Bild på Pyridoxin Meda
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pyridoxin Meda

   40 mg tablett
   pyridoxinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pyridoxin Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pyridoxin Meda
   3. Hur du använder Pyridoxin Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pyridoxin Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pyridoxin Meda är och vad det används för

   Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6)har betydelse för kroppens äggviteomsättning. Det dagliga behovet uppskattas till 2-4 mg.

   Pyridoxin Meda används vid brist på vitamin B6. Pyridoxin Meda kan även ordineras av läkare för annan användning.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pyridoxin Meda

   Använd inte Pyridoxin Meda

   • om du är allergisk mot pyridoxinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pyridoxin Meda.

   Andra läkemedel och Pyridoxin Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel, t.ex. levodopa (används vid Parkinsons sjukdom). Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Pyridoxin kan användas under graviditeten i rekommenderade doser.

   Amning

   Pyridoxin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas och kan användas vid amning i rekommenderade doser. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Pyridoxin Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pyridoxin Meda har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Pyridoxin Meda innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Pyridoxin Meda

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos till vuxna: ½-1 tablett 2-3 gånger dagligen.

   Spädbarn: ¼ tablett krossad och utrörd i födan morgon och kväll.

   Vid känselbortfall i samband med isoniazidbehandling: ½-1 tablett 2-3 gånger dagligen.

   Om du använt för stor mängd av Pyridoxin Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Pyridoxin har låg akut giftighet. Höga doser (mer 500 mg/dag) under längre tid kan ge nervskador som känselbortfall.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Inga biverkningar har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pyridoxin Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pyridoxinhydroklorid 40 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 20 mg, magnesiumstearat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, talk, majsstärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, plan tablett, diameter 6 mm.

   100 tabletter (plastburk).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

   Telefon: 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pyridoxin Meda

  Tablett 40 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 128496
  • Tillverkare: Meda AB

  165 kr

  Jämförpris: 1,65 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/pyridoxin-meda-tablett-40-mg-100-styck-burk-50070/ 50070 Pyridoxin Meda https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/128496s.jpg 165.00 165.00 SEK Pyridoxin InStock Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 40 mg 100 styck Burk