Bild på Recrea
 • Lösning för hårtillväxt
 • Läkemedel
 • För män o. kvinnor. Stimulerar hårväxt,tidiga former av håravfall. Anv. under minst 4 mån. innan effekt märks Räcker ca 1 mån.
 • Spraypump och förlängd spraytopp medföljer förpackningen
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Recrea

   20 mg/ml kutan lösning
   minoxidil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Recrea är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Recrea
   3. Hur du använder Recrea
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Recrea ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Recrea är och vad det används för

   Recrea används för stimulering av hårväxt vid tidiga och mindre uttalade former av håravfall (androgen alopeci) hos män och kvinnor över 18 år. Hos män även för att minska ytterligare håravfall.


   Recrea är avsett för behandling av håravfall eller tunnhårighet på hjässan. Den exakta verkningsmekanismen för detta är inte fullständigt känd. Yngre individer som tappat håret under en kortare period eller uppvisar mindre hårlösa ytor har de största utsikterna att svara på behandling med Recrea. Den som haft utbredda kala ytor i flera år eller uppvisar utbredd skallighet har mindre utsikter att dra nytta av behandlingen. Ca 6 av 10 svarar med viss nytillväxt av hår medan ca 3 av 10 får mer uttalad återväxt.

   Effekt av behandlingen kan förväntas inom 4-8 månader.


   Minoxidil som finns i Recrea kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Recrea

   Använd inte Recrea

   • om du är allergisk mot minoxidil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Recrea

   • om du har hjärt/kärlsjukdom eller hjärtrytmrubbning.

   Recrea bör inte användas vid plötsligt eller fläckvis uppträdande håravfall eller om huden eller hårbotten är röd, inflammerad, irriterad, infekterad eller öm.


   Avbryt behandlingen med Recrea och kontakta läkare om något av följande symtom skulle uppträda: smärtor i bröstet, ökad hjärtfrekvens (puls), yrsel eller svimningsanfall, plötslig oförklarlig viktökning, svullnad i händer och fötter eller kvarstående rodnad och irritation i hårbotten på de ställen som behandlats.


   Skulle Recrea råka komma i kontakt med ögonen, munnen eller sår på huden rekommenderas sköljning med rikligt med kallt vatten. Inandning av sprejad lösning bör undvikas. Uppgift om säkerhet och effekt saknas för personer under 18 år.


   Recrea innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

   Andra läkemedel och Recrea

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Absorberingen av minoxidil genom huden kan påverkas om du samtidigt använder andra läkemedel på huden (t.ex. betametason och ditranol vid behandling av eksem eller psoriasis på hjässan). Om du använder sådana läkemedel, rådgör först med din läkare om behandlingen med Recrea.

   Recrea påverkas dock inte av läkemedel som tas på annat sätt, t.ex. genom munnen.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Säkerheten under graviditet är inte klarlagd.


   Amning

   Minoxidil som har absorberats i blodcirkulationen utsöndras i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Recrea har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

   Recrea innehåller alkohol

   Recrea innehåller alkohol och är lättantändligt. Applicera därför inte Recrea samtidigt som du röker eller är i närheten av öppen eld.


   3. Hur du använder Recrea

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Håret och hårbotten bör vara ordentligt torrt innan Recrea appliceras. 1 ml (motsv 7 pumptryckningar) appliceras direkt på hårbotten och fördelas över hela den yta som ska behandlas. Applicera ytterligare 1 ml 12 timmar senare. Använd inte mer än 2 ml per dag och applicera inte oftare än två gånger dagligen (tätare applikationer påskyndar ej effekten). Om man skulle utelämna en eller två applikationer är detta utan större betydelse. Det räcker med att återuppta behandlingen på föreskrivet sätt. Recrea ska alltid appliceras under lätt massage av huden med fingertopparna. Det är viktigt att tvätta händerna efteråt.

   För att Recrea ska kunna verka bör ett silikonfritt schampoo (silikon benämnes även dimetikon) användas vid hårtvätt.


   Recrea-förpackningen innehåller två olika applikatorer. Välj den applikator som passar dig bäst efter att du läst bruksanvisningen (Bruksanvisning för två applikatorer).


   Bruksanvisning för två applikatorer


   A. Sprejpump

   Lämpar sig för applicering av Recrea på områden med utbrett håravfall.

   1. Flaskans sprejpump är färdig för användning. Lyft av skyddslocket.

   2. Rikta sprejpumpen mot mitten av området och tryck en gång. Applicera lösningen med fingertopparna och fördela över hela den yta som ska behandlas.

   3. Tryck sprejpumpen ytterligare 6 gånger så att totalt 1 ml lösning appliceras (till hela dosen behövs 7 tryckningar).

   4. Undvik att inandas sprejdimman.

   5. Sätt skyddslocket på flaskan efter användning.


   B. Förlängt sprejhuvud

   Lämpar sig för applicering av Recrea på mindre områden med håravfall eller under håret.

   1. Lyft av skyddslocket. Avlägsna sprejhuvudet från toppen av sprejpumpen. Spara sprejhuvudet för ev. senare användning.

   2. Montera det förlängda sprejhuvudet i stället och tryck ner kraftigt.

   3. Rikta applikatorn mot mitten av området och tryck på sprejhuvudet en gång.

   Applicera lösningen med fingertopparna och fördelas över hela den yta som ska behandlas.

   4. Tryck applikatorn ytterligare 6 gånger så att totalt 1 ml lösning appliceras (till hela dosen behövs 7 tryckningar).

   5. Undvik att inandas sprejdimman.

   6. Sätt skyddslocket på flaskan efter användning.


   Behandlingstidens längd

   Eftersom hårväxt är en långsam process behöver Recrea en viss tid för att verka. Vanligen krävs det kontinuerlig användning 2 gånger per dag under minst 4 månader innan ny hårväxt blir märkbar. I enstaka fall kan det dock ta längre tid. Om ingen effekt syns inom 4-8 månader bör behandlingen avbrytas. För optimal återväxt måste Recrea användas varje dag. Om behandlingen avbryts upphör återväxten inom 3 till 4 månader och håravfallet återkommer.

   Om du tagit för stor mängd av Recrea

   Vid felanvändning eller särskild känslighet kan det teoretiskt finnas en risk för generella effekter på grund av ökat upptag genom huden.

   Vid oavsiktligt intag genom munnen är de mest sannolika symtomen på överdosering av minoxidil effekter på hjärta och kärl såsom exempelvis ökad hjärtfrekvens (puls) i förening med plötslig viktökning, yrsel och svimningstendenser.

   Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Kontakta omedelbart läkare om du har något av följande symtom – du kan behöva omedelbar läkarvård.


   • Svullnad i ansikte, läppar eller svalg som gör det svårt att svälja eller andas. Detta kan vara ett tecken på en allvarlig allergisk reaktion (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   I början av behandlingen, efter 2-6 veckor kan en tillfälligt ökad avstötning av hår förekomma. Denna orsakas av att hårsäckarna undergår förändring från ett sovande stadium (gamla hår) till en aktiv växande fas (nya hår). När denna nya tillväxt startar lösgörs gamla hår från hårbotten vilket tar sig i uttryck i håravfall. Om håravstötningen fortsätter under mer än 2 veckor bör behandlingen avbrytas och kontakt tas med läkare.


   Vanliga (förekommer hos mer än 1 användare av 100): Lokal rodnad, klåda, torr hud, skalpflagor, hudutslag. Under behandlingen kan viss hudirritation uppkomma. Denna effekt som orsakas av de alkoholer (etanol och propylenglykol) som ingår i lösningen är i regel övergående. Om så inte visar sig vara fallet bör behandlingen avbrytas.


   Sällsynta (förekommer hos mindre än 1 användare av 1000): Seborré (fet hy). Hårsäcksinflammation. Tillfälligt håravfall. Förändrad hårfärg och/eller hårstruktur. Oönskad hårväxt på andra ställen av kroppen har rapporterats. Detta kan bero på att Recrea oavsiktligt kommit i kontakt med andra delar av huden än hårbotten. För att minska risken för oönskad hårväxt bör man se till att Recrea endast appliceras på hårbotten och att tvätta händerna ordentligt efter varje användning.


   Hjärtklappning har rapporterats. Ett fåtal fall av lågt blodtryck har rapporterats, men sambandet med användning av Recrea är osäkert.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Recrea ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Brandfarligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad innehåller Recrea?

   • Det aktiva innehållsämnet är minoxidil. 1 ml Recrea Forte innehåller 20 mg minoxidil.

   • Övriga innehållsämnen är etanol (96 % w/w), propylenglykol och renat vatten. En flaska innehåller 60 ml lösning.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Recrea är en klar, färglös till ljusgul vätska.

   De förpackningsstorlekar som finns är 1x 60 ml och 3x 60 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av

   Meda OTC AB, Box 906, 170 09 Solna. Tel: 08-630 19 00


   Tillverkare

   Delpharm Tours, 37 170 Chambray-Lès-Tours, Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-30


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Recrea

  Kutan lösning 20 mg/ml 3 x 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 000559
  • Tillverkare: Meda OTC AB

  497,50 kr

  Jämförpris: 5,53 kr / milliliter

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/recrea-kutan-losning-20-mg-per-ml-3-x-60-milliliter-flaska-203532/ 203532 Recrea https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/000559s.jpg 497.50 497.50 SEK Recrea OutOfStock Lösning för hårtillväxt Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Håravfall Målgrupp Målgrupp/Kvinna Målgrupp/Man Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Kutan lösning 20 mg/ml 3 x 60 milliliter Flaska