Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Propolipid

   10 mg/ml eller 20 mg/ml injektions-/infusionsvätska, emulsion i förfylld spruta
   Propofol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Propolipid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Propolipid
   3. Hur du använder Propolipid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Propolipid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Propolipid är och vad det används för

   Propolipid tillhör en grupp av läkemedel som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att framkalla medvetslöshet (sömn), så att kirurgiska ingrepp eller andra åtgärder kan utföras. De kan också användas för att sedera dig (så att du blir sömnig, men inte sover helt).

   Propolipid 10 mg/ml används för:

   • att framkalla och underhålla allmän anestesi hos vuxna, ungdomar och barn äldre än 1 månad.

   • att sedera patienter äldre än 16 år som får konstgjord andning vid intensivvård

   • att sedera vuxna, ungdomar och barn över 1 månads ålder vid undersökningar eller kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokalbedövning eller bedövning av nervbanor (ledningsanestesi).


   Propolipid 20 mg/ml används för:

   • att framkalla och underhålla allmän anestesi hos vuxna, ungdomar och barn äldre än 3 år.

   • att sedera patienter äldre än 16 år som får konstgjord andning vid intensivvård

   • att sedera vuxna, ungdomar och barn över 3 års ålder vid undersökningar eller kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokalbedövning eller bedövning av nervbanor (ledningsanestesi).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Propolipid

   Använd inte Propolipid

   - om du är allergisk mot propofol, soja, jordnöt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - vid sedering av patienter 16 år eller yngre vid intensivvård.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Propolipid och om något av nedanstående gäller dig eller tidigare gällt dig.

   Du bör inte få Propolipid, eller endast med yttersta försiktighet och under intensiv övervakning, om du:

   - har framskriden hjärtsvikt

   - har någon annan allvarlig hjärtsjukdom

   - får elchocksbehandling (ECT, en behandling mot psykiatriska problem).

   Generellt sett bör Propolipid ges med försiktighet till äldre eller försvagade patienter.

   Innan du får Propolipid ska du tala om för narkosläkaren eller intensivvårdsläkaren om du har:

   - hjärtsjukdom

   - lungsjukdom

   - njursjukdom

   - leversjukdom

   - kramper (epilepsi)

   - förhöjt tryck inuti skallen (förhöjt intrakraniellt tryck). I kombination med lågt blodtryck kan mängden blod som når hjärnan minska.

   - förändrade fettnivåer i blodet. Nivåerna av fett i blodet måste kontrolleras i fall du erhåller total parenteral nutrition (föda genom en ven).

   Om du har något av följande tillstånd, måste de behandlas innan du får Propolipid:

   - hjärtsvikt

   - när inte tillräcklig mängd blod når ut till vävnaderna (cirkulationssvikt)

   - allvarliga andningsproblem (andningssvikt)

   - uttorkning (hypovolemi)

   - kramper (epilepsi).

   Propolipid kan öka risken för

   - epileptiska anfall

   - en nervreflex som sänker hjärtfrekvensen (vagotoni, bradykardi)

   - förändrat blodflöde till kroppens organ (hemodynamiska effekter på hjärt-kärlsystemet) om du är överviktig och får höga doser av Propolipid.

   Ofrivilliga rörelser kan förekomma under sedering med Propolipid. Läkarna kommer att ta hänsyn till hur detta kan påverka de kirurgiska åtgärder som utförs under sedering och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder.

   Någon enstaka gång kan det, efter anestesi, förekomma en period av medvetslöshet med stelhet i musklerna. Detta kräver observation av medicinsk personal, men ingen annan behandling. Det försvinner av sig självt.

   Injektionen av Propolipid kan vara smärtsam. Ett lokalbedövningsmedel kan användas för att minska denna smärta, men det kan ge egna biverkningar.

   Du får inte lämna sjukhuset förrän du är helt vaken.

   Barn och ungdomar (Propolipid 10 mg/ml)

   Propolipid rekommenderas inte för användning till nyfödda spädbarn eller barn yngre än 1 månad. Särskild försiktighet bör också iakttas vid administrering av Propolipid 10 mg/ml till barn under 3 års ålder. Dock visar tillgängliga data inte att detta skulle vara mindre säkert än hos äldre barn.

   Propolipid 10 mg/ml får inte ges till barn och ungdomar under 16 års ålder som sedering vid intensivvård då säkerhet ej har kunnat uppvisas i denna patientgrupp för denna indikation.

   Barn och ungdomar (Propolipid 20 mg/ml)

   Propolipid 20 mg/ml rekommenderas inte för användning till barn under 3 års ålder.

   Propolipid 20 mg/ml får inte ges till barn och ungdomar under 16 års ålder som sedering vid intensivvård då säkerhet ej har kunnat uppvisas i denna patientgrupp för denna indikation.

   Andra läkemedel och Propolipid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Var särskilt försiktig om du tar något av följande läkemedel:

   - förmedicinering (din narkosläkare vet vilka läkemedel som kan interagera med Propolipid)

   - andra bedövningsmedel, däribland allmän anestesi, regionala och lokala bedövningsmedel samt inhalationsnarkos (låga doser av Propolipid kan behövas. Din narkosläkare vet detta.)

   - analgetika (smärtstillande medel)

   - muskelavslappnande medel, t.ex. suxameton

   - bensodiazepiner (läkemedel mot ångest)

   - läkemedel som påverkar många av kroppens inre funktioner såsom hjärtfrekvens, t.ex. atropin

   - starka smärtstillande medel t.ex. fentanyl

   - alkohol

   - neostigmin (en behandling mot muskelsvaghet)

   - ciklosporin (används för att förhindra transplantationsavstötning).

   Användning av Propolipid med mat, dryck och alkohol

   När du har fått Propolipid, ska du inte äta, dricka eller inta alkohol förrän du har återhämtat dig helt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Propolipid skall endast användas under graviditet då det är absolut nödvändigt. Mödrar skall sluta amma och kassera all bröstmjölk i 24 timmar efter att de har fått Propolipid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   När du har fått Propolipid får du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner, eller arbeta under farliga förhållanden. Du bör inte gå hem ensam.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Propolipid innehåller sojaolja och natrium

   Propolipid innehåller sojaolja. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller soja.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Propolipid

   Användning för barn och ungdomar

   Propolipid ges endast på sjukhus eller lämpliga behandlingsenheter av narkosläkare eller intensivvårdsläkare.

   Dosering

   Den mängd Propolipid som du behöver beror på din ålder, kroppsvikt och fysiska tillstånd. Läkaren kommer att ge dig en korrekt dos för att inleda och upprätthålla anestesin eller för att uppnå den grad av sedering (lugnande effekt och sömnighet) som behövs, genom att noga ge akt på hur du reagerar och på vitala tecken (puls, blodtryck, andning etc). Den kan även påverkas av andra läkemedel som du kanske tar.

   Vuxna

   De flesta behöver 1,5 till 2,5 mg propofol per kg kroppsvikt för att de ska somna (induktion av anestesi), och därefter 4 till 12 mg propofol per kg kroppsvikt och timme för att de ska fortsätta att sova (underhåll av anestesi). Vid sedering räcker det vanligen med doser på 0,3 till 4,0 mg propofol per kg kroppsvikt och timme.

   För sedering vid kirurgiska ingrepp eller undersökningar hos vuxna behöver de flesta patienter 0,5-1 mg propofol per kg kroppsvikt under 1-5 minuter för att inleda sederingen. Underhåll av sederingen kan göras genom att infusion av Propolipid ges till önskad sederingsnivå. De flesta patienter behöver 1,5-4,5 mg propofol per kg kroppsvikt och timme. Infusionen kan kompletteras genom att ge ytterligare 10-20 mg propofol (1-2 ml Propolipid 10 mg/ml eller 0,5-1 ml Propolipid 20 mg/ml) för att vid behov snabbt kunna öka sederingen.

   Användning till barn och ungdomar över en månads ålder

   Propolipid rekommenderas inte för användning till barn yngre än 1 månad. Särskild försiktighet bör också iakttas vid administrering av Propolipid 10 mg/ml till barn under 3 års ålder. Dock visar tillgängliga data inte att detta skulle vara mindre säkert än hos barn äldre än 3 år.

   Dosen ska justeras efter ålder och/eller kroppsvikt. De flesta patienter över 8 års ålder behöver ca 2,5 mg/kg kroppsvikt Propolipid för att somna av (induktion av anestesi). Hos yngre barn, speciellt mellan 1 månad och 3 års ålder kan högre doser behövas (2,5-4 mg/kg kroppsvikt).

   Hastigheter på 9-15 mg/kg/timme uppnår vanligtvis tillräcklig anestesi för att de ska fortsätta sova (underhåll av anestesi). Hos yngre barn, speciellt mellan 1 månad och 3 års ålder, kan högre doser krävas.

   För sedering med Propolipid 10 mg/ml under kirurgiska och diagnostiska procedurer hos barn över 1 månads ålder behöver de flesta barn 1-2 mg propofol per kg kroppsvikt för att inleda sederingen. Underhåll av sederingen kan göras genom att infusion av Propolipid ges till önskad sederingsnivå. De flesta patienter behöver 1,5-9 mg propofol per kg kroppsvikt och timme. Infusionen kan kompletteras genom att ge ytterligare 1 mg/kg kroppsvikt för att vid behov snabbt kunna öka sederingen

   Propolipid 10 mg/ml får inte ges till barn och ungdomar under 16 års ålder som sedering vid intensivvård då säkerhet ej har kunnat uppvisas i denna patientgrupp för denna indikation.

   Användning på barn och ungdomar över tre års ålder

   Propolipid 20 mg/ml rekommenderas inte för användning till barn under 3 års ålder.

   Dosen ska justeras efter ålder och/eller kroppsvikt. De flesta patienter över 8 års ålder behöver ca 2,5 mg/kg kroppsvikt Propolipid för att somna av (induktion av anestesi). Hos yngre barn kan högre doser behövas (2,5-4 mg/kg kroppsvikt).

   Hastigheter på 9-15 mg/kg/timme uppnår vanligtvis tillräcklig anestesi för att de ska fortsätta sova (underhåll av anestesi). Hos yngre barn kan högre doser krävas.

   För sedering med Propolipid 20 mg/ml under kirurgiska och diagnostiska procedurer hos barn över 3 års ålder behöver de flesta barn 1-2 mg propofol per kilo kroppsvikt för att inleda sederingen. Underhåll av sederingen kan göras genom att infusion av Propolipid ges till önskad sederingsnivå. De flesta patienter behöver 1,5-9 mg propofol per kg kroppsvikt och timme.

   Propolipid 20 mg/ml får inte ges till barn och ungdomar under 16 års ålder som sedering vid intensivvård då säkerhet ej har kunnat uppvisas i denna patientgrupp för denna indikation.

   Äldre och försvagade patienter

   Äldre och försvagade patienter kan behöva lägre doser.

   Administreringssätt

   Propolipid används intravenöst och ges vanligtvis på ovansidan av handen eller i armvecket. Din narkosläkare kan använda en nål eller kanyl (en smal plasttub). Propolipid kommer att injiceras i en ven antingen manuellt eller med hjälp av en elektrisk pump. Din läkare kommer att se till att pumpen är kompatibel med de förfyllda sprutorna. 10 ml och 20 ml sprutor av glas och 10 ml sprutor av plast är endast lämpliga för manuell användning och får inte användas tillsammans med pump.

   Propolipid är enbart för engångsbruk. Överblivet läkemedel måste kastas. Den förfyllda sprutan ska omskakas före användning. Om två lager kan ses efter omskakning ska emulsionen inte användas. Använd endast homogena läkemedel och oskadade sprutor.

   Montering av förfyllda sprutor (för förmonterade sprutor kan steg 2 utelämnas):

   Sterilitet måste säkerställas. Utsidan av sprutan och kolvstången är inte sterila!

   1) Tag ut sprutan från förpackningen och skaka den.

   2) Anslut kolvstången genom att skruva in den medsols i sprutan.

   3) Tag bort skyddet på sprutspetsen och anslut infusionsslangen eller kanylen till sprutan. Avlägsna gasbubblor (en liten bubbla kan få vara kvar) och den bruksfärdiga sprutan kan installeras i pumpen eller ges manuellt.

   Behandlingens längd

   När Propolipid används för sedering, får det inte ges i mer än 7 dagar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Dessa biverkningar kan förekomma vid induktionen av anestesi (vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   - spontana rörelser

   - muskelryckningar (myoklonus)

   - muskelryckningar (minimal retning)

   - lågt blodtryck (hypotoni)

   - långsamma hjärtslag (bradykardi)

   - snabba hjärtslag (takykardi)

   - värmevallningar

   - ökad andning (hyperventilering)

   - andningsstopp (tillfällig apné)

   - hosta efter anestesi

   - hicka

   Om du tror att du har någon av ovanstående biverkningar eller någon annan biverkning kontakta din läkare snarast.

   Mycket vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   - lokal smärta under injektionen

   Vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   - ökad nivå av fett i blodet (hypertriglyceridemi)

   Mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   - kraftigt sänkt blodtryck (hypotoni)

   - hosta under anestesi

   - sjunkande pulsfrekvens (progressiv bradykardi)

   Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   - en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) omfattande:

   - svullnad i ansiktet, mun och strupe (angioödem)

   - luftvägarna i lungorna blir trängre, vilket gör det svårt att andas (bronkospasm)

   - hudrodnad (erytem)

   - lågt blodtryck (hypotoni)

   - huvudvärk

   - yrsel (vertigo)

   - epileptiforma rörelser (ofrivilliga rörelser som liknar epilepsi), däribland krampanfall och opistotonus (stel kroppsställning med huvudet bakåtböjt)

   - blodproppar (trombos)

   - inflammation i blodkärlen (flebit)

   - missfärgad urin

   - feber efter operation.

   Dessa sällsynta biverkningar kan förekomma under återhämtningsperioden (uppvaknandet):

   - eufori (lyckokänsla) och sexuell upphetsning

   - skälvningar och köldkänsla

   - oregelbundna hjärtslag (arytmier)

   - hosta

   - illamående eller kräkningar.

   När Propolipid ges i kombination med lidokain (ett lokalbedövningsmedel som används för att minska smärtan på injektionsstället), kan i sällsynta fall vissa biverkningar förekomma:

   - yrsel

   - kräkningar

   - sömnighet

   - krampanfall

   - långsammare hjärtfrekvens (bradykardi)

   - oregelbundna hjärtslag (hjärtarytmier)

   - chock

   Mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   - allergisk reaktion orsakad av olja utvunnen från sojabönor

   - fördröjda epileptiforma anfall (ofrivilliga rörelser som liknar epilepsi efter uppvaknandet)

   - krampanfall hos epileptiska patienter

   - medvetslöshet efter anestesi

   - vätska i lungorna (lungödem)

   - inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   - allvarliga vävnadsreaktioner efter oavsiktlig injektion i vävnader

   - rabdomyolys (en muskelstörning)

   - förändrad surhetsgrad i blodet (metabolisk acidos)

   - hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

   - hjärtsvikt.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Propolipid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatumet som anges på sprutan efter EXP och på ytterförpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

   Efter öppnande måste produkten användas direkt.

   Propolipid 10 mg/ml

   Administreringssystem för outspädd Propolipid 10 mg/ml ska bytas ut 12 timmar efter att sprutan har öppnats.

   Spädningar med glukoslösning 50 mg/ml eller natriumkloridlösning 9 mg/ml eller blandning med okonserverad injektionslösning med lidokain 10 mg/ml (minst 2 mg propofol per ml) skall beredas aseptiskt (kontrollerade och validerade förhållanden förutsätts) omedelbart före administrering och måste förbrukas inom 6 timmar.

   Propolipid 20 mg/ml

   Administreringssystem för Propolipid 20 mg/ml ska bytas ut 12 timmar efter att sprutan har öppnats.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är propofol.

   Varje ml emulsion innehåller 10 mg propofol.

   Varje 10 ml spruta innehåller 100 mg propofol.

   Varje 20 ml spruta innehåller 200 mg propofol.

   Varje 50 ml spruta innehåller 500 mg propofol.


   Varje ml emulsion innehåller 20 mg propofol.

   Varje 50 ml spruta innehåller 1000 mg propofol.


   - Övriga innehållsämnen är sojaolja, raffinerad, mediumlångkedjiga triglycerider, renade äggfosfolipider, glycerol, oljesyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Propolipid är en vit olja-i-vattenemulsion för injektion eller infusion i en förfylld spruta.

   Propolipid finns i förfyllda sprutor av plast eller glas.

   Förpackningsstorlekar:

   Förpackning innehållande 5 förfyllda glassprutor med 10 ml emulsion.

   Förpackning innehållande 6 förfyllda plastsprutor med 10 ml emulsion.

   Förpackning innehållande 5 förfyllda glassprutor med 20 ml emulsion .

   Förpackning innehållande 6 förfyllda plastsprutor med 20 ml emulsion.

   Förpackning innehållande 1 förfylld plastspruta med 50 ml emulsion.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare:

   Fresenius Kabi Austria GmbH

   A-8055 Graz, Hafnerstrasse 36

   Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-10-21


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning kasseras.

   Förfyllda sprutor ska omskakas före användning.

   Kan två olika lager ses efter omskakning skall emulsionen inte användas.

   Använd endast homogena lösningar och oskadade sprutor.

   Efter användning måste använda förfyllda sprutor kasseras.

   Propolipid får endast ges på sjukhus eller lämpliga behandlingsenheter av läkare som är utbildade i anestesi eller i intensivvård. Cirkulatoriska och respiratoriska funktioner ska kontinuerligt övervakas (t.ex. EKG, pulsoximetri) och hjälpmedel för att upprätthålla patientens luftvägar, konstgjord andning och andra hjälpmedel för återupplivning ska hela tiden finnas omedelbart tillgängliga.

   Vid sedering under kirurgiska och diagnostiska procedurer ska tillförsel av Propolipid ej skötas av samma person som utför det diagnostiska/kirurgiska ingreppet.

   Samtidig administrering av glukoslösning 50 mg/ml, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller natriumkloridlösning 1,8 mg/ml och glukoslösning 40 mg/ml kan ges i samma infusion med hjälp av en Y-koppling nära injektionsstället.

   Samtidig administrering av andra läkemedel eller vätskor tillsatta till Propolipid-infusionen måste göras nära kanylen med hjälp av en Y-koppling eller trevägskran.

   Propolipid är en lipidemulsion utan antimikrobiella konserveringsmedel vilket medför ökad risk för snabb tillväxt av mikroorganismer.

   Emulsionen måste dras upp aseptiskt. Tillförsel måste påbörjas utan dröjsmål.

   Hantering av Propolipid och infusionsutrustning måste ske aseptiskt under hela infusionsperioden. Propolipid får inte administreras via ett mikrobiologiskt filter.

   I likhet med andra fettemulsioner får infusion av Propolipid via ett och samma infusionssystem inte överstiga 12 timmar. Efter högst 12 timmar ska infusionsaggregatet bytas ut.

   Om samma injektionssystem, som använts för Propolipid, ska användas för injektion av muskelrelaxerande medel (t.ex. atakurium och mivakurium), måste injektionssystemet först spolas.

   För att minska smärtan vid injektionsstället kan Propolipid administreras i en större ven, eller lidokain injektionslösning administreras innan induktion av anestesi med Propolipid.

   Alternativt kan lidokain tillsättas till den utspädda lösningen (Endast för 10 mg/ml: 20 delar Propolipid 10 mg/ml till 1 del 1 % lidokainlösning utan konserveringsmedel för injektion) för att minska smärtan på det ställe där Propolipid 10 mg/ml ska injiceras.

   Intravenös lidokain får inte användas till patienter med akut porfyri.

   Specifik information för Propolipid 10 mg/ml:

   Propolipid 10 mg/ml får inte blandas med andra injektionslösningar eller infusionslösningar före administrering förutom glukoslösning 50 mg/ml, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller injektionslösning med lidokain 10 mg/ml (1%) utan konserveringsmedel. Slutgiltig koncentration av propofol får ej understiga 2 mg/ml.

   Propolipid 10 mg/ml kan administreras outspätt eller utspätt i glukoslösning 50 mg/ml eller natriumkloridlösning 9 mg/ml.

   Propolipid 10 mg/ml får inte ges samtidigt med några andra infusions- eller injektionslösningar än de som nämns ovan.

   Infusion av outspädd Propolipid 10 mg/ml:

   Användning av byrett, droppräknare, sprutpump eller volumetrisk infusionspump för att kontrollera infusionshastigheten rekommenderas när Propolipid 10 mg/ml infunderas outspätt.

   Infusion av utspädd Propolipid 10 mg/ml:

   Byretter, droppräknare eller volumetriska infusionspumpar ska alltid användas för att kontrollera infusionhastigheten. Den maximala spädningen får inte överstiga 1 del Propolipid 10 mg/ml till 4 delar glukoslösning 50 mg/ml eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (lägsta koncentration 2 mg propofol per ml). Blandningen ska beredas aseptiskt och administreras inom 6 timmar.

   Specifik information för Propolipid 20 mg/ml:

   Propolipid 20 mg/ml administreras outspätt intravenöst som kontinuerlig infusion.

   Propolipid 20 mg/ml får inte ges samtidigt med några andra infusions- eller injektionslösningar.

   Propolipid 20 mg/ml rekommenderas inte för generell anestesi till barn yngre än 3 år eftersom styrkan 20 mg/ml är svår att ge till små barn på grund av de mycket små volymer som behövs. Propolipid 10 mg/ml bör användas för barn mellan 1 månad och 3 års ålder om en dos på under 100 mg/timme förväntas.

   Infusion av Propolipid 20 mg/ml:

   Användning av byrett, droppräknare, sprutpump eller volumetrisk infusionspump för att kontrollera infusionshastigheten rekommenderas när Propolipid 20 mg/ml infunderas.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Propolipid

  Injektions-/infusionsvätska, emulsion i förfylld spruta 10 mg/ml 50 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 064783
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  136 kr

  Jämförspris: 2,72 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?