Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pulmozyme®

   1 mg/ml (2 500 E/2,5 ml) lösning för nebulisator
   Dornas alfa

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pulmozyme® är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pulmozyme®
   3. Hur du använder Pulmozyme®
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pulmozyme® ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pulmozyme® är och vad det används för

   Pulmozyme innehåller det aktiva innehållsämnet dornas alfa. Det är en tillverkad version av ett protein som finns i din kropp och som kallas DNas.


   Pulmozyme används av patienter med cystisk fibros. Det fungerar genom att lösa upp det tjocka slem som finns i lungorna. Detta hjälper lungorna hos patienter med cystisk fibros att fungera bättre. Pulmozyme andas in (inhaleras) med något som kallas tryckluftsnebulisator (jet) (se avsnitt 3: Hur du tar Pulmozyme). Du kommer vanligen att fortsätta att ta dina andra läkemedel mot cystisk fibros samtidigt som du tar Pulmozyme (se ”Användning av andra läkemedel” i avsnitt 2).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pulmozyme®

   Använd inte Pulmozyme®

   - om du är allergisk (överkänslig) mot dornas alfa eller mot något av övriga innehållsämnen i Pulmozyme.

   Barn och ungdomar

   Pulmozyme rekommenderas inte till barn under 5 år. Tala med läkare eller apotekspersonal innan Pulmozyme används om det har förskrivits till ett barn under 5 år.

   Andra läkemedel och Pulmozyme®

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturmedel. Detta för att Pulmozyme kan påverka effekten av andra läkemedel. Dessutom kan andra läkemedel påverka effekten av Pulmozyme.

   Du kan fortsätta att ta dina andra vanliga läkemedel mot cystisk fibros samtidigt som du tar Pulmozyme (till exempel antibiotika, pankreasenzymer, bronkvidgande och smärtstillande läkemedel). Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Använd inte Pulmozyme om du är gravid, försöker bli gravid eller om du ammar, om inte din läkare sagt att du ska göra det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Pulmozyme påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Pulmozyme®

   Använd alltid Pulmozyme enligt läkarens anvisningar. Pulmozyme andas in (inhaleras) med hjälp av en tryckluftsnebulisator (jet)” (se ”Vilken nebulisator ska användas”). Rådfråga läkare om du är osäker.


   Under Pulmozymebehandlingen ska du fortsätta med din standardbehandling med andningsgymnastik.


   Personer under 5 år

   Pulmozyme rekommenderas inte till barn under 5 år.


   Personer som är 5 år eller äldre

   • Du ska använda Pulmozyme varje dag.

   • Vanlig dos är en ampull varje dag som inhaleras med hjälp av din nebulisator.

   • Om du är över 21 kan din läkare säga åt dig att ta en ampull två gånger om dagen.


   Vilken nebulisator ska användas

   • Använd en tryckluftsnebulisator (jet).

   • De flesta ultraljudsnebulisatorer ska inte användas, då de kan hindra Pulmozyme från att fungera på ett riktigt sätt.

   • Tala med din läkare som kan tala om för dig vilken nebulisator som kan användas med Pulmozyme.


   Hur används Pulmozyme med nebulisatorn

   När du gör i ordning nebulisatorn för användning med Pulmozyme, kom ihåg dessa viktiga punkter:

   • Blanda inte Pulmozyme med andra vätskor eller läkemedel i nebulisatorn.

   • Använd inte överblivet Pulmozyme, detta ska alltid kastas.

   • Om du har en återanvändningsbar nebulisator, kom ihåg att göra ren den efter användning.

   Tillverkaren av nebulisatorn kan ge råd om bästa sättet att rengöra nebulisatorn efter användning av Pulmozyme.


   Att använda din nebulisator

   • Säkerställ att nebulisatorn är ren.

   • Bryt av toppen på en Pulmozymeampull.

   • Häll innehållet i nebulisatorns kammare.

   • Följ instruktionerna för nebulisatorn och inhalera Pulmozyme på en gång.

   Om du använt för stor mängd av Pulmozyme®

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Pulmozyme®

   • Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer på det.

   • Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Pulmozyme®

   Om du slutar använda Pulmozyme kan dina symtom från bröstet bli värre. Tala med din läkare om du skulle vilja sluta använda Pulmozyme.


   Om någon annan använder ditt Pulmozyme av misstag ska de kontakta läkare på en gång.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Pulmozyme orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar från Pulmozyme är ovanliga. De förekommer hos färre än 1 av 1000 användare.


   Biverkningar inkluderar:

   • Bröstsmärta.

   • Feber.

   • Orolig mage (dålig matsmältning).

   • Förändringar i rösten, inklusive heshet eller att du tappar rösten.

   • Halsont.

   • Svårigheter att andas.

   • Rinnande eller täppt näsa och nysningar (rinit).

   • Irritation i ögat (konjunktivit). Symtomen inkluderar röda och kliande ögon och utsöndring från ögat.

   • Hudutslag, som kan vara ojämna och kliande (nässelutslag).

   • Då du inleder behandlingen kan din lungfunktion bli sämre och du kan bilda mer slem än normalt. Denna effekt är vanligen övergående.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Pulmozyme® ska förvaras

   • Pulmozymeampullerna ska förvaras i kylskåp (2°C -8°C) i originalkartongen. Ljuskänsligt.

   • Du kan fortfarande använda en ampull om den har lämnats utanför kylskåp en kortare tid i högre temperatur (endast förvarats utanför kylskåpet en gång och som längst 24 timmar i högst 30°C).

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.

   • Släng inte överblivna ampuller. Lämna istället tillbaka dem till apoteket så att de kan tas om hand. Behåll dem endast om din läkare säger åt dig att göra det.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Pulmozyme 1 mg/ml ( 2 500 E/2,5 ml), lösning för nebulisator är dornas alfa. Detta kallas också rekombinant humant deoxyribonukleas I eller rhDNas. 2,5 ml lösning innehåller 2500 enheter (eller 2,5 mg) dornas alfa.


   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, kalciumkloriddihydrat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pulmozyme lösning för nebulisator tillhandahålls i genomskinliga plastampuller. Ampullerna innehåller 2,5 ml vätska. Läkemedlet är klart och färglöst till svagt gulaktigt.


   Pulmozyme finns i kartonger innehållande 30 ampuller.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   Storbitannien


   Tillverkare

   Roche


   Denna bipacksedel ändrades senast

   5 maj 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pulmozyme

  Lösning för nebulisator 1 mg/ml 30 x 2,5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 062907
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  7.775,81 kr

  Jämförpris: 129,60 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?