaktinnivåer uppträder hos

   män kan det innefatta svullna bröst,

   svårigheter att få eller bibehålla erektion

   eller annan sexuell dysfunktion. Hos

   kvinnor kan symtomen vara obehag

   från brösten, mjölkläckage, missade

   menstruationsperioder eller andra problem

   med menstruationscykeln.

   • Viktökning, ökad aptit, minskad aptit.

   • Sömnstörningar, irritation, depression,

   ångest, rastlöshet.

   • Dystoni: Detta är ett tillstånd som

   innefattar långsamma eller ihållande

   ofrivilliga. muskelsammandragningar.

   Dystoni kan påverka vilken del av kroppen

   som helst (och leda till en onormal

   kroppshållning) men påverkar ofta

   musklerna i ansiktet, inklusive onormala

   rörelser i ögon, mun, tunga eller käke.

   • Yrsel.

   • Dyskinesi: Detta är ett tillstånd som

   innefattar ofrivilliga muskelrörelser och

   kan inkludera upprepade, krampaktiga

   eller förvridna rörelser eller ryckningar.

   • Tremor (skakningar).

   • Dimsyn, ögoninfektion eller

   ögoninflammation.

   • Snabb puls, högt blodtryck, andnöd.

   • Halsont, hosta, näsblod, nästäppa.

   • Obehag eller smärta från buken,

   kräkningar, illamående, förstoppning,

   diarré, matsmältningsbesvär, muntorrhet,

   tandvärk.

   • Husutslag, hudrodnad.

   • Muskelryckningar, skelett- eller

   muskelvärk, ryggsmärta, ledsmärta.

   • Urininkontinens.

   • Svullnad i kroppen, armar eller ben, feber,

   bröstsmärta, svaghet, trötthet, smärta.

   • Fall.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 100 användare):

   • Infektion i luftvägarna, infektion i

   urinblåsan, ögoninfektion, inflammation i

   halsmandlarna, nagelsvamp, hudinfektion,

   en infektion begränsad till ett enda

   område av huden eller en del av kroppen,

   virusinfektion, hudinflammation orsakad

   av kvalster.

   • Minskning av den typ av vita blodkroppar

   som hjälper till att skydda dig mot

   infektioner, minskat antal vita blodkroppar,

   minskning av blodplättar (blodkroppar

   som hjälper till att stoppa blödning),

   blodbrist (anemi), minskning av röda

   blodkroppar, ökning av eosinofiler (en typ

   av vita blodkroppar) i blodet.

   • Allergisk reaktion.

   • Diabetes eller försämrad diabetes, högt

   blodsocker, överdrivet vattendrickande.

   • Viktnedgång, aptitminskning med

   näringsbrist och låg kroppsvikt.

   • Ökat kolesterol i ditt blod.

   • Upprymd sinnesstämning (mani), förvirring,

   minskad sexuell lust, nervositet,

   mardrömmar.

   • Bristande respons på stimuli, förlorat

   medvetande, låg medvetandegrad.

   • Krampanfall, svimning.

   • Ett rastlöst behov att röra på delar

   av kroppen, balansstörning, onormal

   koordination, yrsel när man ställer

   sig upp, uppmärksamhetssvårigheter,

   talsvårigheter, smakförlust eller onormal

   smakupplevelse, minskad känslighet i

   huden för beröring och smärta, pirrande

   eller stickande känsla eller domningar i

   huden.

   • Överkänslighet mot ljus, torra ögon, ökat

   tårflöde, röda ögon.

   • Känsla av att det snurrar (svindel),

   ringningar i öronen, öronsmärta.

   • Förmaksflimmer (en onormal hjärtrytm),

   störning i ledningen mellan övre och

   nedre delarna av hjärtat, onormal elektrisk

   ledning i hjärtat, förlängt QT-intervall

   från hjärtat, låg puls, onormal elektrisk

   signal i hjärtat (elektrokardiogram eller

   EKG), en fladdrande eller dunkande känsla

   i bröstkorgen (hjärtklappning).

   • Lågt blodtryck, lågt blodtryck när du

   reser dig upp (följaktligen kan vissa

   personer som använder risperidon känna

   sig svaga, yra eller svimma då de plötsligt

   ställer sig upp eller sitter upp), flushing

   (värmekänsla och rodnad i huden).

   • Lunginflammation till följd av inandning

   av föda, trånga luftvägar, stopp (täppthet)

   i luftvägarna, knastrande andningsljud,

   väsande andning, röststörning,

   störning i andningspassagen.

   • Mag- eller tarminfektion, avföringsinkontinens,

   mycket hård avföring, svårigheter

   att svälja, ökad gasbildning.

   • Utslag (nässelutslag), klåda, håravfall,

   förtjockning av huden, eksem, torr hud,

   missfärgning av huden, akne, flagnande,

   kliande hårbotten eller hud, hudsjukdom,

   hudförändringar.

   • Ökning av kreatinfosfokinas i blodet, ett

   enzym som ibland frisätts vid muskelnedbrytning.

   • Onormal hållning, ledstelhet, ledsvullnad,

   muskelsvaghet, nacksmärta.

   • Täta trängningar, oförmåga att kissa,

   smärta av att kissa.

   • Erektionssvårigheter, ejakulationsstörning

   (utlösning).

   • Bortfall av menstruationer, uteblivna

   menstruationsperioder eller andra problem

   med menstruationscykeln (kvinnor).

   • Utveckling av bröst hos män,

   mjölkläckage från brösten, sexuell

   dysfunktion, bröstsmärta, obehag från

   brösten, flytningar från underlivet.

   • Svullnad av ansikte, mun, ögon eller

   läppar.

   • Frossa, höjning av kroppstemperaturen.

   • Förändring i sättet att gå.

   • Törstkänsla, sjukdomskänsla, obehagskänsla

   i bröstet, känsla av att vara

   ”ur gängorna”, obehag.

   • Ökade nivåer av levertransaminaser i

   blodet, ökat gamma-GT (ett leverenzym

   kallat gamma-glutamyltransferas) i

   blodet, ökade nivåer av leverenzymer i

   blodet.

   • Smärta vid behandling.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   1 000 användare):

   • Infektion.

   • Onormal utsöndring av ett hormon som

   kontrollerar urinvolymen.

   • Socker i urinen, lågt blodsocker, höga

   triglycerider i blodet (en typ av blodfett).

   • Brist på känslor, oförmåga att få orgasm.

   • Problem med blodkärlen i hjärnan.

   • Koma till följd av okontrollerad diabetes.

   • Huvudskakningar.

   • Glaukom (ökat tryck inuti ögat), problem

   med ögonrörelser, ögonrullning,

   sårbildning vid ögonlockskanten.

   • Ögonproblem under gråstarroperationer

   (katarakt). Under gråstarroperationer

   kan ett tillstånd som kallas

   ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome

   (IFIS)” förekomma om du använder

   eller har använt risperidon. Om du ska

   genomgå gråstarroperation måste du

   informera din ögonläkare att du använder

   eller har använt detta läkemedel.

   • Farligt låga nivåer av en viss typ av vita

   blodkroppar som behövs för att skydda

   dig mot infektion i blodet.

   • Allvarlig allergisk reaktion som

   kännetecknas av feber, svullnad av mun,

   ansikte, läppar eller tunga, andnöd, klåda,

   hudutslag och ibland blodtrycksfall.

   • Farligt överdrivet intag av vatten.

   • Oregelbundna hjärtslag.

   • Svårt att andas under sömn (sömnapné),

   snabb ytlig andning.

   • Inflammation i bukspottskörteln,

   förstoppning.

   • Svullen tunga, nariga läppar, hudutslag

   relaterat till läkemedelsanvändning.

   • Mjäll.

   • Nedbrytning av muskelfibrer och smärta i

   muskler (rabdomyolys).

   • Fördröjning av menstruationsperioder,

   förstoring av bröstkörtlarna,

   bröstförstoring, utsöndring från brösten.

   • Ökad insulinnivå i ditt blod (ett hormon

   som reglerar blodsockernivåerna).

   • Förhårdning av huden.

   • Sänkt kroppstemperatur, kyla i armar och

   ben.

   • Utsättningssymtom av läkemedel.

   • Gulfärgning av huden och ögonen

   (gulsot).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp

   till 1 av 10 000 användare):

   • Frånvaro av tarmrörelser som orsakar

   stopp.

   Följande biverkning har setts vid

   användning av ett annat läkemedel som

   heter paliperidon och är väldigt likt

   risperidon, så den kan också förväntas vid

   behandling med risperidon: hjärtklappning

   när man ställer sig upp.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Biverkningar hos barn förväntas i

   allmänhet likna dem hos vuxna. Följande

   biverkningar rapporterades oftare hos barn

   och ungdomar (5 till 17 år) än hos vuxna:

   sömnighet eller mindre alert, trötthet,

   huvudvärk, ökad aptit, kräkningar, vanliga

   förkylningssymtom, nästäppa, magsmärtor,

   yrsel, hosta, feber, skakningar, diarré och

   urininkontinens.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan

   du bidra till att öka informationen om

   läkemedlets säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26 SE

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

   5. Hur Risperidon 2care4 ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och

   räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen och flaskans etikett efter Utg.

   dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i

   angiven månad.

   Får ej frysas.

   Använd Risperidon 2care4 inom 6 månader

   efter att flaskan öppnats första gången.

   Kasta oanvänd lösning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet

   eller bland hushållsavfall. Fråga

   apotekspersonalen hur man kastar läkemedel

   som inte längre används. Dessa åtgärder är

   till för att skydda miljön.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet

   eller bland hushållsavfall. Fråga

   apotekspersonalen hur man gör med

   mediciner som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är risperidon.

   En ml oral lösning innehåller 1 mg

   risperidon.

   Övriga innehållsämnen är bensoesyra

   (E210), renat vatten.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Risperidon 2care4 är en klar, färglös oral

   lösning.

   Den kommer i en bärnstensfärgad glasflaska,

   med vitt barnsäkert lock, och innehåller

   100 ml oral lösning.

   En dospipett inklusive pipetthållare följer

   med.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör/Ompackare: 2care4 ApS, 6710

   Esbjerg V, Danmark, Tel. 08 – 68 40 98 40

   Tillverkare: Sandoz-koncernen   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Risperidon 2care4

  Oral lösning 1 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 569008
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  913,53 kr

  Jämförspris: 9,14 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?