Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rhinocort Aqua

   64 mikrogram/dos nässpray
   budesonid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rhinocort Aqua är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rhinocort Aqua
   3. Hur du använder Rhinocort Aqua
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rhinocort Aqua ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rhinocort Aqua är och vad det används för

   Rhinocort Aqua är ett kortisonpreparat som dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan.

   Rhinocort Aqua används mot rinnsnuva, nästäppa, nysningar och/eller klåda i näsan orsakad av allergi och även mot så kallad vasomotorisk snuva där orsaken kan vara till exempel rök eller parfym.

   Rhinocort Aqua används också vid polyper i näsan samt efter operation av polyper för att minska riskerna för återbildning av nya polyper.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rhinocort Aqua

   Använd inte Rhinocort Aqua

   • om du är allergisk mot budesonid eller mot något av övriga innehållsämnen i Rhinocort Aqua (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • undvik att Rhinocort Aqua kommer i kontakt med ögonen. Skölj omedelbart med vatten om du får det i ögonen.

   • tala med din läkare innan du börjar använda Rhinocort Aqua om du har någon av följande sjukdomar:

    • svamp‑  eller virusinfektion (t.ex. herpes) i luftvägarna

    • lungtuberkulos

    • leversjukdom

   • kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar

   Systempåverkan kan förekomma vid långtidsbehandling med höga doser av kortikosteroider och ge biverkningar såsom Cushings syndrom, binjurepåverkan (suppression) och tillväxthämning hos barn, se Barn och ungdomar.

   Barn och ungdomar

   Behandling med kortisoninnehållande läkemedel kan leda till långsammare längdtillväxt. Långtidseffekterna av nässpray med kortison på barn är inte klarlagda. Det rekommenderas att längden hos barn och ungdomar som får långvarig behandling med kortikosteroider kontrolleras regelbundet. Vid misstanke om att längdtillväxten avtar skall behandlingen utvärderas med tanke på nyttan av behandlingen i förhållande till risken för tillväxthämning.

   Andra läkemedel och Rhinocort Aqua

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Rhinocort Aqua och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Erfarenhet av användning under graviditet tyder inte på någon ökad risk för missbildningar. Tala ändå med din läkare vid mer än tillfällig användning av Rhinocort Aqua under graviditet.

   Budesonid passerar över i modersmjölk. Vid terapeutiska doser av Rhinocort Aqua bedöms dock risken för effekter på barn som ammas vara osannolik. Rhinocort Aqua kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rhinocort Aqua påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Rhinocort Aqua

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du har säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva) bör du försöka starta behandlingen med Rhinocort Aqua några dagar innan allergisäsongen börjar. Full effekt får du vanligtvis inom några dagar, men du kan känna viss lindring redan efter några timmar. Användning av Rhinocort Aqua till barn bör ske under uppsikt av vuxen så att sprayningen utförs korrekt och doseringen överensstämmer med läkarens ordination.

   Eftersom det kan vara svårt att tömma flaskan helt, är den överfylld. På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd, det vill säga 120 doser.

   Om du är täppt i näsan, kan du använda avsvällande näsdroppar under de 2‑3 första dagarna av behandlingen.

   Om allergisymtomen från ögonen besvärar dig kan din läkare ge dig tillägg av annan medicin för att lindra symtomen.

   Om du använt för stor mängd av Rhinocort Aqua

   Om du använt för mycket Rhinocort Aqua vid något enstaka tillfälle bör du inte få några obehagliga effekter. Vid eventuella frågor om du fått i dig för stor dos läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.

   Om du har glömt att ta Rhinocort Aqua

   vid något tillfälle är det inte nödvändigt att kompensera för den dos du missat. Ta nästa dos som vanligt.

   Användaranvisning

   bild 1

   Innan du använder en ny flaska med Rhinocort Aqua nässpray ska du ladda pumpen genom att skaka flaskan och spraya i luften tills det blir en jämn dusch.

   Om du inte använder nässprayen dagligen måste pumpen laddas på samma sätt igen, men det räcker nu att spraya en gång i luften.

   1. Snyt ur näsan.

   Skaka flaskan.

   Ta av plasthatten.

   2. Håll sprayflaskan som bilderna visar.

   3. För in spetsen i ena näsborren och spraya föreskrivet antal doser. Gör på samma sätt i den andra näsborren.

   bild 2

   4. Sätt på plasthatten igen.

   Överskrid inte doseringen!

   Rengöring:

   Det är lämpligt att någon gång rengöra de övre plastdelarna. Ta av plasthatten. Lyft bort den vita applikatorn. Spola plasthatten och applikatorn i ljummet vatten. Låt delarna lufttorka och sätt dem åter på plats.

   Försök inte rengöra den vita applikatorn genom att föra in en nål eller annat vasst föremål.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som kan uppkomma är vanligen milda och varar en kortare tid.

   Allvarliga biverkningar

   Sluta att ta Rhinocort Aqua och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Djup svullnad (angioödem)

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
   Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   - feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall

   Övriga biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1  av 10 användare): Irritation i näsan, näsblod.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Omedelbara eller fördröjda överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, hudklåda, nässelfeber, inflammation i huden, muskelspasmer.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen, blåmärken (kontusion), förändrad röst (heshet), tecken och symtom på systemisk påverkan (påverkan på hela kroppen) av kortikosteroider, såsom nedsatt funktion av binjurarna och förlångsammad längdtillväxt hos barn (se Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar), dimsyn.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Grå starr (katarakt), grön starr (glaukom).

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Förlångsammad längdtillväxt har rapporterats hos barn som får behandling med kortikosteroider via näsan. Läkaren bör regelbundet kontrollera längdtillväxten hos barn och ungdomar som får långtidsbehandling med kortikosteroider.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rhinocort Aqua ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30ºC. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är budesonid 64 mikrogram/dos.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, vattenfri glukos, polysorbat 80, dinatriumedetat, konserveringsmedel kaliumsorbat (E 202) 0,06 mg, saltsyra för pH‑justering och vatten.

   Övriga innehållsämnen finns med för att ge nässprayen rätt egenskaper.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bruna glasflaskor försedda med en spraypump och näsapplikator.

   Förpackningsstorlek:

   120 doser respektive 3x120 doser

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB, Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rhinocort® Aqua

  Nässpray, suspension 64 mikrogram/dos 3 x 120 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 492785
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?