Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

   Loughrea, Co. Galway, Irland.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Rheumocam 1,5 mg/ml Oralsuspension Hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje ml innehåller:

   1,5 mg meloxicam

   5 mg natriumbensoat

   4. INDIKATION(ER)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Används inte till dräktiga eller digivande djur.

   Används inte till djur som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   Används inte till hundar yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska NSAIDbiverkningar såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen av okänd orsak och håglöshet har rapporterats vid enstaka tillfällen. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Skakas väl före användning. Administreras blandat med föda.

   Undvik kontamination under användande.

   Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

   Suspensionen kan ges genom att använda doseringssprutan som finns bilagd i förpackningen.

   Doseringssprutan har markeringar motsvarande den volym som ska ges.

   I följande doseringstabell visas vilken volym som ska ges beroende på hundens vikt:

   Kroppsvikt (kg)

   Underhållsdos (ml)

   7.5

   0.5

   15

   1

   22.5

   1.5

   30

   2

   37.5

   2.5

   45

   3

   52.5

   3.5

   60

   4

   Den första dagen ska dubbel underhållsdos ges.

   Effekt ses normalt inom 3 till 4 dagar. Om tillståndet inte förbättras ska behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

   Följ dessa steg:

   Steg 1. Innan du använder Rheumocam för första gången se till att du har flaskan, cirkulär plastinsats och spruta. 


   Steg 2. Placera den cirkulära plastinsatsen på halsen av flaskan och tryck nedåt tills plastinsatsen är säkert på plats. Väl på plats behöver plastinsatsen inte tas bort.


   Steg 3. Sätt tillbaka locket på flaskan och skaka den väl. Ta av kapsylen och fäst doseringssprutan på flaskan genom att försiktigt trycka på änden i hålet.


   Steg 4. Vänd flaskan med sprutan på plats upp och ner och dra sakta tillbaka kolven tills önskad dos erhålls.


   Steg 5. Vänd flaskan/sprutan med rätt sida upp och skilj sprutan från flaskan med en vridande rörelse.


   Steg 6. Tryck in kolven tills allt innehåll i sprutan har fördelats på maten.


   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta veterinärmedicinska läkemedel.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte efter utgångsdatum (EXP) på kartongen och flaskan.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas. Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada.

   Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Rheumocam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider.

   Tidigare behandling med anti-inflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av hur länge preparat som använts tidigare finns kvar i kroppen.

   I fall av överdosering ska symtomen behandlas. Personer som är överkänsliga för NSAID skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall ska destrueras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   08/09/2016 Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) hemsida http://www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

   15, 42, 100 eller 200 ml flaskor med två doseringssprutor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning. 

   Ombud:

   Sverige

   Omnidea AB

   Kaptensgatan 12

   SE

   -

   114 57 Stockholm

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rheumocam för hund

  Oral suspension 1,5 mg/ml 15 milliliter Flaska

  • Varunummer: 540923
  • Tillverkare: Omnidea AB

  106 kr

  Jämförpris: 7,07 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?