Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ramipril Ranbaxy

   2,5 mg, 5 mg tabletter
   ramipril

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ramipril Ranbaxy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Ranbaxy
   3. Hur du använder Ramipril Ranbaxy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ramipril Ranbaxy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ramipril Ranbaxy är och vad det används för

   Ramipril Ranbaxy innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare).

   Ramipril Ranbaxy verkar genom att:

   • Minska kroppens produktion av substanser som skulle kunna öka ditt blodtryck

   • Göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

   • Göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp

   Ramipril Ranbaxy kan användas:

   • För att behandla högt blodtryck (hypertoni)

   • För att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke

   • För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem (oberoende av om du har diabetes eller inte)

   • För behandling av hjärtat när det inte kan pumpa runt tillräckligt med blod till resten av kroppen (hjärtsvikt)

   • Som en behandling efter hjärtinfarkt som komplicerats av hjärtsvikt

   Ramipril som finns i Ramipril Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Ranbaxy

   Ta inte Ramipril Ranbaxy:

   • Om du är allergisk mot ramipril eller någon annan ACE-hämmare eller mot något av övriga innehållsämnen i Ramipril Ranbaxy som listas i avsnitt 6. Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga

   • Om du någonsin haft en allvarlig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecknen på detta inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals, svullnad av hals och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna, svårigheter att andas och svälja

   • Om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltrering. Beroende på vilken maskin som används så kan Ramipril Ranbaxy möjligen inte vara lämplig för dig

   • Om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i njurartären)

   • Om du har varit gravid i mer än 3 månader. Det är även bättre att undvika Ramipril Ranbaxy under tidig graviditet (se avsnittet ”Graviditet och ammning”)

   • Om ditt blodtryck är onormalt lågt eller instabilt. Din läkare kommer att göra denna bedömning

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Ta inte Ramipril Ranbaxy om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare innan du tar Ramipril Ranbaxy.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Ranbaxy

   • Om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

   • Om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel under en lång tid eller har genomgått dialys)

   • Om du ska genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick (hyposensibilisering)

   • Om du kommer att få bedövningsmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Ramipril Ranbaxy en dag innan operation; fråga din läkare om råd

   • Om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov)

   • Om du ha en bindvävssjukdom som skleroderma eller SLE (systemisk lupus erythematosus)

   • Om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    - en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    - aliskiren.

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Ranbaxy”.


   Tala med läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Ramipril Ranbaxy rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte tas om du varit gravid i mer än 3 månader, eftersom det kan orsaka allvarliga fosterskador om det används under detta skede (se avsnitt ”Graviditet och amning”).

   Barn och ungdomar

   Ramipril Ranbaxy rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder då säkerhet och effekt av Ramipril Ranbaxy till barn ännu inte har fastställts.

   Andra läkemedel och Ramipril Ranbaxy

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Detta på grund av att Ramipril Ranbaxy kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Ranbaxy verkar.


   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Ranbaxy” och ”Varningar och försiktighet”).

   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Ranbaxy fungerar sämre:

   • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-sterioda- antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalisylsyra)

   • Läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck.

   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Ranbaxy:

   • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-sterioda- antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalisylsyra)

   • Läkemedel mot cancer (kemoterapi)

   • Läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ såsom ciklosporin

   • Diuretika (vattendrivande) såsom furosemid

   • Läkemedel som kan öka mängen kalium i ditt blod såsom spironolakton, triamteren, amilorid, kaliumsalter och heparin (blodförtunnande)

   • Steroider (kortison) som används vid inflammation såsom prednisolon

   • Allopurinol (används för att minska mängden urinsyra i ditt blod)

   • Prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar)

   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Ranbaxy:

   • Läkemedel mot diabetes såsom glukossänkande läkemedel som tas via munnen och insulin. Ramipril Ranbaxy kan komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera dina blodsockernivåer noga medan du tar Ramipril Ranbaxy.

   • Litium (används vid psykiska sjukdomar). Ramipril Ranbaxy kan öka mängden litium i ditt blod. Dina litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din läkare.

   Ramipril Ranbaxy med mat, dryck och alkohol

   • Om du dricker alkohol när du tar Ramipril Ranbaxy kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril Ranbaxy, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

   • Ramipril Ranbaxy kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid.

   Du ska inte ta Ramipril Ranbaxy under de första 3 månaderna av graviditeten och får inte användas när mer än 3 månader av graviditeten har gått eftersom det kan vara skadligt för barnet om det används efter graviditetens tredje månad.

   Om du blir gravid medan du tar Ramipril Ranbaxy, tala med din läkare omedelbart. Byte till en annan lämplig behandling bör göras före en planerad graviditet.

   Du bör inte ta Ramipril Ranbaxy om du ammar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Ranbaxy. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Ranbaxy eller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ramipril Ranbaxy

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Intag av detta läkemedel

   • Läkemedlet ska sväljas. Tas vid samma tid varje dag.

   • Svälj tabletterna hela med vätska.

   • Krossa eller tugga inte tabletterna.

   Vilken dos ska man ta

   Behandling av högt blodtryck

   • Rekommenderad startdos är 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera dosen tills ditt blodtryck är under kontroll

   • Maxdos är 10 mg en gång dagligen

   • Om du redan tar vattendrivande läkemedel (diuretika) kan din läkare be dig sluta ta eller minska dosen av det vattendrivande läkemedlet innan behandling med Ramipril Ranbaxy påbörjas

   För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke

   • Rekommenderad startdos är 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kan sedan besluta om höjning av denna dos

   • Rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen

   För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:

   • Din startdos kan vara 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Rekommenderad dos är 5 mg eller 10 mg en gång dagligen

   Behandling av hjärtsvikt

   • Rekommenderad startdos är 1,25 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra

   Behandling efter hjärtinfarkt

   • Rekommenderad startdos är 1,25 mg en gång dagligen eller 2,5 mg två gånger dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra

   Äldre

   Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.

   Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Ranbaxy

   Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren ska veta vad du tagit.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Ramipril Ranbaxy

   • Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Ramipril Ranbaxy och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:

   • Svullnad av ansikte, läppar eller hals vilket gör det svårt att svälja eller andas, men även klåda och utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion på Ramipril Ranbaxy

   • Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor eller hudavlossning (så som Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema multiforme)

   Berätta omedelbart för din läkare om du upplever följande:

   • Ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke.

   • Andfåddhet eller hosta. Detta kan vara tecken på lungproblem.

   • Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t ex blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod eller benmärgsproblem.

   • Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

   • Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) eller andra leverskador.

   Övriga biverkningar inkluderar:

   Tala om för din läkare om något av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


   Vanliga (påverkar upp till 1 av 10 personer)

   • Huvudvärk eller trötthet

   • Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Ranbaxy eller om du börjar ta en högre dos.

   • Svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig upp fort

   • Torrhosta, bihåleinflammation eller bronkit, andfåddhet

   • Magsmärta, diarré, halsbränna, illamående eller kräkningar

   • Hudutslag med eller utan svullnad

   • Bröstsmärta

   • Kramp eller muskelsmärta

   • Blodprov som visar på mer kalium än normalt

   Mindre vanliga (påverkar upp till 1 av 100 personer)

   • Balansproblem (svindel)

   • Klåda och onormala känselförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, brännande känsla eller myrkrypningar (parestesi)

   • Förändrad eller förlorad smakupplevelse

   • Sömnstörningar

   • Nedstämdhet, oro, ökad nervosistet eller rastlöshet

   • Täppt näsa, andningssvårigehter eller försämring av astma

   • Svullnad i magen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta, kräkningar och diarré

   • Halsbränna, förstoppning eller muntorrhet

   • Ökad urinering

   • Ökad svettning

   • Förlorad eller minskad aptit (anorexi)

   • Ökad eller oregelbunden hjärtrytm

   • Svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp lagrar mer vatten än vanligt

   • Blodvallningar

   • Dimsyn

   • Ledsmärta

   • Feber

   • Sexuell oförmåga hos män, minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

   • Ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

   • Blodprover som visar på förändringar i din leverfuktion, bukspottskörtel eller njurfunktion

   Sällsynta (påverkar upp till 1 av 1000 personer):

   • Darrningar eller förvirring

   • Röd och svullen tunga

   • Allvarig hudflagning, kliande knöligt utslag

   • Nagelproblem (t ex löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

   • Hudutslag eller blåmärken

   • Fläckar på huden och kalla lemmar

   • Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

   • Påverkad hörsel och ringningar i öronen

   • Svaghetskänsla

   • Blodprover som visar på en minskning av mängden röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar eller minskning av nivån av hemoglobin

   Mycket sällsynta (påverkar upp till 1 av 10 000 personer):

   • Ökad solkänslighet

   Övriga rapporterade biverkningar:

   Tala om för din läkare om något av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar

   • Koncentrationssvårigheter

   • Svullnad av munnen

   • Blodprover som visar på för få blodkroppar i ditt blod

   • Blodprover som visar på mindre natrium i ditt blod än normalt

   • Färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp (Raynauds fenomen)

   • Förstorade bröst hos män

   • Förlångsammade eller försämrade reaktioner

   • Brännade känsla

   • Förändring av luktsinnet

   • Håravfall


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ramipril Ranbaxy ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistren efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ramipril.

   2,5 mg: Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril

   5 mg: Varje tablett innehåller 5 mg ramipril


   Övriga innehållsämnen är hypromellos, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, gul järnoxid (E 172) (5 mg), röd järnoxid (E 172) (2,5 mg), natriumstearylfumarat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ramipril Ranbaxy 2,5 mg är rosa till rödfläckiga, 8,1x4,1x3,1 mm, avlånga tabletter märkta med R och 18 på vardera sidan om brytskåra på ena sidan och brytskåra på andra sidan.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Ramipril Ranbaxy 5 mg är ljusgula till gulfläckiga, 8,1x4,1x3,15 mm, avlånga tabletter märkta med R och 19 på vardera sidan av brytskåra på ena sidan och brytskåra på andra sidan.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Förpackningsstorlekar:

   Ramipril Ranbaxy 2,5 mg: 28, 30, 90, 100 tabletter

   Ramipril Ranbaxy 5 mg: 14, 28, 30, 90, 100 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Ranbaxy (UK) Ltd.

   Building 4, Chiswick Park

   566 Chiswick High Road

   London, W4 5YE

   Storbritannien


   Tillverkare

   Ranbaxy Ireland Limited

   Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary

   Irland


   Basics GmbH

   Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

   Tyskland


   Terapia SA

   124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca

   Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ramipril Ranbaxy

  Tablett 5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 192431
  • Tillverkare: Ranbaxy (UK) Ltd

  43,49 kr

  Jämförspris: 0,43 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?