Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Protaminsulfat LEO Pharma

   1400 anti-heparin IE/ml (motsvarande 10 mg/ml) injektions- och infusionsvätska, lösning
   Protaminsulfat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel.

   • Denna bipacksedel ger dig värdefull information om Protaminsulfat LEO Pharma.

   • Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

   • Detta läkemedel ges vanligtvis av läkare eller sjuksköterska. Om du har några frågor beträffande denna information, fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonalen.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Protaminsulfat LEO Pharma är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Protaminsulfat LEO Pharma
   3. Hur du använder Protaminsulfat LEO Pharma
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Protaminsulfat LEO Pharma ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Protaminsulfat LEO Pharma är och vad det används för

   Den aktiva beståndsdelen är protaminsulfat som används som ett anti-heparin för att motverka effekten av heparin och lågmolekylära hepariner samt minska effekten av dessa substanser i kroppen.


   Heparin används för att förebygga blodproppar och kan förorsaka blödningar.


   Du kan ha ordinerats denna medicin:

   • för att stoppa blödningar som har förorsakats av heparin/lågmolekylärt heparin

   • för att förhindra blödning om du behandlats med heparin/lågmolekylärt heparin och ska genomgå en operation

   • för att upphäva effekten av heparin som används vid vissa typer av hjärtoperationer

   2. Vad du behöver veta innan du använder Protaminsulfat LEO Pharma

   Använd inte Protaminsulfat LEO Pharma

   • om du någon gång haft en allvarlig allergisk reaktion av protamin

   • om du är överkänslig mot något av övriga innehållsämnen i denna medicin


   Även om du redan har fått din injektion, informera sjukhuspersonalen om svaret på någon av följande frågor är ”ja”. Om du är osäker, kontakta din egen läkare.

   Varningar och försiktighet

   Informera din läkare eller sjuksköterska

   • om du är gravid eller ammar

   • om du är diabetiker och använder insulin (speciellt protamininsulin)

   • om du är allergisk mot fisk

   • om du är man och är infertil (oförmögen att få barn) eller om du har genomgått vasektomi (operation som gör mannen steril)

   • om du tidigare har behandlats med protaminsulfat, protamininsulin eller protaminklorid

   Andra läkemedel och Protaminsulfat LEO Pharma

   Tala om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du använder eller nyligen använt några andra läkemedel, även receptfria.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel. Det saknas information beträffande användningen av detta läkemedel till gravida kvinnor. Protaminsulfat LEO Pharma ska endast användas under graviditet om detta är absolut nödvändigt.


   Amning

   Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel. Det saknas information beträffande användningen av detta läkemedel till ammande kvinnor. Om behandling med Protaminsulfat LEO Pharma är nödvändig, ska amning avbrytas under behandlingen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Protaminsulfat LEO Pharma har ingen eller försumbar påverkan på körförmågan och användning av maskiner.

   Protaminsulfat LEO Pharma innehåller hjälpämnen

   Denna medicin innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 5 ml, d.v.s. är praktiskt taget ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Protaminsulfat LEO Pharma

   Din läkare kommer att bestämma vilken dos av Protaminsulfat LEO Pharma som du behöver. Dosen beror på resultat av blodprovsundersökningar som görs i syfte att fastställa vilken heparindos som ska motverkas. Protaminsulfat LEO Pharma är avsett för intravenös användning och kan ges som långsam injektion (under ca 10 minuter) i en ven eller via dropp.


   Dosen kan behöva upprepas, särskilt om det är lågmolekylärt heparin som ska motverkas,eller om operationen kommer att ta lång tid.

   Högst 5 ml av detta läkemedel kommer att ges inom en 10-minuters period.

   Om du använt för stor mängd av Protaminsulfat LEO Pharma

   Detta kan påverka koagulationsprocessen genom att den tid det tar för blodet att koagulera (levra sig) förlängs.


   Om du har ytterligare frågor beträffande användningen av detta läkemedel rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Protaminsulfat LEO Pharma orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Exakt frekvens (hur vanlig en biverkan är) kan inte anges.


   Följande är de vanligast förekommande biverkningarna och de är oftast milda och snabbt övergående:

   • Värmekänsla och rodnad i huden

   • Lågt blodtryck


   Mindre vanliga biverkningar är:

   Allvarliga biverkningar:

   • Allvarligt och ihållande lågt blodtryck med låg hjärtfrekvens, blåaktig hud, svimningskänsla eller kollaps (speciellt om protaminsulfat givits för snabbt)

   • Allvarlig allergisk reaktion (t.ex. allvarliga andningssvårigheter, andnöd, svullnad av ansikte och läppar, hjärtproblem, kollaps)

   • Högt blodtryck i lungorna

   Mindre allvarliga biverkningar:

   • Allergiska reaktioner, liknande nässelutslag

   • Illamående eller kräkning

   • Ryggsmärta


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   5. Hur Protaminsulfat LEO Pharma ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Använd inte Protaminsulfat LEO Pharma efter utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat.:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används omedelbart efter det att ampullen öppnats.

   All överbliven lösning ska kasseras.


   Lösning utspädd för att ges som långsam infusion ska användas omedelbart.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är protaminsulfat. 1 ml innehåller 1400 anti-heparin IE protaminsulfat (motsvarande 10 mg), 5 ml innehåller 7000 anti-heparin IE protaminsulfat (motsvarande 50 mg)

   • Övriga innehållsämnen är: Natriumklorid, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Detta läkemedel tillhandahålls som en klar, färglös injektions- och infusionsvätska, lösning i 5 ml-ampuller. Förpackningsstorlek: 5 ampuller.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   CENEXI SAS


   Denna bipacksedel ändrades senast

   6 maj 2014


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   1 ml innehåller 1400 anti-heparin IE protaminsulfat (motsvarande 10 mg)

   5 ml innehåller 7000 anti-heparin IE protaminsulfat (motsvarande 50 mg)


   Se fullständig Produktresumé (SPC) för ytterligare detaljerad information.


   Terapeutiska indikationer

   Protaminsulfat kan användas för att motverka den antikoagulerande effekten orsakad av heparin eller LMWH (se SPC).


   Dosering och administreringssätt

   Protaminsulfat administreras som långsam intravenös injektion under ca 10 minuter eller som oavbruten, långsam intravenös infusion. Största enskilda injektion (bolusdos) bör ej överstiga 5 ml (7000 anti-heparin IE/50 mg protaminsulfat). Dosen bör bestämmas efter resultat av blodkoagulationstester. Aktiverad partiell tromboplastintid (APTT), ”activated clotting time” (ACT), anti-Xa och bedside protaminneutralisationstest är adekvat för detta ändamål. Koagulationstester utförs vanligen 5–15 minuter efter administration av protaminsulfat. Ytterligare doser kan behövas eftersom protaminsulfat försvinner ur blodet snabbare än heparin och speciellt LMWH. Den förlängda absorptionen efter subkutan tillförsel av heparin eller LMWH kan också innebära att upprepade doser behöver ges.


   Neutralisation av Heparin

   1 ml Protaminsulfat LEO Pharma (10 mg protaminsulfat) neutraliserar cirka 1400 IE heparin. Eftersom heparin administrerat intravenöst har en relativt kort halveringstid (30 minuter– 2 timmar), bör dosen av protaminsulfat justeras mot bakgrund av den tid som förflutit sedan den intravenösa administrationen av heparin avslutades. Dosen av protaminsulfat i relation till given mängd heparin bör reduceras om mer än 15 minuter har förflutit sedan den intravenösa injektionen av heparin avbröts.


   Neutralisation av lågmolekylära hepariner (LMWH)

   Vanligtvis rekommenderas en dos på 1 ml Protaminsulfat LEO Pharma (10 mg protaminsulfat) per 1000 anti-Xa IE LMWH. Protaminsulfat neutraliserar de olika lågmolekylära heparinerna i varierande grad, därför ska man för varje enskild LMWH kontrollera tillverkarens riktlinjer vid överdosering. Protaminsulfat förmår endast delvis neutralisera den anti-Xa aktivitet LMWH ger, och neutraliseringen blir inte effektivare för att högre doser av protaminsulfat än de rekommenderade ges.


   Risken för att neutralisationen blir ofullständig av en enda injektion protaminsulfat föreligger vid neutralisation av subkutant administrerat LMWH. Absorptionsfasen från injektionsstället medför då att ytterligare LMWH tillförs cirkulationen (sk ”depot effekt”). Vid dessa tillfällen kan det vara nödvändigt med upprepad administration av protaminsulfat eller användande av oavbruten, långsam intravenös infusion. Hänsyn ska tas till halveringstiden för LMWH vid uppskattning av den dos protaminsulfat som krävs i relation till den tid som förflutit sedan den sista LMWH-dosen.


   Kardiopulmonella bypass-procedurer

   Det rekommenderas att dosering med protaminsulfat ska vägledas av blodkoagulationstester. Aktiverad partiell tromboplastintid (APTT), ”activated clotting time” (ACT), anti-Xa och bedside protaminneutralisationstest är adekvat för detta ändamål. Koagulationstester utförs vanligen 5–15 minuter efter administrering av protaminsulfat. Vanligtvis ges en dos på 0,1 ml till 0,2 ml (1–2 mg) av Protaminsulfat LEO Pharma intravenöst för varje 100-tals enheter heparin som givits.


   Säkerhets- och effektivitetsdata saknas för användning till nyfödda och till barn.

   Information saknas för användning av protaminsulfat till patienter med nedsatt njurfunktion, leversjukdom eller till äldre.


   Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

   Användes omedelbart efter att ampullen öppnats. All överbliven lösning ska kasseras.

   Får endast användas om lösningen är klar, utan synliga partiklar och ampullen är intakt.

   Allt överblivet läkemedel eller avfall ska destrueras i enlighet med lokala föreskrifter.


   Protaminsulfat LEO Pharma kan ges som långsam intravenös infusion, varvid natriumkloridlösning 9 mg/ml ska användas. Sådana blandningar ska ej sparas.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Protaminsulfat LEO Pharma

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml 5 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 590045
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?