Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

    

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Riamet 20 mg/120 mg tabletter


   artemeter och lumefantrin


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD RIAMET ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ELLER DITT BARN TAR RIAMET
   3. HUR DU ELLER DITT BARN TAR RIAMET
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR RIAMET SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD RIAMET ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Riamet innehåller två substanser, artemeter och lumefantrin. De tillhör en grupp läkemedel som kallas malariamedel.

   Riamet används enbart för behandling av akut, okomplicerad malariainfektion orsakad av parasiten ”Plasmodium falciparum”. Denna parasit är en liten organism som består av en enda cell och som återfinns inuti de röda blodkropparna.


   Riamet används för behandling av vuxna, barn och spädbarn som väger minst 5 kg.


   Riamet används inte för att förebygga malaria eller för behandling av svår malaria (då hjärnan, lungorna eller njurarna är påverkade).

   2. INNAN DU ELLER DITT BARN TAR RIAMET

   Ta inte Riamet

   • om du är allergisk (överkänslig) mot artemeter och lumefantrin eller mot något av övriga innehållsämnen i Riamet som finns listade i slutet av denna information

   • om du har en svår form av malariainfektion med påverkan på hjärnan, lungorna eller njurarna

   • om du har hjärtbesvär, såsom störningar i hjärtrytmen, långsam hjärtrytm eller svår hjärtsjukdom

   • om någon närstående (föräldrar, syskon, mor- eller farföräldrar) hastigt avlidit på grund av hjärtbesvär eller medfött hjärtfel

   • om läkare konstaterat att du har låga nivåer av salter i blodet, såsom kalium eller magnesium

   • om du tar följande läkemedel: flekainid, metoprolol, imipramin, amitriptylin, klomipramin, vissa antibiotika (makrolider, fluorokinoloner, imidazol), vissa medel mot svampinfektioner (triazolderivat), terfenadin, astemizol, cisaprid (se även Användning av andra läkemedel).

   • om du tar vissa läkemedel (se också ”Användning av andra läkemedel”).

   Om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare och ta inte Riamet.

   Var särskilt försiktig med Riamet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Riamet:


   • om du har svår lever- eller njursjukdom

   • om du har hjärtproblem såsom förlängning av QT-intervallet (onormalt EKG)

   • om du infekterats med både parasiten Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax

   • om du har tagit något annat läkemedel för behandling av malaria. Vissa av dessa läkemedel ska inte användas samtidigt med Riamet.

   • om du är gravid i de 3 första månaderna av graviditeten eller avser att bli gravid. Läkaren kommer att ge dig ett annat läkemedel som första alternativ.

   • om du känner dig sämre eller om du inte kan äta eller dricka.

   Om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare innan du tar Riamet.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Ta inte Riamet och tala med läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • läkemedel för behandling av störningar i hjärtrytmen såsom flekainid eller metoprolol

   • läkemedel för behandling av depression såsom imipramin, amitriptylin eller klomipramin

   • läkemedel för behandling av infektioner:

    • rifampin, ett antibiotikum för behandling av lepra och tuberkulos.

    • vissa antibiotika: makrolider, fluorokinoloner och imidazol

    • triazolderivat, medel mot svampinfektioner

   • läkemedel för behandling av allergier eller inflammation som kallas ”icke-sederande antihistaminer” såsom terfenadin och astemizol

   • cisaprid, ett läkemedel mot magbesvär.

   • vissa läkemedel för behandling av epilepsi (såsom karbamazepin, fenytoin).

   • Johannesört (Hypericum perforatum) en läkemedelsväxt eller extrakt av denna läkemedelsväxt som används för att behandla exempelvis nedstämdhet.


   Tala om för läkare om du tar:

   • något annat läkemedel för behandling av malaria

   • läkemedel för behandling av HIV-infektion eller AIDS

   • ett hormonellt preventivläkemedel (i detta fall bör du använda ytterligare en preventivmetod).

   Intag av Riamet med mat och dryck

   Riamet bör intas med mat eller dryck innehållande fett såsom mjölk. Var försiktig med grapefruktjuice. Rådgör med läkare gällande lämplig mat eller dryck att ta tillsammans med Riamet.

   Graviditet och amning

   Tala om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller blir gravid under tiden du tar Riamet. Riamet ska inte användas under de tre första månaderna av graviditeten och om möjligt ordinerar läkaren i så fall ett annat läkemedel i första hand. I senare delen av graviditeten bör Riamet endast användas om det är absolut nödvändigt. Läkaren kommer förklara möjliga risker med att ta Riamet under graviditet. Om du tar hormonella preventivläkemedel så bör du även använda ytterligare en preventivmetod i ungefär en månad.


   Du bör inte amma under tiden du tar Riamet. Efter avslutad Riametbehandling bör du vänta en vecka innan du börjar amma igen.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel vid graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Riamet kan göra att du känner dig sömnig, yr eller allmänt svag. Om detta gäller dig bör du varken köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ELLER DITT BARN TAR RIAMET

   Ta alltid Riamet enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur du eller ditt barn tar Riamet

   • ta tabletterna med mat eller dryck innehållande fett såsom mjölk. Rådgör med läkare gällande lämplig mat eller dryck att ta tillsammans med Riamet.

   • om du känner dig sämre eller är för dålig för att äta och dricka kontakta läkare.

   • om du kräks inom en timme efter att ha tagit tabletterna bör du ta en ny dos. Om du är osäker kontakta läkare.

   • vid dosering till små barn eller spädbarn kan tabletterna krossas.

   Vid behandling av barn kommer du att få en förpackning om 24 tabletter. Följ läkarens anvisningar noga och använd enbart den mängd tabletter som behövs. Lämna tillbaka återstående tabletter till apoteket.


   Dosering av Riamet

   • Sex doser ska tas under 3 dygn.

   • Den första dosen ska tas snarast möjligt och de fem efterföljande doserna ska tas 8, 24, 36, 48 och 60 timmar efter den första dosen så som beskrivs i avsnittet nedan.

   • När du eller ditt barn tagit den första dosen, räkna ut tidpunkterna för de efterföljande doserna och skriv ner dessa.

   • Samtliga doser ska tas vid rätt tidpunkt för att full effekt av läkemedlet ska uppnås.


   Vuxna och barn som väger 35 kg eller mer

   Ta fyra tabletter vid varje doseringstillfälle.

   Du tar således:

   • 4 tabletter så snart som möjligt, därefter

   • 4 tabletter 8 timmar senare, därefter

   • 4 tabletter 24 timmar efter första dosen, därefter

   • 4 tabletter 36 timmar efter första dosen, därefter

   • 4 tabletter 48 timmar efter första dosen och

   • slutligen 4 tabletter 60 timmar efter första dosen.

   Detta innebär att du totalt tar 24 tabletter.


   Inga särskilda försiktighetsåtgärder eller dosjustering krävs för behandling av äldre.


   Spädbarn och barn som väger mellan 5 och 35 kg

   Antalet tabletter som du behöver ge ditt barn beror barnets vikt:

   • Barn som väger mellan 5 och 15 kg: ge 1 tablett enligt ovanstående tidpunkter. Detta innebär att ditt barn totalt tar 6 tabletter.

   • Barn som väger mellan 15 och 25 kg: ge 2 tabletter enligt ovanstående tidpunkter. Detta innebär att ditt barn totalt tar 12 tabletter.

   • Barn som väger mellan 25 och 35 kg: ge 3 tabletter enligt ovanstående tidpunkter. Detta innebär att ditt barn totalt tar 18 tabletter.


   Om malariainfektionen återkommer

   En andra behandlingsomgång med Riamet kan vara nödvändig om malariainfektionen återkommer eller om du återigen blir infekterad av ”Plasmodium falciparum” efter att ha blivit frisk. Om detta inträffar kontakta läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Riamet

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan behöva medicinsk vård. Kom ihåg att ta med dig läkemedlet och visa det för vårdpersonalen. Om tabletterna tagit slut, ta med den tomma förpackningen.

   Om du har glömt att ta Riamet

   Försök undvik att glömma någon dos. Om du ändå glömmer att ta en Riametdos, ta den så snart du kommer ihåg det ifall det inte snart är dags för nästa dos. I så fall tar du nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fråga läkare om råd om du är osäker.

   Om du slutar att ta Riamet

   Avbryt inte behandlingen om inte läkaren uppmanar dig att göra det. Följ alltid läkarens anvisningar noga och fullfölj behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Riamet orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De flesta biverkningarna är milda till måttliga och försvinner vanligtvis efter några dagar till några veckor efter avslutad behandling. Vissa biverkningar har rapporterats oftare hos barn medan andra har rapporterats oftare hos vuxna. I de fall detta skiljer sig åt har biverkningen angetts med den mest förekommande frekvensen.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk åtgärd.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter)

   Om du får hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals med svårighet att svälja eller andas, kontakta omedelbart läkare. Detta är tecken på en allergisk reaktion.


   Övriga biverkningar:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

   Snabb puls, huvudvärk, yrsel, hosta, kräkning, magsmärta, illamående, muskel- och ledvärk, minskad aptit, allmän svaghet/trötthet, sömnsvårigheter.


   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

   Ofrivilliga muskelsammandragningar (ibland som snabba spasmer), hjärtrytmstörningar (kallad förlängt QT-intervall), oförklarliga och ihållande symtom som illamående, magbesvär, minskad aptit eller ovanlig trötthet eller svaghet (tecken på leverpåverkan), diarré, onormal gång*, stickningar eller domningar i händer och fötter*, hudutslag eller klåda, sömnlöshet.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

   Svårighet att koordinera rörelser*, minskad känslighet i huden*, dåsighet, kliande utslag.


   *) Dessa biverkningar har rapporterats hos vuxna och ungdomar över 12 år.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR RIAMET SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Använd inte Riamet om förpackningen är skadad eller visar tecken på att ha manipulerats.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna i Riamet är artemeter och lumefantrin.

   - Övriga innehållsämnen är polysorbat 80, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Riamet tabletter är ljusgula, runda och präglade med ”NC” på ena sidan och ”CG” på den andra.


   Riamet tillhandahålls i blisterförpackning innehållande 24 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Sverige AB

   Box 1150

   183 11 Täby


   Denna bipacksedel godkändes senast

   2016-12-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Riamet®

  Tablett 20 mg/120 mg 24 styck Blister

  • Varunummer: 001202
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  330,98 kr

  Jämförspris: 13,79 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?