Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ridaura

   3 mg tabletter
   auranofin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ridaura är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ridaura
   3. Hur du använder Ridaura
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ridaura ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ridaura är och vad det används för

   Ridaura tillhör en grupp läkemedel som kallas antireumatiska läkemedel. Ridaura minskar smärtor, svullnad och stelhet i lederna och det används för att behandla ledgångsreumatism (reumatoid artrit) hos vuxna.


   Auranofin som finns i Ridaura kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ridaura

   Använd inte Ridaura

   - Om du är allergisk mot auronafin eller mot något annat innehållsämne i Ridaura (anges i avsnitt 6).

   - Om du är allergisk mot guldsalter eller andra tungmetaller.

   - Om du lider av svår leversjukdom.

   - Om du lider av svår njursjukdom.

   - Om du har haft benmärgssjukdom.

   - Om det finns misstanke om att du lider av SLE (en speciell bindvävssjukdom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Ridaura:

   - Om du lider av inflammatorisk tarmsjukdom.

   - Om du lider av någon blodsjukdom.

   - Om du lider av lungsjukdom som orsakar svår andning t ex ärrbildning i lungorna (fibros).

   - Om du lider av benmärgssjukdom.

   - Om du tidigare har haft allergiska hudsjukdomar.

   - Om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   - Om du har reagerat mot andra metaller.

   - Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion.

   - Om du lider av porfyri (en nedärvd sjukdom som påverkar formandet av hemoglobin).

   - Om du är över 65 år.


   Innan behandlingen börjar och med regelbundna intervall kommer din läkare att kontrollera dina blodvärden, ta lungröntgen och ta urinprover för att kontrollera protein i blodet.


   Tala genast om för din läkare om du utvecklar något av följande: hudrodnad eller klåda, metallsmak i munnen, sår i munnen eller halsont, blödning i näsa eller tandkött, diarré, blödning från ändtarmen, tendens att lätt få blåmärken eller kraftiga menstruationsblödningar hos kvinnor.


   Du bör minimera exponering för ultraviolett (UV) ljus (t ex att sola i solljus eller solarier) eftersom Ridaura ökar känsligheten för UV-ljus och därför risken för ”solallergi”.

   Andra läkemedel och Ridaura

   Ta inte Ridaura om du tar något av följande:

   - Klozapin (ett läkemedel för att behandla en psykisk sjukdom som kallas schizofreni).

   - Läkemedel för behandling av malaria (t ex klorokin, hydroxiklorokin, atovakvon/proguanil, meflokin och kinin).

   - Läkemedel för organ- och vävnadstransplantationer, för att förhindra avstötning.

   - D-penicillamin (ett läkemedel som används vid behandling av en speciell ledsjukdom som kallas reumatoid artrit).


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala särskilt om för din läkare:

   - Om du använder andra läkemedel såsom teofyllin (används mot lungsjukdomar), fenylbutazon (används mot feber, smärta och inflammation i kroppen), antibiotika som cefalosporiner eller steroider.

   - Om du använder eller planerar att använda läkemedel som används för att behandla metallförgiftning, och läkemedel som kan orsaka njur- eller blodproblem (såsom aminoglykosider, amfotericin B, penicilliner, fenytoin, sulfonamider, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, aciklovir och alkohol).

   - Om du tar något läkemedel som påverkar passagehastigheten genom matsmältningssystemet, t ex läkemedel mot diarré eller metoklopropamid.

   - Om du tar läkemedel mot högt blodtryck eller mot hjärtsvikt såsom kaptopril eller lisinopril.

   - Vissa läkemedel som penicillin, acetylsalicylsyra, och kinidin kan precis som guld orsaka fördröjda allergiska reaktioner och en typ av inflammation i blodkärlen (vaskulit) som ofta innefattar hud, leder, magtarmkanalen, njurar, hjärta och det centrala nervsystemet (CNS). Tala med din läkare om du tar något av dessa läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Ridaura ska inte användas under graviditet om inte läkaren anser det absolut nödvändigt. Fertila kvinnor ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen (och i minst sex månader efter avslutad behandling).


   Amning

   Ridaura går över i modersmjölk. Ridaura ska inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det har inte visats att Ridaura har en negativ inverkan på förmågan att framföra fordon eller hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ridaura innehåller laktos

   Ridaura innehåller laktos, något som vissa individer kan vara känsliga mot. Om Du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Ridaura

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är 2 tabletter på morgonen eller 1 tablett morgon och kväll tillsammans med mat.


   Behandlingen ska fortgå under en längre tid. Resultat av behandlingen ses först efter ca 2 månaders behandling.


   Om du upplever att effekten av Ridaura är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Ridaura

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   Om du har glömt att använda Ridaura

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta då bara den vanliga dosen vid nästa dostillfälle.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Ridaura orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma:


   Ridaura kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Vanliga (påverkar 1 till 10 användare av 100):

   - Minskat antal vita blodkroppar.

   - Minskat antal blodplättar vilket ökar risken för blödning eller blåmärken.

   - Inflammation eller infektion i ögats bindhinna (konjunktivit).

   - Förändringar i lever- och njurfunktion som kan ses vid undersökning av blodet.

   - Blodbrist (anemi).

   - Blod i urinen.

   - Hudutslag och klåda.

   - Ökad känslighet för solljus och ultraviolett ljus.

   - Diarré eller lös avföring, illamående och buksmärta.


   Sällsynta (påverkar 1 till 10 användare av 10 000):

   - En typ av njursjukdom som påverkar hur njurarna renar vätskor och slaggprodukter (membranös glomerulonefrit).


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   - Inflammation som påverkar njurarnas filtreringsförmåga och leder till att blod och protein passerar över i urinen och ökad vätskeansamling i kroppen (nefritiskt syndrom).

   - Kraftig minskning av blodceller vilket kan orsaka svaghet, blåmärke eller ökad benägenhet för infektioner (aplatisk anemi).

   - Minskat antal röda blodkroppar som kan orsaka andningssvårigheter eller yrsel och blekhet av huden.

   - Guldavlagringar i ögonlinsen.

   - Ärrbildning i lungorna med symtom på andnöd och hosta.

   - Lunginflammation som orsakar andfåddhet, hosta och ökad kroppstemperatur.

   - Rodnad och fjällande hud.

   - Inflammatorisk tarmsjukdom.

   - Nervskador i armar och ben.

   - Huvudvärk.

   - Yrsel.

   - Smakförändringar.

   - Illamående.

   - Kräkningar.

   - Håravfall.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Ridaura ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är auranofin.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (231 mg), mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, propylenglykol, titandioxid (färgämne E 171), gul järnoxid (färgämne E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ridaura tabletter är ljusgula, fyrkantiga med rund upphöjning på vardera sidan.


   Förpackningsstorlekar: 100 tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mercury Pharmaceuticals Ltd.

   Capital House, 85 King William Street

   LONDON EC4N 7BL

   Storbritannien


   Tillverkare

   Haupt Pharma Wülfing GmbH

   Bethelner Landstrasse 18

   31028 Gronau/Leine

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ridaura

  Filmdragerad tablett 3 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 531400
  • Tillverkare: Abcur AB

  598,99 kr

  Jämförspris: 5,99 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?