Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway, Irland.

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway, Irland.

   och

   Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Rheumocam20 mg/ml Injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst Nötkreatur, svin och häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Meloxikam 20 mg

   Etanol (96%) 159.8 mg

   Klar, gul lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   Nötkreatur:

   För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

   För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

   Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling.


   Svin:

   För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

   Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.


   Häst:

   Inflammationsdämpande och smärtlindrande användning vid såväl akuta som kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

   Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till hästar yngre än 6 veckor.

   Skall inte användas till dräktiga och lakterande ston.

   Djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar skall ej behandlas. Detsamma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

   6. BIVERKNINGAR

   Subkutan, intramuskulär likväl som intravenösadministrering tolereras väl på nötkreatur och svin; endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutanadministrering observerades hos mindre än 10 % av de nötkreatur som behandlades i de kliniska studierna.

   På häst kan en övergående svullnad på injektionsstället förekomma vilken går tillbaka utan åtgärder.

   I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner uppträda som bör behandlas symptomatiskt.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur, svin och häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur:

   En enstaka subkutan eller intravenösinjektion med doseringen 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika- och/eller oral rehydreringsbehandling.


   Svin:

   En intramuskulärinjektion om 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar.


   Häst:

   En intravenösinjektion om 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 3,0 ml/100 kg kroppsvikt).

   För inflammationsdämpande och smärtlindrande effekt vid såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd i muskler, leder och skelett, kan Rheumocam 15 mg/ml oralsuspension användas till fortsatt behandling i doseringen 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt, 24 timmar efter att injektionen givits.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination under användande.

   Maximalt antal perforationer är 14 för 20 ml, 50 ml och 100 ml proppar och 20 för 250 ml propp

   10. KARENSTIDER

   Nötkreatur: kött och slaktbiprodukter: 15 dagar; mjölk: 5 dagar

   Svin: kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

   Häst: kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.

   Använd inte efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering skall ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för renaltoxicitet.

   Om den smärtlindrande effekten vid behandling av kolik hos häst visar sig vara otillräcklig, skall diagnosen omvärderas, eftersom behov av kirurgiskt ingrepp kan föreligga.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.


   Användning under dräktighet och laktation

   Nötkreatur och svin: Kan ges under dräktighet och laktation.

   Häst: Se avsnittet ’Kontraindikationer’.


   Interaktioner

   Skall inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Vid överdosering skall symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel eller avfall ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall men skall kasseras enligt gällande anvisningar. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   15. 08/09/2016

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Pappkartong med 1 injektionsflaska av ofärgat glas innehållande 20 ml, 50 ml, 100 ml eller 250 ml.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rheumocam för nötkreatur, svin och häst

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 512301
  • Tillverkare: Omnidea AB

  189 kr

  Jämförpris: 3,78 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?