Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rhinocort Turbuhaler

   100 mikrogram/dos Näspulver
   Budesonid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rhinocort Turbuhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rhinocort Turbuhaler
   3. Hur du använder Rhinocort Turbuhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rhinocort Turbuhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rhinocort Turbuhaler är och vad det används för

   Rhinocort Turbuhaler är ett kortisonpreparat som dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan.


   Rhinocort Turbuhaler används mot rinnsnuva, nästäppa, nysningar och/eller klåda i näsan orsakad av allergi och även mot så kallad vasmotorisk snuva där orsaken kan vara till exempel rök eller parfym. Rhinocort Turbuhaler används också vid polyper i näsan.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rhinocort Turbuhaler

   Använd inte Rhinocort Turbuhaler

   - Om du är allergisk mot budesonid

   Varningar och försiktighet

   - Tala med din läkare innan du börjar Rhinocort Turbuhaler om du har någon av följande sjukdomar:

   *Svamp- eller herpesinfektion i näsan.

   *Lungtuberkulos

   *Leversjukdom

   Andra läkemedel och Rhinocort Turbuhaler

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Erfarenhet av användning under graviditet tyder inte på någon ökad risk för missbildningar. Tala ändå med din läkare vid mer än tillfällig användning av Rhinocort Turbuhaler under graviditet.


   Budesonid passerar över i modersmjölk. Vid terapeutiska doser av Rhinocort Turbuhaler bedöms dock risken för effekter på barn som ammas vara osannolik. Rhinocort Turbuhaler kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rhinocort Turbuhaler påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Rhinocort Turbuhaler

   Använd alltid Rhinocort Turbuhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna

   Vanlig dos är 2 doser i vardera näsborre på morgonen.

   För äldre är doseringen densamma för vuxna.


   Rhinocort Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer med den inandade luften upp i näsan. Mängden av det verksamma ämnet varje dos är mycket liten. Du kanske inte känner läkemedlet. Om du följer instruktionen kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen.


   Det dröjer några dagar innan du får full effekt av Rhinocort Turbuhaler. Det är därför viktigt att du använder Rhinocort Turbuhaler regelbundet enligt den ordinationdu har fått. Om du har säsongsbunden allergisk rinnit (hösnuva) bör du försöka starta behandling med Rhinocort Turbuhaler några dagar innan allergisäsongen börjar.


   Om du är täppt i näsan, kan du använda avsvällande näsdroppar under de 2-3 första dagarna av behandlingen.


   Om allergisymtomen från ögonen besvärar dig kan din läkare ge dig tillägg av annan medicin för att lindra symtomen.


   Instruktion

   Innan du använder Rhinocort Turbuhaler:

   Skruva av skyddshylsan och bekanta dig med inhalatorns viktiga delar.


   Skyddshylsa

   Munstycket andas du in genom via näsan.

   Vredet använder du för att mata fram en dos.

   När cirka 20 doser återstår framträder en röd markering i fönstret till dosindikatorn. När markeringen når fönstrets under kant är inhalatorn tom.


   1. Snyt dig. Skruva av skyddshylsan.

   2. Håll inhalatorn upprätt med vredet nedåt. Mata fram en dos genom att först vrida vredet åt ena hållet så långt det går och sedan tillbaka.

   3. Andas ut (inte genom inhalatorn)

   4. För in munstycket i ena näsborren så att det sluter tätt. Håll för den andra. Gör en kort och kraftig inandning genom näsan.

   5. Ta bort inhalatorn från näsan innan du andas ut.

   6. Upprepa från punkt 2 för den andra näsborren.

   7. Om du ordinerats fler än en dos i varje näsborre upprepa punkterna 2-5.

   8. Skruva på skyddshylsan.


   Kom ihåg

   Andas inte ut genom munstycket.

   Försök inte ta av munstycket eller vrida på det. Det ska sitta kvar.


   När markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är inhalatorn tom.


   Det ljud som hörs då du skakar inhalatorn kommer från det torkmedel som finns på vredet. Använd inte Turbuhaler om den skadats eller om munstycket har lossats. Torka av utsidan av munstycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd inte vatten eller annan vätska.

   Om du använt för stor mängd av Rhinocort Turbuhaler

   Om du använt för mycket Rhinocort Turbuhaler vid något enstaka tillfälle bör du inte få några obehagliga effekter. Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.

   Om du har glömt att använda Rhinocort Turbuhaler

   Om du har glömt att ta Rhinocort Turbuhaler vid något tillfälle är det inte nödvändigt att kompensera för den dos du missat. Ta nästa dos som vanligt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Irritation i näsan, näsblod.


   Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas): Omedelbara eller fördröjda överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, hudklåda, nässelfeber, inflammation i huden, angioödem*.


   Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Tecken och symtom på systemisk påverkan (påverkan på hela kroppen) av kortikosteroider, såsom nedsatt funktion av binjurarna och förlångsammad längdtillväxt hos barn (se Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar).


   Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas): Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen, allvarlig allergisk reaktion.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Grå starr (katarakt), grön starr (glaukom).


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Förlångsammad längdtillväxt har rapporterats hos barn som får behandling med kortikosteroider via näsan. Läkaren bör regelbundet kontrollera längdtillväxten hos barn och ungdomar som får långtidsbehandling med kortikosteroider. Användning av Rhinocort Turbuhaler rekommenderas inte till barn.


   * Sluta att ta Rhinocort Turbuhaler och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Rhinocort Turbuhaler ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är budesonid 100 mikrogram/dos.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rhinocort Turbuhaler är en inandningsdriven flerdospulverinhalator tillverkad av plast. Varje inahaltor innehåller 200 doser.


   Förpackningsstorlek: 200 doser

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   Storbritannien


   Tillverkare

   AstraZeneca- koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   7 februari 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rhinocort Turbuhaler

  Näspulver 100 mikrogram/dos 200 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 108901
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?