Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Propranolol Accord

   10 mg, 40 mg filmdragerade tabletter
   propranololhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Propranolol Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Propranolol Accord
   3. Hur du använder Propranolol Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Propranolol Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Propranolol Accord är och vad det används för

   Propranolol tillhör gruppen betablockerare. Det används:

   • för att motverka smärta i bröstet (pga dåligt blodflöde till hjärtmuskeln)

   • vid behandling av högt blodtryck (hypertoni)

   • för att förebygga ytterligare hjärtattacker

   • vid tremor (darrningar med okänd orsak)

   • för att kontrollera oregelbundna eller snabba hjärtslag

   • för att kontrollera snabb hjärtfrekvens och andra symtom som orsakas av överaktiv sköldkörtel (tyreotoxikos)

   • vid behandling av högt blodtryck som orsakas av en tumör nära en njure (feokromocytom)

   • för att lindra svår huvudvärk (migrän)

   • för att förebygga magblödning hos patienter med högt blodtryck i levern eller svullna blodkärl i matstrupen.

   • under vissa omständigheter kan propranolol användas för att behandla barn med arrytmier (rubbningar i hjärtrytmen). Läkaren anpassar dosen efter barnets ålder eller vikt.


   Läkemedlets verkan utgörs av dess effekter på hjärta och blodcirkulation samt på andra delar av kroppen.


   Propranololhydroklorid som finns i Propranolol Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Propranolol Accord

   Använd inte Propranolol Accord

   • om du är allergisk mot propranololhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har hjärtsvikt som inte behandlas eller kontrolleras

   • vid chock som orsakas av hjärtproblem

   • vid allvarliga hjärtdefekter (hjärtblock av andra eller tredje graden), ett tillstånd som eventuellt behandlas med pacemaker

   • vid problem med hjärtöverledning eller hjärtrytm

   • vid mycket långsam eller mycket ojämn hjärtfrekvens

   • vid ökad surhetsgrad i blodet (metabol acidos)

   • om du följer en sträng fastekost

   • vid astma, pipljud eller andra andningssvårigheter

   • om du har ett obehandlat feokromocytom (högt blodtryck på grund av en tumör nära njuren)

   • du har svåra blodcirkulationsproblem (som kan få fingrarna att pirra eller bli bleka eller blåfärgade)

   • om du har en trängande smärtkänsla i bröstet vid vila (Prinzmetals angina)

   • om du har mycket lågt blodtryck


   Om du tror eller du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Propranolol Accord.

   Varningar och försiktighetsföreskrifter

   Tala med din läkare innan du använder Propranolol Accord om du:

   • tidigare haft allergiska reaktioner, till exempel mot insektsbett

   • har dålig blodcirkulation eller kontrollerad hjärtsvikt

   • skarpa bröstsmärtor som inte orsakas av motion (instabil angina)

   • har muskulär svaghet (myastenia gravis)

   • har ett svagt hjärta eller första gradens hjärtblock

   • har en njursjukdom eller njurbesvär. Du kan behöva gå på kontroller under behandlingen

   • har en leversjukdom eller leverbesvär (som cirros). Du kan behöva gå på kontroller under behandlingen

   • detta läkemedel kan maskera symtom på hypertyreos (ökad aptit, viktminskning, svettningar)

   • har diabetes. Din medicin kan sänka blodsockernivåerna (hypoglykemi) vilket leder till långsam hjärtfrekvens.

   • har ett tillstånd som orsakats av en överaktiv sköldkörtel (tyretoxikos). Din medicin kan dölja symtom på tyretoxikos.

   • har Raynauds fenomen (kall känsla i fingrar och tår) eller claudicatio intermittens (förträngningar av artärer i benen som leder till smärta när du går)


   Om du inte är säker på om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Propranolol Accord.

   Andra läkemedel och Propranolol Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Detta beror på att Propranolol Accord kan påverka hur andra läkemedel verkar och att vissa läkemedel kan påverka Propranolol Accord.


   Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • barbiturater (för allvarliga sömnproblem)

   • MAO-hämmare (antidepressiva medel)

   • propafenon, disopyramid, lidokain, kinidin eller amiodaron (medel mot livshotande hjärtavledning eller rytmproblem)

   • fingomolid (medel mot multipel skleros)

   • verapamil, bepridil, nifedipin, nisoldipin, nikardipin, isradipin, lacidipin och diltiazem (medel mot hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller bröstsmärta)

   • disopyramid, kinidin och amiodaron, lidokain eller flekanid (medel för oregelbundna hjärtslag och arrytmier)

   • indometacin eller ibuprofen (medel mot smärta och inflammation)

   • cimetidin (medel mot magsår)

   • adrenalin (epinefrin, medel mot anafylaktisk chock), ett läkemedel som stimulerar hjärtat

   • fluoxamin (medel mot depression)

   • klonidin, moxonidin och metyldopa (medel mot högt blodtryck). Om du tar klonidin och Propranolol Accord samtidigt ska du inte sluta ta klonidin om inte din läkare ber dig göra det. Om du måste sluta ta klonidin får du utförliga instruktioner om hur du gör detta från din läkare

   • digoxin (för hjärtbesvär)

   • warfarin (blodförtunningsmedel)

   • klorpromazin eller tioridazin (medel för mentala sjukdomar)

   • läkemedel för behandling av diabetes bl.a. insulin

   • medel mot migrän, exempelvis rizatriptan, ergotamin eller dihydroergotamin

   • rifampicin (medel mot infektioner/tuberkulos)

   • teofyllin (medel för astma och behandlingsbar obstruktion av luftvägar)


   Tala också om för läkaren om du röker.

   • tobaksrökning


   Narkos eller prover

   Om du ska få narkos eller ta blod- eller urinprover ska du tala om för läkaren eller tandläkaren att du tar Propranolol.

   Om du träffar en annan läkare eller åker in på sjukhus ska du informera dem vilka mediciner du tar. Detta beror på att du kan få lågt blodtryck (hypotoni) om du tar vissa narkosmedel när du tar propranolol.

   Propranolol Accord med mat, dryck och alkohol

   Om du ofta dricker större mängder alkohol ska du tala med läkaren om detta innan du tar läkemedlet. Det beror på att alkohol kan påverka läkemedlets verkan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Propranolol Accord rekommenderas inte under graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   På grund av biverkningarna, dvs. trötthet och yrsel, är det tänkbart att förmågan att köra bil och använda maskiner kan påverkas.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några av innehållsämnena i Propranolol Accord:

   Propranolol Accord innehåller laktos. Om läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Propranolol Accord

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Svälj propranololtabletten med ett glas vatten före maten. Sväljes hel. Tugga inte.


   Sluta inte ta detta läkemedel om inte din läkare har rått dig till detta.


   Vuxna:

   • Smärta i bröstet (angina): initialt 40 mg två eller tre gånger dagligen, högsta rekommenderade dos är 120–240 mg per dag.

   • Högt blodtryck (hypertoni): initialt 40 mg två till tre gånger per dag som kan ökas med 80 mg per dag. Upp till 160–320 mg per dag rekommenderas.

   • Hjärtattack (efter myokardinfarkt): initialt 40 mg två till tre gånger per dag, senare kan dosen ökas till 80 mg per dag två gånger dagligen.

   • Tremor: 40 mg två till tre gånger per dag.

   • Oregelbunden hjärtrytm: 10 mg till 40 mg två eller tre gånger per dag.

   • Överaktiv sköldkörtel: dosen kan komma att fastställas enligt kliniskt svar.

   • Feokromocytom:

    • före en operation – 60 mg per dag i 3 dagar.

    • ej opererbar behandlingsdos – 30 mg per dag.

   • Migrän: initialt 40 mg två eller tre gånger dagligen, högsta rekommenderade dos är 80–160 mg per dag.

   • Leversjukdom på grund av högt blodtryck: initialt 40 mg två gånger dagligen, högsta rekommenderade dos är 160 mg två gånger dagligen.


   Pediatrisk population:

   • Arytmier: Under vissa omständigheter kan propranolol användas för att behandla barn med arrytmier (rubbningar i hjärtrytmen). Läkaren anpassar dosen efter barnets ålder eller vikt.


   Äldre: dosen kan komma att fastställas baserat på det kliniska svaret.


   Lever- eller njursjukdom: Dosen kan komma att fastställas enligt det kliniska svaret.

   Om du har tagit för stor mängd av Propranolol Accord

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering kan omfatta: spasmer i orbicularis moculi muskeln runt ögat (se även avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar").

   Överdosering orsakar en ytterst långsam hjärtfrekvens, för lågt blodtryck, hjärtsvikt och andningssvårigheter med symtom som trötthet, hallucinationer, fin tremor (darrningar), förvirring, illamående, kräkningar, kroppsspasmer, svimning eller koma, lågt blodsocker.

   Om du har glömt att ta Propranolol Accord

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det dock nästan är dags för nästa dos, hoppa då över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Propranolol Accord

   Om du slutar att ta tabletterna plötsligt kan du drabbas av obehagliga biverkningar som svettningar, skakningar, förvärrad kärlkramp, oregelbundna hjärtslag, hjärtattack eller död. Du ska upphöra med läkemedlet gradvis.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Avbryt behandlingen och kontakta läkare genast om du har följande symtom:

   • långsam hjärtfrekvens och lågt blodtryck orsakar yrsel, svimfärdighet, svimning eller dimsyn.

   • allergiska reaktioner som klåda, svårighet att andas eller svullnad av ansiktet, läpparna, svalget eller tungan.


   Om du märker några av följande biverkningar eller lägger märke till några andra effekter som inte nämns i denna information, tala med läkare eller apotekspersonal.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • trötthet, kalla fingrar och tår, sömnstörningar (dessa symtom försvinner normalt)

   • långsamma eller oregelbundna hjärtslag, allvarligt begränsat blodflöde till fingrar och tår (Raynauds fenomen)

   • mardrömmar eller sömnsvårigheter, andfåddhet


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • illamående eller kräkningar och diarré (dessa symtom försvinner vanligen)


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   • läkemedlet kan förändra blodkropparnas antal och typ, till exempel minska blodkropparna i blodet och göra att du lättare får blåmärken. Om du lägger märke till att du har lättare att få blåmärken, näsblod, ont i halsen eller infektioner ska du tala om det för läkare som kanske vill ta ett blodprov på dig

   • försämrad hjärtsvikt eller hjärtblock (som kan medföra onormala hjärtslag, yrsel, trötthet eller svimning i stående läge, lågt blodtryck)

   • hudutslag, försämring av psoriasis, håravfall eller tunnare hår, torr flagande hud

   • se, höra eller känna saker som förefaller verkliga men som inte inträffar (hallucinationer), humörsvängningar, myrkrypningar, allvarlig psykisk sjukdom (psykoser), förvirring, minnesförlust

   • torra ögon, synstörningar

   • oförmåga att tänka klart

   • onormala hudförnimmelser (pirrningar eller kittlingar eller klåda eller sveda)

   • svullnad av blodkärl under huden, vilket kan vara smärtsamt och åtföljas av hudrodnad


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • allvarlig muskelsvaghet (myasteni gravis)

   • lågt blodsocker (hypoglykemi). Detta kan förekomma hos personer med eller utan diabetes, till exempel äldre personer, personer med njurimplantat (hemodialys) eller personer som tar läkemedel mot diabetes. Det kan också inträffa om du fastar eller hos personer med långvarig leversjukdom

   • svettningar


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • huvudvärk

   • akut blodsjukdom

   • andningssvårigheter

   • tecken på hypertyreos kan vara dolda

   • förändring i blodfetter, förändringar i njurfunktionen

   • förändringar i blodsockernivån

   • anfall (krampanfall) knutet till lågt blodsocker

   • förvärrad bröstsmärta, depression

   • förstoppning, muntorrhet, ögoninfektioner

   • förändrad sexlust eller potens

   • ledsmärta


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Propranolol Accord ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter 'Utg.dat'. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är propranololhydroklorid. En filmdragerad tablett innehåller 10 mg eller 40 mg propranololhydroklorid.


   Övriga innehållsämnen är:

   majsstärkelse

   laktosmonohydrat

   cellulosa, mikrokristallin (E460)

   magnesiumstearat


   Tablettdragering:

   hypromellos (E464)

   cellulosa, mikrokristallin (E460)

   acetylerade monoglycerider och diglycerider

   titandioxid (E171)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 mg: Vit till benvit, rund, bikonvex (rundad på bägge sidor), filmdragerad tablett märkt ”AI” på den ena sidan och en brytskåra på den andra sidan.


   40 mg: Vit till benvit, rund, bikonvex (rundad på bägge sidor), filmdragerad tablett märkt ”AL” på den ena sidan och en brytskåra på den andra sidan.


   Brytskåran är endast till för att dela tabletten för att underlätta nedsväljning och inte för att dela i lika stora doser.


   Blisterförpackning PVC/ PVDC/aluminiumfolie med 25, 28, 30, 50, 56, 60, 100 och 250 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319 Pinner Road

   North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

   Storbritannien


   Tillverkare:

   Accord Healthcare Limited

   Sage house,

   319 Pinner road,

   Harrow, HA1 4HF

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-11-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Propranolol Accord

  Filmdragerad tablett 40 mg 250 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 511002
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  170,93 kr

  Jämförspris: 0,68 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?