Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Rimactazid

   150 mg/75 mg Filmdragerad tablett rifampicin/isoniazid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD RIMACTAZID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER RIMACTAZID
   3. HUR DU ANVÄNDER RIMACTAZID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR RIMACTAZID SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är rifampicin och isoniazid. Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg rifampicin och 75 mg isoniazid.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: 

   Pregelatiniserad majsstärkelse

   Majsstärkelse

   Natriumlaurilsulfat

   Krospovidon

   Magnesiumstearat

   Talk


   Filmdragering:

   Kopovidon

   Hypromellos

   Talk

   Titandioxid (E171)

   Makrogol 400

   Makrogol 6000

   Röd järnoxid (E172)

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tillverkare

   Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österrike

   eller

   S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, 540472, Targu - Mures, Rumänien

   1. VAD RIMACTAZID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Läkemedlets utseende:

   Rimactazid 150 mg/75 mg filmdragerade tabletter är mörkrosa, runda och bikonvexa.

   Läkemedelsgrupp

   Rimactazid hör till gruppen antituberkulosläkemedel. Det är ett kombinationsläkemedel bestående av två mycket effektiva antituberkulosmedel som stoppar tillväxten av mykobakterier. Dessa mykobakterier orsakar tuberkulos.

   Vad används dåRimactazid för?

   Rimactazid används för kontinuerlig behandling av tuberkulos.


   Rifampicin och isoniazid som finns i Rimactazid kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER RIMACTAZID

   Använd inte Rimactazid:

   • om du är allergisk mot rifamyciner, isoniazid eller något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en akut leversjukdom eller tidigare haft en leversjukdom som orsakats av läkemedel

   • om du har ett tillstånd som kallas porfyri

   • om du lider av allvarlig njurfunktionsnedsättning

   • om du använder något av följande läkemedel:

   - vorikonazol

   - proteashämmare, förutom ritonavir, om du behandlas med max dos eller 600 mg två gånger dagligen.


   Ta inte Rimactazid om det ovanstående passar in på dig.


   Prata med läkare eller apotekspersonal om du är osäker över någonting.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rimactazid.


   Tala om för din läkare om du har haft någon av följande sjukdomar innan du använder detta läkemedel:

   • Nedsatt leverfunktion och kronisk leversjukdom

   • Nedsatt njurfunktion

   • Diabetes

   • Epilepsi

   • Inflammation i perifera nerver

   • Kronisk alkoholism

   • Undernäring


   Du skall inte använda Rimactazid om din kroppsvikt är under 30 kg.


   Du skall inte avbryta behandlingen med Rimactazid utan att rådfråga din läkare.


   Du skall använda ett extra icke-hormonellt preventivmedel utöver p-piller under tiden som du behandlas med Rimactazid.

   Rimactazid med mat och dryck

   Du ska inte dricka alkohol under tiden du tar Rimactazid.

   Undvik livsmedel som innehåller höga halter av tyramin (såsom ost och rödvin) eller histamin (såsom tonfisk). Dessa kan under behandlingen med Rimactazid ge upphov till biverkningar som huvudvärk, hjärtklappning och hudrodnad.

   Ta detta läkemedel minst en timme före måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Din läkare kommer att avgöra om det är lämpligt att fortsätta behandlingen med Rimactazid.

   Rimactazid passerar över i modersmjölk, använd därför inte Rimactazid när du ammar. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du ammar eller tänker amma innan du tar Rimactazid.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Rimactazid kan orsaka biverkningar som yrsel, förvirring och grumlig syn. Detta kan påverka din förmåga att utföra vissa saker, såsom att köra bil eller arbeta med maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Andra läkemedel och Rimactazid

   Tala om för din läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:   Du skall inte använda Rimactazid tillsammans med följande läkemedel:

   • vorikonazol

   • proteashämmare, förutom ritonavir om du behandlas med max dos eller 600 mg två gånger dagligen   Du bör inte använda Rimactazid tillsammans med följande läkemedel:

   • nevirapin

   • simvastatin

   • ritonavir

   • p-piller. Du ska använda ett extra icke-hormonellt preventivmedel under behandlingen med Rimactazid.   Tala också om för din läkare om du tar några av följande läkemedel:

   Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm som klass 1A antiarytmika (kinidin, disopyramid), propafenon, mexiletin, tokainid, lorkainid

   Läkemedel för hjärtat eller blodtrycket: kalciumantagonister (såsom diltiazem, nifedipin, verapamil, nimodipin, isradipin, nikardipin, nisoldipin), digitoxin, digoxin, karvedilol, digoxin, beta-blockerare (såsom bisoprolol, metoprolol, propranolol, karvedilol), losartan, imidapril, enalapril

   Diuretika såsom eplerenon

   Läkemedel som hämmar immunförsvaret såsom ciklosporin, takrolimus, sirolimus, leflunomid, azatioprin

   Kortikosteroider

   Läkemedel mot svampinfektioner (antimykotika såsom flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, terbinafin)

   Antibiotika såsom klaritromycin, telitromycin, dapson, doxycyklin, fluorokinoloner, kloramfenikol, linezolid

   Läkemedel mot malaria: atovakvon, kinin

   Läkemedel för sinnesstämningen såsom haloperidol, klozapin, aripiprazol, tricykliskt antidepressiva (såsom amitriptylin, nortriptylin)

   Läkemedel som förhindrar blodproppar såsom orala antikoagulantia, warfarin

   Hormonbehandling såsom antiöstrogen (såsom gestrinon, tamoxifen, toremifen), östrogen och progestagen givet som hormonersättningsbehandling eller p-piller, sköldkörtelhormoner (levotyroxin)

   Läkemedel mot smärta såsom morfin, etoricoxib, rofecoxib

   Läkemedel mot AIDS såsom sakvinavir, indinavir, efavirenz, amprenavir, nelfinavir, atazanavir, lopinavir, nevirapin, zidovudin, nevirapin, stavudin

   Läkemedel mot epilepsisåsom tiagabin, karbamazepin, fenytoin, etosuximid

   Läkemedel mot sömnsvårigheter såsom diazepam, benzodiazepiner, buspiron, zopiklon, zolpidem, zaleplon, hexobarbital

   Läkemedel mot astma såsom teofyllin

   Läkemedel mot diabetes såsom repaglinid och nateglinid eller orala antidiabetika av sulfonurid-typ

   p-aminosalicylsyra (ett läkemedel mot tuberkulos och inflammatorisk tarmsjukdom)

   Metadon (ett läkemedel som används till heroinmissbrukare)

   Läkemedel mot magproblem såsom cimetidin

   Läkemedel mot höga blodfetter såsom klofibrat, fluvastatin, simvastatin

   Läkemedel mot illamående såsom tropisetron, ondansetron

   Narkosläkemedel såsom halogena flyktiga anestetika

   Läkemedel för behandling av cancer såsom imatinib, gefitinib, irinotekan

   Fexofenadin (läkemedel för behandling av hösnuva)

   Prazikvantel (läkemedel mot bandmask)

   Oralt tyfoidvaccin


   Om du använder något av dessa läkemedel, kontrollera med din läkare om du ska byta till annat läkemedel under tiden du behandlas med Rimactazid. Det finns oftast andra läkemedel som du kan ta i stället.


   Om du behandlas med läkemedel för matsmältningsbesvär, såsom antacida, skall du ta Rimactazid minst en timme före dessa läkemedel.


   Följande undersökningsmetoder rekommenderas ej under tiden du behandlas med Rimactazid. Om dessa undersökningar görs skall resultaten bedömas med försiktighet.

   • kontraströntgen av gallblåsa

   • mikrobiologisk mätning av folsyra i blodplasma

   • mikrobiologisk mätning av vitamin B12 (cyanokobolamin) i blodplasma


   3. HUR DU ANVÄNDER RIMACTAZID

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Följande doser är avsedda för vuxna och barn som väger över 30 kg. Barn som väger mindre ska inte ta dessa tabletter.


   Rekommenderad dos är:


   Vuxna:

   Antal tabletter av Rimactazid kan variera från person till person beroende på kroppsvikt. Vanligtvis ges följande dosering:

   • Om du väger 30 kilogram (kg) till 39 kg – ta 2 tabletter varje dag

   • Om du väger 40 kg till 54 kg – ta 3 tabletter varje dag

   • Om du väger 55 kg till 70 kg – ta 4 tabletter varje dag

   • Om du väger över 70 kg – ta 5 tabletter varje dag


   Din läkare skriver ut lämplig dos för dig.


   Användning för barn

   Rimactazid rekommenderas ej till barn under 6 år eller med en kroppsvikt under 30 kg.


   Äldre

   Äldre tål vanligtvis Rimactazid, men om du har en lever- eller njursjukdom skall du informera din läkare. I vissa fall kan läkaren rekommendera att du tar extra av vitamin B6 under behandlingen med Rimactazid.


   Behandlingstid:

   Rimactazid ges vanligtvis under 4 månader i den fortsatta behandlingsfasen. Läkaren kommer att bestämma din behandlingstid.


   Administreringssätt

   Du skall svälja Rimactazid en gång per dag under den fortsatta pågående fasen av behandlingen.

   Svälj tabletterna hela med vatten.

   Rimactazid skall tas minst en timme före måltid.

   Om du använt för stor mängd av Rimactazid:

   Om du av misstag tagit en tablett för mycket, händer troligtvis ingenting. Om du av misstag har tagit flera tabletter för mycket eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt ta med och visa dina tabletter eller förpackningen för läkaren.

   Om du har glömt att använda Rimactazid

   Om du har glömt att ta en dos, tag den snarast möjligt. Om det däremot är är nära i tiden att ta nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa tablett på vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Rimactazid

   Ta alltid tabletterna tills behandlingen är avslutad, även om du börjar känna dig bättre. Om du slutar att ta tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka. Bakterierna kan också bli resistenta mot läkemedlet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar:

   Om du får något av följande symtom av en allvarlig allergisk reaktion ska du sluta ta detta läkemedel och genast kontakta din läkare eller sjukhus:

   • Plötslig svårighet att andas, tala och svälja; svullna läppar, tunga, ansikte eller hals (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Svår yrsel eller kollaps (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Om du upplever någon av följande biverkning ska du kontakta din läkare så fort som möjligt:

   • Inflammation i bukspottkörteln, som orsakar svår smärta i buken och ryggen (pankreatit, har rapporterats - förekommer hos ett okänt antal användare).

   • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (toxisk epidermal nekrolys, TEN, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

   • Läkemedelsreaktion som orsakar hudutslag, feber, inflammation i inre organ, förändrad blodbild och systemisk sjukdom (DRESS syndrom, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

   • Gulfärgning av huden eller ögonvitorna, eller mörkare urin och blekare avföring, trötthet, svaghet, sjukdomskänsla, aptitlöshet, illamående eller kräkning som orsakas av leverproblem (hepatit, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Svår, långvarig diarré med blod i tillsammans med magsmärtor eller feber. Detta kan vara tecken på allvarlig tarminflammation (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer).

   • Blödningar i huden; om du fortsätter att ta Rimactazid finns det risk för hjärnblödning (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

   • Brist på vita blodkroppar, följt av plötsligt hög feber, mycket öm hals och sår i munnen (agranulocytos, kan förekomma hos upp till 1 av 10000 personer).

   Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva omedelbar medicinsk hjälp.


   Andra biverkningar:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Trötthet, dåsighet, huvudvärk, lätt berusningskänsla, yrsel

   • Skada på perifera nerver

   • Ögonrodnad, permanent missfärgning av mjuka kontaktlinser

   • Illamående, kräkningar, aptitlöshet, buksmärta, uppblåsthet, obehag i övre buken

   • Rodnad, klåda med eller utan hudutslag, nässelutslag

   • Allergiska eller andra reaktioner som hudutslag, feber

   • Ökning av leverenzymer

   • Störning av leverfunktionen vilket kan orsaka aptitlöshet, illamående, kräkning, trötthet, sjukdomskänsla och svaghet

   • Rödaktig missfärgning av kroppsvätskor och sekret som urin, tårvätska, svett, slem, avföring och saliv

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Förändring av antal vita och röda blodkroppar, förändring av antal blodplättar, blodbrist

   • Ödem/svullnad på grund av vätskeansamling

   • Diarré

   • Menstruationsstörningar, förstoring av bröstkörtlar hos män, för tidig pubertet, svårkontrollerad diabetes, förhöjt blodsocker, Cushings syndrom (sjukdom orsakad av ökat kortikoidhormon), plötsligt uppträdande av svåra symtom vid Addison sjukdom (en speciell form av hormonell störning)

   • Kramper, förvirring, psykos, hyperaktivitet, upprymdhet, sömnlöshet

   • Muskelsvaghet, muskelsjukdom (myopati), problem med koordination av viljestyrda muskler (ataxi), ökad krampfrekvens hos epileptiker

   • Synrubbningar, skada på synnerv

   • Magsäcksinflammation, gulsot, leverinflammation (i sällsynta fall allvarlig)

   • Allergiska och andra reaktioner som muntorrhet, halsbränna, problem vid urinavgång, tecken på reumatiska besvär, pellagra (tillstånd som karaktäriseras av mag-tarm-problem, hudrodnad, nerv- och mentala störningar), svullnad av lymfkörtlar, akne, hudutslag

   • Stegring av njurenzymer, akut njursvikt, njurinflammation

   • Uppkomst av porfyri (som karaktäriseras av ljuskänslighet, hudskador, blodbrist, psykos och akut buksmärta)

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Inflammation i blodkärlen.

   Om du återupptar behandlingen med Rimactazid efter ett avbrott kan ett influensaliknande tillstånd inträffa.


   Det karaktäriseras av feber, frossbrytningar och eventuell huvudvärk, yrsel, skelett- och muskelsmärta. I sällsynta fall kan det utvecklas blödningar i hud, andningssvårigheter, astmaliknande attacker, blodbrist, chock och njursvikt.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR RIMACTAZID SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.   Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen och på blister efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.   Förvaras vid högst 30 ºC.

   Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Burk: Tillslut burken väl för att skydda mot fukt.   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rimactazid 150 mg/75 mg filmdragerade tabletter är mörkrosa, runda och bikonvexa.

   Tablettstorlek: Diameter (9,5 ±0,4 mm) 9,1‑9,9 mm.


   Rimactazid 150 mg/75 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i följande förpackningar:


   Kartong med blister innehållande:

   30, 60, 120, 240, 672 eller 1000 filmdragerade tabletter


   Vit, ogenomskinlig polypropenburk med polyetenlock, innehållande 500 filmdragerade tabletter.


   Vit ogenomskinlig polyetenburk med polypropenlock, innehållande 500 filmdragerade tabletter


   Förpackningsstorlekarna 500 och 1000 filmdragerade tabletter är avsedda för sjukhusbruk. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-11-11

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rimactazid®

  Filmdragerad tablett 150 mg/75 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 012280
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  777,46 kr

  Jämförpris: 12,96 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?