Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter

   50 mg filmdragerade tabletter
   riluzol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter
   3. Hur du använder Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Riluzol PMCS är riluzol som verkar på nervsystemet.

   Riluzol PMCS används till patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS).

   ALS är en slags motorneuronsjukdom där angrepp på de nervceller, som ansvarar för att skicka instruktioner till musklerna, vilket leder till svaghet, muskelförtvining och förlamning.

   Nedbrytningen av nervcellerna vid en motorneuronsjukdom kan bero på för mycket glutamat (en kemisk budbärare) i hjärnan och ryggmärgen. Riluzol PMCS stoppar frisättningen av glutamat och detta kan hjälpa till att förhindra att nervcellerna förstörs.

   Be din läkare om ytterligare information om ALS och varför du har blivit ordinerad detta läkemedel.

   Riluzol som finns i Riluzol PMCS kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter

   Ta inte Riluzol PMCS

   - om du är allergisk (överkänslig) mot riluzol eller mot något av övriga innehållsämnen i Riluzol PMCS.

   - om du har någon leversjukdom eller förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser).

   - om du är gravid eller ammar.

   Varningar och försiktighet

   Informera läkaren

   - om du har problem med levern: hud eller ögonvitor har blivit gula (gulsot), klåda över hela kroppen, känner dig illamående, drabbas av kräkningar

   - om dina njurarna inte fungerar så bra

   - om du har feber: det kan bero på ett lågt antal vita blodkroppar vilket kan orsaka en ökad risk för infektion

   - om du är yngre än 18 år. Användning av Riluzol PMCS rekommenderas inte till barn, eftersom data saknas för denna patientgrupp.

   Om något av ovanstående stämmer in på dig, eller om du är osäker, kontakta din läkare som då beslutar vad som ska göras.

   Andra läkemedel och Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du ska INTE ta Riluzol PMCS om du är gravid eller tror att du är gravid eller om du ammar.

   Om du tror att du kan vara gravid, eller om du tänker amma, rådgör med din läkare innan du tar Riluzol PMCS.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan köra bil eller använda verktyg eller maskiner, såvida du inte känner dig snurrig eller yr i huvudet efter att ha tagit detta läkemedel.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter

   Ta alltid Riluzol PMCS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger dagligen. Tabletterna ska tas genom munnen, var 12:e timme, vid samma tidpunkt varje dag (t.ex. på morgonen och kvällen).

   Om du använt för stor mängd av Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter

   Om du glömmer att ta en tablett, hoppa över den glömda dosen helt och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Riluzol PMCS orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   VIKTIGT

   Informera omedelbart läkare

   - om du får feber (förhöjd temperatur) eftersom Riluzol PMCS kan minska antalet vita blodkroppar. Läkaren kan vilja ta ett blodprov för att kontrollera antalet vita blodkroppar, vilka är viktiga för att bekämpa infektioner.

   - om du upplever något av följande symtom: hud eller ögonvitor blir gula (gulsot), klåda över hela kroppen, illamående, eftersom detta kan vara tecken på leversjukdom (hepatit). Läkaren kan behöva ta regelbundna blodprover när du tar Riluzol PMCS för att kontrollera att detta inte inträffar.

   - om du får hosta eller svårigheter att andas, eftersom detta kan vara tecken på en lungsjukdom (som kallas interstitiell lungsjukdom).

   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) av Riluzol PMCS är:

   - trötthet

   - illamående

   - förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser).

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) av Riluzol PMCS är:

   - yrsel

   - sömnighet

   - huvudvärk

   - domning eller stickningar i munnen

   - ökad puls

   - buksmärtor

   - kräkning

   - diarré

   - smärta

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) av Riluzol PMCS är:

   - blodbrist

   - allergiska reaktioner

   - inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Riluzol PMCS 50 mg filmdragerade tabletter ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar

   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är riluzol. Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg riluzol.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: vattenfritt kalciumvätefosfat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), makrogol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Riluzol PMCS är nästan vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter, med diametern 8 mm.

   Riluzol PMCS levereras i förpackningar med 10, 30, 50, 56, 60, 90 och 100 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Tjeckien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013–04–05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Riluzol PMCS

  Filmdragerad tablett 50 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 484379
  • Tillverkare: Pro.Med.CS Praha a.s.

  54 kr

  Jämförpris: 0,96 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?