Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rinexin

   25 mg och 50 mg depottabletter
   fenylpropanolaminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem. även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rinexin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rinexin
   3. Hur du använder Rinexin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rinexin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rinexin är och vad det används för

   Rinexin tillhör en grupp läkemedel som tas via munnen för en avsvällande effekt och används vid behandling av snuva och nästäppa beroende på allergi eller vidgade blodkärl i nässlemhinnan.

   Rinexin verkar avsvällande på nässlemhinnan, även i områden som inte kan nås av lokalbehandling med näsdroppar. Effekten åstadkoms genom att dra samman de vidgade blodkärlen i slemhinnorna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rinexin

   Använd inte Rinexin

   • om du är allergisk mot fenylpropanolaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har överfunktion av sköldkörteln (hypertyreos).

   • om du har en tumör i binjurarna (feokromocytom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rinexin om du har följande sjukdomar:

   • diabetes,

   • mekaniskt hinder i urinblåsehalsen eller nedre magmunnen,

   • nedsatt njurfunktion (njursvikt),

   • förstorad prostata,

   • högt blodtryck eller annan hjärt- kärlsjukdom.

   Rinexin kan orsaka muntorrhet. Det är därför viktigt med noggrann munhygienen under behandlingen.

   Andra läkemedel och Rinexin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

   Rinexin med dryck

   Rinexin kan förstärka koffeinets effekter och biverkningar. Detta bör beaktas vid intag av koffeinhaltiga drycker, till exempel kaffe och te.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Rinexin under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

   Rinexin innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Rinexin

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonalen om du är osäker.

   Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.

   Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år: 

   1 depottablett à 50 mg morgon och kväll.

   Till yngre barn ges den svagare tabletten enligt läkares föreskrift. Doseringen beror av åldern.

   Rinexin är en så kallad manteltablett som består av en kärna som omges av ett yttre lager. Både kärnan och det yttre lagret innehåller det verksamma ämnet. Tabletten får inte delas eller tuggas, utan skall sväljas hel.

   Ur det yttre lagret löses en del av det verksamma ämnet ut omedelbart. Resten löses långsamt ut ur kärnan. Detta ger långvarig effekt och man får tillfredsställande effekt dygnet runt med bara en dos morgon och kväll.

   Om du använt för stor mängd av Rinexin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symptom på överdosering är oro, aggressivitet, depressiva tankar, trötthet, förstorade pupiller, huvudvärk, yrsel, dimsyn, illamående, darrningar, påverkan på hjärtrytm och blodtryck.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Nervositet och sömnsvårigheter.

   • Torrhetskänsla i näsa och mun, noggrann munhygien är därför viktig.

   • Svårigheter att kasta vatten speciellt hos äldre män med förstorad prostata (blåshalskörtel).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Överkänslighetsreaktioner (hudutslag, klåda).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

   • Övergående blodtrycksstegring,

   • Vanföreställningar,

   • Förvirring,

   • Mardrömmar,

   • Aggressivitet.

   • Nervositet,

   • Sömnsvårigheter,

   • Aggressivitet

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Hjärnblödning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rinexin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är fenylpropanolaminhydroklorid 25 mg resp 50 mg

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 132,5 mg respektive 230 mg, majsstärkelse, meddellångskedjiga trigllycerider, tristearin, talk, gelatin, glycerol, magnesiumstearat, polymer av polyvinylpyrrolidon vinylacetat och vattenfri citronsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Depottabletter 25 mg: Vita, kupade, filmdragérade tabletter, diameter 8 mm

   Depottabletter 50 mg: Vita, kupade, filmdragérade tabletter, diameter 10 mm

   Förpackningsstorlekar:

   Depottablett 25 mg: 30 st (tryckförpackning).

   Depottablett 50 mg: 30 st (tryckförpackning), 100 st (plastburk).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel.: 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rinexin®

  Depottablett 50 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 195776
  • Tillverkare: Meda AB

  78,97 kr

  Jämförpris: 0,79 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?