Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Rimstar®

   150/75/400/275 mg filmdragerad tablett

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR RIMSTAR® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER RIMSTAR®
   3. HUR DU ANVÄNDER RIMSTAR®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV RIMSTAR®
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller Rimstar® ?

   De aktiva substanserna är rifampicin, isoniazid, pyrazinamid och etambutolhydroklorid.


   Varje tablett innehåller 150 mg rifampicin, 75 mg isoniazid, 400 mg pyrazinamid och 275 mg etambutolhydroklorid.


   Övriga innehållsämnen är


   Tablettkärna:

   pregelatiniserad majsstärkelse

   majsstärkelse

   natriumlaurilsulfat

   mikrokristallin cellulosa

   povidon K 30

   krospovidon

   magnesiumstearat

   talk.


   Filmdragering:

   Kopovidon

   hypromellos

   talk

   titandioxid (E171)

   opadry brown 03B56510 [hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, röd järnoxid (E172)] opadry clear OY-S-29019 [hypromellos, makrogol 6000].

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tillverkare

   Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österrike

   1. VAD ÄR RIMSTAR® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Rimstar filmdragerade tabletter är bruna, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter.

   Läkemedelsgrupp

   Rimstar hör till gruppen antituberkulosläkemedel.

   Vad används dåRimstar® för?

   Rimstar hör till gruppen antituberkulosläkemedel. Det är ett kombinationsläkemedel bestående av fyra mycket effektiva antituberkulosmedel. Det används för att behandla infektioner orsakade av mykobakterier. Dessa mykobakterier orsakar tuberkulos.


   Rimstar används för den första fasen av behandling av tuberkulos.


   Rifampicin, isoniazid, pyrazinamid och etambutolhydroklorid som finns i Rimstar kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER RIMSTAR®

   Använd inte Rimstar®:

   • om du är allergisk mot rifamyciner, isoniazid, pyrazinamid, etambutolhydroklorid eller något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en akut leversjukdom eller tidigare haft en leversjukdom som orsakats av läkemedel

   • om du har ett tillstånd som kallas porfyri

   • om du har akut gikt

   • om du lider av allvarlig njurfunktionsnedsättning

   • om du använder något av följande läkemedel:

   - vorikonazol.

   - proteashämmare, förutom ritonavir om du behandlas med maxdos eller 600 mg två gånger dagligen.


   Ta inte Rimstar om det ovanstående passar in på dig.


   Prata med läkare eller apotekspersonal om du är osäker över någonting.

   Var särskilt försiktig med Rimstar®:

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rimstar.

   Tala om för din läkare om du har haft någon av följande sjukdomar innan du använder detta läkemedel:

   • Nedsatt leverfunktion och kronisk leversjukdom

   • Nedsatt njurfunktion

   • Gikt

   • Diabetes

   • Epilepsi

   • Inflammation i perifera nerver eller i synnerven

   • Ögonsjukdomar

   • Kronisk alkoholism

   • Undernäring


   Du skall inte använda Rimstar om din kroppsvikt är under 30 kg.


   Du skall inte avbryta behandlingen med Rimstar utan att rådfråga din läkare.


   Du skall använda ett extra icke-hormonellt preventivmedel utöver p-piller under tiden som du behandlas med Rimstar.

   Intag av Rimstar® med mat och dryck:

   Du ska inte dricka alkohol under tiden du tar Rimstar.

   Undvik livsmedel som innehåller höga halter av tyramin (såsom ost och rödvin) eller histamin (såsom tonfisk). Dessa kan under behandlingen med Rimstar ge upphov till biverkningar som huvudvärk, hjärtklappning och hudrodnad.

   Ta detta läkemedel minst en timme före måltid.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Din läkare kommer att avgöra om det är lämpligt att fortsätta behandlingen med Rimstar. Om du tar Rimstar under graviditeten bör din läkare ge dig vitamin B6 under graviditeten och vitamin K under sista månaden av graviditeten.

   Amning

   Detta läkemedel passerar över i modersmjölk, använd därför inte Rimstar när du ammar. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du ammar eller tänker amma innan du tar Rimstar.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Rimstar kan orsaka biverkningar som yrsel, förvirring och grumlig syn. Förmågan att köra bil eller arbeta med maskiner kan därför försämras vid användning av Rimstar.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare om du använder, nyligen använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:


   Du skall inte använda Rimstar tillsammans med följande läkemedel:

   • vorikonazol

   • proteashämmare, förutom ritonavir om du behandlas med max dos eller 600 mg två gånger dagligen


   Du bör inte använda Rimstar tillsammans med följande läkemedel:

   • nevirapin

   • simvastatin

   • ritonavir

   • p-piller. Du ska använda ett extra icke-hormonellt preventivmedel under behandlingen med Rimstar.


   Tala också om för din läkare om du tar några av följande läkemedel:

   • Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm som klass 1A antiarytmika (kinidin, disopyramid), propafenon, mexiletin, tokainid, lorkainid

   • Läkemedel för hjärtat eller blodtrycket: kalciumantagonister (såsom diltiazem, nifedipin, verapamil, nimodipin, isradipin, nikardipin, nisoldipin), digitoxin, digoxin, karvedilol, digoxin, beta-blockerare (såsom bisoprolol, metoprolol, propranolol, karvedilol), losartan, imidapril, enalapril

   • Diuretika såsom eplerenon

   • Läkemedel som hämmar immunförsvaret såsom ciklosporin, takrolimus, sirolimus, leflunomid, azatioprin

   • Kortikosteroider

   • Läkemedel mot svampinfektioner (antimykotika såsom flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, terbinafin)

   • Antibiotika såsom klaritromycin, telitromycin, dapson, doxycyklin, fluorokinoloner, kloramfenikol, linezolid

   • Läkemedel mot malaria: atovakvon, kinin

   • Läkemedel för sinnesstämningen såsom haloperidol, klozapin, aripiprazol, tricykliskt antidepressiva (såsom amitriptylin, nortriptylin)

   • Läkemedel som förhindrar blodproppar såsom orala antikoagulantia, warfarin

   • Hormonbehandling såsom antiöstrogen (såsom gestrinon, tamoxifen, toremifen), östrogen och progestagen givet som hormonersättningsbehandling eller p-piller, sköldkörtelhormoner (levotyroxin)

   • Läkemedel mot smärta såsom morfin, etoricoxib, rofecoxib

   • Läkemedel mot AIDS såsom sakvinavir, indinavir, efavirenz, amprenavir, nelfinavir, atazanavir, lopinavir, nevirapin, zidovudin, nevirapin, stavudin

   • Läkemedel mot epilepsi såsom tiagabin, karbamazepin, fenytoin, etosuximid

   • Läkemedel mot sömnsvårigheter såsom diazepam, benzodiazepiner, buspiron, zopiklon, zolpidem, zaleplon, hexobarbital

   • Läkemedel mot astma såsom teofyllin

   • Läkemedel mot diabetes såsom repaglinid och nateglinid eller orala antidiabetika av sulfonurid-typ

   • p-aminosalicylsyra (ett läkemedel mot tuberkulos och inflammatorisk tarmsjukdom)

   • Metadon (ett läkemedel som används till heroinmissbrukare)

   • Läkemedel mot magproblem såsom cimetidin

   • Läkemedel mot höga blodfetter såsom klofibrat, fluvastatin, simvastatin

   • Läkemedel mot illamående såsom tropisetron, ondansetron

   • Narkosläkemedel såsom halogena flyktiga anestetika

   • Läkemedel för behandling av cancer såsom imatinib, gefitinib, irinotekan

   • Fexofenadin (läkemedel för behandling av hösnuva)

   • Prazikvantel (läkemedel mot bandmask)

   • Oralt tyfoidvaccin


   Om du använder något av dessa läkemedel, kontrollera med din läkare om du ska byta till annat läkemedel under tiden du behandlas med Rimstar. Det finns oftast andra läkemedel som du kan ta i stället.


   Om du behandlas med läkemedel för matsmältningsbesvär, såsom antacida skall du ta Rimstar minst en timme före dessa läkemedel.


   Följande undersökningsmetoder rekommenderas ej under tiden du behandlas med Rimstar. Om dessa undersökningar görs skall resultaten bedömas med försiktighet.

   • kontraströntgen av gallblåsa

   • mikrobiologisk mätning av folsyra i blodplasma

   • mikrobiologisk mätning av vitamin B12 (cyanokobolamin) i blodplasma


   3. HUR DU ANVÄNDER RIMSTAR®

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Följande doser är avsedda för vuxna och barn som väger över 30 kg. Barn som väger mindre ska inte ta dessa tabletter.


   Rekommenderad dos är:


   Vuxna:

   Antal tabletter av Rimstar kan variera från person till person beroende på kroppsvikt. Vanligtvis ges följande dosering:

   • Om du väger 30 kilogram (kg) till 39 kg – ta 2 tabletter varje dag

   • Om du väger 40 kg till 54 kg – ta 3 tabletter varje dag

   • Om du väger 55 kg till 70 kg – ta 4 tabletter varje dag

   • Om du väger över 70 kg – ta 5 tabletter varje dag


   Din läkare skriver ut lämplig dos för dig.


   Användning för barn

   Rimstar rekommenderas ej till barn under 8 år eller med en kroppsvikt mindre än 30 kg.


   Äldre

   Äldre tål vanligtvis Rimstar, men om du har en lever- eller njursjukdom skall du informera din läkare. I vissa fall kan läkaren rekommendera att du tar extra vitamin B6 under behandlingen med Rimstar.


   Administreringssätt

   Du skall svälja Rimstar tabletter en gång per dag under de första två månaderna.

   Svälj tabletterna hela med vatten.

   Rimstar skall tas minst en timme före måltid.


   Behandlingstid:

   Rimstar ges vanligtvis under 2 månader i början av tuberkulosbehandling. Läkaren kommer att bestämma din behandlingstid.

   Om du använder mera Rimstar® än du borde:

   Om du av misstag tagit en tablett för mycket, händer troligtvis ingenting. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112 i Sverige och (09) 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt ta med och visa dina tabletter eller förpackningen för läkaren.

   Om du glömt att ta Rimstar®:

   Om du har glömt att ta en dos, tag den snarast möjligt. Om det däremot är nära i tiden att ta nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa tablett på vanlig tid.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Rimstar® avslutas:

   Ta alltid tabletterna tills behandlingen är avslutad, även om du börjar känna dig bättre. Om du slutar att ta tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka. Bakterierna kan också bli resistenta mot läkemedlet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar:

   Om du får något av följande symtom av en allvarlig allergisk reaktion ska du sluta ta detta läkemedel och genast kontakta din läkare eller sjukhus:

   • Plötslig svårighet att andas, tala och svälja

   • Svullna läppar, tunga, ansikte eller svalg

   • Svår yrsel eller kollaps

   • Svåra eller kliande hudutslag, särskilt om det bildas blåsor och om ögon, mun och könsorgan blir såriga


   Om du upplever någon av följande biverkning ska du kontakta din läkare så fort som möjligt:

   • Svår, långvarig diarré med blod i tillsammans med magsmärtor eller feber. Detta kan vara tecken på allvarlig tarminflammation.

   • Blödningar i huden; om du fortsätter ta Rimstar finns det risk för hjärnblödning

   • Gulnande av huden eller ögonvitorna, eller mörkare urin och blekare avföring, trötthet, svaghet, olustkänsla, aptitlöshet, illamående eller kräkning orsakat av leverproblem (hepatit)

   • Inflammation i bukspottkörteln vilket kan orsaka svår buk- och ryggsmärta (pankreatit)

   • Synrubbning såsom dimsyn, ögonsmärta, röd-grön färgblindhet eller även synförlust.

   • Brist på vita blodkroppar, följt av plötsligt hög feber, mycket öm hals och sår i munnen (agranulocytos).


   Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva omedelbar medicinsk hjälp. Allvarliga biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) eller mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).


   Andra biverkningar:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Trötthet, dåsighet, huvudvärk, lätt berusningskänsla, yrsel

   • Skada på perifera nerver

   • Ögonrodnad, permanent missfärgning av mjuka kontaktlinser

   • Illamående, kräkningar, aptitlöshet, buksmärta, uppblåsthet, obehag i övre buken

   • Rodnad, klåda med eller utan hudutslag, nässelutslag

   • Allergiska eller andra reaktioner som hudutslag, feber, muskel- eller ledvärk

   • Ökning av leverenzymer

   • Störning av leverfunktionen vilket kan orsaka aptitlöshet, illamående, kräkning, trötthet, olustkänsla och svaghet

   • Rödaktig missfärgning av kroppsvätskor och sekret som urin, tårvätska, svett, slem, avföring och saliv

   • Ökning av urinsyra i blodet, akut gikt (frossa, smärta och svullnad av leder, speciellt stortå, ankel eller knä)


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Hallucinationer, desorientering, förvirring, olustkänsla


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Förändring av antal vita och röda blodkroppar, förändring av antal blodplättar, blodbrist, störningar i blodets levringsförmåga, svullnad av mjälte

   • Ödem/svullnad beroende på vätskeansamling

   • Diarré

   • Menstruationsstörningar, förstoring av bröstkörtlar hos män, för tidig pubertet, svårkontrollerad diabetes, förhöjt blodsocker, Cushings syndrom (sjukdom orsakad av ökat kortikoidhormon), plötsligt uppträdande av svåra symtom vid Addison sjukdom (en speciell form av hormonell störning)

   • Psykos, hyperaktivitet, upprymdhet, sömnlöshet, kramper

   • Muskelsvaghet, muskelsjukdom (myopati), problem med koordination av viljestyrda muskler (ataxi), ökad krampfrekvens hos epileptiker

   • Synrubbningar, skada på synnerven

   • Domningar, stickningar, brännande smärta eller svaghet i händer och fötter

   • Magsäcksinflammation, gulsot, leverförstoring, leverinflammation (i sällsynta fall allvarlig)

   • Allergiska och andra reaktioner som muntorrhet, halsbränna, problem vid urinavgång, tecken på reumatiska besvär, pellagra (tillstånd som karaktäriseras av magtarm-problem, hudrodnad, nerv- och mentala störningar), svullnad av lymfkörtlar, akne, hudutslag, ljuskänslighet

   • Stegring av njurenzymer, akut njursvikt, njurinflammation, problem med urinering

   • Uppkomst av porfyri (karaktäriseras av ljuskänslighet, hudskador, blodbrist, psykos och akut buksmärta)


   Om du återupptar behandlingen med Rimstar efter ett avbrott kan ett influensaliknande tillstånd inträffa.

   Det karaktäriseras av feber, frossbrytningar och eventuell huvudvärk, yrsel, skelett- och muskelsmärta. I sällsynta fall kan det utvecklas blödningar i hud, andningssvårigheter, astmaliknande attacker, blodbrist, chock och njursvikt.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV RIMSTAR®

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat och på blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30oC.


   Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Burk: Tillslut burken väl för att skydda mot fukt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-02-18

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rimstar®

  Filmdragerad tablett 150 mg/75 mg/400 mg/275 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 380114
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  1.348,79 kr

  Jämförspris: 22,48 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?