Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ramipril Actavis

   1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg och 10 mg tabletter
   ramipril

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ramipril Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ramipril Actavis
   3. Hur du använder Ramipril Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ramipril Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ramipril Actavis är och vad det används för

   Ramipril Actavis innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors).


   Ramipril Actavis verkar genom att:

   • Minska kroppens produktion av substanser som skulle kunna öka ditt blodtryck

   • Göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

   • Göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp

   Ramipril Actavis kan användas:

   • För att behandla högt blodtryck (hypertoni).

   • För att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke.

   • För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem (oberoende av om du har diabetes eller inte).

   • För behandling av hjärtat när det inte kan pumpa runt tillräckligt med blod till resten av kroppen (hjärtsvikt).

   • Som en behandling efter hjärtinfarkt som komplicerats av hjärtsvikt.


   Ramipril som finns i Ramipril Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ramipril Actavis

   Ta inte Ramipril Actavis

   • Om du är allergisk mot ramipril, någon annan ACE-hämmare eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga.

   • Om du någonsin haft en allvarig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecknen på detta inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals, svullnad av hals och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna, svårigheter att andas och svälja.

   • Om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltrering. Beroende på vilken maskin som används så kan Ramipril Actavis möjligen inte vara lämplig för dig

   • Om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i njurartären)

   • Under graviditetens 6 sista månader (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

   • Om ditt blodtryck är onormalt lågt eller instabilt. Din läkare kommer att göra denna bedömning

   • Om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren


   Ta inte Ramipril Actavis om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril Actavis.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Actavis:

   • Om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

   • Om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel under en lång tid eller har genomgått dialys).

   • Om du ska genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick (hyposensibilisering).

   • Om du kommer att få bedövningsmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Ramipril Actavis en dag innan operation; fråga din läkare om råd

   • Om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov)

   • Om du ha en bindvävssjukdom som skleroderma eller SLE (systemisk lupus erythematosus).

   • Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller kommer att bli) gravid. Ramipril Actavis rekommenderas inte under graviditetens 3 första månader och kan orsaka allvarlig skada på ditt barn efter de tre första månaderna av graviditeten (se avsnitt ”Graviditet och amning”).

   • Om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   • Om du tar något av följande läkemedel är risken för angioödem (snabbt uppkommande svullnad under huden i områden såsom svalget) högre:

    • sirolimus, everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-hämmare (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ)

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Actavis”.

   Barn och ungdomar

   Ramipril Actavis rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder då säkerhet och effekt av Ramipril Actavis ännu inte har fastställts.


   Om något av det som nämns ovan gäller för dig (ellerom du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Actavis.

   Andra läkemedel och Ramipril Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril Actavis kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Actavis verkar.


   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Actavis fungerar sämre:

   • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (t.ex. icke-sterioda antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra)

   • Läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck.


   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Actavis:

   • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-sterioda antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalisylsyra)

   • Läkemedel mot cancer (kemoterapi)

   • Läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ såsom ciklosporin

   • Diuretika (vattendrivande) såsom furosemid

   • Läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod såsom spironolakton, triamteren, amilorid, kaliumsalter och andra läkemedel som kan öka mängden kalium i kroppen:

    • heparin (blodförtunnande)

    • trimetoprim och kombinationen trimetoprim/sulfametoxazol (för infektioner orsakade av bakterier).

   • Steroider som används vid inflammation såsom prednisolon

   • Allopurinol (används för att minska mängden urinsyra i ditt blod)

   • Prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar)

   • Temsirolimus (för cancer)

   • Läkemedel som oftast används för att förhindra avstötning av transplanterade organ (sirolimus, everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-hämmare). Se avsnitt “Varningar och försiktighet”.

   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Actavis:

   • Läkemedel mot diabetes såsom orala glukossänkande läkemedel och insulin. Ramipril Actavis kan komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera dina blodsocker nivåer noga medan du tar Ramipril Actavis.

   • Litium (används vid psykiska sjukdomar). Ramipril Actavis kan öka mängden litium i ditt blod. Dina litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din läkare.

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   • om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Actavis” och ”Varningar och försiktighet”)

   Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Actavis.

   Ramipril Actavis med mat och alkohol

   • Om du dricker alkohol när du tar Ramipril Actavis kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril Actavis, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

   • Ramipril Actavis kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller skulle kunna bli) gravid. Du bör inte ta Ramipril Actavis under graviditetens första 12 veckor och du får inte ta dem alls efter den 13:e graviditetsveckan eftersom dess användning vid graviditet kan vara skadlig för barnet.Om du skulle bli gravid medan du tar Ramipril Actavis, tala om detta omedelbart för din läkare. Ett byte till en alternativ behandling som passar bättre vid graviditet bör ske innan planerad graviditet.


   Amning

   Du bör inte ta Ramipril Actavis om du ammar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Actavis. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Actavis eller om du börjar ta en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ramipril Actavis innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Ramipril Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   • Svälj tabletterna vid samma tidpunkt varje dag

   • Svälj tabletterna hela med vätska


   För 2,5 mg, 5 mg och 10 mg tabletter: Tabletten kan delas i lika stora delar.


   Vilken dos du ska ta


   Behandling av högt blodtryck

   • Rekommenderad startdos är 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera dosen tills ditt blodtryck är under kontroll

   • Maxdos är 10 mg en gång dagligen

   • Om du redan tar vattendrivande läkemedel (diuretika) kan din läkare be dig sluta ta eller minska dosen av det vattendrivande läkemedlet innan behandling med Ramipril Actavis påbörjas

   För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke

   • Rekommenderad startdos är 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kan sedan besluta om höjning av denna dos

   • Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen

   För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:

   • Din startdos kan vara 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Vanlig dos är 5 mg eller 10 mg en gång dagligen

   Behandling av hjärtsvikt

   • Rekommenderad startdos är 1,25 mg en gång dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra

   Behandling efter hjärtinfarkt

   • Rekommenderad startdos är 1,25 mg en gång dagligen eller 2,5 mg två gånger dagligen

   • Din läkare kommer att justera din dos

   • Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra

   Äldre

   Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.

   Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Ramipril Actavis

   Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta ta Ramipril Actavis och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:

   • Svullnad av ansikte, läppar eller hals vilket gör det svårt att svälja eller andas, men även klåda och utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion på Ramipril Actavis

   • Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor eller hudavlossning (såsom Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema multiforme)

   Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

   • Ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke

   • Andfåddhet eller hosta. Detta kan vara tecken på lungproblem

   • Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t.ex.blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod eller benmärgsproblem

   • Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

   • Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) eller andra leverskador.

   Övriga biverkningar inkluderar:

   Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk eller trötthetskänsla

   • Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Actavis eller om du börjar ta en högre dos.

   • Svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig upp fort

   • Torrhosta, bihåleinflammation eller bronkit, andfåddhet

   • Magsmärta, diarré, halsbränna, illamående eller kräkningar

   • Hudutslag med eller utan svullnad

   • Bröstsmärta

   • Kramp eller muskelsmärta

   • Blodprov som visar på mer kalium än normalt

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Balansproblem (svindel)

   • Klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, brännande känsla eller myrkrypningar (parestesi)

   • Förändrad eller förlorad smakupplevelse

   • Sömnstörningar

   • Nedstämdhet, oro, ökad nervosistet eller rastlöshet

   • Täppt näsa, andningssvårigheter eller försämring av astma

   • Svullnad i magen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta, kräkningar och diarré

   • Halsbränna, förstoppning eller muntorrhet

   • Ökad urinering

   • Ökad svettning

   • Förlorad eller minskad aptit (anorexi)

   • Ökad eller oregelbunden hjärtrytm. Svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp lagrar mer vatten än vanligt

   • Blodvallningar

   • Dimsyn

   • Ledsmärta

   • Feber

   • Sexuell oförmåga hos män, minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

   • Ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

   • Blodprover som visar på förändringar i din leverfunktion, bukspottskörtel eller njurfunktion

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Darrningar eller förvirring

   • Röd och svullen tunga

   • Allvarig hudflagning, kliande knöligt utslag

   • Nagelproblem (t.ex. löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

   • Hudutslag eller blåmärken

   • Fläckar på huden och kalla lemmar

   • Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

   • Påverkad hörsel och ringningar i öronen

   • Svaghetskänsla

   • Blodprover som visar på en minskning av mängden röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar eller minskning av nivån av hemoglobin

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • Ökad solkänslighet

   Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare).

   • koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och anfall som kan vara orsakat av inadekvat ADH (antidiuretiskt hormon)- sekretion. Om du får dessa symtom ska du snarast möjligt kontakta din läkare

   • Koncentrationssvårigheter

   • Svullnad av munnen

   • Blodprover som visar på för få blodkroppar i ditt blod

   • Blodprover som visar på mindre natrium i ditt blod än normalt

   • Färgförändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp (Raynauds fenomen)

   • Förstorade bröst hos män

   • Långsammare eller försämrade reaktioner

   • Brännande känsla

   • Förändring av luktsinnet

   • Håravfall

   Följande biverkningar är vanligare hos barn än hos vuxna:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Ökad hjärtrytm, täppt eller rinnande näsa

   • Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Darrningar, klåda

   5. Hur Ramipril Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25°C.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ramipril. En tablett innehåller 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg ramipril.

   • Övriga innehållsämnen är: natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse, natriumstearylfumarat.

   • Färgämnen: Tabletter 2,5 mg/5 mg. Gul järnoxid (E172). 5 mg tabletter innehåller även röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Tabletter 1,25 mg; Vita till vitaktiga, kapselformade platta tabletter.

   Tabletter 2,5 mg: Gula, kapselformade platta tabletter, med en skåra på en sida och på kanterna. Tabletterna är präglade med ”R2”. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

   Tabletter 5 mg: Rosa, kapselformade platta tabletter, med en skåra på en sida och på kanterna. Tabletterna är präglade med ”R3”. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

   Tabletter 10 mg: Vita till vitaktiga kapselformade platta tabletter, med en skåra på en sida och på kanterna. Tabletterna är präglade med ”R4”. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


   Förpackningsstorlekar

   10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 90, 98 och 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Nordic A/S

   Örnegårdsvej 16

   DK-2820 Gentofte

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-06


   Övriga informationskällor

   Denna bipacksedel innehåller inte all information om ditt läkemedel. Om du har några frågor eller är osäker på något, fråga din läkare eller apotekspersonal.

   Denna bipacksedel innehåller inte all information om ditt läkemedel. Om du har några frågor eller är osäker på något, fråga din läkare eller apotekspersonal.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ramipril Actavis

  Tablett 5 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 021539
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?