Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ratiograstim

   30 MIE/0,5 ml respektive 48 MIE/0,8 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning
   filgrastim

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ratiograstim är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ratiograstim
   3. Hur du använder Ratiograstim
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ratiograstim ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ratiograstim är och vad det används för

   Vad Ratiograstim är
   Ratiograstim innehåller den aktiva substansen filgrastim. Filgrastim är ett protein framställt genom bioteknologi i bakterier som kallas Escherichia coli. Det tillhör en grupp av proteiner som kallas cytokiner och liknar i mycket hög grad ett naturligt protein (granulocytkolonistimulerande faktor [G-CSF]) som produceras i kroppen. Filgrastim stimulerar benmärgen (den vävnad där nya blodceller bildas) att producera fler blodceller, särskilt en viss typ av vita blodkroppar. Vita blodkroppar är viktiga eftersom de hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

   Vad Ratiograstim används för
   Din läkare har ordinerat Ratiograstim för att hjälpa din kropp att producera flera vita blodkroppar.
   Din läkare kommer att berätta varför du behandlas med Ratiograstim.
   Ratiograstim används vid

   • behandling med cytostatika;

   • benmärgstransplantation;

   • svår kronisk neutropeni (lågt antal vita blodkroppar);

   • neutropeni hos HIV-patienter;

   • perifer stamcellsmobilisering (för stamcellsdonation).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ratiograstim

   Använd inte Ratiograstim

   • om du är allergisk mot filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ratiograstim

   • om du får hosta, feber och svårt att andas, vilket kan bero på en lungsjukdom (se avsnitt ”4. Eventuella biverkningar”).

   • om du har sicklecellssjukdom (en ärftlig sjukdom som kännetecknas av sickle-formade röda blodkroppar).

   • om du får smärta till vänster i övre buken eller vid skuldran, vilket kan bero på problem med mjälten (se avsnitt ”4. Eventuella biverkningar”).

   • om du har en särskild blodsjukdom (t.ex. Kostmans syndrom, myelodysplastiskt syndrom, olika typer av leukemi).

   • om du har osteoporos. Läkaren kan kontrollera bentätheten regelbundet.

   • om du har någon annan sjukdom, speciellt om du tror att du har en infektion.

   Inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen) har rapporterats med frekvensen ”sällsynt” hos cancerpatienter och friska donatorer. Symtomen kan innefatta feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer. Tala om för din läkare om du upplever dessa symtom.

   Tala om för läkaren eller sjuksköterskan att du behandlas med Ratiograstim om du ska genomgå en benscanning.

   Du kommer att behöva lämna blodprov regelbundet under behandlingen med Ratiograstim för att kontroll av antalet neutrofila granulocyter och andra vita blodkroppar i blodet. Detta ger läkaren information om hur bra behandlingen fungerar och visar även om behandlingen behöver fortsätta.

   Andra läkemedel och Ratiograstim

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Använd inte Ratiograstim inom 24 timmar före eller 24 timmar efter din kemoterapi.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
   Ratiograstim har inte undersökts på gravida kvinnor. Därför kan läkaren besluta att du inte bör ta denna medicin.
   Det är okänt om filgrastim passerar över till bröstmjölk. Därför kan läkaren besluta att du inte bör ta denna medicin om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ifall du känner dig trött skall du inte köra eller använda farliga verktg eller maskiner.

   Ratiograstim innehåller sorbitol och natrium

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per förfylld spruta, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Ratiograstim

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är…
   Den mängd Ratiograstim du behöver beror på vilket tillstånd du tar Ratiograstim för och på din kroppsvikt. Läkaren talar om för dig när du ska sluta ta Ratiograstim. Det är helt normalt att genomgå flera behandlingsperioder med Ratiograstim.

   Ratiograstim och behandling med cytostatika
   Vanlig dos är 0,5 miljoner internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen. Till exempel om du väger 60 kg kommer din dagliga dos att vara 30 miljoner internationella enheter (MIE). Vanligtvis får du första dosen Ratiograstim tidigast 24 timmar efter cytostatikabehandling. Behandlingen pågår vanligtvis i 14 dagar. Vid vissa sjukdomstyper kan emellertid längre behandling upp till ungefär en månad behövas.

   Ratiograstim och benmärgstransplantation
   Vanlig startdos är 1 miljon internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen. Till exempel om du väger 60 kg kommer din dagliga dos att vara 60 miljoner internationella enheter (MIE). Vanligtvis får du första dosen Ratiograstim tidigast 24 timmar efter cytostatikabehandling men inom 24 timmar efter att du har fått din benmärgstransfusion. Efter detta undersöker läkaren ditt blod dagligen för att få veta hur bra behandlingen fungerar och vilken dos som är lämplig för dig. Behandlingen pågår tills mängden vita blodkroppar i ditt blod når ett visst värde.

   Ratiograstim och svår kroniskneutropeni

   Vanlig startdos ligger mellan 0,5 miljoner och 1,2 miljoner internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen som engångsdos eller fördelat på flera doser. Efter detta undersöker läkaren ditt blod för att få veta hur bra behandlingen fungerar och för att hitta den dos som passar dig bäst. Långtidsbehandling med Ratiograstim krävs för neutropeni.

   Ratiograstim och HIV-infektion

   Vanlig startdos ligger mellan 0,1 och 0,4 miljoner internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen. Läkaren kommer att undersöka ditt blod regelbundet för att få veta hur bra behandlingen fungerar. När antalet vita blodkroppar i blodet har återgått till det normala kan dosfrekvensen eventuellt minskas till färre än en per dag. Läkaren fortsätter att undersöka ditt blod regelbundet och rekommenderar den bästa dosen för dig. Långtidsbehandling med Ratiograstim kan krävas för att uppehålla normalt antal vita blodkroppar i blodet.

   Ratiograstim och periferstamcellstransplantation
   Om du donerar stamceller till dig själv ligger vanlig dos mellan 0,5 miljoner och 1 miljon internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen. Ratiograstimbehandlingen kommer att pågå upp till 2 veckor och i exceptionella fall längre. Läkaren kontrollerar ditt blod för att avgöra när det är den bästa tiden att samla stamceller.

   Om du donerar stamceller till en annan person är vanlig dos 1 miljon internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen. Ratiograstimbehandlingen kommer att pågå i 4 till 5 dagar.

   Administreringssätt
   Denna medicin ges med injektion, antingen genom intravenös (IV) infusion (dropp) eller en subkutan (SC) injektion (i vävnaden strax under huden). Om du får denna medicin genom subkutan injektion kan läkaren föreslå att du lär dig att ge dig själv injektionerna. Läkaren eller sköterskan ger dig instruktioner om hur du ska göra. Försök inte ge injektioner själv utan denna träning. En del av informationen du behöver ges i slutet av denna bipacksedel, men korrekt behandling av din sjukdom kräver nära och ständigt samarbete med läkaren.

   Om du har använt för stor mängd av Ratiograstim

   Om du använt för stor mängd av Ratiograstim ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

   Om du har glömt att använda Ratiograstim

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd injektion.

   Om du slutar att använda Ratiograstim

   Tala med din läkare innan du slutar ta Ratiograstim.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Viktiga biverkningar

   • Allergiska reaktioner som hudutslag, upphöjda och kliande områden på huden och allvarliga allergiska reaktioner med svaghet, blodtrycksfall, svårigheter att andas och svullnad av ansiktet har rapporterats. Om du tror du har en sådan reaktion ska du sluta injicera Ratiograstim och söka läkarvård omedelbart.

   • Ökad mjältstorlek och mycket sällsynta fall av mjältbristningar har rapporterats. Enstaka fall av mjältbristning orsakade dödsfall. Det är viktigt att kontaktar läkare omedelbart om du får ont i övre vänstra sidan av buken eller vid vänster skuldra eftersom detta kan tyda på problem med mjälten.

   • Hosta, feber, svårigheter eller smärtor när du andas kan vara tecken på ett allvarligt problem som lunginflammation och akut andnödssyndrom, som kan vara orsaka dödsfall. Om du har feber eller något av dessa symtom, är det viktigt att du omedelbart kontaktar läkare.

   • Det är viktigt att du kontaktar läkare omedelbart om du får någon av följande eller en kombination av följande biverkningar:
    svullnader eller vätskeansamlingar, vilket kan vara förknippat med att urinering sker mer sällan än vanligt, andningssvårigheter, svullen buk och en känsla av övermättnad, samt en allmän trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta i snabb takt.
    Dessa symtom kan vara tecken på ett mindre vanligt tillstånd (kan drabba upp till 1 av 100 personer) som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som gör att blod läcker från små blodkärl ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

   • Ifall du lider av sickel cell anemi är det viktigt att du informerar din läkare innan du börjar injicera Ratiograstim. Filgrastim kan i vissa fall förvärra sjukdomen.

   • Det är mycket vanligt (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) att filgrastim ger skelett- och muskelvärk. Fråga din läkare vilken medicin du kan ta för att lindra värken.

   Du kan dessutom uppleva följande biverkningar:

   Hos cancerpatienter

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • förhöjda värden av vissa lever- eller blodenzymer; höga värden av urinsyra i blodet

   • illamående; kräkningar

   • värk i bröstet.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • huvudvärk

   • hosta; ont i halsen

   • förstoppning; förlorad aptit; diarré; sår och smärtsam inflammation i munslemhinnan (mukosit)

   • håravfall; utslag

   • trötthet; allmän svaghet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • odefinierbar smärta.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • blodkärlsrubbningar som kan orsaka smärta, rodnad och uppsvällning i extremiteterna.

   • inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se avsnitt 2.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma förändringar på armar och ben (ibland i ansiktet och på halsen) tillsammans med feber (Sweets syndrom); inflammerade blodkärl, ofta med utslag

   • försämrad reumatisk värk

   • smärta vid urinering eller svårighet att urinera.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • avstötning av transplanterad benmärg

   • tillfälligt lågt blodtryck

   • värkande och svullna leder som vid gikt.

   Hos friska stamscellsdonatorer

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • ökning av vita blodkroppar; lågt antal blodplättar som kan öka risken för blödningar och blåmärken

   • huvudvärk.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • förhöjda värden av vissa blodenzymer.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • förhöjda värden av vissa leverenzymer; höga värden av urinsyra i blodet

   • försämrad reumatisk värk.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se avsnitt 2.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • hosta; feber och andningssvårigheter eller blodiga upphostningar.

   Hos patienter med svår kroniskneutropeni

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • lågt antal röda blodkroppar som kan göra huden blek och orsaka en känsla av svaghet eller andnöd

   • låga glukosvärden i blodet; förhöjda värden av vissa blodenzymer; höga värden av urinsyra i blodet

   • näsblod.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • lågt antal blodplättar som kan öka risken för blödningar och blåmärken

   • huvudvärk

   • diarré

   • förstorad lever

   • håravfall; inflammation i blodkärl, ofta med utslag; smärta vid injektionsstället; utslag

   • minskad mängd kalcium i benvävnaden; ledvärk.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • blod i urinen; protein i urinen.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se avsnitt 2.

   Hos patienter med HIV‑infektion

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • -inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se avsnitt 2.

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ratiograstim ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på yttre förpackningen och den förfyllda sprutan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

   Använd inte detta läkemedel om det är grumligt eller innehåller partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är filgrastim. En ml injektions- eller infusionsvätska innehåller 60 miljoner internatinella enheter [MIE] (600 mikrogram) filgrastim
    Ratiograstim 30 MIE/0,5 ml: En förfylld spruta innehåller 30 miljoner internationella enheter [MIE] (300 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml vätska.
    Ratiograstim 48 MIE/0,8 ml: En förfylld spruta innehåller 48 miljoner internationella enheter [MIE] (480 mikrogram) filgrastim i 0,8 ml vätska.

   • Övriga innehållsämnen är natriumhydroklorid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ratiograstim är en injektions- eller infusionsvätska, lösning, i en förfylld spruta med eller utan säkerhetsanordning. Ratiograstim är en klar och färglös lösning. Varje förfyllda spruta innehåller antingen 0,5 ml eller 0,8 ml vätska.

   Ratiograstim levereras i förpackningar med 1, 5 eller 10 förfyllda sprutor eller i multipelförpackningar med 10 (2 paket med 5) förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   ratiopharm GmbH
   Graf-Arco-Straße 3
   89079 Ulm
   Tyskland

   Tillverkare
   Teva Biotech GmbH

   Dornierstraße 10

   89079 Ulm

   Tyskland

   Merckle GmbH

   Graf-Arco-Straße 3

   89079 Ulm

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Lietuva

   UAB "Sicor Biotech"

   Tel: +370 5 266 0203

   България

   Тева Фармасютикълс България ЕООД

   Teл: +359 2 489 95 82

   Luxembourg/Luxemburg

   ratiopharm GmbH

   Allemagne/Deutschland

   Tél/Tel: +49 731 402 02

   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

   Tel: +420 251 007 111

   Magyarország

   Teva Gyógyszergyár Zrt.

   Tel.: +36 1 288 64 00

   Danmark

   Teva Denmark A/S

   Tlf: +45 44 98 55 11

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   L‑Irlanda

   Tel: +353 51 321740

   Deutschland

   ratiopharm GmbH

   Tel: +49 731 402 02

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 800 0228 400

   Eesti

   UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

   Tel: +372 661 0801

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66 77 55 90

   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

   Tel: +43 1 97 007

   España

   Teva Pharma, S.L.U.

   Tél: +34 91 387 32 80

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 345 93 00

   France

   Teva Santé

   Tél: +33 1 55 91 78 00

   Portugal

   ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: +351 21 476 75 50

   Hrvatska

   Pliva Hrvatska d.o.o.

   Tel: +385 1 37 20 000

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +40 21 230 65 24

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 51 321740

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 58 90 390

   Ísland

   ratiopharm Oy, Finnland

   Sími: +358 20 180 5900

   Slovenská republika

   TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 57 26 79 11

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +39 02 89 17 98 1

   Suomi/Finland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: +358 20 180 5900

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: +46 42 12 11 00

   Latvija

   UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

   Tel: +371 673 23 666

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +44 1977 628500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   december 2018. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


   7. Information om hur du ger dig själv en injektion

   Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion med Ratiograstim. Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion utan att först ha fått särskild träning av din läkare eller sköterska. Om du inte är säker på hur du ger dig själv en injektion, eller om du har frågor, kontakta din läkare eller sköterska för att få hjälp.

   Hur ger jag mig själv en injektion med Ratiograstim?
   Injektionen ska ges i vävnaden strax under huden. Detta kallas en subkutan injektion. Injektionerna ska tas ungefär samma tid varje dag.

   Utrustning som du behöver
   För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du följande:

   • en förfylld spruta med Ratiograstim

   • spritkompresser eller liknande

   Vad bör jag göra innan jag ger mig själv en subkutaninjektion med Ratiograstim?

   1. Försök att ta injektionen ungefär samma tid varje dag.

   2. Ta din förfyllda spruta med Ratiograstim ur kylskåpet.

   3. Kontrollera utgångsdatum på den förfyllda sprutans etikett (Utg.dat.). Använd den inte om datumet har passerat den sista dagen i den månad som anges.

   4. Kontrollera utseendet hos Ratiograstim. Det måste vara en klar och färglös vätska. Om den innehåller partiklar ska du inte använda den.

   5. Injektionen känns behagligare om du låter den förfyllda sprutan ligga i 30 minuter för att uppnå rumstemperatur eller håller den försiktigt i din hand under några minuter. Värm inte upp Ratiograstim på något annat sätt (värm t.ex. inte upp sprutan i mikrovågsugn eller i hett vatten).

   6. Ta inte bort skyddet på sprutan förrän du är färdig att injicera.

   7. Tvätta händerna noggrant.

   8. Sök upp en bekväm och väl upplyst plats och ställ allt du behöver inom räckhåll (den förfyllda sprutan med Ratiograstim och spritkompresser).

   Hur förbereder jag min injektion med Ratiograstim?
   Innan du injicerar Ratiograstim skall du göra följande:

   1. Håll i sprutan och ta varsamt skyddet av nålen utan att vrida. Dra rakt ut på det sätt som visas i bild 1 och bild 2. Rör inte nålen och tryck inte på sprutkolven.

   1

   1


   2

   2


   2. Du kan se en liten luftbubbla i den förfyllda sprutan. Om det finns luftbubblor i sprutan knackar du försiktigt på sprutan med fingrarna tills luftbubblorna stiger till sprutans spets. Håll sprutan så att nålen pekar uppåt och ta ut all luft från sprutan genom att trycka kolven uppåt.
   3. Sprutan har en skala på cylinderbehållaren. Tryck in kolven till den siffra (ml) på sprutan som motsvarar den dos av Ratiograstim som din läkare har ordinerat.
   4. Kontrollera igen för att förvissa dig om att sprutan innehåller rätt dos Ratiograstim.
   5. Nu kan du använda den förfyllda sprutan.

   Var skall jag ta injektionen?
   De lämpligaste injektionsställena är följande:

   • högst upp på låren

   • buken, utom området kring naveln (se bild 3).

   3

   3


   4

   4


   Om någon annan ger dig injektionen kan hon eller han också använda baksidan på dina armar (se bild 4).

   Det är bättre att växla injektionsställe varje dag för att undvika risken för smärtor på ett ställe.

   Hur ger jag mig själv injektionen?

   1. Desinficera huden med en spritkompress och nyp ihop huden mellan tummen och pekfingret, utan att klämma (se bild 5).

   2. Stick in nålen helt genom huden så som visats av din sköterska eller läkare (se bild 6).

   3. Dra ut kolven lite för att kontrollera att nålen inte har punkterat ett blodkärl. Om du ser blod i sprutan, ta ut nålen och stick in den på ett nytt ställe.

   4. Injicera vätskan långsamt och jämnt utan att släppa greppet om huden.

   5. Injicera endast den dos din läkare har ordinerat.

   6. Dra ut sprutan från injektionsstället samtidigt som du håller kvar fingret på kolven (se bild 7). Rikta nålen bort från dig själv och andra och aktivera säkerhets­anordningen genom att trycka in kolven (se bild 8). Du hör ett klickljud som bekräftar att säkerhetsanordningen har aktiverats. Nålen täcks av skyddshylsan så att du inte kan sticka dig på den.

   5

   5


   6

   6


   7

   7


   8

   8


   Kom ihåg
   Om du får problem, tveka inte att be din läkare eller sköterska om hjälp och råd.

   Destruktion av använda sprutor

   • Säkerhetsanordningen förhindrar nålsticksskador efter användning och därför behövs inga särskilda försiktighetsåtgärder vid destruktion. Kasta sprutor med säkerhetsanordning enligt föreskrifterna från läkaren, sköterskan eller apotekspersonalen.

   8. Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

   Ratiograstim innehåller inget konserveringsmedel. Beroende på risken för mikrobiell kontaminering är Ratiograstim i förfyllda sprutor endast avsedda för engångsbruk.

   Oavsiktlig nedfrysning påverkar inte stabiliteten hos Ratiograstim negativt.

   Ratiograstim bör inte spädas ut i natriumkloridlösning. Detta läkemedel bör inte blandas med andra läkemedel förrutom de som nämns nedan. Ifall filgrastim späds ut på annat sätt än de nedannämnda kan det absorberas av glas och plast.

   Vid behov kan Ratiograstim spädas i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion. Spädning till en slutkoncentration mindre än 0,2 MIE (2 mikrog) per ml rekommenderas aldrig. Lösningen skall inspekteras visuellt före användning. Bara klara lösningar utan partiklar skall användas. För patienter som behandlas med filgrastim spätt till en koncentration lägre än 1,5 MIE (15 mikrog) per ml bör humant serumalbumin (HSA) tillföras till en slutkoncentration av 2 mg/ml. Exempel: Vid en slutlig injektionsvolym av 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 MIE (300 mikrog) skall man tillsätta 0,2 ml 20 % human serumalbuminlösning. Utspädd i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion är Ratiograstim kompatibelt med glas och flera olika plaster, så som PVC, polyolefin (kopolymer av polypropen och polyeten) och polypropen.

   Efter utspädning: Kemiska och fysiska hållbarhetsstudier för den utspädda lösningen har gjorts för 24 timmar i 2 ºC till 8 ºC. För att undvika risken för mikrobiell kontaminering bör produkten användas omedelbart. Ifall den inte används omedelbart är användaren ansvarig för förhållanden innan användingen och hållbarhetstiden, som vanligen inte är längre än 24 timmar i 2 ºC till 8 ºC, om inte utspädningen gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ratiograstim

  Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning i förfylld spruta 30 MIE 5 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 091592
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  1.576,25 kr

  Jämförpris: 315,25 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?