Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Riluzol Actavis

   50 mg filmdragerad tablett
   riluzol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Riluzol Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Riluzol Actavis
   3. Hur du använder Riluzol Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Riluzol Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Riluzol Actavis är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Riluzol Actavis är riluzole som verkar på nervsystemet.

   Riluzol Actavis används till patienter med amyotrof lateralskleros (ALS).

   ALS är en form av motorneuronsjukdom, där attacker på nervcellerna som ansvarar för att skicka instruktioner till musklerna leder till svaghet, muskelförtvining och förlamning.

   Förstörelsen av nervceller i motorneuronsjukdomar kan orsakas av för mycket glutamat (en kemisk budbärare) i hjärnan och ryggmärgen. Riluzol Actavis stoppar frisättningen av glutamat och detta kan bidra till att förhindra att nervceller skadas.

   Rådfråga din läkare för mer information om ALS och varför detta läkemedel har förskrivits till dig.

   Riluzol som finns i Riluzol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Riluzol Actavis

   Ta inte Riluzol Actavis

   - om du är allergisk mot riluzol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har någon leversjukdom eller förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser) i blodet.

   - om du är gravid eller ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du tar Riluzol Actavis:

   - om du har leverproblem: gulfärgning av huden eller vitan i dina ögon (gulsot), klåda överallt, illamående, kräkningar

   - om dinanjurarinte fungerar bra

   - om du har feber: det kan bero på ett lågt antal vita blodkroppar vilket kan orsaka en ökad risk för infektion

   Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med din läkare som kommer att besluta vad som ska göras.

   Barn och ungdomar

   Om du är yngre än 18 år. Användning av Riluzol Actavis rekommenderas inte till barn eftersom det inte finns någon tillgänglig information i denna patientgrupp.

   Andra läkemedel och Riluzol Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska INTE ta Riluzol Actavis om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eller om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan köra bil eller använda verktyg eller maskiner, såvida du inte känner dig yr eller snurrig efter att ha tagit detta läkemedel.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Riluzol Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos är en tablett två gånger dagligen.

   Tabletterna ska tas genom munnen var 12:e timma vid samma tidpunkt på dagen varje dag (t ex morgon eller kväll).

   Om du använt för stor mängd av Riluzol Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Riluzol Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du glömmer att ta din tablett, hoppa över den dosen och ta nästa tablett vid vanlig tidpunkt.

   Om du slutar att använda Riluzol Actavis

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Viktigt

   Du ska sluta ta Riluzol Actavis och träffa din läkare omedelbart om du upplever symtom på angioödem, såsom:

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter

   Tala omedelbart om för din läkare

   - om du upplever feber (förhöjd temperatur) eftersom Riluzol Actavis kan orsaka en minskning i antalet vita blodkroppar. Din läkare kan vilja ta ett blodprov för att kontrollera antalet vita blodkroppar, som är viktiga för att bekämpa infektioner.

   - om du upplever något av följande symtom: gulfärgning av huden eller vitan i dina ögon (gulsot), klåda över hela kroppen, illamående, kräkningar, eftersom detta kan vara tecken på leversjukdom (hepatit). Din läkare kan ta regelbundna blodprov när du tar Riluzol Actavis för att se till att detta inte förekommer.

   - om du får hosta eller andningssvårigheter, eftersom detta kan vara ett tecken på lungsjukdom (kallad interstitiell lungsjukdom).

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   - trötthet.

   - illamående.

   - förhöjda nivåer av vissa leverenzymer (transaminaser) i blodet. Kan vara i samband med gulsot* (se avsnittet ”Innan du använder Riluzol Actavis”).

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   - yrsel.

   - sömnighet.

   - huvudvärk.

   - domningar eller kittlande känsla i munnen.

   - hjärtklappning.

   - magsmärta

   - kräkningar

   - diarré.

   - smärta.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   - allergiska reaktioner, svullnad i ansikte, läppar, tunga och hals tillsammans med andningssvårigheter och/eller sväljningssvårigheter (angioödem).

   - blodbrist (anemi).

   - bukspottkörtelinflammation (pankreatit).

   *Data från studier visar att asiatiska patienter är mer benägna att utveckla onormala leverfunktionsprover jämfört med kaukasiska patienter.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Riluzol Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartong eller blister.

   Blister (aluminium/aluminium): Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Blister (aluminium/PVC): Förvara blisteren i ytterförpackningen. Ljuskänsligt. Inga särskilda temperatursanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är riluzol. Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg riluzol.

   - Övriga innehållsämnen är:

   - Tablettkärna: vattenfri kalciumvätefosfat, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Tablettdragering: OPADRY AMB, vit 03F28689 bestående av: hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Riluzol Actavis är vita till benvita, ovala och bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta RL 50.

   Blisterförpackningar: 28, 30, 56 och 60 filmdragerade tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   Tillverkare

   Specifar S.A

   1, 28 Octovriou str.

   123 51 Ag. Varvara

   Athens

   Grekland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Riluzol Actavis

  Filmdragerad tablett 50 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 511954
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  931,55 kr

  Jämförpris: 16,63 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?