Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Recikalc-D forte

   500 mg/800 IE tuggtabletter
   Kalcium/Kolecalciferol (Vitamin D3)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Recikalc-D forte är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Recikalc-D forte
   3. Hur du använder Recikalc-D forte
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Recikalc-D forte ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Recikalc-D forte är och vad det används för

   Recikalc-D forte används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) då brist på kalcium och vitamin D3 föreligger eller misstänks.


   Recikalc-D forte innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.


   Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Recikalc-D forte

   Använd inte Recikalc-D forte

   • om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

   • om du har njursten.

   • om du har förkalkning i njurvävnaden.

   • om du har hypervitaminos D (ett överskott av vitamin D i blodet).

   • om du har njursvikt.

   • om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna eller något av övriga innehållsämnen (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Recikalc-D forte om du:

   • lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl a drabbar lungor, hud och leder).

   • använder andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D.

   • har nedsatt njurfunktion eller hög benägenhet för att få njursten.

   • blir sängliggande eller stillasittande och är benskör.

   Barn och ungdomar

   Ge inte denna medicin till barn och ungdomar då det inte finns någon relevant användning i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Recikalc-D forte

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Behandlingseffekten av Recikalc-D forte kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot:

   • högt blodtryck (tiaziddiuretika).

   • hjärtproblem (hjärtglykosider som t.ex. digoxin).

   • höga blodfetter (t.ex. kolestyramin).

   • förstoppning (laxermedel som t.ex. paraffinolja).

   • epilepsi (fenytoin eller barbiturater).

   • inflammatoriska tillstånd/nedsatt immunitet (kortison).

   Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Doseringen av din medicin kanske måste justeras.


   Hur du tar läkemedel som används samtidigt som Recikalc-D forte


   Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot:

   • benskörhet (bisfosfonater)
    ska du ta dessa preparat minst en timme före intag av Recikalc-D forte.

   • infektion (kinoloner)
    ska du ta dessa preparat två timmar före eller sex timmar efter intaget av Recikalc‑D forte.

   • infektion (tetracykliner),
    ska du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av
    Recikalc‑D forte.

   • karies (natriumfluorid)
    ska du ta dessa preparat minst tre timmar före intag av Recikalc-D forte.

   • hypotyreodism (levotyroxin)
    ska du låta det gå minst fyra timmar mellan intaget av Recikalc-D forte och levotyroxin.


   Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Recikalc-D forte.


   Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka absorptionen av fettlösliga vitaminer, t. ex. vitamin D3.

   Recikalc-D forte med mat och dryck

   Upptaget av kalcium i kroppen kan hämmas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsprodukter). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Recikalc-D forte.

   Graviditet och amning

   Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D3. Recikalc-D forte är därför inte rekommenderat under graviditet. Recikalc-D forte kan å andra sidan användas under graviditet vid påvisad brist på kalcium och vitamin D.


   Recikalc-D forte kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Recikalc-D forte har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Recikalc-D forte innehåller glukos och sackaros

   En tablett Recikalc-D forte tuggtablett innehåller 200 mg glukos och 1,8 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Recikalc-D forte innehåller glukos som kan vara skadligt för dina tänder och det är därför viktigt med en god munhygien.


   3. Hur du använder Recikalc-D forte

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1 tablett dagligen.

   Tuggtabletten skall tuggas eller långsamt smälta i munnen. Den får aldrig sväljas hel.


   Kalciummängden i Recikalc-D forte är lägre än det vanligen rekommenderade dagliga intaget. Recikalc-D forte är således tänkt för personer med behov av D-vitamintillskott, men som via kosten har ett kalciumintag av 500-1000 mg kalcium per dag. Kalciumintaget bör beräknas av förskrivande läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Recikalc-D forte

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vissa symtom vid för hög dos av Recikalc-D forte är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

   Om du har glömt att ta Recikalc-D forte

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Recikalc-D forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Recikalc-D forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom på en allvarlig allergisk reaktion:

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   hyperkalcemi (ökad mängd kalcium blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Allvarliga allergiska reaktioner.


   Särskild patientgrupp

   Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för att få för höga värden fosfat i blodet (ger vanligen inga symtom), njursten och förkalkning av njurvävnaden (möjliga symtom är blod i urinen, ryggont eller magont).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Recikalc-D forte ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Ljus- och fuktkänsligt. Hållbarheten efter första öppnandet av behållaren är 6 månader.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat motsvarande kalcium 500 mg och kolekalciferol 20 mikrogram motsvarande 800 IE vitamin D3.

   • Övriga innehållsämnen är flytande spraytorkat glukos, magnesiumstearat, natriumdivätecitrat, xylitol (sötningsmedel), all-rac-alfa-tokoferol, akaciagummi, natriumlaurilsulfat, sackaros, medellångkedjiga triglycerider, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E 1450), kiseldioxid och natriumaskorbat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Recikalc-D forte är en tuggtablett som är vit till benvit, rund och graverad med R152 på en sida.


   Förpackningsstorlekar: 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 och 180 tuggtabletter i plastburk.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   SE-170 09 Solna

   Sverige

   tel: +46 8 630 1900

   fax:+46 8 630 1950


   Tillverkare

   Recipharm Stockholm AB

   Lagervägen 7

   SE-136 50 Jordbro

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Recikalc-D forte

  Tuggtablett 500 mg/800 IE 90 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 526045
  • Tillverkare: Meda AB

  182,24 kr

  Jämförpris: 2,02 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?