Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rasagiline Accord

   1 mg tabletter
   rasagilin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rasagiline Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagiline Accord
   3. Hur du använder Rasagiline Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rasagiline Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rasagiline Accord är och vad det används för

   Rasagiline Accord används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).

   Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagiline Accord hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.

   Rasagilin som finns i Rasagiline Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagiline Accord

   Använd inte Rasagiline Accord

   Ta inte Rasagiline Accord

   • om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svåra leverproblem.

   Ta inte följande läkemedel samtidigt med Rasagiline Accord:

   • monoaminoxidas (MAO)‑hämmare (för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel, t.ex. johannesört

   • petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).

   Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagiline Accord‑behandling innan du börjar behandling med MAO‑hämmare eller petidin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rasagiline Accord 

   • om du har milda till måttliga leverproblem.

   • du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.

   Barn och ungdomar

   Rasagiline Accord rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Rasagiline Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eller om du röker eller planerar att sluta röka.

   Rådfråga läkare innan du tar Rasagiline Accord tillsammans med något av följande läkemedel:

   • vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotonin‑noradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

   • antibiotikaläkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

   • det hostdämpande läkemedlet dextrometorfan

   • sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg eller förkylningsläkemedel innehållande efedrin eller pseudoefedrin

   Användning av Rasagiline Accord tillsammans med antidepressiva medel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas. Om du börjar behandling med Rasagiline Accord bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin. Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta minst 14 dagar efter avslutad Rasagiline Accord‑ behandling.

   Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar rasagilin och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier avseende påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Rasagiline Accord

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos av Rasagiline Accord är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen.

   Rasagiline Accord kan tas med eller utan föda.

   Om du använt för stor mängd av Rasagiline Accord

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med kartongen med Rasagiline Accord för att visa läkaren eller apotekspersonalen.

   Om du har glömt att använda Rasagiline Accord

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

   Om du slutar att använda Rasagiline Accord

   Sluta inte att ta Rasagiline Accord utan att först ha pratat med läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats i placebokontrollerade kliniska studier:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • onormala rörelser (dyskinesi)

   • huvudvärk

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • buksmärtor

   • fall

   • allergi

   • feber

   • influensa

   • allmän sjukdomskänsla

   • nackont

   • bröstsmärta (kärlkramp)

   • blodtrycksfall när man reser sig upp, med symtom som yrsel/ostadighetskänslaa (ortostatisk hypotoni)

   • minskad aptit

   • förstoppning

   • muntorrhet

   • illamående och kräkningar

   • flatulens (gasbildning)

   • onormala resultat på blodtester (leukopeni)

   • ledsmärta (artralgi)

   • smärta i muskler/skelett

   • ledinflammation (artrit)

   • domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

   • minskad vikt

   • drömstörningar

   • svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

   • depression

   • yrsel (svindel)

   • onormal muskelspänning (dystoni)

   • rinnsnuva (rinit)

   • irriterad hud (dermatit)

   • hudutslag

   • ögoninflammation (konjunktivit)

   • urinträngning

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

   • hjärtattack (hjärtinfarkt)

   • hudutslag med blåsor (vesikulobullösa utslag)

   Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade kliniska studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.

   Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också observerats hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med Rasagiline Accord.

   Det har förekommit fall där patienter som tar ett eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte har lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar Rasagiline Accord och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:

   • tvångstankar eller impulsivt beteende

   • stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga konsekvenser eller familjära konsekvenser

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

   • okontrollerad överdriven shopping eller spenderande.

   Tala om för läkaren om du upplever något av dessa symtom för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rasagiline Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg dat., eller på burken och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, talk, natriumstearylfumarat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rasagiline Accord tabletter är vita till benvita, runda, platta tabletter med fasad kant (6,5 mm).

   Förpackningsstorlekar med 7, 10, 28, 30,60, 100 eller 112 tabletter i blister.

   Förpackningsstorlekar med 30 tabletter i tablettburk med barnskyddande skruvlock innehållande torkmedel (kiselgel). Torkmedlet ska inte sväljas.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319, Pinner Road

   North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319, Pinner Road

   North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien

   Delorbis Pharmaceuticals Ltd

   17 Athinon Street, Ergates Industrial Area

   2643 Ergates Nicosia, Cypern

   Iberfar – Indústria Farmaĉeutica, S.A.

   Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123

   Queluz de Baixo, Barcarena 2745-557, Portugal

   Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A.

   Av. das Indústrias – Alto do Colaride, Agualva 2735-213 Cacém, Portugal


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rasagiline Accord

  Tablett 1 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 475076
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  145,39 kr

  Jämförpris: 5,19 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?