Bild på Recrea Forte
 • Lösning för hårtillväxt
 • Läkemedel
 • Stimulerar hårväxt vid tidiga former av håravfall. Används under minst 2 mån. för märkbar effekt. 60 ml räcker ca 1 mån.
 • Endast för män. Spraypump och förlängd spraytopp medföljer förpackningen.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Recrea Forte

   50 mg/ml kutan lösning
   minoxidil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

   • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad är Recrea Forte och vad används det för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Recrea Forte
   3. Hur du använder Recrea Forte
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Recrea Forte ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad är Recrea Forte och vad används det för

   Recrea Forte används för stimulering av hårväxt vid tidiga och mindre uttalade former av håravfall (androgen alopeci) och även för att minska ytterligare håravfall hos män över 18 år.

   Recrea Forte är en klar, färglös till ljusgul kutan lösning som appliceras på hårbotten.


   Recrea Forte är avsett för behandling av håravfall eller tunnhårighet på hjässan som bildserien här nedan visar. Den exakta verkningsmekanismen för detta är inte fullständigt känd. Yngre individer som har tappat håret under en kortare period eller uppvisar mindre hårlösa ytor har de största utsikterna att svara på behandling med Recrea Forte. Den som haft utbredda kala ytor i flera år eller uppvisar utbredd skallighet har mindre utsikter att dra nytta av behandlingen. Hos ca 4 av 5 användare bromsas håravfallet upp och flertalet av de individer som använder Recrea Forte får även någon form av håråterväxt. Effekt av behandlingen kan förväntas inom 2-8 månader. I vissa fall kan kortare eller längre tid krävas.


   Minoxidil som finns i Recrea Forte kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   PILbild

   2. Vad du behöver veta innan du använder Recrea Forte

   Använd inte Recrea Forte

   - om du är allergisk mot minoxidil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Recrea Forte

   - om du har hjärt/kärlsjukdom eller hjärtrytmrubbning.


   Recrea Forte bör inte användas vid plötsligt eller fläckvis uppträdande håravfall eller om huden eller hårbotten är röd, inflammerad, irriterad, infekterad eller öm.


   Avbryt behandlingen med Recrea Forte och kontakta läkare om något av följande symtom skulle uppträda: smärtor i bröstet, ökad hjärtfrekvens (puls), yrsel eller svimningsanfall, plötslig oförklarlig viktökning, svullnad i händer och fötter eller kvarstående rodnad och irritation i hårbotten på de ställen som behandlats.


   Skulle Recrea Forte råka komma i kontakt med ögonen, munnen eller sår på huden rekommenderas riklig sköljning med kallt vatten. Inandning av sprejad lösning bör undvikas.

   Uppgift om säkerhet och effekt saknas för personer under 18 år.

   Andra läkemedel och Recrea Forte

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Absorberingen av minoxidil genom huden kan påverkas om du samtidigt använder andra läkemedel på huden (t.ex. betametason och ditranol vid behandling av eksem eller psoriasis på hjässan). Om du använder sådana läkemedel, rådgör först med din läkare om behandlingen med Recrea Forte. Recrea Forte påverkas dock inte av läkemedel som tas på annat sätt t.ex. genom munnen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter av Recrea Forte har observerats på förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Recrea Forte innehåller alkohol och propylenglykol

   Eftersom Recrea Forte innehåller alkohol är det lättantändligt. Applicera därför inte lösningen samtidigt som du röker eller är i närheten av öppen eld.


   Recrea Forte innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


   3. Hur du använder Recrea Forte

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Håret och hårbotten bör vara ordentligt torrt innan Recrea Forte appliceras. 1 ml (motsv. 7 pumptryckningar) appliceras direkt på hårbotten och fördelas över hela den yta som ska behandlas. Applicera ytterligare 1 ml 12 timmar senare. Använd inte mer än 2 ml per dag och applicera inte oftare än två gånger dagligen (tätare applikationer påskyndar ej hårtillväxten). Om man skulle utelämna en eller två applikationer är detta utan större betydelse. Det räcker med att återuppta behandlingen på föreskrivet sätt. Recrea Forte ska alltid appliceras under lätt massage av huden med fingertopparna. Det är viktigt att tvätta händerna efteråt.

   För att Recrea Forte ska kunna verka bör ett silikonfritt schampoo användas vid hårtvätt.


   Recrea Forte-förpackningen innehåller två olika applikatorer. Välj den applikator som passar dig bäst efter att du läst bruksanvisningen (Bruksanvisning för två applikatorer).


   Bruksanvisning för två applikatorer


   A. Sprejpump

   Lämpar sig för applicering av Recrea Forte på områden med utbrett håravfall.

   1. Flaskans sprejpump är färdig för användning. Lyft av skyddslocket.

   2. Rikta sprejpumpen mot mitten av området och tryck en gång. Applicera

   lösningen med fingertopparna och fördela över hela den yta som ska behandlas.

   3. Tryck sprejpumpen ytterligare 6 gånger så att totalt 1 ml lösning appliceras

   (till hela dosen behövs 7 tryckningar).

   4. Undvik att inandas sprejdimman.

   6. Sätt skyddslocket på flaskan efter användning.


   B. Förlängt sprejhuvud

   Lämpar sig för applicering av Recrea Forte på mindre områden med håravfall eller under håret.

   1. Lyft av skyddslocket. Avlägsna sprejhuvudet från toppen av sprejpumpen. Spara sprejhuvudet för ev. senare användning.

   2. Montera det förlängda sprejhuvudet istället och tryck ner kraftigt.

   3. Rikta applikatorn mot mitten av området och tryck på sprejhuvudet en gång.

   Applicera lösningen med fingertopparna och fördela över hela den yta som ska behandlas.

   4. Tryck applikatorn ytterligare 6 gånger så att totalt 1 ml lösning appliceras

   (till hela dosen behövs 7 tryckningar).

   5. Undvik att inandas sprejdimman.


   Behandlingstidens längd

   Eftersom hårväxt är en långsam process behöver Recrea Forte en viss tid för att verka. Vanligen krävs det kontinuerlig användning 2 gånger per dag under minst 2 månader innan ny hårväxt blir märkbar. I enstaka fall kan det dock ta längre tid. Om ingen effekt syns inom 8 månader bör behandlingen avbrytas. För optimal effekt bör Recrea Forte användas varje dag. Om behandlingen avbryts upphör effekten inom 3 till 4 månader och håravfallet återkommer.


   Om du upplever att effekten av Recrea Forte är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotek.

   Om du använt för stor mängd av Recrea Forte

   Vid felanvändning eller särskild känslighet kan det teoretiskt finnas en risk för generella effekter på grund av ökat upptag genom huden.

   Vid oavsiktligt intag genom munnen är de mest sannolika symtomen på överdosering av minoxidil effekter på hjärta och kärl såsom exempelvis ökad hjärtfrekvens (puls) i förening med plötslig viktökning, yrsel och svimningstendenser. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Recrea Forte:

   Om du skulle utelämna en eller två applikationer är detta utan större betydelse. Fortsätt med nästa dos som vanligt.

   Om du slutar att använda Recrea Forte

   Om behandlingen avbryts upphör återväxten inom 3 till 4 månader och håravfallet återkommer.

   4. Eventuella biverkningar

   Kontakta omedelbart läkare om du har något av följande symtom – du kan behöva omedelbar läkarvård.


   • Svullnad i ansikte, läppar eller svalg som gör det svårt att svälja eller andas. Detta kan vara ett tecken på en allvarlig allergisk reaktion (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I början av behandlingen, efter 2-6 veckor, kan en tillfälligt ökad avstötning av hår förekomma. Denna orsakas av att hårfolliklarna undergår förändring från ett sovande stadium (gamla hår) till en aktiv växande fas (nya hår). När denna nya tillväxt startar lösgörs gamla hår från hårbotten vilket tar sig i uttryck i håravfall. Om håravstötningen fortsätter under mer än 2 veckor bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.


   Vanliga (mer än 1 användare av 100): Lokal rodnad, klåda, torr hud, skalpflagor, hudutslag. Under behandlingen kan viss hudirritation uppkomma. Denna effekt som orsakas av de alkoholer (etanol och propylenglykol) som ingår i lösningen är i regel övergående. Om så inte visar sig vara fallet bör behandlingen avbrytas.

   Sällsynta (mindre än 1 användare av 1000): Seborré (fet hy). Hårsäcksinflammation. Tillfälligt håravfall. Förändrad hårfärg och/eller hårstruktur. Oönskad hårväxt på andra ställen av kroppen har rapporterats. Detta kan bero på att Recrea Forte oavsiktligt kommit i kontakt med andra delar av huden än hårbotten. För att minska risken för oönskad hårväxt bör man se till att Recrea Forte endast appliceras på hårbotten och att tvätta händerna ordentligt efter varje användning.

   Hjärtklappning har rapporterats. Ett fåtal fall av lågt blodtryck har rapporterats, men sambandet med användning av Recrea Forte är osäkert.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Recrea Forte ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Brandfarligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som längre inte används.

   Dessa åtgärder är för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är minoxidil. 1 ml Recrea Forte innehåller 50 mg minoxidil.

   • Övriga innehållsämnen är etanol (96 % w/w), propylenglykol och renat vatten. En flaska innehåller 60 ml lösning.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Recrea är en klar lösning. Den är färglös till svagt gul.

   De förpackningsstorlekar som finns är 1x 60 ml och 3x 60 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning/ Information lämnas av:

   Meda OTC AB, Box 906, 170 09 Solna. Tel. 08-630 19 00.


   Tillverkare

   Delpharm Tours, 37 170 Chambray-Lès-Tours, Frankrike.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-30


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Recrea Forte

  Kutan lösning 50 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 024888
  • Tillverkare: Meda OTC AB

  275 kr

  Jämförpris: 9,17 kr / milliliter

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/recrea-forte-kutan-losning-50-mg-per-ml-60-milliliter-flaska-220318/ 220318 Recrea Forte https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/024888s.jpg 275.00 275.00 SEK Recrea OutOfStock Lösning för hårtillväxt Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Håravfall Målgrupp Målgrupp/Man Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Kutan lösning 50 mg/ml 60 milliliter Flaska