Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rapamune

   0,5 mg, 1 mg, 2 mg dragerade tabletter
   sirolimus

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rapamune är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rapamune
   3. Hur du tar Rapamune
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rapamune ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rapamune är och vad det används för

   Rapamune innehåller den aktiva substansen sirolimus, som tillhör en grupp mediciner som kallas immunsuppressiva medel. Den hjälper dig hålla kroppens immunsystem under kontroll efter en njurtransplantation.

   Rapamune används hos vuxna för att hindra kroppen från att stöta bort en transplanterad njure och kombineras vanligen med de immunsuppressiva läkemedlen kortikosteroider och vid behandlingens början (de första 2 till 3 månaderna) med ciklosporin.

   Rapamune används också för behandling av patienter med sporadisk lymfangioleiomyomatos (S-LAM) med måttligt svår lungsjukdom eller pågående försämring av lungfunktion. S-LAM är en sällsynt och fortskridande lungsjukdom som främst drabbar kvinnor i fertil ålder. Det vanligaste symtomet på S-LAM är andfåddhet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rapamune

   Ta inte Rapamune

   om du är allergisk mot sirolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rapamune

   • om du har några leverbesvär eller har haft en sjukdom som kan ha påverkat levern ska du berätta det för din läkare. Detta kan påverka den dosering av Rapamune som doktorn föreskriver och kan resultera i ytterligare blodprovstagning.

   • Rapamune kan som andra immunsuppressiva läkemedel sänka kroppens förmåga att bekämpa infektioner, och kan öka risken för att utveckla cancer i lymfvävnaden eller huden.

   • om du har ett BMI (body mass index) som är högre än 30 kg/m2 kan detta påverka din sårläkningsförmåga.

   • om du anses löpa stor risk för avstötning av ett njurtransplantat, exempelvis om du tidigare förlorat ett transplantat.

   Din läkare kommer att ta prover för att kontrollera mängden av Rapamune i blodet. Läkaren kommer också att ta prover för att kontrollera din njurfunktion, dina blodfettsnivåer (kolesterol och/eller triglycerider) och möjligen även din leverfunktion, under behandling med Rapamune.

   På grund av den ökade risken för hudcancer ska exponering för solljus och ultraviolett (UV) ljus begränsas genom att bära skyddande klädsel och använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.

   Barn och ungdomar

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av Rapamune till barn och ungdomar under 18 år. Användning av Rapamune rekommenderas inte till denna patientgrupp.

   Andra läkemedel och Rapamune

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa mediciner kan störa effekten av Rapamune och därför kan dosjustering av Rapamune behöva göras. Särskilt viktigt är det att din läkare eller apotekspersonal får veta om du använder något av följande medel:

   • andra immunsuppressiva medel.

   • antibiotika eller svampdödande medel mot infektioner, t ex. klaritromycin, erytromycin, telitromycin, troleandomycin, rifabutin, klotrimazol, flukonazol, itrakonazol. Samtidigt intag av Rapamune och rifampicin, ketokonazol eller vorikonazol rekommenderas inte.

   • medicin mot högt blodtryck eller mot hjärtbesvär, inklusive nikardipin, verapamil och diltiazem.

   • medicin mot epilepsi, inklusive karbamazepin, fenobarbital, fenytoin.

   • mediciner som används för att behandla magsår eller andra gastrointestinala sjukdomar t ex cisaprid, cimetidin, metoklopramid.

   • bromokriptin (används för behandling av Parkinson’s sjukdom och olika hormonella sjukdomar), danazol (som används för behandling av gynekologiska sjukdomar), eller proteashämmare (t.ex. för hiv och hepatit C såsom ritonavir, indinavir, boceprevir och telaprevir).

   • johannesört (Hypericum perforatum).

   Levande vacciner bör undvikas vid samtidig användning av Rapamune. Innan vaccination bör du informera din läkare eller apotekspersonal om att du använder Rapamune.

   Användning av Rapamune kan leda till förhöjda koncentrationer av kolesterol och triglycerider (blodfetter) i blodet. Detta kan kräva behandling. Läkemedel som kallas statiner eller fibrater och som används för att behandla förhöjt kolesterol eller triglycerider har förknippats med en ökad risk för muskelnedbrytning (rabdomyolys). Du bör informera din läkare om du tar läkemedel för att sänka dina blodfetter.

   Samtidig användning av Rapamune med ACE-hämmare (en sorts blodtryckssänkande medel) kan ge allergiska reaktioner. Informera din läkare om du använder andra läkemedel som tillhör denna grupp av läkemedel.

   Rapamune med mat, dryck och alkohol

   Rapamune ska tas konsekvent antingen med eller utan mat. Om du föredrar att ta Rapamune i samband med måltid så ska du alltid ta det samtidigt med måltid. Om du föredrar att ta Rapamune utan mat så ska du alltid ta det utan mat. Mat kan påverka mängden läkemedel som går ut i blodet, genom att alltid ta din medicin på samma sätt hålls nivåerna av Rapamune i blodet mer stabila.

   Rapamune ska inte tas med grapefruktjuice.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rapamune ska bara användas under graviditet om det är absolut nödvändigt. Du måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen med Rapamune och 12 veckor efter att behandlingen har avslutats. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det är inte känt om Rapamune passerar över till bröstmjölken. Patienter som tar Rapamune ska avbryta amningen under behandlingen.

   Minskad mängd spermier har förknippats med användningen av Rapamune. Detta normaliseras i regel efter att behandlingen med Rapamune har avbrutits.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Trots att Rapamunebehandlingen inte förväntas påverka körförmågan bör du tala med din läkare om du är osäker.

   Rapamune innehåller laktos och sackaros

   Rapamune innehåller 86,4 mg laktos och upp till 215,8 mg sackaros. Om din läkare sagt att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Rapamune

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare bestämmer vilken dos Rapamune du ska ta, och hur ofta du ska ta den. Följ doktorns anvisningar exakt och ändra aldrig dosen själv.

   Rapamune får bara tas genom munnen. Tabletterna får inte krossas, tuggas eller delas. Informera din läkare om du har svårighet att ta tabletten.

   Flera 0,5 mg tabletter ska inte tas istället för 1 mg eller 2 mg tabletter eftersom de olika styrkorna inte är direkt utbytbara.

   Rapamune ska alltid tas antingen med eller utan föda.

   Njurtransplantation

   Din läkare ger dig en startdos på 6 mg så snart som möjligt efter njurtransplantationen. Därefter måste du ta 2 mg Rapamune varje dag tills din läkare ger dig andra instruktioner. Din dos kommer att justeras beroende på nivåerna av Rapamune i blodet. Din läkare kan behöva ta blodprov för att mäta koncentrationer av Rapamune.

   Om du också tar ciklosporin ska de båda medicinerna tas med omkring 4 timmars mellanrum.

   Det rekommenderas att Rapamune först ska användas i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Efter 3 månader, kan din läkare avbryta behandlingen med antingen Rapamune eller ciklosporin, eftersom det inte rekommenderas att dessa läkemedel tas tillsammans utöver denna period.

   Sporadisk lymfangioleiomyomatos (S-LAM)

   Läkaren ger dig 2 mg Rapamune varje dag tills läkaren meddelar något annat. Din dos kommer att justeras efter hur mycket Rapamune du har i blodet. Läkaren måste ta blodprover för att mäta Rapamune-koncentrationen.

   Om du har tagit för stor mängd av Rapamune

   Om du tagit mer medicin än du blivit ordinerad, sök läkare eller åk till sjukhusets akutmottagning så snart som möjligt. Tag alltid med den märkta blisterförpackningen, även om den är tom.

   Om du har glömt att ta Rapamune

   Om du har glömt att ta Rapamune, ta den så snart du kommer ihåg det, men inte om det är mindre än 4 timmar tills du ska ta ciklosporin. Därefter fortsätter du att ta medicinerna som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, och se till att du alltid tar Rapamune och ciklosporin med omkring 4 timmars mellanrum. Om du glömt att ta en dos Rapamune meddela din läkare.

   Om du slutar ta Rapamune

   Sluta inte ta Rapamune om inte din läkare sagt det, du kan förlora transplantatet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner

   Kontakta läkare omedelbart om du får symptom såsom svullnad i ansiktet, tungan, och/eller svalget (bakre delen av munnen) och/eller svårigheter att andas (angioödem) eller en svår hudinflammation där huden fjällar (exfoliativ dermatit). Detta kan vara symptom på allvarliga allergiska reaktioner.

   Njurskada med lågt antal blodplättar (trombocytopen purpura/hemolytiskt uremi-syndrom)

   Rapamune kan öka risken för njurskada med lågt antal blodplättar och lågt antal röda blodkroppar med eller utan hudutslag (trombocytopen purpura/hemolytiskt uremi-syndrom) när det tas samtidigt som mediciner som kallas kalcineurinhämmare (ciklosporin eller takrolimus). Om du upplever symtom såsom blåmärken eller hudutslag, förändringar i urinen eller förändringar i beteende eller andra symptom som är allvarliga, ovanliga eller långvariga ska du kontakta din läkare.

   Infektioner

   Rapamune minskar kroppens egna försvarsmekanismer. Vid infektioner kommer därför din kropps förmåga att bekämpa infektioner inte vara lika bra som vanligt. Om du tar Rapamune kan du därför få mer infektioner än vanligt, såsom infektioner i hud, mun, mage, tarm, lungor och urinvägar. Du bör kontakta din läkare om du upplever symptom som är allvarliga, ovanliga eller långvariga.

   Biverkningsfrekvenser

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • Vätskeansamling runt njuren

   • Svullnad av kroppen inklusive händer och fötter

   • Smärta

   • Feber

   • Huvudvärk

   • Förhöjt blodtryck

   • Ont i magen, diarré, förstoppning, illamående

   • Lågt antal röda blodkroppar, lågt antal blodplättar

   • Förhöjd nivå av fett i blodet (kolesterol och/eller triglycerider), förhöjt blodsocker, lågt kaliumvärde i blodet, låg halt fosfater i blodet, förhöjt laktatdehydrogenasprotein i blodet, förhöjda värden av kreatinin i blodet

   • Ledsmärtor

   • Akne

   • Urinvägsinfektion

   • Lunginflammation och andra bakteriella, virus- och svampinfektioner

   • Ett sänkt antal infektionsbekämpande celler i blodet (vita blodkroppar)

   • Diabetes

   • Onormala leverfunktionstester, förhöjt ASAT och/eller ALAT (leverenzymer)

   • Utslag

   • Förhöjda proteinhalter i urinen

   • Menstruationsrubbningar (såsom utebliven, oregelbunden eller riklig menstruation)

   • Försämrad läkningsförmåga (detta kan innefatta att operationssår spricker upp eller att operationsstygn lossnar)

   • Hjärtklappning

   • Det finns en generell tendens till att vätska ansamlas i olika vävnader

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Infektioner (inkluderande livshotande infektioner)

   • Blodproppar i benen

   • Blodproppar i lungorna

   • Munsår

   • Vätskeansamling i buken

   • Njurskada med lågt antal blodplättar och lågt antal röda blodkroppar, med eller utan hudutslag (hemolytiskt uremi-syndrom)

   • Låga nivåer av en sorts vita blodkroppar som kallas neutrofiler

   • Försvagning av benen i kroppen

   • Inflammation som kan leda till lungskada, vätska i lungsäcken

   • Näsblödning

   • Hudcancer

   • Njurinfektion

   • Cystor på äggstockarna

   • Vätskeansamling i hjärtsäcken som i vissa fall kan minska hjärtats förmåga att pumpa blod

   • Bukspottkörtelinflammation

   • Allergiska reaktioner

   • Bältros

   • Cytomegalovirusinfektion

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Cancer i lymfvävnad (lymfom/lymfoproliferativ sjukdom efter transplantation), kombinerad sänkning av antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar

   • Blödning från lungorna

   • Protein i urinen, emellanåt i större mängder som förknippats med biverkningar såsom svullnad

   • Ärrbildning i njurarna som kan försämra njurfunktionen

   • Ansamling av vätska i vävnaderna på grund av störning i det lymfatiska systemet

   • Lågt antal blodplättar, med eller utan utslag (trombocytopen purpura)

   • Allvarliga allergiska reaktioner som kan leda till flagnande hud

   • Tuberkulos

   • Epstein-Barr-virusinfektion

   • Infektiös diarré med Clostridium difficile

   • Allvarlig leverskada

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • Proteininlagring i lungornas luftsäckar, vilket kan påverka andningen

   • Allvarliga allergiska reaktioner som kan påverka blodkärlen (se ovan om allergiska reaktioner)

   Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

   • Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom, ett allvarligt syndrom som påverkar nervsystemet med följande symtom: huvudvärk, illamående, kräkningar, förvirring, kramper och synförlust. Om någon av dessa förekommer tillsammans, kontakta din läkare

   S-LAM-patienter hade samma biverkningar som njurtransplanterade patienter, med tillägg av viktminskning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer.

   5. Hur Rapamune ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "EXP": Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Förvara blistern i ytterkartongen i skydd för ljus.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är sirolimus.

   Varje Rapamune 0,5 mg dragerad tablett innehåller 0,5 mg sirolimus.

   Varje Rapamune 1 mg dragerad tablett innehåller 1 mg sirolimus.

   Varje Rapamune 2 mg dragerad tablett innehåller 2 mg sirolimus.

   De övriga innehållsämnena är:

   Tablettkärna: laktosmonohydrat, makrogol, magnesiumstearat, talk.

   Tablettdragering: makrogol, glycerolmonooleat, shellack (farmaceutisk glasering), kalciumsulfat, mikrokristallin cellulosa, sackaros, titandioxid, poloxamer 188, α-tokoferol, povidon, karnaubavax, trycksvärta (shellack, röd järnoxid, propylenglykol, ammoniumhydroxid, simetikon). Styrkorna 0,5 mg och 2 mg innehåller även gul järnoxid (E172) och brun järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rapamune 0,5 mg tillhandahålles som ljusbruna, triangulära dragerade tabletter märkta ”RAPAMUNE 0,5 mg” på ena sidan.

   Rapamune 1 mg tillhandahålles som vitfärgade, triangulära dragerade tabletter märkta “RAPAMUNE 1 mg” på ena sidan.

   Rapamune 2 mg tillhandahålles som gul-beigefärgade, triangulära dragerade tabletter märkta “RAPAMUNE 2 mg” på ena sidan.

   Tabletterna tillhandahålles i blisterförpackningar med 30 och 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien

   Tillverkare

   Pfizer Ireland Pharmaceuticals

   Little Connell

   Newbridge

   Co. Kildare

   Irland

   Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

   Betriebsstätte Freiburg

   Mooswaldallee 1

   79090 Freiburg

   Tyskland

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A. / N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Teл+359 2 970 4333

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel: +36 1 488 3700

   Česká Republika

   Pfizer PFE, spol. s r.o.

   Tel: +420 283 004 111

   Malta

   Vivian Corporation Ltd.

   Tel: +35621 344610

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 201 100

   Nederland

   Pfizer bvTel: +31 (0)10 406 43 01

   Deutschland

   Pfizer Pharma GmbH

   Tel: +49 (0)30 550055-51000

   Norge

   Pfizer Norge AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   Ελλάδα

   PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E.

   Τηλ.: +30 210 6785 800

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.,

   Tel.: +48 22 335 61 00

   España

   Pfizer, S.L.

   Télf:+34914909900

   Portugal

   Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

   Tel: +351 21 423 5500

   France

   Pfizer

   Tél +33 (0)1 58 07 34 40

   România

   Pfizer Romania S.R.L

   Tel: +40 (0) 21 207 28 00

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: + 385 1 3908 777

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: +386 (0)1 52 11 400

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: +1800 633 363 (toll free)

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Slovenská Republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: + 421 2 3355 5500

   Ísland

   Icepharma hf

   Tel: +354 540 8000

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

   Italia

   Pfizer S.r.l

   Tel: +39 06 33 18 21

   Sverige

   Pfizer Innovations AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Kύπρος

   PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

   Tηλ: +357 22 817690

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel. +371 67035775   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2019 Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rapamune®

  Dragerad tablett 2 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 075433
  • Tillverkare: Paranova Läkemedel AB

  7.939,47 kr

  Jämförpris: 79,39 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?