Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rasagilin Krka

   1 mg tabletter
   rasagilin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rasagilin Krka är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagilin Krka
   3. Hur du använder Rasagilin Krka
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rasagilin Krka ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rasagilin Krka är och vad det används för

   Rasagilin Krka används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).

   Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagilin Krka hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.

   Rasagilin som finns i Rasagilin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagilin Krka

   Använd inte Rasagilin Krka

   • om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har svåra leverproblem


   Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagilin Krka:

   • monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive växtbaserade läkemedel och receptfria läkemedel, t.ex. Johannesört.

   • petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).


   Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagilin Krka-behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rasagilin Krka.

   Var särskilt försiktig med Rasagilin Krka:

   • om du har milda till måttliga leverproblem

   • du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar

   Barn och ungdomar

   Rasagilin Krka rekommenderas inte för användning hos barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Rasagilin Krka

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Rådfråga din läkare innan du tar Rasagilin Krka tillsammans med något av följande läkemedel:

   • vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

   • antibiotika-läkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

   • det hostdämpande medlet dextrometorfan

   • sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.


   Användning av Rasagilin Krka tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas.

   Om du börjar behandling med Rasagilin Krka bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin.

   Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad behandling med Rasagilin Krka.

   Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagilin Krka och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom, har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.

   Rasagilin Krka med mat, dryck och alkohol

   Rasagilin Krka kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier avseende påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts. Rådfråga din läkare före hantering av maskiner eller motorfordon.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   3. Hur du använder Rasagilin Krka

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   Vanlig dos av Rasagilin Krka är 1 tablett på 1 mg dagligen, som intas via munnen. Rasagilin Krka kan tas med eller utan föda.

   Om du använt för stor mängd av Rasagilin Krka

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med kartongen Rasagilin Krka.

   Om du har glömt att använda Rasagilin Krka

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

   Om du slutar att använda Rasagilin Krka

   Sluta inte att ta Rasagilin Krka utan att först ha pratat med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än1 av 10 användare):

   • onormala rörelser (dyskinesi)

   • huvudvärk


   Vanliga (kan förekomma hos upp till1 av 10 användare):

   • buksmärtor

   • fall

   • allergi

   • feber

   • influensa

   • sjukdomskänsla

   • nackont

   • bröstsmärta (kärlkramp)

   • blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

   • minskad aptit

   • förstoppning

   • muntorrhet

   • illamående och kräkningar

   • flatulens

   • onormala resultat på blodtester (leukopeni)

   • ledsmärta (artralgi)

   • smärta i muskler/skelett

   • ledinflammation (artrit)

   • domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

   • minskad vikt

   • drömstörningar

   • svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

   • depression

   • yrsel (svindel)

   • onormal muskelspänning (dystoni)

   • rinnsnuva (rinit)

   • irriterad hud (dermatit)

   • hudutslag

   • ögoninflammation (konjunktivit)

   • urinträngning


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till1 av 100 användare):

   • slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

   • hjärtattack (hjärtinfarkt)

   • hudutslag med blåsor (vesikullära bullösa utslag)


   Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade vetenskapliga studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.

   Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också setts hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med rasagilin.

   Det har förekommit fall där patienter som tar en eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar rasagilin och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:

   • Tvångstankar eller impulsivt beteende.

   • Stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser.

   • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift.

   • Okontrollerad överdriven shopping eller spenderande.


   Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rasagilin Krka ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller 1 mg rasagilin (som rasagilinhemitartrat).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, (typ 1500), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), talk (E553b) samt stearinsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är vita till nästan vita, runda, aningen bikonvexa, 7 mm i diameter, med avfasade kanter, eventuellt kan mörka prickar vara synliga.

   Rasagilin Krka 1 mg finns tillgäng i kartonger med:

   • 14, 15, 28, 30 eller 112 tabletter i blister

   • 14 x 1, 15 x 1, 28 x 1, 30 x 1 eller 112 x 1 tabletter i perforerade endosblister.

   • 14 x 1, 15 x 1, 28 x 1, 30 x 1 eller 112 x 1 tabletter i perforerade endosblister med namnen på veckodagarna (kalenderförpackning)


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   Lokal företrädare

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

   Tillverkare

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-05  


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rasagilin Krka

  Tablett 1 mg 112 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 518224
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  214,40 kr

  Jämförpris: 1,91 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?