Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Propolipid

   10 mg/ml injektionsvätska eller infusionsvätska, emulsion

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PROPOLIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER PROPOLIPID
   3. HUR DU ANVÄNDER PROPOLIPID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PROPOLIPID SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PROPOLIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Propolipid tillhör en grupp av läkemedel som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att framkalla medvetslöshet (sömn), så att kirurgiska ingrepp eller andra åtgärder kan utföras. De kan också användas för att sedera dig (så att du blir sömnig, men inte sover helt).

   Propofol 10 mg/ml används för:

   • att framkalla och underhålla allmän anestesi hos vuxna och barn äldre än 1 månad.

   • att sedera (lugnande behandling av) patienter äldre än 16 år som får konstgjord andning vid intensivvård.

   • att sedera vuxna och barn över 1 månads ålder vid undersökningar eller kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokalbedövning eller bedövning av nervbanor (ledningsanestesi).

   2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER PROPOLIPID

   Använd INTE Propolipid

   • om du är överkänslig (allergisk) mot propofol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6 ”Övriga upplysningar” i slutet av denna bipacksedel).

   • om du är överkänslig (allergisk) mot soja eller jordnötter (se ”Viktig information om några innehållsämnen i Propolipid” i slutet av avsnitt 2).

   • vid sedering (lugnande behandling) av patienter 16 år eller yngre vid intensivvård.

   Var särskilt försiktig med Propolipid

   Du bör inte få Propolipid 10 mg/ml, eller endast med yttersta försiktighet och under intensiv övervakning, om du:

   • har framskriden hjärtsvikt

   • har någon annan allvarlig hjärtsjukdom

   • får elchocksbehandling (ECT, en behandling mot psykiatriska problem).


   Propolipid rekommenderas inte föranvändning till nyfödda spädbarn. Särskild försiktighet bör också iakttas vid administrering av Propolipid till barn under 3 års ålder. Dock visar tillgängliga data inte att detta skulle vara mindre säkert än hos äldre barn. Det är inte fastställt att det är säkert att använda propofol till barn och ungdomar under 16 års ålder vid intensivvård.


   Generellt sett bör Propolipid ges med försiktighet till äldre eller försvagade patienter.


   Innan du får Propolipid ska du tala om för narkosläkaren eller intensivvårdsläkaren om du har:

   • hjärtsjukdom

   • lungsjukdom

   • njursjukdom

   • leversjukdom

   • kramper (epilepsi)

   • förhöjt tryck inuti skallen (förhöjt intrakraniellt tryck). I kombination med lågt blodtryck kan mängden blod som når hjärnan minska.

   • förändrade fettnivåer i blodet. Nivåerna av fett i blodet bör kontrolleras i fall du erhåller total parenteral nutrition (föda genom en ven).


   Om du har något av följande tillstånd, måste de behandlas innan du får Propolipid:

   • hjärtsvikt

   • när inte tillräcklig mängd blod når ut till vävnaderna (cirkulationssvikt)

   • allvarliga andningsproblem (andningssvikt)

   • uttorkning (hypovolemi)

   • kramper (epilepsi).


   Propolipid kan öka risken för

   • epileptiska anfall

   • en nervreflex som sänker hjärtfrekvensen (vagotoni, bradykardi)

   • förändrat blodflöde till kroppens organ (hemodynamiska effekter på hjärt-kärlsystemet) om du är överviktig och får höga doser av Propolipid.


   Ofrivilliga rörelser kan förekomma under sedering med Propolipid. Läkarna kommer att ta hänsyn till hur detta kan påverka de kirurgiska åtgärder som utförs under sedering och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder.


   Någon enstaka gång kan det, efter anestesi, förekomma en period av medvetslöshet med stelhet i musklerna. Detta kräver observation av medicinsk personal, men ingen annan behandling. Det försvinner av sig självt.


   Injektionen av Propolipid kan vara smärtsam. Ett lokalbedövningsmedel kan användas för att minska denna smärta, men det kan ge egna biverkningar.


   Du får inte lämna sjukhuset förrän du är helt vaken.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Var särskilt försiktig om du tar något av följande läkemedel:

   • förmedicinering (din narkosläkare vet vilka läkemedel som kan interagera med Propolipid 10 mg/ml)

   • andra bedövningsmedel, däribland allmän anestesi, regionala och lokala bedövningsmedel samt inhalationsnarkos (låga doser av Propolipid kan behövas. Din narkosläkare vet detta.)

   • analgetika (smärtstillande medel)

   • muskelavslappnande medel, t.ex. suxameton

   • bensodiazepiner (läkemedel mot ångest)

   • läkemedel som påverkar många av kroppens inre funktioner såsom hjärtfrekvens, t.ex. atropin

   • starka smärtstillande medel t.ex. fentanyl

   • alkohol

   • neostigmin (en behandling mot muskelsvaghet)

   • ciklosporin (används för att förhindra transplanteringsavstötning).

   Användning av Propolipid med mat och dryck

   När du har fått Propolipid, ska du inte dricka alkohol förrän du har återhämtat dig helt.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Propolipid skall endast användas under graviditet då det är absolut nödvändigt.

   Mödrar skall sluta amma och kassera all bröstmjölk i 24 timmar efter att de har fått Propolipid 10 mg/ml.

   Körförmåga och användning av maskiner

   När du har fått Propolipid får du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner, eller arbeta under farliga förhållanden. Du bör inte gå hem ensam.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Propolipid

   Propolipid innehåller sojabolja. Den kan i sällsynta fall orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) (se ”Använd inte Propolipid”). Tala om för din läkare om du är allergisk mot olja från sojabönor.


   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 ml, d.v.s. är nästan ”natriumfri”.


   3. HUR DU ANVÄNDER PROPOLIPID

   Propolipid ges endast på sjukhus eller lämpliga behandlingsenheter av narkosläkare eller intensivvårdsläkare.


   Den mängd Propolipid som du behöver beror på din ålder, kroppsvikt och fysiska tillstånd. Läkaren kommer att ge dig en korrekt dos för att inleda och upprätthålla anestesin eller för att uppnå den grad av sedering (lugnande effekt och sömnighet) som behövs, genom att noga ge akt på hur du reagerar och på vitala tecken (puls, blodtryck andning etc). Den kan även påverkas av andra läkemedel som du kanske tar. De flesta behöver 1,5 till 2,5 mg propofol per kg kroppsvikt för att de ska somna (induktion av anestesi), och därefter 4 till 12 mg propofol per kg kroppsvikt och timme för att de ska fortsätta att sova (underhåll av anestesi). Vid sedering räcker det vanligen med doser på 0,3 till 4,0 mg propofol per kg kroppsvikt och timme.


   För sedering vid kirurgiska ingrepp eller undersökningar hos vuxna behöver de flesta patienter 0,5-1 mg propofol per kg kroppsvikt under 1-5 minuter för att inleda sederingen. Underhåll av sederingen kan göras genom att infusion av Propolipid ges till önskad sederingsnivå. De flesta patienter behöver 1,5-4,5 mg propofol per kg kroppsvikt och timme. Infusionen kan kompletteras genom att ge ytterligare 10-20 mg propofol (1 - 2 ml Propolipid 10 mg/ml) för att vid behov snabbt kunna öka sederingen


   Propolipid används intravenöst och ges vanligtvis på ovansidan av handen eller i armvecket. Din narkosläkare kan använda en nål eller kanyl (en smal plasttub). För operationer under lång tid eller vid intensivvård kan en elektrisk pump användas.


   Äldre och försvagade patienter kan behöva lägre doser.


   Barn behöver vanligen något högre doser. Dosen ska justeras efter ålder och/eller kroppsvikt.


   När Propolipid används för sedering, får det inte ges i mer än 7 dagar.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Propolipid 10 mg/ml orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Utvärderingen av biverkningar baseras på följande frekvenser:

   Mycket vanlig

   Hos fler än 1 av 10 användare

   Vanlig

   Hos färre än 1 av 10, men fler än 1 av 100 användare

   Mindre vanlig

   Hos färre än 1 av 100, men fler än 1 av 1 000 användare

   Sällsynt

   Hos färre än 1 av 1 000, men fler än 1 av 10 000 användare

   Mycket sällsynt

   Hos färre än 1 av 10 000 användare

   Ingen känd frekvens

   Kan inte beräknas från tillgängliga data

   Om du tror att du har någon av ovanstående biverkning eller någon annan biverkning kontakta din läkare snarast.


   Mycket vanlig :

   • lokal smärta under injektionen.


   Vanlig :

   • ökad nivå av fett i blodet (hypertriglyceridemi).


   Dessa biverkningar kan förekomma vid induktionen av anestesi:

   • spontana rörelser

   • muskelryckningar (myoklonus)

   • muskelryckningar (minimal retning)

   • lågt blodtryck (hypotoni)

   • långsamma hjärtslag (bradykardi)

   • snabba hjärtslag (takykardi)

   • värmevallningar

   • ökad andning (hyperventilering)

   • andningsstopp (tillfällig apné)

   • hosta efter anestesi

   • hicka.


   Mindre vanlig:

   • kraftigt sänkt blodtryck (hypotoni)

   • hosta under anestesi

   • långsammare puls (progressiv bradykardi).


   Sällsynt:

   • en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) omfattande:

    • svullnad i ansiktet, mun och strupe (angioödem)

    • luftvägarna i lungorna blir trängre, vilket gör det svårt att andas (bronkospasm)

    • hudrodnad (erytem)

    • lågt blodtryck (hypotoni)   • huvudvärk

   • yrsel (vertigo)

   • epileptiforma rörelser (ofrivilliga rörelser som liknar epilepsi), däribland krampanfall och opistotonus (stel kroppsställning med huvudet bakåtböjt)

   • blodproppar (trombos)

   • inflammation i blodkärlen (flebit)

   • missfärgad urin

   • feber efter operation.


   Dessa sällsynta biverkningar kan förekomma under återhämtningsperioden (uppvaknandet):

   • eufori (lyckokänsla) och sexuell upphetsning

   • skälvningar och köldkänsla

   • oregelbundna hjärtslag (arytmier)

   • hosta

   • illamående eller kräkningar.


   Mycket sällsynt:

   • allergisk reaktion orsakad av olja utvunnen från sojabönor

   • fördröjda epileptiforma anfall (ofrivilliga rörelser som liknar epilepsi efter uppvaknandet)

   • krampanfall hos epileptiska patienter

   • medvetslöshet efter anestesi

   • vätska i lungorna (lungödem)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • allvarliga vävnadsreaktioner efter oavsiktlig injektion i vävnader

   • rabdomyolys (en muskelstörning)

   • förändrad surhetsgrad i blodet (metabolisk acidos)

   • hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

   • hjärtsvikt.


   När Propolipid ges i kombination med lidokain (ett lokalbedövningsmedel som används för att minska smärtan på injektionsstället), kan i sällsynta fall vissa biverkningar förekomma:

   • yrsel

   • kräkningar

   • sömnighet

   • krampanfall

   • långsammare hjärtfrekvens (bradykardi)

   • oregelbundna hjärtslag (hjärtarytmier)

   • chock.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR PROPOLIPID SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatumet som anges på ampullen/flaskan och på ytterförpackningen efter Utg.dat.
   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


   Efter öppnande måste produkten användas direkt. Administreringssystem för Propolipid 10 mg/ml bör bytas ut 12 timmar efter att ampullen eller flaskan har öppnats.
   Spädningar med glukoslösning 50 mg/ml eller natriumkloridlösning 9 mg/ml eller bladning med injektionslösning med lidokain 1% skall beredas aseptiskt (kontrollerade och validerade förhållanden förutsätts) omedelbart före administrering och måste därefter förbrukas inom 6 timmar.


   Förpackningen ska omskakas innan användning. Om två lager kan ses efter omskakning ska emulsionen inte användas. Använd endast om produkten är homogen och förpackningen oskadad.


   Endast för engångsbruk. Oanvänd emulsion ska kasseras.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   » Den aktiva substansen är propofol.


   1 ml emulsion innehåller 10 mg propofol.

   Varje 20 ml ampull innehåller 200 mg propofol.

   Varje 20 ml injektionsflaska innehåller 200 mg propofol.

   Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 500 mg propofol

   Varje 100 ml injektionsflaska innehåller 1000 mg propofol.


   » Övriga innehållsämnen är sojaolja, raffinerad, mediumlångkedjiga triglycerider, renade äggfosfolipider, glycerol, oljesyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Propolipid 10 mg/ml är en vit olja-i-vattenemulsion för injektion eller infusion.


   Propolipid 10 mg/ml finns i ofärgade glasampuller eller injektionsflaskor av glas. Injektionsflaskorna av glas är förslutna med gummiproppar.


   Förpackningsstorlekar:

   Förpackning innehållande 5 glasampuller med 20 ml emulsion.

   Förpackning innehållande 1 glasflaska med 20, 50 eller 100 ml emulsion

   Förpackning innehållande 5 glasflaskor med 20 ml emulsion

   Förpackning innehållande 10 glasflaskor med 20, 50 eller 100 ml emulsion

   Förpackning innehållande 15 glasflaskor med 50 eller 100 ml emulsion


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare:


   Fresenius Kabi Austria GmbH

   A-8055 Graz, Hafnerstrasse 36

   Österrike


   Fresenius Kabi AB

   75174 Uppsala

   Sverige

   Detta läkemedel är godkänt inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien

   Propolipid 1%

   Cypern

   Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

   Danmark

   Propolipid

   Estland

   Propoven 1%

   Grekland

   Propofol MCT/LCT 1%

   Irland

   Fresenius Propoven 1%

   Island

   Propolipid 10 mg/ml

   Italien

   Propofol Kabi 10 mg/ml

   Lettland

   Propoven 1%

   Litauen

   Propoven 1%

   Luxemburg

   Propofol 1% MCT Fresenius

   Nedeländerna

   Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

   Norge

   Propolipid 10 mg/ml

   Polen

   Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

   Portugal

   Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

   Sverige

   Propolipid 10 mg/ml

   Slovakien

   Propoven 1% MCT/LCT Fresenius

   Slovenien

   Propofol 10 mg/ml emulzjia za injiciranje ali infundiranje

   Spanien

   Propofol Lipomed 10 mg/ml Fresenius emulsión para inyección o perfusión

   Storbrittanien

   Fresenius Propoven 1%

   Tjeckien

   Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

   Tyskland

   Propofol 1% (10 mg/ml) MCT Fresenius, Emulsion zur Injektion oder infusion

   Ungern

   Propofol1% MCT/LCT Fresenius

   Österrike

   Propofol Fresenius 1% mit MCT.Emulsion zur Injektion oder Infusion.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2011-04-29

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Propolipid 10 mg/ml får inte blandas med andra injektionslösningar eller infusionslösningar före administrering förutom glukoslösning 50 mg/ml, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller injektionslösning med lidokain 1%. Slutgiltig koncentration av propofol får ej understiga 2 mg/ml.


   För engångsbruk. Oanvänd lösning kasseras.

   Omskakas före användning.

   Kan två olika lager ses efter omskakning skall emulsionen inte användas.

   Använd endast homogena lösningar i oskadade behållare.


   Före användning skall ampullens hals eller gummimembran rengöras med hjälp av en alkoholspray eller en svamp indränkt i sprit. Öppnade förpackningar kasseras efter användning.


   Propolipid 10 mg/ml får endast ges på sjukhus eller lämpliga behandlingsenheter av läkare som är utbildade i anestesi eller i intensivvård.
   Tillförsel av Propolipid ska ej skötas av samma person som utför det diagnostiska/kirurgiska ingreppet.


   Cirkulatoriska och respiratoriska funktioner ska kontinuerligt övervakas (t.ex. EKG, pulsoximetri) och hjälpmedel för att upprätthålla patientens luftvägar, konstgjord andning och andra hjälpmedel för återupplivning ska hela tiden finnas omedelbart tillgängliga.


   Propolipid 10 mg/ml kan administreras outspätt eller utspätt i 5 % glukoslösning eller 0,9 % natriumkloridlösning.5 % glukoslösning eller 0,9 % natriumkloridlösning.

   Glukoslösning 50 mg/ml, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller natriumkloridlösning 0,18 %/glukoslösning 4 % kan ges i samma infusion. Propolipid 10 mg/ml får inte blandas med några andra infusions- eller injektionslösningar.   Samtidig administrering av andra läkemedel eller vätskor som tillsätts i Propolipid 10 mg/ml infusionsslang måste ske nära kanylen med hjälp av en Y-koppling eller en trevägskran.


   Propolipid 10 mg/ml är en lipidemulsion utan antimikrobiella konserveringsmedel vilket medför ökad risk för snabb tillväxt av mikroorganismer.


   Emulsionen måste dras upp aseptiskt i en steril spruta eller ett sterilt infusionsaggregat omedelbart efter det att ampullen öppnats eller flaskans försegling brutits. Tillförsel måste påbörjas utan dröjsmål.


   Hantering av Propolipid och infusionsutrustning måste ske aseptiskt under hela infusionsperioden. Propolipid får inte administreras via ett mikrobiologiskt filter.


   Infusion av outspätt Propolipid 10 mg/ml:

   Användning av droppräknare, sprutpump eller volumetrisk pump för att kontrollera infusionshastigheten rekommenderas när Propolipid 10 mg/ml infunderas outspätt.


   I likhet med andra fettemulsioner får infusion av Propolipid 10 mg/ml via ett och samma infusionssystem inte överstiga 12 timmar. Efter högst 12 timmar ska infusionsaggregat och överbliven emulsion kasseras och vid behov bytas ut.


   Infusion av utspätt Propolipid 10 mg/ml:

   Byretter, droppräknare eller volumetriska infusionspumpar bör alltid användas för att kontrollera infusionhastigheten. Den maximala spädningen får inte överstiga 1 del Propolipid 10 mg/ml till 4 delar glukoslösning 50 mg/ml eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (lägsta koncentration 2 mg propofol per ml). Blandningen ska beredas aseptiskt och administreras inom 6 timmar.


   Om samma injektionssystem, som använts för Propolipid 10 mg/ml, ska användas för injektion av muskelrelaxerande medel (t.ex. atakurium och mivakurium), måste injektionssystemet först spolas.


   Lidokain kan tillsättas till den utspädda lösningen (20 delar Propolipid 10 till 1 del 1 % lidokainlösning utan konserveringsmedel för injektion) för att minska smärtan på det ställe där Propolipid 10 mg/ml ska injiceras. Lidokain får inte användas till patienter med ärftlig akut porfyri.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Propolipid

  Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/ml 5 x 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 166707
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  214 kr

  Jämförspris: 2,14 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?