Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren


    

   Revolade 12,5 mg filmdragerade tabletter


   Revolade 25 mg filmdragerade tabletter

   Revolade 50 mg filmdragerade tabletter

   Revolade 75 mg filmdragerade tabletter

   eltrombopag

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Revolade är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Revolade
   3. Hur du tar Revolade
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Revolade ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Revolade är och vad det används för

   Revolade innehåller eltrombopag, som tillhör en grupp läkemedel som kallas för trombopoetinreceptoragonister. Det används för att öka antalet blodplättar i ditt blod. Blodplättar är blodkroppar som bidrar till att minska eller förhindra blödning.

   • Revolade används för att behandla en blödningsrubbning som kallas för immun (idiopatisk) trombocytopen purpura (ITP) hos patienter från 1 års ålder som redan tagit andra läkemedel (kortikosteroider eller immunglobuliner) som inte har fungerat.


    ITP orsakas av ett lågt antal blodplättar (trombocytopeni). Personer med ITP har en ökad blödningsrisk. Symtom som patienter med ITP kan märka omfattar petekier (nålspetsstora, platta, runda, röda märken under huden), blåmärken, näsblod, blödande tandkött och blödningar som inte stoppar om de skär sig eller skadar sig.

   • Revolade kan också användas för att behandla lågt antal blodplättar (trombocytopeni) hos vuxna med hepatit C-virus (HCV) infektion om de haft problem med biverkningar av interferonbehandling. Många med hepatit C kan ha lågt antal blodplättar, inte bara som en följd av sjukdomen utan också på grund av vissa av de antivirala läkemedel som används för att behandla den. Genom att ta Revolade kan det bli lättare att fullfölja en hel kur med antiviralt läkemedel (peginterferon och ribavirin).

   • Revolade kan också användas för att behandla vuxna patienter med lågt antal blodkroppar som orsakats av svår aplastisk anemi (SAA).

   2. Vad du behöver veta innan du tar Revolade

   Ta inte Revolade

   om du är allergisk mot eltrombopag eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 under ”Innehållsdeklaration”).

   • Kontrollera med din läkare om du tror att detta stämmer in på dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Revolade:

   • om du har leverproblem. Om man har lågt antal blodplättar och samtidigt en framskriden kronisk (långvarig) leversjukdom är risken större för biverkningar, även livshotande leverskador och blodproppar. Om läkaren anser att fördelarna med att ta Revolade överväger riskerna kommer du att följas upp noggrant under behandlingen.

   • om det finns risk för att du får blodpropp i dina vener eller artärer eller om du vet att det är vanligt med blodpropp i din familj.


    Du kan ha högre risk för blodproppar:

   • när du blir äldre

   • om du har behövt ligga till sängs en längre tid

   • om du har cancer

   • om du tar p-piller eller hormonersättningsterapi

   • om du nyligen har opererats eller skadat dig fysiskt

   • om du är mycket överviktig

   • om du röker

   • om du har en avancerad kronisk leversjukdom.

   • Om något av detta gäller dig, tala om det för din läkare innan behandlingen börjar. Du ska inte ta Revolade såvida inte läkaren anser att de förväntade fördelarna uppväger risken för blodpropp.

   • om du har katarakt (grumling av ögats lins)

   • om du har någon annan blodsjukdom, såsom myelodysplastiskt syndrom (MDS). Din läkare kommer att göra tester för att kontrollera att du inte har denna blodsjukdom innan du börjar med Revolade. Om du har MDS och tar Revolade kan din MDS förvärras.

   • Tala om för din läkare om något av detta stämmer in på dig.

   Ögonundersökningar

   Din läkare kommer att rekommendera att du kontrolleras med avseende på katarakt. Om du inte går på rutinundersökningar av ögonen bör din läkare ordna regelbundna undersökningar. Du kan också bli kontrollerad för förekomst av blödningar i och runt näthinnan (det ljuskänsliga skiktet av celler i bakre delen av ögat).

   Du behöver ta prov regelbundet

   Innan du börjar ta Revolade tar din läkare blodprov för att kontrollera dina blodkroppar, bland annat blodplättarna. Dessa prov upprepas med vissa mellanrum under tiden du tar läkemedlet.

   Blodprov för att kontrollera leverfunktionen

   Revolade kan göra att dina leverprover visar tecken på leverskador – en ökning av vissa leverenzymer, särskilt bilirubin och alanin-/aspartat-transaminaser. Om du tar interferon-baserade läkemedel tillsammans med Revolade för behandling av lågt antal blodplättar på grund av hepatit C kan vissa leverproblem förvärras.

   Du kommer att få lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion innan du börjar ta Revolade och med vissa mellanrum under tiden du tar det. Du kan behöva sluta ta Revolade om mängden av dessa ämnen ökar för mycket eller om du får andra tecken på leverskada.

   • Läs informationen ”Leverproblem” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Blodprov för att kontrollera antalet blodplättar

   Om du slutar ta Revolade är det troligt att du får ett lågt antal blodplättar igen efter flera dagar. Antalet blodplättar kommer att kontrolleras och läkaren kommer att diskutera lämpliga försiktighetsåtgärder med dig.

   Ett mycket högt antal blodplättar kan öka risken för blodproppar. Blodproppar kan emellertid bildas även vid normalt eller till och med lågt antal blodplättar. Läkaren kommer att justera din Revolade-dos så att ditt blodplättsvärde inte blir för högt.

   Varningstriangel
   • Sök omedelbart medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på blodpropp:

    • svullnad, smärta eller ömhet i ett ben

    • plötslig andfåddhet, speciellt tillsammans med kraftig smärta i bröstet eller snabb andning

    • buksmärta, förstorad buk, blod i avföringen

   Kontroll av din benmärg

   Hos personer som har problem med benmärgen kan läkemedel som Revolade göra att problemen förvärras. Tecken på benmärgsförändringar kan visa sig som onormala resultat på dina blodprover. Läkaren kan också göra tester för att direkt kontrollera din benmärg under behandlingen med Revolade.

   Kontroller för magblödning

   Om du tar interferonbaserade behandlingar tillsammans med Revolade kommer du att följas upp för eventuella tecken på blödning i mage eller tarmar när du har slutat ta Revolade.

   Hjärtövervakning

   Din läkare kan anse det nödvändigt att övervaka ditt hjärta under behandlingen med Revolade och undersöka hjärtat med EKG (elektrokardiogram).

   Barn och ungdomar

   Revolade rekommenderas inte till barn under 1 år som har ITP. Det rekommenderas inte heller till personer under 18 år som har lågt antal blodplättar på grund av hepatit C eller svår aplastisk anemi.

   Andra läkemedel och Revolade

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa vanliga läkemedel samverkar med Revolade – det gäller receptbelagda och receptfria läkemedel och mineraler. Dessa omfattar:

   • syraneutraliserande läkemedel för att behandla sur mage, halsbränna eller magsår(se ävenNär du ska ta deti avsnitt 3)

   • läkemedel som kallas statiner, för att sänka kolesterolvärdet

   • vissa läkemedel för att behandla HIV-infektion som t.ex. lopinavir och/eller ritonavir

   • ciklosporin som används vid transplantationer eller immunsjukdomar

   • mineraler som t.ex. järn, kalcium, magnesium, aluminium, selen och zink som kan finnas i vitamin- och mineraltillskott (se ävenNär du ska ta deti avsnitt 3)

   • läkemedel som t.ex. metotrexat och topotekan, för att behandla cancer

   • Tala om för din läkare om du tar något av dessa. Vissa av dem ska inte tas tillsammans med Revolade. Dosen behöver kanske justeras eller så kan du behöva ändra tidpunkten när du tar dem. Läkaren går igenom de läkemedel du tar och föreslår lämpliga ersättningar om det behövs.

   Om du också tar läkemedel som förhindrar blodpropp är risken för blödning större. Din läkare diskuterar det med dig.

   Om du tar kortikosteroider, danazol och/eller azatioprin kan du behöva ta lägre doser eller sluta ta dem under tiden du tar Revolade.

   Revolade med mat och dryck

   Ta inte Revolade tillsammans med mejeriprodukter eller mjölkdrycker eftersom det kalcium som finns i mejeriprodukter påverkar upptaget av medicinen. För mer information se När du ska ta deti avsnitt 3.

   Graviditet och amning

   Använd inte Revolade om du är gravid såvida inte läkaren speciellt rekommenderar det. Effekten av Revolade under graviditet är inte känd.

   • Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   • Använd en tillförlitlig preventivmetod när du tar Revolade för att förhindra graviditet.

   • Om du blir gravid under behandlingen med Revolade ska du tala om det för din läkare.

   Amma inte under tiden du tar Revolade. Det är inte känt om Revolade går över i modersmjölk.

   • Om du ammar eller planerar att amma ska du tala om det för läkaren.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Revolade kan göra dig yr och ge andra biverkningar som kan göra dig mindre uppmärksam.

   • Kör inte bil och använd inte maskiner om du inte är säker på att du är opåverkad.


   3. Hur du tar Revolade

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ändra inte dosen eller dosschemat för hur du tar Revolade om inte din läkare eller apotekspersonal rekommenderar dig att göra det. Medan du tar Revolade kommer du att stå under kontroll av en läkare med specialistkunskaper i behandling av din sjukdom.

   Hur mycket du ska ta

   För ITP

   Vuxna och barn (6–17 år) – den vanliga startdosen för ITP är en 50 mg-tablett Revolade om dagen. Om du är av östasiatiskt ursprung (kines, japan, taiwanes, thailändare eller korean) kan du behöva börja med en lägre dos på 25 mg.

   Barn (1–5 år) – den vanliga startdosen för ITP är en 25 mg-tablett Revolade om dagen.

   För hepatit C

   Vuxna – den vanliga startdosen för hepatit C är en 25 mg-tablett Revolade om dagen. Om du är av östasiatiskt ursprung (kines, japan, taiwanes, thailändare eller korean) ska du börja med samma dos på 25 mg.

   För SAA

   Vuxna – den vanliga startdosen för SAA är en 50 mg-tablett Revolade om dagen. Om du är av östasiatiskt ursprung (kines, japan, taiwanes, thailändare eller korean) kan du behöva börja med en lägre dos på 25 mg.

   Det kan ta 1 till 2 veckor innan Revolade börjar verka. Beroende på hur du reagerar på Revolade kan din läkare rekommendera att din dagliga dos ändras.

   Hur du tar tabletterna

   Svälj tabletten hel med lite vatten.

   När du ska ta det

   Se till att du under

   •  4 timmar innan du tar Revolade

   • och 2 timmar efter att du tagit Revolade

   inte äter eller dricker något av följande:

   • mejeriprodukter som t.ex. ost, smör, yoghurt eller glass

   • mjölk eller milkshake, drycker som innehåller mjölk, yoghurt eller grädde

   • syraneutraliserande medel, en typ av läkemedel mot sur mage och halsbränna

   • vissa mineral- och vitamintillskott, t.ex. järn, kalcium, magnesium, aluminium, selen och zink.

   Om du gör det tas inte medicinen upp av kroppen på rätt sätt.

   Ta Revolade

   Tala med din läkare om du vill ha mer råd om lämplig mat och dryck.

   Om du har tagit för stor mängd av Revolade

   Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal. Visa dem förpackningen eller denna bipacksedel om möjligt.

   Du kommer att övervakas för eventuella tecken eller symtom på biverkningar och få lämplig behandling omedelbart.

   Om du har glömt att ta Revolade

   Ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte mer än en dos Revolade på en dag.

   Om du slutar att ta Revolade

   Sluta inte ta Revolade utan att ha talat med din läkare. Om läkaren råder dig att sluta med behandlingen kommer dina blodplättar att kontrolleras varje vecka i fyra veckor. Se även ”Blödning eller blåmärken efter att du slutat med behandlingen” i avsnitt 4.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Symtom som behöver behandling: uppsök läkare

   Personer som tar Revolade för antingen ITP eller låg blodplättsnivå på grund av hepatit C kan få tecken på potentiellt allvarliga biverkningar. Det är viktigt att du berättar för läkare om du utvecklar sådana symtom.

   Högre risk för blodproppar

   Vissa personer kan ha en högre risk för blodproppar och läkemedel som Revolade kan göra problemet värre. Plötslig blockering av ett blodkärl på grund av en blodpropp är en ovanlig biverkning och kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer.

   Varning

   Sök vård omedelbart om du får tecken eller symtom på blodpropp, som t.ex.:

   • svullnad, smärta, värme, rodnad eller ömhet i ett ben

   • plötslig andfåddhet, speciellt tillsammans med kraftig smärta i bröstet eller snabb andning

   • buksmärta, förstorad buk, blod i avföringen.

   Leverproblem

   Revolade kan orsaka förändringar som visar sig i blodprover och kan vara tecken på leverskada. Leverproblem (förhöjda enzymvärden i blodprover) är vanliga och kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer. Andra leverproblem (otillräckligt gallflöde) är mindre vanliga och kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer.

   Om du har något av följande tecken på leverproblem:

   • gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot)

   • ovanligt mörkfärgad urin

   • tala omedelbart om det för din läkare om du får något av dessa symptom.


   Blödning eller blåmärken efter att du slutat med behandlingen

   Inom två veckor efter att du slutat ta Revolade återgår ditt blodplättsvärde vanligtvis till värdet som var innan du började ta Revolade. Det lägre blodplättsantalet kan öka risken för blödningar och blåmärken. Läkaren kontrollerar ditt blodplättsvärde i minst 4 veckor efter att du slutat ta Revolade.

   • Tala om för läkaren om du får blödningar eller blåmärken när du slutat ta Revolade.


   Vissa människor kan få problem med blödningar i matsmältningssystemet när de har slutat ta peginterferon, ribavirin och Revolade. Symtomen är:

   • svart tjärliknande avföring (missfärgad avföring är en mindre vanlig biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • blod i avföringen

   • blodkräkning eller kräkning som ser ut som kaffesump.

   • Tala omedelbart om för din läkare om du får något av dessa symtom.

   Andra eventuella biverkningar hos vuxna med ITP

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • illamående

   • diarré

   • grumling av linsen i ögat (katarakt)

   • torra ögon

   • ovanligt håravfall eller tunt hår

   • hudutslag

   • klåda

   • muskelsmärta , muskelkramp

   • ryggsmärta

   • skelettsmärta

   • stickningar eller domningar i händer eller fötter

   • kraftig menstruationsblödning eller förlängd menstruation

   • munsår.

   Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • ökning av leverenzymer

   • ökning av bilirubin (ett ämne som produceras i levern)

   • ökade nivåer av vissa proteiner.

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • avbruten blodtillförsel till en del av hjärtat

   • plötslig andfåddhet, speciellt vid samtidig kraftig smärta i bröstet och/eller snabb andning, vilket kan vara tecken på blodpropp i lungorna (se ”Högre risk för blodproppar” tidigare i avsnitt 4)

   • förlorad funktion i en del av lungan orsakad av en blockering i lungartären

   • leverproblem, med gulfärgning av ögonvitorna och huden (se ”Leverproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • snabba hjärtslag, oregelbunden puls, blå missfärgning av huden

   • störningar av hjärtrytmen (QT-förlängning)

   • inflammation i en ven

   • lokal blodfylld svullnad på grund av ett brustet blodkärl (hematom)

   • ont i halsen och obehag när man sväljer, inflammation i lungorna, bihålorna, tonsillerna, näsan och halsen

   • influensa

   • lunginflammation

   • aptitförlust

   • smärtande svullna leder som orsakas av urinsyra (gikt)

   • sömnproblem, depression, bristande intresse, humörförändringar

   • dåsighet, problem med balans, tal- och nervfunktion, migrän, darrningar

   • ögonproblem, bland annat dimsyn och nedsatt syn

   • ont i öronen, yrsel (vertigo)

   • problem med näsan, halsen och bihålorna, andningsproblem när man sover

   • problem med matsmältningssystemet, bland annat: kräkning, gasbildning, ofta förekommande avföring, magsmärtor och ömhet, matförgiftning

   • ändtarmscancer

   • problem i munnen, bland annat muntorrhet eller sår i munnen, känslig tunga, blödande tandkött, hudförändringar, bland annat kraftig svettning, kliande upphöjda utslag, röda fläckar, förändrat utseende

   • solbränna

   • rodnad eller svullnad runt sår

   • blödningar i huden runt en kateter (om sådan finns)

   • känsla av främmande föremål i kroppen

   • muskelsvaghet

   • njurproblem, bland annat: inflammation i njuren, ökat behov av att urinera på natten, njursvikt, urinvägsinfektion, vita blodkroppar i urinen

   • allmän sjukdomskänsla, feber, värmekänsla, bröstsmärta

   • kallsvettningar

   • tandköttsinflammation

   • hudinfektion.

   Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar och blodplättar

   • ökat antal röda blodkroppar

   • förändringar av blodets sammansättning

   • förändrade nivåer av urinsyra, kalcium och kalium.

   Andra eventuella biverkningar hos barn med ITP

   Mycket vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos fler än 1 av 10 barn:

   • halsont, snuva, nästäppa och nysningar

   • infektion i näsa, bihålor, hals och övre luftvägar, vanliga förkylning (övre luftvägsinfektion)

   • diarré.

   Vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos upp till 1 av 10 barn:

   • sömnsvårigheter

   • magsmärtor

   • tandvärk

   • hosta

   • smärtor i näsa och hals

   • kliande, rinnande eller igensvullen näsa

   • feber.

   Andra eventuella biverkningar hos personer med hepatit C

   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • huvudvärk

   • minskad aptit

   • sömnlöshet (insomnia)

   • hosta

   • illamående, diarré

   • muskelsmärta, klåda, brist på energi, förhöjd temperatur, ovanligt håravfall, svaghetskänsla, influensaliknande sjukdom, svullnad i händer eller fötter, frossa.

   Mycket vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi).

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • infektion i urinvägarna

   • inflammation i nässlemhinnan, hals och mun, influensaliknande symtom, muntorrhet, öm eller inflammerad mun, tandvärk

   • viktminskning

   • sömnstörningar, onormal dåsighet, förvirring, depression, ångest, agitation

   • yrsel, problem med uppmärksamhet och minne

   • stickningar eller domningar i händer och fötter

   • inflammation i hjärnan

   • ögonproblem, bland annat: grumling av linsen i ögat (katarakt), torra ögon, små gula avlagringar i näthinnan, gulfärgning av ögonvitan

   • blödning i eller runt näthinnan (i bakre delen av ögat)

   • snurrande känsla, snabb eller oregelbunden hjärtrytm (hjärtklappning), andfåddhet

   • slemhosta

   • problem med matsmältningssystemet, bland annat: kräkning, magont, matsmältningsbesvär, förstoppning, svullen mage, smakförändringar, inflammation i magen, hemorrojder, svullna blodkärl och blödningar i matstrupen (esofagus), irritation i tarmarna

   • leverproblem, bland annat: blodpropp (vena portae-trombos), gulfärgning av ögonvitan eller huden (gulsot), tumör i levern (seLeverproblemtidigare i avsnitt 4)

   • hudförändringar, bland annat: utslag, torr hud, eksem, rodnad, klåda, kraftig svettning, ovanliga hudutväxter

   • ledvärk, ryggvärk, skelettsmärta, smärta i händer och fötter, muskelspasm

   • irritabilitet, allmän sjukdomskänsla, bröstsmärta och obehag

   • reaktion vid injektionsstället/ utslag

   • störningar i hjärtrytmen (QT-förlängning).

   Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • ökning av blodsockret (glukos)

   • minskning av antalet vita blodkroppar

   • minskad mängd proteiner i blodet

   • nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

   • ökning av bilirubin (ett ämne som produceras i levern)

   • förändring i enzymerna som styr blodkoagulationen.

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • smärta vid urinering.


   Biverkningar med okänd frekvens

   Frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

   • missfärgning av huden

   Följande biverkningar har rapporterats vara associerat med behandling med Revolade hos patienter med svår aplastisk anemi (SAA).

   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer.

   • hosta

   • huvudvärk

   • andnöd (dyspné)

   • smärta i näsa och hals

   • rinnsnuva (rinorré)

   • buksmärta

   • diarré

   • illamående

   • blåmärken (ecchymosis)

   • ledsmärta (arthralgia)

   • muskelspasm

   • smärta i extremiteter (armar, ben, händer och fötter)

   • yrsel

   • extrem trötthet

   • feber

   • sömnlöshet

   Mycket vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov

   • ökning av vissa leverenzymer (transaminaser)

   Laboratorieprover kan visa onormala förändringar av cellerna i benmärgen.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer.

   • ångest

   • depression

   • känna sig kall (frysa)

   • sjukdomskänsla

   • ögonproblem, bland annat: suddig och mindre tydlig syn, grumling av linsen i ögat (katarakt), små fläckar eller partiklar i ögat, torra ögon, kliande ögon, gulfärgning av ögonvitorna eller huden

   • näsblod (epistaxis)

   • blödning i tandköttet

   • blåsor i munnen

   • problem med matsmältningssystemet, bland annat: kräkning, aptitförändringar (ökad eller minskad) magsmärta/obehag, svullen mage, väderspänning, förändring i färgen på avföringen

   • svimning

   • hudproblem, bland annat: små röda eller lila märken orsakade av blödning under huden (petekier) utslag, klåda, hudförändring

   • ryggvärk

   • muskelvärk

   • skelettsmärta

   • kraftlöshet (asteni)

   • vävnadsssvullnad, vanligen i de nedre extremiteterna, på grund av vätskeansamling

   • missfärgad urin

   • avbrott i blodtillförseln till mjälten (mjältinfarkt)

   Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov

   • ökning av enzymer på grund av muskelnedbrytning (kreatinfosfokinas)

   • ansamling av järn i kroppen (järninlagring)

   • minskning av antalet vita blodkroppar (neutropeni)

   • minskning av sockernivån (hypoglykemi)

   • ökning av bilirubin (ett ämne som produceras i levern)

   Biverkningar med okänd frekvens

   Frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

   • missfärgning av huden

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Revolade ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Revolade är eltrombopag

   12,5 mg filmdragerade tabletter

   En filmdragerad tablett innehåller eltrombopagolamin motsvarande 12,5 mg eltrombopag.

   25 mg filmdragerade tabletter

   En filmdragerad tablett innehåller eltrombopagolamin motsvarande 25 mg eltrombopag.

   50 mg filmdragerade tabletter

   En filmdragerad tablett innehåller eltrombopagolamin motsvarande 50 mg eltrombopag.

   75 mg filmdragerade tabletter

   En filmdragerad tablett innehåller eltrombopagolamin motsvarande 75 mg eltrombopag.

   Övriga innehållsämnen är: hypromellos, makrogol 400, magnesiumstearat, mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, titandioxid (E171).

   Revolade 50 mg filmdragerade tabletter innehåller också röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

   Revolade 75 mg filmdragerade tabletter innehåller också röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Revolade 12,5 mg filmdragerade tabletter är runda, bikonvexa, vita, stansade med "GS MZ1" och "12,5" på en sida.

   Revolade 25 mg filmdragerade tabletter är runda, bikonvexa, vita, stansade med "GS NX3" och "25" på en sida.

   Revolade 50 mg filmdragerade tabletter är runda, bikonvexa, bruna, stansade med "GS UFU" och "50" på en sida.

   Revolade 75 mg filmdragerade tabletter är runda, bikonvexa, rosa, stansade med "GS FFS" och "75" på en sida.

   De levereras i aluminumblister i en kartong innehållande 14 eller 28 filmdragerade tabletter och multipelförpackning innehållande 84 (3 förpackningar om 28) filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations),Priory Street, Ware,Hertfordshire, SG12 0DJ, Storbritannien

   Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura, 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spanien

   Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Storbritannien

   Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-06


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Revolade

  Filmdragerad tablett 25 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 048177
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  9.328,25 kr

  Jämförpris: 333,15 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?