Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Relanio

   50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver
   Salmeterol/flutikasonpropionat
   laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Relanio är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Relanio
   3. Hur du använder Relanio
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Relanio ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Relanio är och vad det används för

   Relanio innehåller två läkemedel, salmeterol och flutikasonpropionat.

   Salmeterol är en långverkande luftrörsvidgare. Luftrörsvidgare verkar på luftvägarna i lungorna så att de hålls vidgade och gör det lättare att andas. Effekten varar under minst 12 timmar.

   Flutikasonpropionat är en kortikosteroid (kortison) som minskar svullnad och irritation (inflammation) i lungorna.

   Läkaren har ordinerat detta läkemedel för att förebygga andningsproblem vid:

   • Astma

   • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

   Relanio (50/500 mikrogram per dos) minskar antal försämringsperioder av KOL.

   Relanio måste tas regelbundet varje dag enligt läkares anvisningar för att det ska verka på bästa sätt och ge kontroll över din astma eller KOL.

   Relanio förebygger andningsbesvär och väsande andning. Det hjälper inte om du redan har fått svårt att andas eller har väsande andning. Då ska du ta en kortverkande luftrörsvidgande medicin som ger snabb effekt, som t ex salbutamol.

   Salmeterol/flutikason som finns i Relanio kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Relanio

   Använd inte Relanio

   Du är allergisk mot salmeterolxinafoat, flutikasonpropionat eller det övriga innehållsämnet laktosmonohydrat (en sockerart).

   Varningar och försiktighet

   Din behandling kommer att följas upp oftare om du har:

   • Hjärt-kärlsjukdom inklusive snabb och oregelbunden hjärtklappning

   • Ökad sköldkörtelfunktion

   • Högt blodtryck

   • Diabetes mellitus (eftersom Relanio kan öka blodsockret)

   • Tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

   • Om du behandlas eller har behandlats för tuberkulos (tbc)

   Om du någonsin har haft något av dessa tillstånd, tala med din läkare innan du använder Relanio.

   Om du känner att du får andningsbesvär eller väsande andning när du använder Relanio ska du fortsätta att ta Relanio men kontakta din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva ytterligare behandling.

   När din astma är under kontroll kan din läkare överväga att gradvis sänka dosen av Relanio.

   Andra läkemedel och Relanio

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel mot astma. Detta beror på att effekten av behandlingen kan påverkas om Relanio och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

   Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel innan du börjar med Relanio:

   Beta-blockerare (t ex atenolol, propranolol, sotalol). Beta-blockerare används ofta för att behandla högt blodtryck eller andra hjärtåkommor.

   Antivirala läkemedel eller läkemedel mot svampinfektioner (t ex ritonavir, ketokonazol och itrakonazol). Några av dessa läkemedel kan öka mängden av salmeterol eller flutikasonpropionat i kroppen. Detta kan öka risken för biverkningar med Relanio, inklusive oregelbunden hjärtrytm, eller förvärra biverkningarna.

   Kortikosteroider (via munnen eller i injektion). Om du nyligen blivit behandlad med dessa läkemedel kan det öka risken för påverkan av binjurarnas funktion.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att bedöma om du kan ta Relanio under denna tid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att effekt eller eventuella biverkningar av Relanio skulle påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Relanio innehåller laktosmonohydrat

   Om du inte tål laktos (en sockerart), bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Relanio

   Använd Relanio varje dag tills din läkare råder dig att sluta.

   Använd alltid Relanio precis så som din läkare har sagt. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Efter användning ska du skölja munnen med vatten och sedan spottar ut det.


   För vuxna med astma

   Relanio 50 mikrogram/250 mikrogram/dos: En inhalation två gånger dagligen

   eller

   Relanio 50 mikrogram/500 mikrogram/dos: En inhalation två gånger dagligen

   För vuxna med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   Relanio 50 mikrogram/500 mikrogram/dos: En inhalation två gånger dagligen

   Användning för barn och ungdomar

   Relanio ska inte användas av barn eller ungdomar.

   Om besvären är välkontrollerade när du tar Relanio två gånger om dagen, kan läkaren minska doseringen till en inhalation en gång om dagen. Doseringen kan ändras till:

   • en gång till kvällen – om du har besvär på natten

   • en gång på morgonen – om du har besvär under dagen

   Det är viktigt att följa läkarens anvisningar om hur många inhalationer som du ska ta och hur ofta.

   Om du använder Relanio för astma kan din läkare vilja följa upp dina besvär oftare.

   Kontakta omedelbart läkare om din astma eller andningen försämras. Om du känner att andningen blir mer väsande/pipande eller att känslan av trångt i bröstet ökar eller att du behöver ta mer av din snabbverkande luftrörsvidgande medicin, fortsätt att ta Relanio men öka inte antalet doser. Dina andningsbesvär kan förvärras och du kan bli allvarligt sjuk. Kontakta din läkare eftersom du kan behöva ytterligare astmabehandling.


   Bruksanvisning

   Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal bör visa dig hur du ska använda inhalatorn (Elpenhaler®). Då och då bör de också kontrollera hur du använder den. Det är viktigt att Relanio används rätt och som den ordinerats för att du ska få avsedd effekt på din astma eller KOL.

   BRUKSANVISNING FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING AV

   Elpenhaler

   Detta stycke beskriver för patienten hur de två läkemedlen (salmeterol och flutikason), som är förpackade i de två blisterbubblorna i endosremsan (dubbelblistret) som förvaras i Elpenhaler inhaleras på korrekt sätt.

   BESKRIVNING


   Elpenhaler är en enhet för samtidig inhalation av två läkemedel i form av pulver. Läkemedlen bildar en läkemedelskombination. Varje läkemedel är förpackat separat i en av de två blisterbubblorna i det specialutformade dubbelblistret.

   Dubbelblistret innehåller en (1) dos av läkemedelskombinationen.

   Bild 1
   Bild 3
   Bild 3

   ANVÄNDNING AV Elpenhaler

   A. Förbereda enheten

   Bild 4
   Bild 5
   Bild 6

   B. Inhalation av dosen

   Bild 7
   Bild 9

   C. Rengöra enheten

   - Torka av munstycket och stödytan med en torr duk eller en torr pappersservett efter varje användning. Använd inte vatten för att rengöra enheten.

   - Stäng munstycket och sätt tillbaka skyddslocket.

   Om du använt för stor mängd av Relanio


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det är viktigt att använda inhalatorn enligt instruktionerna och att du följer doseringsanvisningen som anges på apoteksetiketten eller enligt din läkares ordination. Du ska inte öka eller minska dosen utan att tala med läkaren. Tala med din läkare om du oavsiktligt tagit en större dos än den rekommenderade. Du kan känna att hjärtat slår snabbare och att du blir darrig. Du kan också få huvudvärk, led- och muskelvärk.

   Om du tagit större mängder läkemedel under en längre tid , kontakta läkare eller apotekspersonal för rådgivning. Större mängder av Relanio kan minska bildningen av steroidhormon i binjurarna.

   Om du har glömt att använda Relanio

   Har du glömt att ta en dos, ta då nästa dos som vanligt.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Relanio

   Det är viktigt att du tar Relanio dagligen enligt anvisningar tills läkare råder dig att sluta. Sluta inte plötsligt att ta Relanio och minska inte plötsligt dosen då detta kan förvärra dina symtom och i sällsynta fall orsaka biverkningar, som t ex:

   • Magsmärtor

   • Trötthet och aptitlöshet

   • Illamående och diarré

   • Viktminskning

   • Huvudvärk och dåsighet

   • Låga kaliumvärden i blodet

   • Lågt blodtryck och kramper

   I sällsynta fall vid en infektion eller om man är utsatt för extrem stress (som t ex vid en allvarlig olycka eller vid ett kirurgiskt ingrepp) kan man också känna av liknande biverkningar.

   För att förebygga detta kan din behandling behöva kompletteras med extra tillskott av kortison (t ex prednisolon) under denna tid.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. För att minska risken för biverkningar kommer din läkare att ordinera den lägsta dos av Relanio som behövs för att du ska kunna vara besvärsfri från din astma eller KOL.

   Följande biverkningar har rapporterats av personer som använder kombinationen av salmeterol och Flutikasonpropionat.

   Allergiska reaktioner: om du plötsligt märker att du får svårt att andas efter att du tagit Relanio. Andningen blir väsande eller du får hosta, klåda, svullnad (vanligtvis i ansikte, läppar, tunga eller svalg). Kontakta omedelbart läkare om du märker något av detta eller om det händer plötsligt efter att du tagit Relanio. Allergiska reaktioner efter intag av Relanio är mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 personer).


   Övriga biverkningar:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk som vanligen blir bättre efter en viss tids användning

   • Fler förkylningsperioder har rapporterats hos patienter med KOL.


   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

   • Svampinfektion (s k ”torsk”, ömma, gulaktiga, krämiga fläckar) i mun och svalg. Irritation på tunga och i halsen samt heshet. Risken för svampinfektion minskar om man sköljer munnen med vatten omedelbart efter varje inhalationstillfälle och spottar ut det igen. För att behandla ’torsk’ (Candida) kan din läkare eventuellt ordinera läkemedel mot svampinfektioner.

   • Värkande, svullna leder och muskelsmärtor

   Följande biverkningar har också rapporterats hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL):

   • Lunginflammation och bronkit (luftrörskatarr). Tala om för läkaren om du får något av följande symtom; ökad slembildning, annan färg på slemmet, feber, frossa, mer hosta, förvärrade andningsbesvär

   • Blåmärken och benbrott

   • Bihåleinflammation (en känsla av tryck eller täthet i näsan, kinder eller bakom ögonen, ibland med dunkande värk)

   • Minskad kaliumhalt i blodet (som kan ge oregelbundna hjärtslag, muskelsvaghet, kramp).


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användarer):

   • Mycket snabba hjärtslag (takykardi).

   • Känsla av skakighet, snabba eller oregelbundna hjärtslag (palpitationer). Detta är ofta harmlöst och försvinner efter en viss tids användning

   • Muskelkramp.

   • Känsla av oro (förekommer främst hos barn)

   • Irritation i halsen. Att skölja munnen med vatten och spotta ut det direkt efter du tagit varje puff kan hjälpa.

   • Ont i bröstet


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

   Andningssvårigheter eller väsande ljud som förvärras direkt efter att du tagit Relanio. Sluta att ta Relanio. Använd inhalatorn med den snabbverkande luftrörsvidgande medicinen och kontakta läkare omedelbart.

   • Relanio kan påverka den normala produktionen av steroidhormoner i kroppen, särskilt om man har tagit höga doser under en längre tid. Effekter av detta kan ge:

   • Fördröjd längdtillväxt hos barn och ungdomar

   • Minskad bentäthet

   • Grå och grön starr som drabbar ögonen

   • Viktökning

   • Rundare (månformat) ansikte (Cushings syndrom)

   Din läkare kommer att följa upp din behandling regelbundet för att se till att du står på den lägsta dos av Relanio som håller din astma under kontroll för att minska risken för dessa bieffekter.

   • Ökad mängd glukos i blodet. Om du har diabetes kan du behöva göra tätare blodsockerkontroller och eventuellt ändra din vanliga diabetesbehandling.

   • Sömnproblem och beteendestörningar såsom rastlöshet och irritation (förekommer främst hos barn).

   • Oregelbundna hjärtslag eller extraslag av hjärtat (arrytmi). Tala om för din läkare men sluta inte att ta Relanio förrän läkaren råder dig att sluta.

   • Hudutslag


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Depression eller aggressivitet Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Relanio ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 º C

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är

   50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 250 mikrogram flutikasonpropionat

   eller

   50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 500 mikrogram flutikasonpropionat

   Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Relanio innehåller två läkemedel förpackade i två Al-blisterbubblor i endosfolieremsor (dubbelblister). Dessa förvaras i inhalationsenheten Elpenhaler®.

   Folien skyddar inhalationspulvret från påverkan av den omgivande luften.

   Varje dos är avdelad i ett dubbelblister.

   Varje kartong innehåller en inhalationsenhet Elpenhaler® med 30 Al-dubbelblister och en extra behållare med ytterligare 30 Al-dubbelblister. 60 doser per förpackning

   Varje kartong innehåller en inhalationsenhet Elpenhaler® med 30 Al-dubbelblister. (provförpackning) 30 doser per förpackning.

   Varje kartong innehåller en inhalationsenhet Elpenhaler® med 60 Al-dubbelblister. 60 doser per förpackning.

   Varje kartong innehåller tre inhalationsenheter Elpenhaler® med 60 Al-dubbelblister i varje. 180 doser per förpackning.

   ELPEN Pharmaceutical Co.Inc

   95, Marathonos Ave., GR-19009 Pikermi, Attica

   Grekland


   Ombud

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Torsgatan 11

   111 23 Stockholm

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-02-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Relanio

  Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/500 mikrogram/dos 3 x 60 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 456989
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  1.000,97 kr

  Jämförspris: 5,56 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?