Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

    


   Rasilez 150 mg filmdragerade tabletter

   Rasilez 300 mg filmdragerade tabletter

   Aliskiren

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad läkemedlet är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Rasilez
   3. Hur du tar Rasilez
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur läkemedlet ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad läkemedlet är och vad det används för

   Detta läkemedel innehåller en aktiv substans vid namn aliskiren. Aliskiren tillhör en läkemedelsklass som kallas reninhämmare. Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera. Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden angiotensin II kan blodkärlen slappna av, och blodtrycket sänks.


   Detta läkemedel hjälper till att sänka högt blodtryck hos vuxna patienter. Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om detta fortsätter under en längre tid kan blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Rasilez

   Ta inte Rasilez

   • om du är allergisk mot aliskiren eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

   • om du har haft följande former av angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga):

    • angioödem när du tar aliskiren

    • ärftligt angioödem

    • angioödem utan känd orsak.

   • under de sista sex månaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

   • om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit), itrakonazol (ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera hjärtrytmen).

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med någon av följande läkemedelsgrupper som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ”angiotensinkonvertashämmare” t. ex. enalapril, lisinopril, ramipril.

     eller

    • en ”angiotensin II-receptorblockerare” t. ex. valsartan, telmisartan, irbesartan.

   • om patienten är yngre än 2 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Rasilez:

   • om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som ökar mängden urin du producerar).

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ”angiotensinkonvertashämmare” t. ex. enalapril, lisinopril, ramipril.

     eller

    • en ”angiotensin II-receptorblockerare” t. ex. valsartan, telmisartan, irbesartan.

   • om du har nedsatt njurfunktion, kommer din läkare att noggrant beakta om detta läkemedel är lämpligt för dig och kan vilja monitorera dig noggrant.

   • om du redan har upplevet angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga). Sluta ta detta läkemedel om detta händer och kontakta din läkare.

   • om du har njurartärstenos (förträngning av blodkärlen som leder blod till en eller båda njurarna).

   • om du har allvarlig hjärtsvikt (en typ av hjärtsjukdom där hjärtat inte kan pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen).

   Om du har svår och ihållande diarré ska du sluta ta Rasilez.


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Rasilez”.


   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte användas hos barn från födseln upp till 2 år. Det bör inte användas hos barn från 2 år upp till 6 år och är inte rekommenderat för användning hos barn och ungdomar från 6 år upp till 18 års ålder.


   Äldre personer

   Hos majoriteten av patienter som är 65 år eller äldre, visade en dos på 300 mg Rasilez inte på ytterligare fördel för att minska blodtrycket jämfört med en dos på 150 mg.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder om du tar någon av följande läkemedel:

   - läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott.

   - furosemid eller torasemid, läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som används för att öka mängden urin du producerar.

   - en ”angiotensin-II-receptorblockerare” eller en ACE-hämmare (se även information under rubrikerna ”Ta inte Rasilez” och ”Varningar och försiktighet”).

   - ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

   - verapamil, ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för behandling av angina pectoris.

   - vissa typer av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

   Rasilez med mat och dryck

   Du ska ta detta läkemedel antingen tillsammans med eller utan en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du ska undvika att ta detta läkemedel tillsammans med fruktjuice och/eller drycker som innehåller växtextrakt (inklusive örtteer).

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Ta inte detta läkemedel om du är gravid (se avsnitt ”Ta inte Rasilez”). Om du blir gravid under tiden du tar detta läkemedel, sluta omedelbart och tala med din läkare. Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta detta läkemedel före graviditet och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig istället för detta läkemedel. Det är inte rekommenderat i början av graviditeten, och ska inte användas under de sista 6 månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Detta läkemedel rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel kan få dig att känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan du kör ett fordon, använder verktyg eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver koncentration bör du veta hur du reagerar på detta läkemedel.


   3. Hur du tar Rasilez

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många kan känna sig helt som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig bra.


   Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen. Den blodtryckssänkande effekten kommer inom två veckor efter påbörjad behandling.


   Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om 300 mg en gång om dagen. Läkaren kan ordinera detta läkemedel i kombination med andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck.


   Administreringssätt

   Svälj tabletten hel med lite vatten. Du ska ta detta läkemedel alltid tillsammans med eller alltid utan mat en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du bör införa ett dagligt schema för att ta läkemedlet på samma sätt varje dag och på en regelbunden lämplig tid i förhållande till tidpunkten för dina måltider. Du ska undvika att ta detta läkemedel tillsammans med fruktjuice och/eller drycker som innehåller växtextrakt (inklusive örtteer). Under din behandling kan läkaren justera din dos beroende på ditt blodtryckssvar.

   Om du har tagit för stor mängd av Rasilez

   Om du av misstag har tagit för många tabletter av detta läkemedel, rådfråga läkare omedelbart. Du kan behöva läkartillsyn.

   Om du har glömt att ta Rasilez

   Om du glömmer att ta en dos av detta läkemedel, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga (ingen känd frekvens):

   Ett fåtal patienter har upplevt dessa biverkningar

   Om något av följande inträffar, tala omedelbart med din läkare:

   • Allvarliga allergiska reaktioner med symtom som utslag, klåda, svullnad av ansikte och läppar eller tunga, svårigheter att andas, yrsel.


   Möjliga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Diarré, ledsmärta (artralgi), hög nivå av kalium i blodet, yrsel.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Hudutslag (detta kan också vara ett tecken på allergiska reaktioner eller angioödem – se "Sällsynta" biverkningar nedan), njurproblem inklusive akut njursvikt (kraftig urinminskning), svullnad av händer, vrister eller fötter (perifera ödem), allvarliga hudreaktioner (toxisk epidermal nekrolys och/eller slemhinnereaktioner i munnen – rodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, flagning av huden, feber), lågt blodtryck, hjärtklappning, hosta, klåda, kliande utslag (urtikaria), ökning av leverenzymer.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): Förhöjd nivå av kreatinin i blodet, låg nivå av hemoglobin i blodet (anemi), låg nivå av röda blodceller, röda utslag (erytem).

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): snurrande känsla, låg nivå av natrium i blodet, andnöd, illamående, kräkningar, tecken på leverpåverkan (illamående, minskad aptit, mörkfärgad urin eller gulfärgad hud och ögon).


   Om några av biverkningarna påverkar dig allvarligt, tala med din läkare. Du kan behöva sluta ta Rasilez.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur läkemedlet ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är aliskiren (som hemifumarat). Rasilez 150 mg filmdragerade tabletter innehåller 150 mg aliskiren och Rasilez 300 mg filmdragerade tabletter innehåller 300 mg aliskiren.

   - Övriga innehållsämnen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol, mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171), svart järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rasilez 150 mg filmdragerade tabletter är ljust rosa, välvda, runda tabletter, präglade med “IL” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.


   Rasilez 300 mg filmdragerade tabletter är ljust röda, välvda, ovala tabletter, präglade med “IU” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.


   Rasilez 150 mg filmdragerade tabletter finns i följande förpackningar:

   • Enhetsförpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 98 tabletter

   • Enhetsförpackningar innehållande 56x1 tabletter i perforerade endosblister

   • Multiförpackningar innehållande 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter

   • Multiförpackningar innehållande 98 (2x49x1) tabletter i perforerade endosblister

   Rasilez 300 mg filmdragerade tabletter finns i följande förpackningar:

   • Enhetsförpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 98 tabletter

   • Enhetsförpackningar innehållande 56x1 tabletter i perforerade endosblister

   • Multiförpackningar innehållande 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter

   • Multiförpackningar innehållande 98 (2x49x1) tabletter i perforerade endosblister

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   Novartis Farma S.p.A.

   Via Provinciale Schito 131

   80058 Torre Annunziata (NA)

   Italien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-22


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rasilez®

  Filmdragerad tablett 150 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 105597
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  655 kr

  Jämförspris: 6,68 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?