Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rinomar 

   25 mg/10 mg tabletter
   fenylpropanolaminhydroklorid/cinnarizin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rinomar är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rinomar 
   3. Hur du använder Rinomar 
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rinomar ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rinomar är och vad det används för

   Rinomar tillhör en grupp läkemedel som tas via munnen för en avsvällande effekt och används vid behandling av snuva och nästäppa beroende på allergi eller vidgade blodkärl i nässlemhinnan.


   Rinomar verkar avsvällande på nässlemhinnan, även i områden som inte kan nås av lokalbehandling med t ex näsdroppar. Effekten beror på samverkan av de två ingående verksamma ämnena.


   Fenylpropanolamin har avsvällande effekt genom att dra samman de vidgade blodkärlen i slemhinnorna.


   Cinnarizin blockerar effekten av histamin, som är ett ämne som finns i kroppens vävnader och som kan utlösa bland annat klåda och nästäppa vid allergiska reaktioner. Cinnarizin är därför effektivt mot hösnuva och allergisk nästäppa.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rinomar 

   Använd inte Rinomar:

   • om du är allergisk mot fenylpropanolaminhydroklorid, cinnarizin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos).

   • om du har en tumör i binjurarna (feokromocytom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rinomar.


   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan medicinering med Rinomar påbörjas:

   • diabetes

   • högt blodtryck

   • annan hjärt- kärlsjukdom

   • mekaniskt hinder i urinblåsehalsen eller nedre magmunnen

   • myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet)

   • njursvikt

   • förstorad prostata.

   Rinomar kan orsaka muntorrhet. Det är därför viktigt med noggrann munhygien under behandlingen.

   Andra läkemedel och Rinomar 

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Rinomar med dryck

   Rinomar kan förstärka koffeinets effekter och biverkningar. Detta bör beaktas vid intag av koffeinhaltiga drycker, till exempel kaffe och te.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


   Rinomar går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Rinomar under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Rinomar kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rinomar innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Rinomar 

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.


   Vanlig dos för vuxna:

   2 tabletter morgon och kväll eller 1 tablett 3 gånger dagligen.


   Barn 10-12 år: 

   1 tablett morgon och kväll.

   Om du har tagit för stor mängd av Rinomar

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symptom på överdosering främst hos barn är oro och aggressivitet. Övriga symtom på överdosering är depressiva tankar, trötthet, förstorade pupiller, huvudvärk, yrsel, dimsyn, illamående, darrningar, ryckiga rörelser, hallucinationer och påverkan på hjärtrytm och blodtryck.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Dåsighet.

   • Nervositet och sömnsvårigheter.

   • Torrhetskänsla i mun och näsa, noggrann munhygien är därför viktig.

   • Svårigheter att kasta vatten, speciellt hos äldre män med förstorad prostata (blåshalskörtel).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Överkänslighetsreaktioner (hudutslag, klåda).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000): 

   • Övergående blodtrycksstegring.

   • Vanföreställningar.

   • Förvirring.

   • Irritation.

   • Aggressivitet.

   • Muskelstelhet och rörelserubbningar pga. skador i vissa delar av nervsystemet (extrapyramidala symtom).

   • Mardrömmar.

   • Nervositet.

   • Sömnsvårigheter.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Hjärnblödning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rinomar ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är fenylpropanolaminhydroklorid 25 mg och cinnarizin 10 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmononhydrat 78,6 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, gelatin, magnesiumstearat, vattenfri citronsyra, talk, polyvinylpyrrolidon- vinylacetat polymer, medellångkedjiga triglycerider.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, filmdragerad tablett, kupad med brytskåra, diameter 9 mm


   Förpackningsstorlek: 100 st (plastburk)

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rinomar®

  Tablett 25 mg/10 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 562439
  • Tillverkare: Meda AB

  337 kr

  Jämförpris: 3,37 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?