Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Resolor

   1 mg och 2 mg filmdragerade tabletter
   prukaloprid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Resolor är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Resolor
   3. Hur du tar Resolor
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Resolor ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Resolor är och vad det används för

   Resolor innehåller den aktiva substansen prukaloprid.

   Resolor hör till en grupp läkemedel som ökar tarmens rörlighet (gastrointestinal prokinetik). Det verkar på tarmens muskelvägg och hjälper till att återställa den normala tarmfunktionen. Resolor används för behandling av kronisk förstoppning hos vuxna där laxativ inte fungerar tillräckligt väl.

   Ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Resolor

   Ta inte Resolor:

   • om du är allergisk mot prukaloprid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har njursvikt som kräver dialys.

   • om du lider av perforation eller obstruktion av tarmväggen, allvarlig inflammation i tarmkanalen, såsom Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk megakolon/megarektum.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Resolor.

   Var särskilt försiktig med Resolor och berätta för din läkare

   • om du lider av en allvarlig njursjukdom.

   • om du lider av en allvarlig leversjukdom.

   • om du står under pågående övervakning av en läkare för ett allvarligt medicinskt problem såsom lung- eller hjärtsjukdom, problem med nervsystemet eller psykiska hälsoproblem, cancer, AIDS eller en hormonrubbning.

   Om du har en mycket allvarlig diarré är det möjligt att p-piller inte fungerar som de ska och användning av en ytterligare preventivmetod rekommenderas. Se instruktionerna i patientinformationen för det p-piller som du tar.

   Andra läkemedel och Resolor

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Resolor med mat och dryck

   Resolor kan tas med eller utan mat och dryck när som helst under dygnet.

   Graviditet och amning

   Resolor bör inte användas under graviditet.

   • Tala om för läkaren om du är gravid eller planerar att skaffa barn.

   • Använd en pålitlig preventivmetod medan du tar Resolor för att förhindra graviditet.

   • Om du blir gravid under behandlingen med Resolor ska du tala om det för din läkare.

   Prukaloprid passerar över i bröstmjölk när du ammar. Du bör inte amma under behandling med Resolor. Tala med din läkare om detta.

   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Resolor inverkar sannolikt inte på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Resolor kan emellertid orsaka yrsel och trötthet speciellt under den första dagen av behandling och detta kan ha en effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Resolor innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Resolor

   Ta alltid detta läkemedel enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ta Resolor varje dag så länge som läkaren ordinerar det.

   Läkaren vill eventuellt bedöma ditt tillstånd och nyttan med en fortsatt behandling efter de första fyra veckorna och därefter med regelbundna mellanrum.

   Den vanliga dosen av Resolor för de flesta patienter är en tablett på 2 mg en gång dagligen.

   Om du är äldre än 65 år eller har en svår leversjukdom är begynnelsedosen en tablett på 1 mg en gång dagligen som läkaren kan öka till 2 mg en gång dagligen, vid behov.

   Läkaren kan också rekommendera en lägre dos om en tablett på 1 mg en gång dagligen om du har en allvarlig njursjukdom.

   Läkemedlets verkan blir inte bättre om du tar en högre dos än den rekommenderade.

   Resolor är endast avsett för vuxna och ska inte tas av barn och ungdomar under 18 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Resolor

   Det är viktigt att du håller dig till dosen som ordinerats av läkaren. Om du har tagit mera Resolor än du borde är det möjligt att du får diarré, huvudvärk och/eller illamående. Om du får diarré ska du se till att du dricker tillräckligt med vatten.

   Om du har glömt att ta Resolor

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta din nästa dos på den vanliga tiden.

   Om du slutar att ta Resolor

   Om du slutar att ta Resolor är det möjligt att dina förstoppningssymtom återkommer.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna uppträder företrädesvis i början av behandlingen och försvinner vanligen inom ett par dagar med fortsatt behandling.

   Följande mycket vanliga biverkningar har rapporterats (kan påverka fler än 1 av 10 patienter): huvudvärk, illamående, diarré och buksmärta.

   Följande vanliga biverkningar har rapporterats (kan påverka upp till 1 av 10 patienter): minskad aptit, yrsel, kräkning, störningar i matsmältningen (dyspepsi), väderspänning, onormala tarmljud och trötthet.

   Följande mindre vanliga biverkningar har också observerats (kan påverka upp till 1 av 100 patienter): darrningar, hjärtklappning, rektal blödning, ökad urineringsfrekvens (pollakiuri), feber och sjukdomskänsla. Om du får hjärtklappning ska du berätta det för läkaren.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Resolor ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalblisterförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är prukaloprid.

   En filmdragerad tablett Resolor 1 mg innehåller 1 mg prukaloprid (som succinat).

   En filmdragerad tablett Resolor 2 mg innehåller 2 mg prukaloprid (som succinat).

   Övriga innehållsämnen är:

   Laktosmonohydrat (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, triacetin, titandioxid (E171) och makrogol. Tabletten på 2 mg innehåller också röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), och indigokarmin (E132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Resolor 1 mg filmdragerade tabletter är vita eller benvita, runda tabletter som är märkta ”PRU 1” på ena sidan.

   Resolor 2 mg filmdragerade tabletter är ljusröda, runda tabletter som är märkta ”PRU 2” på ena sidan.

   Resolor finns i perforerade endosblister av aluminium/aluminium som visar veckodagarna och som innehåller 7 tabletter. Varje förpackning innehåller 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 eller 84 x 1 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

   5 Riverwalk

   Citywest Business Campus

   Dublin 24

   Irland

   Tillverkare

   Sanico NV

   Veedijk 59

   B-2300 Turnhout

   Belgien

   Janssen Cilag S.P.A.

   Via C. Janssen

   I-04100 Borgo San Michele (Latina)

   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Resolor®

  Filmdragerad tablett 1 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 087667
  • Tillverkare: Shire Sweden AB

  484,85 kr

  Jämförpris: 17,32 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?