Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Renvela

   2,4 g pulver till oralsuspension
   sevelamerkarbonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Renvela är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Renvela
   3. Hur du tar Renvela
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Renvela ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Renvela är och vad det används för

   Renvela innehåller sevelamerkarbonat som den aktiva substansen. Det binder fosfat från maten i matsmältningskanalen och sänker på så sätt serumnivåerna av fosfor i blodet.

   Detta läkemedel används för kontroll av hyperfosfatemi (höga fosfatnivåer i blodet) hos

   • vuxna patienter som dialysbehandlas (en blodreningsteknik). Det kan användas för att behandla patienter som får hemodialys (genom en blodfiltreringsmaskin) eller peritonealdialys (där vätska pumpas in i bukhålan och ett inre membran i kroppen filtrerar blodet);

   • vuxna patienter med kronisk (långvarig) njursjukdom med serumfosfornivåer (i blodet) på mer eller lika med 1,78 mmol/l, som inte får dialys.

   • barn med kronisk (långvarig) njursjukdom över 6 års ålder och över en viss längd och vikt (används för att beräkna kroppsyta av läkare).

   Detta läkemedel ska användas tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kalciumtillskott och vitamin D för att förhindra utvecklingen av skelettsjukdom.

   Höjda nivåer av serumfosfor kan leda till hårda avlagringar i kroppen vilka kallas förkalkningar. Dessa avlagringar kan göra att blodkärlen blir stela så att det blir svårare att pumpa runt blodet i kroppen. Höjda nivåer av serumfosfor kan också leda till klåda i huden, röda ögon, skelettsmärta och frakturer.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Renvela

   Ta inte Renvela

   • om du har låga nivåer av fosfat i blodet (läkaren kontrollerar detta åt dig)

   • om du har tarmobstruktion

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läke­medel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Om något av följande stämmer in på dig, tala med läkare innan du tar Renvela:

   • om du har sväljproblem

   • om du har problem med motilitet (rörlighet) i magsäck och tarm

   • om du kräks ofta

   • om du har en aktiv tarminflammation

   • om du har genomgått en större operation i magsäcken eller tarmen.

   Ytterligare behandlingar:

   På grund av antingen ditt njurtillstånd eller din dialysbehandling kan du:

   • utveckla låga eller höga kalciumnivåer i blodet. Eftersom detta läkemedel inte innehåller kalcium kan det hända att din läkare ordinerar extra kalciumtabletter.

   • ha en låg mängd vitamin D i blodet. Därför kan din läkare kontrollera nivåerna av vitamin D i ditt blod och ordinera mer vitamin D om det behövs. Om du inte tar något tillskott av multivitaminer kan du även få låga nivåer av vitamin A, E, K och folsyra i blodet och därför kan din läkare komma att kontrollera dessa nivåer och ordinera vitamintillskott om så behövs.

   Viktigt att tänka på för patienter som får peritonealdialys:

   Du kan utveckla peritonit (bukhinneinflammation) i samband med peritonealdialysen. Denna risk kan minskas om man noga följer de sterila metoderna under påsbyten. Du bör omedelbart tala om för läkaren om du får nya tecken eller symtom på obehag i buken, buksvullnad, buksmärta, bukömhet eller hård/stel buk, förstoppning, feber, frossa, illamående eller kräkningar.

   Du kan förvänta dig att kontrolleras noggrannare när det gäller problem med låga nivåer av vitamin A, D, E, K och folsyra.

   Barn

   Säkerhet och effekt för barn (under 6 år) har inte studerats. Därför rekommenderas inte detta läkemedel till barn under 6 års ålder.

   Andra läkemedel och Renvela

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Du bör inte ta Renvela samtidigt med ciprofloxacin (ett antibiotikum).

   • Om du tar läkemedel för hjärtrytmproblem eller för epilepsi bör du rådfråga läkaren när du tar Renvela.

   • Renvela kan minska effekterna av sådana läkemedel som ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus (läkemedel som används för att hämma immunsystemet). Läkaren kommer att rådge dig om du tar dessa läkemedel.

   • Brist på sköldkörtelhormon kan i mindre vanliga fall observeras hos vissa personer som tar levotyroxin (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormon) och Renvela. Därför kan läkaren kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon i ditt blod mera noggrant.

   • Om du tar läkemedel såsom omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol för att behandla halsbränna, gastroesofagal reflux (GERD) eller magsår, ska du rådfråga läkare när du tar Renvela.

   Din läkare kommer regelbundet att kontrollera risken för att Renvela ska påverka eller påverkas av andra mediciner.

   I vissa fall ska Renvela tas samtidigt som du tar ett annat läkemedel. Läkaren kan be dig att ta detta läkemedel 1 timme innan eller 3 timmar efter att du tagit Renvela, eller han/hon kanske vill kontrollera blodnivåerna av det läkemedlet.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Det är okänt om Renvela påverkar ofödda barn.

   Tala om för läkaren om du vill amma ditt barn. Det är okänt om Renvela kan passera ut i bröstmjölken och påverka ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Renvela påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

   Hjälpämnen

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 2,4 g, dvs läkemedlet är nästan natriumfritt.


   3. Hur du tar Renvela

   Ta alltid Renvela enligt läkarens anvisningar. Läkaren baserar dosen på din serumfosfornivå.

   För dosen 2,4 g ska pulver till oral suspension lösas upp i 60 ml vatten per dospåse. Drick det inom 30 minuter efter beredningen. Det är viktigt att du dricker upp all vätska och det kan vara nödvändigt att skölja glaset med vatten och dricka även detta så att du säkert vet att du svalt allt pulver.

   Istället för vatten, kan pulvret blandas med en liten mängd kall dryck (ca 120 ml eller ett halvt glas) eller mat (ca 100 g) och intas inom 30 minuter. Renvela pulver får inte värmas upp (t.ex. i mikrovågsugn) eller tillsättas till varm mat eller vätskor.

   Rekommenderad startdos av detta läkemedel hos vuxna är 2,4-4,8 g per dag jämnt fördelat på tre måltider. Den exakta startdosen och den fortsatta dosen fastställs av din läkare.

   Användning hos barn och ungdomar

   Rekommenderad startdos av Renvela hos barn är baserad på deras längd och vikt (används för att beräkna kroppsyta av läkare). Hos barn bör pulver användas, eftersom tabletter inte är lämpliga hos denna population. Detta läkemedel bör tas med mat och inte på tom mage. Den exakta startdosen och den fortsatta dosen fastställs av din läkare.

   För doser mindre än 2,4 g kan pulver i dospåse delas upp. Renvela pulver kan mätas i volym (ml) med en doseringsskopa eller doseringssked.

   Dos sevelamerkarbonat (g)

   Volym (ml)

   0,4 g (400 mg)

   1 ml

   0,8 g (800 mg)

   2 ml

   1,2 g (1200 mg)

   3 ml

   1,6 g (1600 mg)

   4 ml

   Beredning med 1 ml doseringsskopa:

   För dos 0,4 g:

   1. Öppna dospåsen genom att riva längs den markerade linjen.

    • För in skopan i dospåsen.

    • Fyll skopan med råge (ovanför kanten).

    • Dra ut skopan från dospåsen genom att dra skopan mot överkanten på den öppna dospåsen för att jämna till pulvret längs med kanten på skopan. Detta gör att överskott av pulver kan falla tillbaka i påsen.

   2. Lös upp 1 ml pulver från doseringsskopan i 60 ml vatten. Drick inom 30 minuter efter beredning. Det är viktigt att dricka all vätska för att se till att allt pulver sväljs.

   3. Stäng dospåsen genom att vika den två gånger.

   4. Det återstående pulvret kan användas inom 24 timmar för nästa dos.

   5. Kassera dospåse med pulver som har varit öppen mer än 24 timmar.

   För dos 0,8 g:

   1. Följ instruktionerna ovan, men fyll skopan två gånger för att erhålla 2 ml pulver.

   För dos 1,2 g:

   1. Följ instruktionerna ovan, men fyll skopan tre gånger för att erhålla 3 ml pulver.

   För dos 1,6 g:

   1. Följ instruktionerna ovan, men fyll skopan fyra gånger för att erhålla 4 ml pulver.

   Beredning med en doseringssked:

   För dos 0,4 g:

   1. Öppna dospåsen genom att riva längs den markerade linjen.

   2. Håll doseringsskeden vertikalt.

   3. Häll innehållet i dospåsen i doseringsskeden för att fylla skeden till 1 ml.

   4. Knacka inte med fingret på doseringsskeden för att komprimera pulvret (få plats med mer pulver i skeden).

   5. Lös upp 1 ml pulver från doseringsskeden i 60 ml vatten. Drick inom 30 minuter efter beredning. Det är viktigt att dricka all vätska för att se till att allt pulver sväljs.

   6. Stäng dospåsen genom att vika den två gånger.

   7. Det återstående pulvret kan användas inom 24 timmar för nästa dos.

   8. Kassera dospåse med pulver som har varit öppen mer än 24 timmar.

   För dos 0,8 g:

   1. Följ instruktionerna ovan, men fyll skeden två gånger för att erhålla 2 ml pulver.

   För dos 1,2 g:

   1. Följ instruktionerna ovan, men fyll skeden tre gånger för att erhålla 3 ml pulver.

   För dos 1,6 g:

   1. Följ instruktionerna ovan, men fyll skeden fyra gånger för att erhålla 4 ml pulver.

   I början kommer läkaren att kontrollera fosfornivåerna i ditt blod med 2-4 veckors mellanrum och kanske justera Renvela-dosen vid behov för att uppnå en lämplig fosfatnivå.

   Patienter som tar Renvela ska följa sin ordinerade diet.

   Om du har tagit för stor mängd av Renvela

   Vid en eventuell överdos ska du omedelbart kontakta din läkare.

   Om du har glömt att ta Renvela

   Om du har missat en dos ska du hoppa över denna dos och ta nästa dos i vanlig tid i samband med måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Eftersom förstoppning kan vara ett tidigt symtom på blockering i tarmen bör du kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar Renvela:
   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):
   kräkningar, förstoppning, smärta i övre delen av buken, illamående

   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):
   diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär, väderspändhet

   Mycket sällsynt (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

   överkänslighet.

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data):
   fall av klåda, utslag, långsam tarmmotilitet (rörlighet)/blockeringar i tarmen och hål på tarmväggen har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Renvela ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Den beredda suspensionen måste administreras inom 30 minuter efter beredningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sevelamerkarbonat. En dospåse innehåller 2,4 g sevelamerkarbonat.

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykolalginat (E405), citrussmakämne, natriumklorid, sukralos och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Renvela pulver till oral suspension är ett ljusgult pulver som tillhandahålls i en foliedospåse med en värmeförsegling. Dospåsarna är förpackade i en ytterkartong.

   Förpackningsstorlekar:
   60 dospåsar per kartong
   90 dospåsar per kartong

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Genzyme Europe B.V.

   Paasheuvelweg 25
   1105 BP Amsterdam

   Nederländerna

   Tillverkare:
   Genzyme Ltd.
   37 Hollands Road
   Haverhill, Suffolk
   CB9 8PB
   Storbritannien

   Genzyme Ireland Ltd.
   IDA Industrial Park
   Old Kilmeaden Road
   Waterford
   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

   België/Belgique/Belgien/
   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

   Lietuva

   UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

   Tel. +370 5 275 5224

   България

   SANOFI BULGARIA EOOD

   Tел: +359 2 9705300

   Magyarország

   SANOFI-AVENTIS Zrt

   Tel: +36 1 505 0050

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Malta

   Sanofi Malta Ltd

   Tel: +356 21493022

   Danmark

   sanofi A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 245 4000

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel: +49 (0)180 2 222010

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: + 47 67 10 71 00

   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel. +372 6 273 488

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: + 43 1 80 185 - 0

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 1600

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00

   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00

   Portugal

   Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda..

   Tel: +351 21 35 89 400

   France

   sanofi-aventis France

   Tél : 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36

   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 4800

   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 4035 600

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel.: +421 2 33 100 100

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: + 358 201 200 300

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: 800.536 389

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 7101

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-20.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.emea.europa.eu/.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Renvela

  Pulver till oral suspension 2,4 g 90 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 036073
  • Tillverkare: Sanofi AB

  2.715,74 kr

  Jämförpris: 30,17 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?