Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Revlimid

   2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg hårda kapslar
   lenalidomid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Revlimid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Revlimid
   3. Hur du tar Revlimid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Revlimid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Revlimid är och vad det används för

   Vad Revlimid är

   Revlimid innehåller den aktiva substansen ”lenalidomid” och tillhör en grupp läkemedel som påverkar immunsystemets funktion.

   Vad Revlimid används för

   Revlimid används till vuxna mot:

   1. Multipelt myelom

   2. Myelodysplastiskt syndrom

   3. Mantelcellslymfom

   Multipelt myelom

   Multipelt myelom är en form av cancer som påverkar en viss typ av vita blodkroppar, som kallas plasmaceller. Dessa celler finns i benmärgen och förökar sig okontrollerat. Detta kan skada skelettet och njurarna.

   Multipelt myelom kan i allmänhet inte botas. Tecken och symtom kan dock reduceras i hög grad och tidvis försvinna. Detta kallas för ”behandlingssvar” eller bara ”svar”.

   Nydiagnostiserat multipelt myelom – hos patienter som har genomgått en benmärgstransplantation

   Revlimid används ensamt som en underhållsbehandling efter att patienten tillfrisknat tillräckligt efter benmärgstransplantationen.

   Nydiagnostiserat multipelt myelom – hos patienter som inte kan behandlas med benmärgstransplantation

   Revlimid tas med andra läkemedel. Dessa kan innefatta:

   • ett cytostatikaläkemedel (också kallat cellgift) som heter ”bortezomib”

   • ett antiinflammatoriskt läkemedel som heter dexametason

   • ett cytostatikaläkemedel som heter melfalan och

   • ett immundämpande läkemedel som heter prednison.

   Du tar dessa andra läkemedel i början av behandlingen och fortsätter sedan att ta enbart Revlimid.

   Om du är 75 år eller äldre eller har måttliga till svåra njurbesvär, gör läkaren noggranna kontroller innan behandlingen påbörjas.

   Multipelt myelom – hos patienter som har genomgått behandling tidigare

   Revlimid tas tillsammans med ett antiinflammatoriskt läkemedel som heter dexametason.

   Revlimid kan hindra att tecken och symtom på multipelt myelom förvärras. Revlimid har också visat sig fördröja återkomsten av multipelt myelom efter behandlingen.

   Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

   MDS är ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar i blodet och benmärgen. Blodkropparna blir onormala och fungerar inte som de ska. Patienterna kan få flera olika tecken och symtom, t.ex. ett lågt antal röda blodkroppar (anemi), behov av blodtransfusioner och löpa risk för infektion.

   Revlimid används ensamt för att behandla vuxna patienter som har fått diagnosen MDS, när alla nedanstående punkter gäller:

   • du behöver regelbundna blodtransfusioner för att behandla låga nivåer av röda blodkroppar (”transfusionsberoende anemi”)

   • du har onormala celler i benmärgen vilket kallas en ”isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse”. Det betyder att din kropp inte producerar tillräckligt många friska blodkroppar

   • andra behandlingar har använts tidigare, är olämpliga eller fungerar inte tillräckligt bra.

   Revlimid kan öka antalet friska röda blodkroppar som kroppen producerar genom att minska antalet onormala celler:

   • detta kan minska antalet blodtransfusioner som behövs. Eventuellt behövs det inga transfusioner alls.

   Mantelcellslymfom (MCL)

   MCL är en cancer i en del av immunsystemet (lymfvävnaden). Den uppstår i en typ av vita blodkroppar som kallas B-lymfocyter eller B-celler och får dem att växa på ett okontrollerat sätt och ansamlas i lymfvävnaden, benmärgen eller blodet.

   Revlimid används för att behandla vuxna patienter som tidigare behandlats med andra läkemedel.

   Hur Revlimid verkar

   Revlimid verkar genom att påverka kroppens immunförsvar och direkt angripa cancertumören. Det verkar på ett antal olika sätt:

   • genom att hämma cancercellernas utveckling

   • genom att hindra att blodkärl växer i cancertumören

   • genom att stimulera delar av immunsystemet att angripa cancercellerna.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Revlimid

   Använd inte Revlimid

   Du måste läsa bipacksedlarna för alla läkemedel som ska tas i kombination med Revlimid innan du påbörjar behandlingen med Revlimid.

   • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, eftersom Revlimid förväntas skada fostret (se avsnitt 2, ”Graviditet, amning och preventivmedel – information till kvinnor och män”).

   • om du kan bli gravid och inte vidtar alla de åtgärder som krävs för att förhindra att du blir gravid (se avsnitt 2 ”Graviditet, amning och preventivmedel – information till kvinnor och män”). Om du kan bli gravid, kommer din läkare att vid varje förskrivning notera att de nödvändiga åtgärderna har vidtagits och ge dig denna bekräftelse.

   • om du är allergisk mot lenalidomid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk ska du fråga din läkare om råd.

   Om något av detta gäller dig, ska du inte ta Revlimid. Tala med din läkare om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Revlimid om:

   • du haft blodproppar tidigare – du löper ökad risk att få blodproppar i vener och artärer under behandlingen

   • du har några tecken på en infektion, t.ex. hosta eller feber

   • du har njurproblem – läkaren justerar eventuellt dosen av Revlimid

   • du har eller tidigare har haft en virusinfektion, särskilt: hepatit B-infektion, varicella zoster eller HIV. Rådfråga läkare om du är osäker. Behandling med Revlimid kan göra att viruset aktiveras igen hos patienter som bär på detta virus. Detta leder till att infektionen återkommer. Läkaren ska testa dig för hepatit B-infektion

   • du har haft en hjärtinfarkt, om du någonsin har haft en blodpropp eller om du röker, har högt blodtryck eller högt kolesterolvärde

   • du har haft en allergisk reaktion såsom hudutslag, klåda, svullnad, yrsel eller andningssvårigheter när du har tagit talidomid (ett annat läkemedel som används för att behandla multipelt myelom)

   • du tidigare har upplevt en kombination av följande symtom: utbredda utslag, röd hud, hög kroppstemperatur, influensaliknande symtom, förhöjda leverenzymvärden, onormala blodvärden (eosinofili), förstorade lymfkörtlar - dessa är tecken på en svår hudreaktion som kallas för läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom som också kallas DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom (se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   Om något av ovanstående stämmer in på dig ska du berätta det för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du påbörjar behandlingen.

   Tala alltid omedelbart om för läkaren eller sjuksköterskan om du någon gång under eller efter behandlingen får något av följande: dimsyn, synförlust eller dubbelseende, talsvårigheter, svaghet i en arm eller ett ben, förändring i sättet att gå eller problem med balansen, ihållande domningar, nedsatt känsel eller förlorad känsel, minnesförlust eller förvirring. Alla dessa symtom kan tyda på en allvarlig och potentiellt dödlig hjärnsjukdom som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Om du hade dessa symtom före behandlingen med lenalidomid, tala om för läkaren om symtomen förändras på något sätt.

   Prover och kontroller

   Före och efter behandlingen med Revlimid kommer du att få lämna vanliga blodprover. Detta beror på att Revlimid kan minska mängden blodkroppar som bidrar till att bekämpa infektioner (vita blodkroppar) och hjälper blodet att koagulera (blodplättar). Läkaren kommer att be dig att lämna ett blodprov:

   • före behandlingen

   • varje vecka under de första 8 behandlingsveckorna

   • därefter minst en gång i månaden.

   För patienter med MDS som tar Revlimid

   Om du har MDS kan det vara mer sannolikt att du får ett mer avancerat tillstånd som kallas akut myeloid leukemi (AML). Det är inte heller känt om hur Revlimid påverkar chanserna att du får AML. Läkaren kan därför ta prover och kontrollera för tecken som bättre kan förutsäga sannolikheten att du får AML under behandlingen med Revlimid.

   För patienter med MCL som tar Revlimid

   Läkaren kommer att be dig att lämna ett blodprov:

   • före behandlingen

   • varje vecka under de 8 första behandlingsveckorna (2 cykler)

   • sedan varannan vecka under cykel 3 och 4 (se avsnitt ”Behandlingscykler” för mer information)

   • därefter vid starten av varje cykel och

   • minst en gång i månaden.

   Läkaren kan kontrollera om du har en hög total tumörspridning i hela kroppen inklusive benmärgen. Detta kan leda till ett tillstånd där tumörer bryts ned och kan orsaka ovanligt höga nivåer av kemikalier i blodet. Detta kan i sin tur leda till njursvikt (”tumörlyssyndrom”).

   Eventuellt undersöker läkaren dig för att se om du har några hudförändringar, t.ex. röda fläckar/prickar eller utslag.

   Läkaren kan justera dosen Revlimid eller avbryta behandlingen beroende på resultaten av blodproverna och ditt allmäntillstånd. Om du nyligen har fått diagnosen, kan din läkare också komma att avgöra vilken behandling du ska få baserat på din ålder och eventuella andra sjukdomstillstånd som du har.

   Blodgivning

   Du ska inte donera blod under behandlingen och tills åtminstone 7 dagar efter det att behandlingen har avslutats.

   Barn och ungdomar

   Revlimid rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 år.

   Äldre personer och personer med njurbesvär

   Om du är 75 år eller äldre eller har måttliga till svåra njurproblem, gör läkaren noggranna kontroller innan behandlingen påbörjas.

   Andra läkemedel och Revlimid

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Revlimid kan påverka andra läkemedels effekt. Dessutom kan vissa andra läkemedel påverka effekten av Revlimid.

   Du ska i synnerhet tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du tar något av följande läkemedel:

   • vissa preventivmedel såsom p-piller eftersom de kan sluta verka.

   • vissa hjärtmediciner såsom digoxin.

   • vissa blodförtunnande medel såsom warfarin.

   Graviditet, amning och preventivmedel – information till kvinnor och män

   Graviditet

   För kvinnor som tar Revlimid

   • Du får inte ta Revlimid om du är gravid eftersom det förväntas skada fostret.

   • Du får inte bli gravid medan du tar Revlimid. Om du är kvinna i fertil ålder, måste du därför använda en säker preventivmetod. (se ”Preventivmedel”).

   • Om du blir gravid under behandlingen med Revlimid, måste du avbryta behandlingen och omedelbart informera din läkare.

   För män som tar Revlimid

   • Om din partner blir gravid medan du tar Revlimid, ska du omedelbart informera din läkare. Det rekommenderas att din partner kontaktar läkare.

   • Du måste också använda effektiva preventivmetoder (se ”Preventivmedel”).

   Amning

   Du får inte amma under behandling med Revlimid, eftersom det inte är känt om Revlimid passerar över till bröstmjölk.

   Preventivmedel

   För kvinnor som tar Revlimid

   Innan du börjar behandlingen, fråga din läkare om du kan bli gravid, även om du tror att det är osannolikt.

   Om du kan bli gravid

   • ska du genomgå graviditetstester under överinseende av din läkare (före varje behandling, minst var 4:e vecka under behandling och åtminstone en gång 4 veckor efter det att behandlingen har avslutats), utom i de fall där det bekräftats att äggledarna har skurits av och blockerats så att äggen inte kan komma fram till livmodern (tubarsterilisering)

   OCH

   • du måste använda effektiva preventivmetoder i minst 4 veckor före behandlingsstarten, under behandlingen och i minst 4 veckor efter det att behandlingen har avslutats. Din läkare kommer att ge dig råd om lämpliga preventivmetoder.

   För män som tar Revlimid

   Revlimid passerar över till sädesvätska hos människa. Om din partner är gravid eller kan bli gravid måste du använda kondom under hela behandlingstiden och i minst 7 dagar efter det att behandlingen har avslutats, även om du har genomgått en sterilisering (vasektomi)

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd maskiner om du känner dig yr, trött, sömnig, får svindel eller får dimsyn.

   Revlimid innehåller laktos

   Revlimid innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Revlimid

   Endast sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av multipelt myelom, MDS eller MCL får ge dig Revlimid.

   • När Revlimid används för behandling av multipelt myelom hos patienter som inte lämpar sig för transplantation eller som fått andra behandlingar tidigare tas det med andra läkemedel (se avsnitt 1 ”Vad Revlimid används för”).

   • När Revlimid används för behandling av multipelt myelom hos patienter som genomgått en benmärgstransplantation eller för behandling av patienter med MDS eller MCL tas det ensamt.

   Ta alltid Revlimid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du tar Revlimid i kombination med andra läkemedel, ska du läsa bipacksedlarna för dessa läkemedel för att få ytterligare information om deras användning och effekter.

   Behandlingscykler

   Revlimid tas på vissa dagar under 3 veckor (21 dagar).

   • Varje 21-dagarsperiod kallas för en ”behandlingscykel”.

   • Beroende på vilken dag i cykeln det är, ska du ta ett eller flera av läkemedlen. Men vissa dagar ska du inte ta något av läkemedlen.

   • När varje 21-dagarscykel är slut, ska du påbörja en ny ”cykel” som pågår under de följande 21 dagarna.

   ELLER

   Revlimid tas på vissa dagar under 4 veckor (28 dagar).

   • Varje 28-dagarsperiod kallas för en ”behandlingscykel”.

   • Beroende på vilken dag i cykeln det är, ska du ta ett eller flera av läkemedlen. Men vissa dagar ska du inte ta något av läkemedlen.

   • När varje 28-dagarscykel är slut, ska du påbörja en ny cykel som pågår under de följande 28 dagarna.

   Hur mycket Revlimid ska du ta?

   Innan du påbörjar behandlingen talar läkaren om för dig:

   • hur mycket Revlimid du ska ta

   • hur mycket av de andra läkemedlen du ska ta i kombination med Revlimid (om du ska ta några andra)

   • på vilka dagar i behandlingscykeln som du ska ta varje läkemedel.

   Hur och när du tar Revlimid kapslar

   • Svälj kapslarna hela, helst med vatten.

    • Kapslarna får inte krossas, öppnas eller tuggas. Om pulver från en öppnad kapsel Revlimid kommer i kontakt med huden, ska huden omedelbart tvättas noga med tvål och vatten.

   • Kapslarna kan tas med eller utan mat.

   • Du ska ta Revlimid vid ungefär samma tidpunkt på den schemalagda dagen.

   Hur du tar detta läkemedel

   När du tar ut kapseln ur blistern:

   • ska du bara trycka på den ena änden av den så att den skjuts ut genom folien

   • tryck inte mitt på kapseln, eftersom det kan göra att den går sönder.

   Ta ut kapseln ur blistern genom att trycka på ena änden.

   Hur länge pågår behandlingen med Revlimid

   Revlimid tas i behandlingscykler och varje cykel är 21 eller 28 dagar lång (se “Behandlingscykel” ovan). Du ska fortsätta med behandlingscyklerna till dess att din läkare säger att du ska sluta med behandlingen.

   Om du har tagit för stor mängd av Revlimid

   Om du har tagit mer Revlimid än vad du ordinerats, ska du omedelbart tala om det för din läkare.

   Om du har glömt att ta Revlimid

   Om du har glömt att ta Revlimid vid den vanliga tidpunkten och:

   • det har gått mindre än 12 timmar – ta kapseln omedelbart.

   • det har gått mer än 12 timmar – ta inte kapseln. Ta nästa kapsel vid den vanliga tidpunkten nästa dag.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar som kan inträffa hos fler än 1 av 10 patienter (mycket vanliga)

   Revlimid kan minska antalet vita blodkroppar som bekämpar infektioner och även blodkroppar som hjälper blodet att koagulera (blodplättar). Detta kan leda till blödningsrubbningar såsom näsblod och blåmärken. Revlimid kan också orsaka blodproppar i venerna (trombos).

   Därför måste du omedelbart tala om för din läkare om du upplever:

   • Feber, frossa, halsont, hosta, munsår, eller några andra symtom på infektion inklusive infektion i blodet (blodförgiftning, sepsis)

   • Blödning eller blåmärken utan att du har skadat dig

   • Smärta i bröstet eller benen

   • Andfåddhet

   Övriga biverkningar

   Det är viktigt att observera att en liten andel patienter utvecklar andra cancertyper och att behandling med Revlimid kan öka denna risk. Din läkare bör därför noga utvärdera fördelarna och riskerna när du ordineras Revlimid.

   Mycket vanliga biverkningar (kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer):

   • En minskning av antalet röda blodkroppar vilket kan orsaka anemi och leda till trötthet och svaghet

   • Förstoppning, diarré, illamående, hudrodnad, hudutslag, kräkning, muskelkramp, muskelsvaghet, muskelsmärta, muskelvärk, skelettsmärta, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben, trötthet, allmän svullnad inklusive svullnader i armar och ben

   • Feber och influensaliknande symtom som feber, muskelvärk, huvudvärk, öronvärk och frossa

   • Domningar, krypningar eller sveda i huden, smärta i händer eller fötter, yrsel, darrning, förändringar i smaksinnet

   • Bröstsmärta som strålar ut till armarna, halsen, käkarna, ryggen eller magen, svettning och andfåddhet, illamående eller kräkning. Alla dessa symtom kan vara tecken på en hjärtinfarkt (hjärtattack)

   • Minskad aptit

   • Låga nivåer av kalium och/eller natrium i blodet

   • Bensmärta (som kan vara ett symtom på blodpropp), bröstsmärta eller andnöd (som kan vara ett symtom på blodproppar i lungorna, kallas lungemboli)

   • Infektioner av alla slag

   • Infektion i lungorna och de övre luftvägarna, andnöd

   • Dimsyn

   • Grumling av ögat (grå starr)

   • Njurproblem

   • Förhöjda levervärden

   • Förändringar av ett protein i blodet som kan orsaka svullnad av artärerna (vaskulit)

   • Höjd blodsockernivå (diabetes)

   • Sänkt blodsocker

   • Huvudvärk

   • Torr hud

   • Magont

   • Förändrad sinnesstämning, sömnsvårigheter

   • Hosta

   • Blodtrycksfall

   • Öm inflammerad mun, muntorrhet

   • Uttorkning

   Vanliga biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer):

   • Bihåleinflammation

   • Blödning från tandkött, magsäck eller tarmar

   • Ökad smärta, tumörstorlek, rodnad runt tumören

   • Förhöjt blodtryck, långsamma, snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • Att huden blir mörkare

   • Hudutslag, sprickor i huden, flagnande eller fjällande hud

   • Nässelfeber, klåda, ökad svettning

   • Svårt att svälja

   • Halsbränna

   • Produktion av mycket mer eller mycket mindre urin än vanligt (kan vara ett symtom på njursvikt), blod i urinen

   • Andnöd, särskilt i liggande ställning (som kan vara ett symtom på hjärtsvikt)

   • Svårigheter att få erektion

   • Stroke, svimning, tillfällig medvetslöshet

   • Muskelsvaghet

   • Ledsvullnad

   • Förändringar i sköldkörtelhormon i blodet, låga nivåer av kalium, fosfat eller magnesium i blodet

   • Depression

   • Dövhet

   • Svårt att tala

   • Onormala resultat på leverfunktionstester, leverskada

   • Försämrad balans, svårt att röra sig

   • Ringningar i öronen (tinnitus)

   • Nervsmärta, obehaglig onormal känsla särskilt vid beröring

   • Överskott av järn i kroppen

   • Törst

   • Förvirring

   • Tandvärk

   • Viktminskning

   Mindre vanliga biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 100 personer):

   • Blödning inne i skallen

   • Cirkulationsproblem

   • Synförlust

   • Nedsatt könsdrift (libido)

   • Stor urinproduktion med skelettsmärta och svaghet, vilket kan vara symtom på en njursjukdom (Fanconis syndrom)

   • Magont, uppsvälld mage eller diarré, som kan vara symtom på inflammation i tjocktarmen (kolit eller blindtarmsinflammation)

   • Att du kissar mycket mer eller mycket mindre än vanligt, vilket kan vara ett symtom på en typ av njurproblem (som kallas renal tubulär nekros)

   • Förändringar i hudfärg, känslighet mot solljus

   • Vissa typer av hudtumörer

   • Nässelfeber, hudutslag, svullnad av ögon, mun eller ansikte, svårt att andas eller klåda, vilket kan vara symtom på en allergisk reaktion

   • Utbredda utslag, förhöjd kroppstemperatur, förhöjda leverenzymvärden, onormala blodvärden (eosinofili), förstorade lymfknutor och påverkan på andra organ i kroppen, (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom som också kallas DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom). Sluta använda lenalidomid om du utvecklar dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart sjukvården. Se även avsnitt 2.

   Sällsynta biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • Allvarlig allergisk reaktion som kan börja som ett utslag i ett område men som kan sprida sig över hela kroppen och orsaka omfattande hudförlust (Stevens-Johnsons syndrom och/eller toxisk epidermal nekrolys)

   • Tumörlyssyndrom – ämnesomsättningskomplikationer som kan uppkomma under behandling av cancer och ibland även utan behandling. Dessa komplikationer orsakas av nedbrytningsprodukterna från döende cancerceller och kan innefatta följande förändringar i blodets kemi; höga nivåer av kalium, fosfor och urinsyra samt låga nivåer av kalcium vilket följaktligen leder till förändringar i njurfunktion och hjärtrytm, krampanfall och ibland döden.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data ):

   • Plötslig smärta eller lindrig smärta som förvärras i magens övre del och/eller ryggen, som kvarstår under några dagar, eventuellt i kombination med illamående, kräkningar, feber och snabb puls. Dessa symtom kan bero på inflammation i bukspottskörteln.

   • Väsande andning, andfåddhet eller torrhosta, som kan vara symtom orsakade av inflammation i lungvävnaden.

   • Gulfärgning av huden, slemhinnorna eller ögonen (gulsot), blek färg på avföringen, mörk färg på urinen, hudklåda, utslag, smärta eller svullnad i magen – dessa symtom kan tyda på en leverskada (leversjukdom).

   • I sällsynta fall har muskelnedbrytning (muskelsmärta, svaghet eller svullnad), vilket kan leda till njurproblem (rabdomyolys), observerats. Vissa av fallen uppstod när Revlimid administrerades med ett statin (en typ av kolesterolsänkande läkemedel).

   • Ett tillstånd som påverkar huden och orsakas av inflammation i de små blodkärlen, tillsammans med ledsmärta och feber (leukocytoklastisk vaskulit).

   • Nedbrytning av magsäcksväggen eller tarmväggen. Detta kan leda till mycket allvarliga infektioner. Tala om för läkaren om du upplever kraftig buksmärta, feber, illamående, kräkningar, blod i avföringen eller förändrade avföringsvanor.

   • Virusinfektioner, inklusive herpes zoster (kallas även bältros, en virussjukdom som orsakar smärtsamma hudutslag med blåsor) och återfall av hepatit B-infektion (som kan leda till gulfärgning av hud och ögonvitor, mörkbrunfärgad urin, smärta i höger sida av magen, feber och illamående eller kräkningar).

   • Avstötning av transplanterade organ (t.ex. njure, hjärta).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Revlimid ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller ser ut att ha varit utsatt för manipulation.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överblivet läkemedel ska återlämnas till apotekspersonalen. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Revlimid 2,5 mg hårda kapslar:

   • Den aktiva substansen är lenalidomid. Varje kapsel innehåller 2,5 mg lenalidomid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • kapselinnehållet: vattenfri laktos (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

    • kapselskalet: gelatin, titandioxid (E171), indigokarmin (E132) och gul järnoxid (E172)

    • tryckfärg: shellack, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

   Revlimid 5 mg hårda kapslar:

   • Den aktiva substansen är lenalidomid. Varje kapsel innehåller 5 mg lenalidomid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • kapselinnehållet: vattenfri laktos (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

    • kapselskalet: gelatin och titandioxid (E171)

    • tryckfärg: shellack, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

   Revlimid 7,5 mg hårda kapslar:

   • Den aktiva substansen är lenalidomid. Varje kapsel innehåller 7,5 mg lenalidomid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • kapselinnehållet: vattenfri laktos (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

    • kapselskalet: gelatin, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172)

    • tryckfärg: shellack, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

   Revlimid 10 mg hårda kapslar:

   • Den aktiva substansen är lenalidomid. Varje kapsel innehåller 10 mg lenalidomid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • kapselinnehållet: vattenfri laktos (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

    • kapselskalet: gelatin, titandioxid (E171), indigokarmin (E132) och gul järnoxid (E172)

    • tryckfärg: shellack, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

   Revlimid 15 mg hårda kapslar:

   • Den aktiva substansen är lenalidomid. Varje kapsel innehåller 15 mg lenalidomid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • kapselinnehållet: vattenfri laktos (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

    • kapselskalet: gelatin, titandioxid (E171) och indigokarmin (E132)

    • tryckfärg: shellack, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

   Revlimid 20 mg hårda kapslar:

   • Den aktiva substansen är lenalidomid. Varje kapsel innehåller 20 mg lenalidomid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • kapselinnehållet: vattenfri laktos (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

    • kapselskalet: gelatin och titandioxid (E171), indigokarmin (E132) och gul järnoxid (E172)

    • tryckfärg: shellack, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

   Revlimid 25 mg hårda kapslar:

   • Den aktiva substansen är lenalidomid. Varje kapsel innehåller 25 mg lenalidomid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • kapselinnehållet: vattenfri laktos (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

    • kapselskalet: gelatin och titandioxid (E171)

    • tryckfärg: shellack, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Revlimid 2,5 mg hårda kapslar är blågröna/vita och märkta med ”REV 2.5 mg”.

   Kapslarna tillhandahålls i kartonger. Varje kartong innehåller en eller tre blisterkartor, var och en med sju kapslar. Detta ger totalt 7 eller 21 kapslar per förpackning.

   Revlimid 5 mg hårda kapslar är vita och märkta med ”REV 5 mg”.

   Kapslarna tillhandahålls i kartonger. Varje kartong innehåller en eller tre blisterkartor, var och en med sju kapslar. Detta ger totalt 7 eller 21 kapslar per förpackning.

   Revlimid 7,5 mg hårda kapslar är ljusgula/vita och märkta med ”REV 7.5 mg”.

   Kapslarna tillhandahålls i kartonger. Varje kartong innehåller tre blisterkartor, var och en med sju kapslar. Detta ger totalt 7 eller 21 kapslar per förpackning.

   Revlimid 10 mg hårda kapslar är blågröna/ljusgula och märkta med ”REV 10 mg”.

   Kapslarna tillhandahålls i kartonger. Varje kartong innehåller en eller tre blisterkartor, var och en med sju kapslar. Detta ger totalt 7 eller 21 kapslar per förpackning.

   Revlimid 15 mg hårda kapslar är ljusblåa/vita och märkta med ”REV 15 mg”.

   Kapslarna tillhandahålls i kartonger. Varje kartong innehåller en eller tre blisterkartor, var och en med sju kapslar. Detta ger totalt 7 eller 21 kapslar per förpackning.

   Revlimid 20 mg hårda kapslar är blågröna/ljusblåa och märkta med ”REV 20 mg”.

   Kapslarna tillhandahålls i kartonger. Varje kartong innehåller tre blisterkartor, var och en med sju kapslar. Detta ger totalt 7 eller 21 kapslar per förpackning.

   Revlimid 25 mg hårda kapslar är vita och märkta med ”REV 25 mg”.

   Kapslarna tillhandahålls i kartonger. Varje kartong innehåller tre blisterkartor, var och en med sju kapslar. Detta ger totalt 7 eller 21 kapslar per förpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Celgene Europe B.V.

   Winthontlaan 6 N

   3526 KV Utrecht

   Nederländerna

   Tillverkare

   Celgene Distribution B.V.

   Winthontlaan 6 N

   3526 KV Utrecht

   Nederländerna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-13


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Revlimid

  Kapsel, hård 25 mg 21 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 120823
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  50.520,44 kr

  Jämförpris: 2.405,74 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?