Bild på Remifemin
 • Extrakt av läkesilverax
 • Växtbaserat läkemedel
 • Använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar
 • Läs bipacksedeln noga före anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Remifemin

   Tabletter
   Extrakt av jordstam från läkesilverax

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 4-6 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Remifemin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Remifemin
   3. Hur du använder Remifemin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Remifemin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Remifemin är och vad det används för

   Remifemin är ett växtbaserat läkemedel använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Remifemin

   Använd inte Remifemin

   • om du är allergisk mot läkesilverax eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Rådgör med läkare före behandling med Remifemin om:

   • du har eller har haft leversjukdom

   • du har behandlats eller behandlas för bröstcancer eller andra hormonberoende tumörer.

   Rådgör med läkare om något av följande sker under behandling med Remifemin:

   • du får symptom som tyder på leverskada, t.ex. trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon, mörk urin eller svår smärta i övre delen av magen med illamående och kräkningar. Sluta omedelbart att ta Remifemin och kontakta din läkare.

   • din menstruation återkommer eller du får andra symptom som du förknippar med mens.

   • klimakteriebesvären förvärras.

   Andra läkemedel och Remifemin

   Det finns ingen känd påverkan mellan läkesilverax och andra läkemedel vid samtidig användning.

   Samtidig behandling med östrogen och Remifemin bör dock endast ske i samråd med läkare.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Remifemin bör inte användas under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Remifemin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Remifemin innehåller laktos

   Remifemin innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Remifemin

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna kvinnor i klimakteriet:

   Rekommenderad dos är 1 tablett två gånger dagligen (morgon och kväll). Tabletten bör sväljas hel med ½ glas vätska.

   Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

   Behandlingstid

   Effekten av Remifemin kommer först efter ett par veckors behandling.

   Du bör inte använda Remifemin under längre tid än 6 månader utan att rådgöra med läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Remifemin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Remifemin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt ta nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med produkter som innehåller läkesilverax.

   • Levertoxicitet (inflammation i levern, gulsot, störningar i leverfunktionstester)

   • Allergiska hudreaktioner (nässelutslag, klåda, hudutslag)

   • Svullna händer/fötter eller ansikte

   • Mag- och tarmbesvär (besvär i övre delen av buken, diarré) och viktökning

   • Menstruationsliknande blödning under pågående behandling hos kvinnor som slutat menstruera

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Remifemin ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: extrakt av jordstam från läkesilverax (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt)

    1 tablett innehåller 2,5 mg extrakt av läkesilverax (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt) jordstam, motsvarande 15-27,5 mg torkad jordstam.

    Extraktionsmedel: isopropylalkohol 40% (v/v)

   • Övriga innehållsämnen är:

    Laktosmonohydrat (196,6 mg), cellulosapulver, potatisstärkelse och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är vita till beige, 9 mm runda och lätt bikonvexa.

   Remifemin finns i förpackningar om 100 och 200 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

   Bahnhofstraße 35

   38259 Salzgitter

   Tyskland

   Tel: (+49 53 41) 3 07-0

   Fax: (+49 53 41) 3 07-124

   Lokal företrädare

   Midsona Sverige AB

   Box 50577

   202 15 Malmö

   Tel: 040-6602040


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-07


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Remifemin

  Tablett 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 101035
  • Tillverkare: Midsona Sverige AB

  219 kr

  Jämförpris: 4,38 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/remifemin-tablett-100-tabletter-blister-248441/ 248441 Remifemin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/101035s.jpg 219.00 219.00 SEK Remifemin InStock Extrakt av läkesilverax Speciellt för Speciellt för/Klimakteriet Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 100 tablett(er) Blister