Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   PROTELOS

   2 g granulat till oralsuspension
   Strontiumranelat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad PROTELOS är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar PROTELOS
   3. Hur du tar PROTELOS
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur PROTELOS ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad PROTELOS är och vad det används för

   PROTELOS är ett läkemedel för behandling av svår benskörhet (osteoporos):

   • hos kvinnor efter klimakteriet

   • hos vuxna män

   med hög risk för frakturer där alternativa behandlingar inte är möjliga. Strontiumranelat minskar risken för frakturer i ryggraden och i höften hos kvinnor efter klimakteriet

   Om osteoporos

   Din kropp bryter hela tiden ner gamla skelettdelar och bygger upp ny skelettvävnad. Om du har osteoporos bryter din kropp ner mer av skelettet än den bygger upp så att en skelettförlust gradvis uppstår och ditt skelett blir tunnare och skörare. Detta är speciellt vanligt hos kvinnor efter klimakteriet.

   Många människor med osteoporos visar inga symptom och man kan ha det utan att veta om det. Osteoporos medför att det är större risk att du får frakturer (benbrott), särskilt i ryggrad, höfter och handleder.

   Hur PROTELOS verkar

   PROTELOS, som innehåller substansen strontiumranelat, tillhör en grupp läkemedel som används vid behandling av bensjukdomar.

   PROTELOS verkar genom att minska ben-nedbrytning och stimulera uppbyggnaden av ben och minskar därför risken för frakturer. Det nybildade benet är av normal kvalitet.

   2. Vad du behöver veta innan du tar PROTELOS

   Ta inte PROTELOS

   • om du är allergisk mot strontiumranelat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har eller har haft en blodpropp (t ex i benens blodkärl eller i lungorna).

   • om du är tillfälligt eller permanent orörlig såsom rullstolsbunden, eller sängliggande eller om du skall genomgå en operation eller för att tillfriskna efter en operation. Risken för ventrombos (blodproppar i benen eller lungorna) kan öka vid långvarig orörlighet.

   • om du har diagnostiserats med ischemisk hjärtsjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom, t.ex. om du har diagnostiserats med hjärtinfarkt, stroke eller transitorisk ischemisk attack (tillfällig minskning av blodflöde till hjärnan, även känd som "mini-stroke"), kärlkramp eller blockering av blodkärl till hjärtat eller hjärnan

   • om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer arteriell sjukdom) eller om du har genomgått operation av artärerna i benen

   • om du har högt blodtryck som inte kan kontrolleras av behandling.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar PROTELOS

   • om du har riskfaktorer för hjärtsjukdom såsom högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes eller rökning.

   • om du har riskfaktorer för blodpropp.

   • om du har allvarlig njursjukdom.

   Din läkare kommer regelbundet att följa upp tillstånd som är förknippade med ditt hjärta och dina blodkärl, vanligen med ett intervall på 6 till 12 månader så länge du tar PROTELOS.

   Om du, under behandlingen, får en allergisk reaktion (såsom svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att andas eller svälja eller hudutslag) måste du genast sluta ta PROTELOS och genast kontakta sjukvården (se avsnitt 4).

   Potentiellt livshotande hudutslag (Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys och svåra överkänslighetsreaktioner (DRESS)) har rapporterats vid användning av PROTELOS.

   Störst risk för förekomst av allvarliga hudreaktioner föreligger under de första veckorna av behandlingen för Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys och vanligen vid 3 6 veckors behandling för DRESS. Om du får hudutslag eller allvarliga hudsymtom (se avsnitt 4), sluta ta PROTELOS, kontakta omedelbart läkare för råd och tala om för läkaren att du tar det här läkemedlet.

   Om du har utvecklat Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys eller DRESS vid behandling med PROTELOS ska du aldrig mer behandlas med PROTELOS.

   Om du är av asiatiskt ursprung kan du löpa större risk för hudreaktioner.

   Risken för dessa hudreaktioner hos patienter med asiatiskt ursprung, särskilt hankineser, kan förutspås. Det är mera sannolikt att patienter som har generna HLA-A*33:03 och/eller HLA-B*58:01 utvecklar allvarliga hudreaktioner än de som inte har dessa gener.

   Din läkare ska kunna ge råd om ifall ett blodprov är nödvändigt innan du tar PROTELOS.

   Barn och ungdomar

   PROTELOS är inte avsett att användas till barn och ungdomar (under 18 år).

   Andra läkemedel och PROTELOS

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Du ska sluta att ta PROTELOS om du har ordinerats perorala (intas via munnen) tetracykliner, såsom doxycyclin, eller kinoloner, såsom ciprofloxacin (två typer av antibiotika). Du kan fortsätta att ta PROTELOS när du har avslutat antibiotikabehandlingen. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du tar läkemedel som innehåller kalcium bör det gå minst 2 timmar innan du tar PROTELOS. Om du tar antacida (läkemedel som används mot sur mage och halsbränna) bör dessa tas minst 2 timmar efter PROTELOS. Om det är omöjligt kan de båda läkemedlen eventuellt tas samtidigt.

   Om du behöver genomgå blod- eller urinprov för att kontrollera dina kalciumnivåer, ska du tala om för laboratoriet att du tar PROTELOS, eftersom det kan påverka vissa testmetoder.

   PROTELOS med mat och dryck

   Mat, mjölk och mjölkprodukter minskar absorptionen av strontiumranelat. Det rekommenderas att du tar PROTELOS mellan måltiderna helst vid sänggående minst 2 timmar efter intag av mat, mjölk eller mjölkprodukter eller kalciumtillskott.

   Graviditet och amning

   PROTELOS ska inte tas under graviditet eller amning. Om du av misstag skulle ta det under graviditet eller amning så skall du omedelbart sluta, och rådfråga din läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att PROTELOS påverkar din förmåga att köra eller använda maskiner.

   PROTELOS innehåller aspartam (E951):

   Om du lider av fenylketonuri, även kallad Föllings sjukdom (en sällsynt, ärftlig ämnesomsättningssjukdom) skall du rådfråga din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.


   3. Hur du tar PROTELOS

   Behandlingen skall endast påbörjas av en läkare med erfarenhet av behandling av osteoporos.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   PROTELOS är avsedd för oral användning.

   Rekommenderad dos är en dospåse á 2 g per dag.

   Det rekommenderas att du tar PROTELOS vid sänggående, helst minst 2 timmar efter måltid. Du kan, om du så önskar, lägga dig med en gång efter att du har tagit PROTELOS.

   Ta granulaten som finns i dospåsen som en suspension i ett glas med minst 30 ml (ungefär en tredjedel av ett vanligt glas) vatten. Se instruktioner nedan. Effekten av PROTELOS kan påverkas om det tas tillsammans med mjölk och mjölkprodukter så det är viktigt att du enbart blandar PROTELOS med vatten för att vara säker på att det skall verka riktigt.

   Töm granulatet från en dospåse i ett glas

   Töm granulatet från en dospåse i ett glas;

   Tillsätt vatten

   Tillsätt vatten;

   Rör om tills granulatet är jämt fördelat i vattnet.

   Rör om tills granulatet är jämt fördelat i vattnet.

   Drick det med en gång. Du ska inte låta det stå mer än 24 timmar innan du dricker det. Om du av någon anledning inte kan ta läkemedlet med en gång så måste du röra om igen innan du dricker det.

   Din läkare kan råda dig att ta kalcium och D-vitamin som tillägg till PROTELOS. Ta inte kalciumtillägg vid sänggående, samtidigt som PROTELOS.

   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du bör fortsätta att ta PROTELOS. Osteoporosbehandling krävs vanligtvis under en lång tidsperiod. Det är viktigt att du fortsätter ta PROTELOS så länge som din läkare föreskriver läkemedlet.

   Om du har tagit för stor mängd av PROTELOS

   Tala om för läkare eller farmaceut om du tagit fler PROTELOS dospåsar än din läkare har rekommenderat. Du kan bli tillsagd att dricka mjölk eller att ta antacida (läkemedel mot sur mage och halsbränna) för att reducera absorptionen av det aktiva innehållsämnet.

   Om du har glömt att ta PROTELOS

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dospåse. Fortsätt bara att ta nästa dos vid vanlig tid.

   Om du slutar att ta PROTELOS

   Det är viktigt att du fortsätter att ta PROTELOS så länge som din läkare förskriver läkemedlet. PROTELOS kan bara behandla din svåra osteoporos om du fortsätter att ta det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du upplever något av följande, sluta ta PROTELOS och tala genast med din läkare:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Hjärtattack: plötslig tryckande smärta i bröstet. Smärtan kan sträcka sig till din vänstra arm, käke, mage, rygg och/eller axlar. Andra symtom kan vara illamående/kräkningar, svettning, andningssvårigheter, hjärtklappning, (extrem) trötthet och/eller yrsel. Hjärtattack kan vara vanligt hos patienter med hög risk för hjärtsjukdom. Din läkare kommer inte att förskriva PROTELOS till dig om du har särskilda riskfaktorer.

   • Blodproppar i vener: smärta, rodnad, svullnad i ditt ben, plötslig bröstsmärta eller andningssvårigheter.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Tecken på svåra överkänslighetsreaktioner (DRESS): inledningsvis influensaliknande symtom och utslag i ansiktet, vilket följs av utbredda hudutslag med feber (mindre vanlig), ökade nivåer av leverenzymer som ses i blodprover (mindre vanlig), en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler) (sällsynt) och förstorade lymfkörtlar (mindre vanlig).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Tecken på potentiellt livshotande hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys): inledningsvis som rödaktiga måltavleliknande fläckar eller runda fläckar, ofta med centrala blåsor på kroppen. Ytterligare tecken kan omfatta sår i munnen, halsen och näsan eller på könsorganen samt ögoninflammation (röda och svullna ögon). Hudreaktionerna, som kan vara livshotande, åtföljs ofta av influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning eller hudavlossning.

   Andra möjliga biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Klåda, nässelutslag, hudutslag, angioödem (såsom svullnad av ansikte, tunga eller hals, svårigheter att andas eller svälja), smärta i skelett, armar och ben, muskler och/eller leder, muskelkramper.

   Vanliga:

   Kräkningar, buksmärtor, sura uppstötningar, matsmältningsbesvär, förstoppning, väderspänning, sömnsvårigheter, inflammation i levern (hepatit), svullnad av armar och ben, bronkial hyperreaktivitet (symtomen innefattar väsande, andningssvårigheter och hosta), ökad nivå av ett muskelenzym (kreatinfosfokinas), förhöjda kolesterolnivåer.

   Illamående, diarré, huvudvärk, eksem, minnesproblem, svimningsanfall, känsla av stickningar och domnad, yrsel, svindel. Dessa effekter var dock milda och kortvariga och orsakade vanligen inte att patienterna slutade med behandlingen. Tala med din läkare om några effekter blir problematiska eller kvarstående.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Kramper, irritation av munslemhinnan (såsom munsår och tandköttsinflammation), håravfall, förvirringskänsla, sjukdomskänsla, muntorrhet, hudirritation.

   Sällsynta:

   Minskad produktion av blodkroppar i benmärgen.

   Om du har avbrutit behandlingen på grund av överkänslighetsreaktioner ska du inte ta PROTELOS igen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur PROTELOS ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Efter utblandning i vatten är suspensionen hållbar i 24 timmar, men det rekommenderas att suspensionen dricks omedelbart efter beredning (se avsnitt 3).

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är strontiumranelat. Varje dospåse innehåller 2 g strontiumranelat.

   • Övriga innehållsämnen är aspartam (E951), maltodextrin, mannitol (E421).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   PROTELOS finns i dospåsar innehållande gult granulat för oral användning.

   PROTELOS tillhandahålls i förpackningar om 7, 14, 28, 56, 84 eller 100 dospåsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Les Laboratoires Servier

   50, rue Carnot

   92284 Suresnes cedex

   Frankrike

   Tillverkare

   Les Laboratoires Servier Industrie

   905, route de Saran

   45520 Gidy

   Frankrike

   Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

   03-236 Warszawa

   ul. Annopol 6B

   Polen

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   S.A. Servier Benelux N.V.

   Tel: +32 (0)2 529 43 11

   Lietuva

   UAB “SERVIER PHARMA”

   Tel: +370 (5) 2 63 86 28

   България

   Сервие Медикал ЕООД

   Тел.: +359 2 921 57 00

   Luxembourg/Luxemburg

   S.A. Servier Benelux N.V.

   Tel: +32 (0)2 529 43 11

   Česká republika

   Servier s.r.o.

   Tel: +420 222 118 111

   Magyarország

   Servier Hungaria Kft.

   Tel: +36 1 238 7799

   Danmark

   Servier Danmark A/S

   Tlf: +45 36 44 22 60

   Malta

   Galepharma Ltd

   Tel: +(356) 21 247 082

   Deutschland

   Servier Deutschland GmbH

   Tel: +49 (0)89 57095 01

   Nederland

   Servier Nederland Farma B.V.

   Tel: +31 (0)71 5246700

   Eesti

   Servier Laboratories OÜ

   Tel:+ 372 664 5040

   Norge

   Servier Danmark A/S

   Tlf: +45 36 44 22 60

   Eλλάδα

   ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

   Τηλ: +30 210 939 1000

   Österreich

   Servier Austria GmbH

   Tel: +43 (1) 524 39 99

   España

   Laboratorios Servier S.L.

   Tel: +34 91 748 96 30

   Polska

   Servier Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 (0) 22 594 90 00

   France

   Les Laboratoires Servier

   Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

   Portugal

   Servier Portugal, Lda

   Tel.: +351 21 312 20 00

   Hrvatska

   Servier Pharma, d. o. o.

   Tel.: +385 (0)1 3016 222

   România

   Servier Pharma SRL

   Tel: +40 21 528 52 80

   Ireland

   Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0)1 6638110

   Slovenija

   Servier Pharma d.o.o.

   Tel.: +386 (0)1 563 48 11

   Ísland

   Servier Laboratories

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Servier Slovensko spol. s r.o.

   Tel.:+421 (0)2 5920 41 11

   Italia

   Servier Italia S.p.A.

   Tel: +39 (06) 669081

   Suomi/Finland

   Servier Finland Oy

   P./Tel: +358 (0)9 279 80 80

   Κύπρος

   C.A. Papaellinas Ltd.

   Τηλ: +357 22741741

   Sverige

   Servier Sverige AB

   Tel. +46 (0)8 522 508 00

   Latvija

   SIA Servier Latvia

   Tel. +371 67502039

   United Kingdom

   Servier Laboratories Ltd

   Tel: +44 (0)1753 666409


   Denna bipacksedel ändrades senast

   22/03/2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndigheten webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Protelos

  Granulat till oral suspension 2 g 28 styck Dospåse

  • Varunummer: 020456
  • Tillverkare: Servier Sverige AB

  367,95 kr

  Jämförpris: 13,14 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?