Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pulmicort Turbuhaler

   100 mg/dos,200 mg/dos & 400 mg/dos Inhalationspulver
   Budesonid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel:

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare fårgor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pulmicort Turbuhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pulmicort Turbuhaler
   3. Hur du använder Pulmicort Turbuhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pulmicort Turbuhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pulmicort Turbuhaler är och vad det används för

   Pulmicort Turbuhaler används som regelbunden behandling vid astma.


   Pulmicort Turbuhaler dämpar och förhindrar inflammtion i luftvägarna vid astma. Pulmicort Turbuhaler ska användas regelbundet i förebyggande syfte- inte för att ge snabb lindring vid akuta behov.Det kan dröja några veckor innan man får full effekt av behandlingen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pulmicort Turbuhaler

   Använd inte Pulmicort Turbuhaler

   Om du är allergisk (överkänslig) mot budesonid.

   Varningar och försiktighet

   Om du går över från kortisontabletter till Pulmicort Turbuhaler kan vid vissa tillfällen dina tidigare allergiska besvär t.ex. rinnsnuva och eksem komma tillbaka. Du kan också känna trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, samt någon gång illamående och kräkningar. Detta beror på att den totala mängden kortison i kroppen minskas genom att sjukdomen behandlas lokalt i lungorna. Dessa besvär försvinner efter någon tids behandling.


   Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har försämrda leverfunktion.


   Du bör skölja munnen med vatten efter varje dosringstillfälle, för att minimera risken för att få e svampinfektion i munhåla och svalg.


   Om din astma förvärras ska du kontakta läkare. Det kan betyda att doseringen behöver ändras eller att du behöver annan behandling.


   Vid en akut astmaattack ska du använda din snabbverkande astmamedicin.

   Andra läkemedel och Pulmicort Turbuhaler

   Tala om för läkaren om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,även receptfria sådana.

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Pulmicort Turbuhaler, till exempel sådana som innehåller ketakonazol eller itrakonazol (finns i medel mot svampinfektioner).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Erfarenhet av användning under graviditet visar inte på någon ökad risk för missbildningar. Tala ändå med läkare före användning av Pulmicort Turbuhaler under graviditet, eftersom astmans svårighetsgrad kan förändras och behandlingen kan behöva justeras.


   Budesonid passerar över i modersmjölk. Vid terapeutiska doser av Pulmicort Turbuhaler bedöms dock risken för effekter på barn som ammas vara osannolik. Pulmicort Turbuhaler kan användas under amning.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pulmicort Turbuhaler påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Pulmicort Turbuhaler

   Använd alltid Pulmicort Turbuhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Anatlet doseringstillfällen variera beroende på hur svår din astma är.

   Du ska använda Pulmicort Turbuhaler regelbundet, det vill säga varje dag, även om du inte har några symtom.


   Pulmicort Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer den inandade luften ned till luftvägarna. Det är därför viktigt att du andas in djupt och kraftigt när du tar din dos, se användaranvisningen.


   Observera att mängden läkemedel är så liten att dosen kan vara mycket svår att uppfatta.

   Du kanske inte känner någon smak eller på annat sätt märker läkemedlet. Om du följer användaranvisningen kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen.


   Användaranvisning


   När ca 20 doser återstår framträder en röd markering i fönstret till dosindikatorn. När markeringen når fönstrets nedre kant är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.


   1. Skruva av skyddshylsan.

   2. Håll inhalatorn upprätt med vredet neråt. Håll inte i munstycket. Mata fram en dos genom att först vrida vredet åt ena hållet så långt det går och sedan tillbaka.Är du osäker på om du matat fram en dos, mata då fram en ny dos. Du kan aldrig få i dig mer än en dos åt gången från inhalatorn.

   3. Andas ut (men inte genom inhalatorn).

   - Sätt munstycket mellan tänderna och slut läpparna om munstycket.

   - Andas in djupt och kraftigt genom munnen. Bit eller tugga inte på munstycket.

   - Ta bort inhalatorn från munnen innan du andas ut. Om du ska ta fler doser åt gången, upprepa punkterna 2-3.

   4. Skruva på skyddshylsan. Skölj munnen med vatten efter varje doseringstillfälle,så att du får bort den medicin som eventuellt finns kvar i munnen.


   Kom ihåg

   - Håll inhalatorn upprätt med vredet nedåt vid frammatning av en dos.

   - Andas inte ut genom munstycket.

   - Skruva alltid på skyddshylsan ordentligt efter varje användning.

   - Försök inte ta av munstycket eller vrida på det. Det ska sitta kvar.

   - Rengör munstycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska

   - När den röda markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras.Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.

   - Det ljud som hörs då du skakar inhalatorn är inte läkemedel utan kommer från det torkmedel som finns i vredet.

   - Använd inte Turbuhaler om den skadats eller om munstycket lossats.

   Använd alltid Pulmicort Turbuhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du använt för stor mängd av Pulmicort Turbuhaler

   Om du vid ett enstaka tillfälle använt en större dos än din läkare förskrivit, drabbas du sannolikt inte av några biverkningar. Om du däremot under en längre period (månader) använder en större dos än din läkare förskrivit, så finns en risk att du drabbas av biverkningar. Om du tror att du drabbats av biverkningar, kontakta då läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.

   Om du har glömt att använda Pulmicort Turbuhaler

   Ha du glömt att ta en dos, ta då nästa dos som vanligt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Pulmicort Turbuhaler orsaka biverkningar men all användare behöver inte få dem.


   Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Lätt halsirritation, hosta, heshet, svampinfektion i munhåla och svalg.


   Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas):Omedelbara och fördröjda överkänslighetsreaktioner som nässelutslag och andra hudutslag, kontakteksem, angioödem (se nedan), anafylaktiska reaktioner och kortikosteroid-effekter (se nedan). Bronkospasm (kramp i luftrörens muskulatur), blåmärken. Depression, rastlöshet, oro, beteendestörningar (förekommer övervägande hos barn).


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Grön starr (ökat tryck i ögat), grå starr (grumling av ögats lins), sömnproblem, ångest, aggressivitet, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlighet.


   Sluta att ta Pulmicort Turbuhaler och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem:

   * svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   * svårigheter att svälja

   * nässelutslag och andningssvårigheter


   Kortikosteroider som inhaleras kan påverka den normala produktionen av steroidhormoner i kroppen, framförallt om du använder höga doser under en lång tid. Effekterna inkluderar:


   - Förändringar i benmineraltätheten (uttunning av skelettet)

   - Grå starr (grumling av ögats lins)

   - Grön starr (Ökat tryck i ögat)

   - En dämpad tillväxttakt hos barn och ungdomar

   - En effekt på binjurarna (en liten körtel som sitter bredvid njuren).

   Sannolikheten för att dessa effekter ska inträffa är mycket mindre för inhalerade kortikosteroider än för kortisontabletter.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Pulmicort Turbuhaler ska förvaras

   *Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   *Förvaras vid högst 30ºC. Förvara inhalatorn med skyddshylsan påsatt.

   *Används före det utgångsdatum som finns tryckt på inhalatorn och förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   *Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek. Förbrukade engångsinhalatorer ska lämnas till apotek, eftersom en mindre mängd läkemedel alltid finns kvar i inhalatorn.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Verksamt ämne:

   En dos (inhalation) innehåller 100 mikrogram,200 mikrogram respektive 400 mikrogram budesonid.


   Pulmicort Turbuhaler innehåller inga andra ämnen än det verksamma ämnet.


   Pulmicort Turbuhaler 100 mikrogram/dos innehåller 200 doser och Pulmicort Turbuhaler 200 mikrogram/dos innehåller 2 x 100 doser eller 200 doser, Pulmicort 400 mikrogram/dos innehåller 200 doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   Storbritannien

   AstraZeneca- koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   26 juli 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pulmicort Turbuhaler

  Inhalationspulver 200 mikrogram/dos 2 x 100 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 007357
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  257,99 kr

  Jämförspris: 1,29 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?