Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rasagilin STADA

   1 mg tabletter
   rasagilin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rasagilin STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagilin STADA
   3. Hur du använder Rasagilin STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rasagilin STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rasagilin STADA är och vad det används för

   Rasagilin Stada används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).


   Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagilin Stada hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.


   Rasagilin som finns i Rasagilin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagilin STADA

   Använd inte Rasagilin STADA

   • om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har svåra leverproblem.


   Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagilin Stada:

   • monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive naturläkemedel och receptfria läkemedel, t.ex. Johannesört.

   • petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).


   Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagilin Stada -behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rasagilin Stada

   • om du har milda till måttliga leverproblem

   • du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.

   Barn och ungdomar

   Rasagilin Stada rekommenderas inte för användning under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Rasagilin STADA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eller om du röker eller planerar att sluta röka.


   Rådfråga din läkare innan du tar Rasagilin Stada tillsammans med något av följande läkemedel:

   • vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

   • antibiotikaläkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

   • det hostdämpande medlet dextrometorfan

   • sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.


   Användning av Rasagilin Stada tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas.


   Om du börjar behandling med Rasagilin Stada bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin.


   Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad Rasagilin Stada -behandling.


   Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagilin Stada och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom, har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.

   Rasagilin STADA med mat, dryck och alkohol

   Rasagilin Stada kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier avseende påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts. Rådfråga din läkare före hantering av maskiner eller motorfordon.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Rasagilin STADA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är av Rasagilin Stada är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen. Rasagilin Stada kan tas med eller utan föda.

   Om du använt för stor mängd av Rasagilin STADA

   Om du tror att du har tagit för många Rasagilin Stada-tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonalen. Ta med kartongen eller burken med Rasagilin Stada för att visa din läkare eller apotekspersonalen.


   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom.

   Om du har glömt att använda Rasagilin STADA

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

   Om du slutar att använda Rasagilin STADA

   Sluta inte att ta Rasagilin Stada utan att först ha pratat med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare  eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats i placebokontrollerade kliniska studier:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • onormala rörelser (dyskinesi)

   • huvudvärk


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • buksmärtor

   • fall

   • allergi

   • feber

   • influensa

   • sjukdomskänsla (malaise)

   • nackont

   • bröstsmärta (kärlkramp)

   • blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

   • minskad aptit

   • förstoppning

   • muntorrhet

   • illamående och kräkningar

   • gaser i magen

   • onormala resultat på blodtester (leukopeni)

   • ledsmärta (artralgi)

   • smärta i muskler/skelett

   • ledinflammation (artrit)

   • domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

   • minskad vikt

   • onormala drömmar

   • svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

   • depression

   • yrsel (svindel)

   • onormal muskelspänning (dystoni)

   • rinnsnuva (rinit)

   • irriterad hud (dermatit)

   • hudutslag

   • ögoninflammation (konjunktivit)

   • urinträngning


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

   • hjärtattack (hjärtinfarkt)

   • hudutslag med blåsor (vesikullära bullösa utslag)


   Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade vetenskapliga studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.


   Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också setts hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med rasagilin.


   Det har förekommit fall där patienter som tar en eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar rasagilin och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:

   • tvångstankar eller impulsivt beteende

   • stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

   • okontrollerad överdriven shopping eller spenderande


   Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rasagilin STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller rasagilintartat motsvarande 1 mg rasagilin.


   Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid kolloidal vattenfri, natriumstärkelseglykolat, povidon, fosforsyra, stearinsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rasagilin Stada är vita runda, biplana tabletter.


   Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar med 28 eller 112 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Alternativ tillverkare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46A

   2430 Herlev

   Danmark


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46A

   2430 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rasagilin STADA

  Tablett 1 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 578341
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  157,75 kr

  Jämförpris: 5,63 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?