Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Riluzol Stada

   50 mg filmdragerade tabletter
   Riluzol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar tan detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Riluzol Stada är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Riluzol Stada
   3. Hur du använder Riluzol Stada
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Riluzol Stada ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Riluzol Stada är och vad det används för

   Vad Riluzol Stada är


   Den aktiva substansen i Riluzol Stada är riluzol som verkar på nervsystemet.


   Vad Riluzol Stada används för


   Riluzol Stada används till patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS).


   ALS är en slags motorneuronsjukdom där angrepp på de nervceller, som ansvarar för att skicka instruktioner till musklerna, leder till svaghet, muskelförtvining och förlamning.


   Nerbrytningen av nervcellerna vid en motorneuronsjukdom kan bero på för mycket glutamat (en kemisk budbärare) i hjärnan och ryggmärgen. Riluzol Stada stoppar frisättningen av glutamat och detta kan hjälpa till att förhindra att nervcellerna förstörs.


   Be din läkare om ytterligare information om ALS och varför du har blivit ordinerad denna medicin.


   Riluzol som finns i Riluzol Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Riluzol Stada

   Använd inte Riluzol Stada

   • om du är allergisk mot riluzol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du har någon leversjukdom eller förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser),

   • om du är gravid eller ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Riluzol Stada:

   • om du har problem med levern: hud eller ögonvitor har blivit gula (gulsot), klåda över hela kroppen, känner dig illamående, drabbas av kräkningar

   • om dina njurar inte fungerar så bra

   • om du har feber: det kan bero på ett lågt antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka en ökad risk för infektion

   • om du får hosta eller andningsproblem, då detta kan vara tecken på en lungsjukdom (som kallas interstitiell lungsjukdom).


   Om något av ovanstående stämmer in på dig eller om du är osäker, kontakta din läkare som då beslutar vad som ska göras.

   Barn och ungdomar

   Om du är yngre än 18 år rekommenderas inte användning av Riluzol Stada, eftersom data saknas för denna patientgrupp.

   Andra läkemedel och Riluzol Stada

   Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du får INTE ta Riluzol Stada om du är eller tror att du är gravid, eller om du ammar.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan köra bil och använda verktyg eller maskiner, såvida du inte känner dig snurrig eller yr i huvudet efter att ha tagit denna medicin.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Riluzol Stada

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger dagligen.

   Tabletterna skall tas genom munnen var 12:e timme vid samma tidpunkt varje dag (t.ex. morgon och kväll).

   Om du använt för stor mängd av Riluzol Stada

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Riluzol Stada

   Om du glömmer att ta en tablett, hoppa över den dosen och ta nästa tablett som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   VIKTIGT

   Berätta omedelbart för din läkare

   • om du får feber (förhöjd temperatur) eftersom Riluzol Stada kan minska antalet vita blodkroppar. Din läkare kanske vill ta ett blodprov för att kontrollera antalet vita blodkroppar, vilka är viktiga för att bekämpa infektioner

   • om du upplever något av följande symtom: hud eller ögonvitor blir gula (gulsot), klåda över hela kroppen, illamående eller kräkningar, eftersom dessa kan vara tecken på leversjukdom (hepatit). Din läkare kan behöva göra regelbundna blodtester när du tar Riluzol Stada, för att kontrollera att detta inte inträffar

   • om du får hosta eller svårigheter att andas, eftersom detta kan vara tecken på en lungsjukdom (som kallas interstitiell lungsjukdom)

   • om du får allergiska reaktioner, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg i samband med andningssvårigheter och/eller sväljsvårigheter (angioödem).


   Övriga biverkningar


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • trötthet

   • illamående

   • förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser).


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • yrsel

   • sömnighet

   • huvudvärk

   • domningar eller stickningar i munnen

   • ökad puls

   • buksmärtor

   • kräkningar

   • diarré

   • smärta


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • anemi

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Riluzol Stada ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Blister (aluminium/aluminium): inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Blister (aluminium/PVC): Förvara blisterkartan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar gällande temperatur.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substanen är riluzol. Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg riluzol.

   • Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: vattenfri kalciumvätefosfat, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   • Tablettdragering: OPADRY AMB vit 03F28689 bestående av: hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Riluzol Stada är vita eller benvita, ovala och bikonvexa filmdragerade tabletter, med dimensionerna 5,2 x 10 mm, märkta med RL 50 på ena sidan.


   Blisterförpackningar om 14, 20, 28, 56, 60, 84, 98, 112, 140 och 168 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Tillverkare:

   Specifar S.A.

   1, 28 Octovriou str.

   123 51, Ag. Varvara, Athens

   Grekland


   Actavis ehf

   Reykjavíkurvegur 76-78

   220 Hafnarfjörður

   Island


   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2 – 18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Stada Arzneimittel GmbH

   Muthgasse 36/2

   1190 Wenen

   Österrike


   Centrafarm Services B.V.

   Nieuwe Donk 9

   4879 AC Etten Leur

   Nederländerna


   Eurogenerics N.V.

   Heizel Esplanade B22

   1020 Brussel

   Belgien


   PharmaCoDane ApS.

   Marielundvej 46A

   2730 Herlev

   Danmark


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Riluzol Stada

  Filmdragerad tablett 50 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 527053
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  547,35 kr

  Jämförpris: 9,77 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?