Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rasagiline Mylan

   1 mg tabletter
   rasagilin

   Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats endast åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomssymptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rasagiline Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Mylan
   3. Hur du tar Rasagiline Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rasagiline Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och annan information

   1. Vad Rasagiline Mylan är och vad det används för

   Rasagiline Mylan används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).

   Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagiline Mylan hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Mylan

   Ta inte Rasagiline Mylan:

   • om du är allergisk mot rasagilin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (listas i avsnitt 6).

   • om du har svåra leverproblem.

   Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagiline Mylan:

   - monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive naturläkemedel och receptfria läkemedel, tex. Johannesört.

   - petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).

   Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagiline Mylan-behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du tar Rasagiline Mylan.

   • om du har milda till måttliga leverproblem

   • om du har några misstänkta hudförändringar.

   Barn och ungdomar

   Rasagiline Mylan rekommenderas inte för användning under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Rasagiline Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller eventuellt kommer att ta andra läkemedel, även receptfria sådana, eller om du röker eller planerar att sluta röka.

   Rådfråga din läkare innan du tar Rasagiline Mylan tillsammans med något av följande läkemedel:

   - Vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

   - antibiotika-läkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

   - det hostdämpande medlet dextrometorfan

   - sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.

   Användning av Rasagiline Mylan tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas. Om du börjar behandling med Rasagiline Mylan bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin. Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad Rasagiline Mylan-behandling.

   Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagiline Mylan och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom, har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.

   Rasagiline Mylan med mat eller dryck

   Rasagiline Mylan kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, misstänker att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonalen innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier avseende påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts. Rådfråga din läkare före hantering av maskiner eller motorfordon.


   3. Hur du tar Rasagiline Mylan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen. Rasagiline Mylan kan tas med eller utan föda.

   Om du har tagit för stor mängd av Rasagiline Mylan

   Om du tror att du har tagit för många Rasagiline Mylan-tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonalen. Ta med kartongen eller burken med Rasagiline Mylan för att visa din läkare eller apotekspersonalen.

   Om du har glömt att ta Rasagiline Mylan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

   Om du slutar att ta Rasagiline Mylan

   Sluta inte att ta Rasagiline Mylan utan att först ha pratat med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats i placebokontrollerade kliniska studier:

   Frekvensen av möjliga biverkningar nedan definieras enligt följande:

   • Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 personer)

   • Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

   • Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

   • Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer)

   • Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)

   • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Mycket vanliga

   • onormala rörelser (dyskinesi)

   • huvudvärk

   Vanliga

   • buksmärtor

   • fall

   • allergi

   • feber

   • influensa

   • sjukdomskänsla (malaise)

   • nackont

   • bröstsmärta (kärlkramp)

   • blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

   • minskad aptit

   • förstoppning

   • muntorrhet

   • illamående och kräkningar

   • gaser i magen (flatulens)

   • onormala resultat på blodtester (leukopeni)

   • ledsmärta (artralgi)

   • smärta i muskler/skelett

   • ledinflammation (artrit)

   • domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

   • minskad vikt

   • drömstörningar

   • svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

   • depression

   • yrsel (svindel)

   • onormal muskelspänning (dystoni)

   • rinnsnuva (rinit)

   • irriterad hud (dermatit)

   • hudutslag

   • ögoninflammation (konjunktivit)

   • urinträngning

   Mindre vanliga

   • slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

   • hjärtattack (hjärtinfarkt)

   • Hudutslag med blåsor (vesikullära bullösa utslag)

   Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade vetenskapliga studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.

   Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också setts hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med rasagilin.

   Det har förekommit fall där patienter som tar en eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar rasagilin och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:

   • Tvångstankar eller impulsivt beteende.

   • Stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser.

   • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift.

   • Okontrollerad överdriven shopping eller spenderande.

   Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rasagiline Mylan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte efter utgångsdatumet som anges på kartongen eller blistern efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och annan information

   Innehållsdeklaration för Rasagiline Mylan

   • Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller rasagilintartrat motsvarande 1 mg rasagilin.

   • Övriga ingredienser är mikrokristallin cellulosa, vinsyra, majsstärkelse, förklistrad majsstärkelse, talk, stearinsyra.

   Rasagiline Mylan utseende och förpackningsstorlekar

   Rasagilin-tabletter är vita till gulvita, avlånga (ca 11,5 mm x 6 mm) bikonvexa tabletter märkta ”R9SE” på ena sidan och ”1” på den andra sidan.

   Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar med 7, 10, 28, 30, 100 och 112 tabletter och i perforerade endosblister som innehåller 7 x 1, 10 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 100 x 1 och 112 x 1 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mylan S.A.S.

   117, Allée des Parcs

   69800 Saint-Priest

   Frankrike

   Tillverkare

   Mylan Hungary Kft,

   Mylan utca 1

   H-2900 Komárom

   Ungern.

   Synthon Hispania S.L.,

   C/ Castelló no1, Pol.

   Las Salinas,

   08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona,

   Spanien

   Synthon s.r.o,

   Brněnská 32/čp.

   597

   678 01 Blansko

   Tjeckiska republiken

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Mylan bvba/sprl

   Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

   Lietuva

   BGP Products UAB 

   Tel: +370 5 205 1288

   България

   Майлан ЕООД

   Тел: +359 2 44 55 400

   Luxembourg/Luxemburg

   Mylan bvba/sprl

   Tel: +32 (0)2 658 61 00

   (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

   Tel: + 420 222 004 400

   Magyarország

   Mylan EPD Kft

   Tel: +36 1 465 2100

   Danmark

   Mylan AB

   Tlf: + 46 855 522 750

   (Sverige)

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd

   Tel: + 356 21 22 01 74

   Deutschland

   Mylan dura GmbH

   Tel: + 49-(0) 61 72 888 01

   Nederland

   Mylan BV

   Tel: +31 (0)20 426 3300

   Eesti

   BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

   Tel: + 372 6363 052

   Norge

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   (Sverige)

   Ελλάδα

   Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

   Τηλ: +30 210 993 6410

   Österreich

   Arcana Arzneimittel GmbH

   Tel: +43 1 416 2418

   España

   Mylan Pharmaceuticals, S.L

   Tel: + 34 900 102 712

   Polska

   Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

   Tel: + 48 22 546 64 00

   France

   Mylan S.A.S

   Tel: +33 4 37 25 75 00

   Portugal

   Mylan, Lda.

   Tel: + 351 21 412 72 56

   Hrvatska

   Mylan Hrvatska d.o.o.

   Tel: +385 1 23 50 599

   România

   BGP Products SRL

   Tel: +40 372 579 000

   Ireland

   Mylan Ireland

   Tel: +353 (0) 87 1694982

   Slovenija

   GSP Proizvodi d.o.o.

   Tel: + 386 1 236 31 85

   Ísland

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   (Svíþjóð )

   Slovenská republika

   Mylan s r.o.

   Tel: +421 2 32 199 100

   Italia

   Mylan S.p.A

   Tel: + 39 02 612 46921

   Suomi/Finland

   Mylan OY

   Puh/Tel: +358 20 720 9555

   Κύπρος

   Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

   Τηλ: +357 99403969

   Sverige

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   Latvija

   BGP Products SIA

   Tel: +371 676 055 80

   United Kingdom

   Generics [UK] Ltd

   Tel: +44 1707 853000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2019


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rasagiline Mylan

  Tablett 1 mg 112 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 487650
  • Tillverkare: Mylan AB

  1.260,33 kr

  Jämförpris: 11,25 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?