Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Propecia

   1 mg filmdragerade tabletter
   Finasterid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Propecia är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Propecia
   3. Hur du använder Propecia
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Propecia ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Propecia är och vad det används för

   Propecia ska endast användas av män och ska inte användas av kvinnor och barn.


   Propecia innehåller finasterid. Propecia används för att behandla manligt håravfall (s k. androgen alopeci). Om du har frågor om manligt håravfall efter att ha läst denna bipacksedel, fråga din läkare.


   Manligt håravfall anses vara orsakat av en kombination av arv och ett speciellt hormon kallat dihydrotestosteron (DHT). DHT bidrar till att förkorta hårets tillväxtfas och att göra håret

   tunnare.

   Propecia sänker DHT-nivåerna, speciellt i hårbotten, genom att blockera ett enzym (Typ II 5-alfa- reduktas) som omvandlar testosteron till DHT. Endast män med lätt till måttligt (inte fullständigt) håravfall kan förväntas ha någon nytta av användning av Propecia. Hos flertalet av de män som behandlades med Propecia i 5 år bromsades håravfallet upp och minst hälften av dessa män får även någon form av förbättrad hårtillväxt.


   Finasterid som finns i Propecia kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Propecia

   Använd inte Propecia

   - om du är kvinna (därför att detta läkemedel är avsett för män, se Graviditet). Man har visat i kliniska studier att Propecia inte fungerar vid kvinnligt håravfall.

   - om du är allergisk (överkänslig ) mot finasterid eller något av övriga innehållsämnen i Propecia (som finns listade i avsnitt 6). Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal.

   Varningar och försiktighet

   - Propecia ska inte användas av barn.

   - berätta för din läkare om eventuella medicinska problem och allergier som du har eller har haft.

   Andra läkemedel och Propecia

   Propecia kan normalt tas tillsammans med andra mediciner. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Propecia med mat, dryck och alkohol

   Tabletten kan tas med eller utan föda.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Propecia ska endast användas av män för behandling av manligt håravfall.

   - kvinnor ska inte använda Propecia på grund av risken vid graviditet

   - kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida ska inte heller handskas med krossade eller delade tabletter

   - på grund av möjligt upptag i kroppen eller genom huden av det verksamma ämnet i Propecia kan läkemedlet, om det används av en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, hämma utvecklingen av fostrets könsorgan

   - om en gravid kvinna kommer i kontakt med den aktiva substansen i Propecia ska en läkare rådfrågas

   - Propecia-tabletterna är filmdragerade vilket skyddar från kontakt med läkemedlets aktiva substans vid normal användning.


   Kontakta din läkare om du har frågor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inga data som tyder på att Propecia påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Propecia innehåller hjälpämnen

   Propecia innehåller laktos. Om du vet att du inte tål vissa sockerarter ska du inte använda Propecia. Rådgör med din läkare.


   3. Hur du använder Propecia

   Använd alltid Propecia enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning av detta läkemedel

   − Vanlig dos är en tablett om dagen.

   − Tabletterna kan tas med eller utan föda.

   − Propecia har inte snabbare eller bättre effekt om du tar fler tabletter än en om dagen.


   Din läkare kommer att hjäpa dig att avgöra om Propecia fungerar för dig. Det är viktigt att använda Propecia så länge som din läkare föreskriver. Propecia kan bara fungera långsiktigt om du fortsätter att använda det.

   Om du använt för stor mängd av Propecia

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Propecia

   Om du har glömt att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Om du inte kommer ihåg det förrän det är dags för nästa dos, ta då inte den glömda dosen utan fortsätt det vanliga doseringsschemat.

   Ta inte dubbla doser under en och samma dag.

   Om du slutar att använda Propecia

   Det kan ta 3 till 6 månader innan du får full effekt. Det är viktigt att du fortsätter att ta Propecia så länge som din läkare ordinerar läkemedlet till dig. Om du slutar med Propecia så kommer du troligtvis inom 9 till 12 månader att tappa det hår du återfått.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Propecia orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De biverkningar som observerats har oftast varit övergående hos de som fortsatt behandlingen eller har försvunnit då behandlingen avslutats.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   - nedsatt lust till sex

   - svårt att få erektion

   - ejakulationsproblem såsom minskad mängd sädesvätska vid utlösning

   - nedstämdhet


   Ingen känd frekvens:

   - allergiska reaktioner, såsom hudutslag, klåda, nässelfeber och svullnad av läppar och ansikte

   - bröstömhet/bröstförstoring

   - testikelsmärta

   - hjärtklappning

   - kvarvarande erektionsproblem efter avslutad behandling

   - kvarvarande nedsatt lust till sex efter avslutad behandling

   - kvarvarande ejakulationsproblem efter avslutad behandling

   - infertilitet har rapporterats bland män som tagit finasterid under en lång tid och som samtidigt hade andra riksfaktorer som kan påverka fertiliteten. Normalisering eller förbättring av spermiekvaliteten har rapporterats efter avslutad behandling med finasterid. Man har inte gjort några långtidsstudier kring finasterids effekt på mäns fertilitet

   - förhöjda levervärden


   Kontakta snarast din läkare om du upptäcker förändringar i brösten såsom knutor, smärta, förstorade bröst eller förändring i bröstvårta, då detta kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd såsom bröstcancer.


   Sluta omedelbart med Propecia om du får något av följande symtom:

   - svullnad i ansikte, tunga eller hals

   - svårigheter att svälja

   - knölar under huden (nässelfeber)

   - andningssvårigheter


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Propecia ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. De två första siffrorna anger månaden, de sista fyra siffrorna anger året. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är finasterid. Varje tablett innehåller 1 mg finasterid.

   - Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykollat, dukosatnatrium, magnesiumstearat,

   Dragering: talk, hypromellos, hydroxypropylcellulosa, titandioxid (färgämne E171), gul och röd järnoxid (färgämne E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   - Propecia filmdragerade tabletter är förpackade i tryckförpackning

   - Tabletten är brun, oktagonal, filmdragerad, konvex tablett, märkt med ”P” på ena sidan och PROPECIA på den andra sidan.

   - Förpackningsstorlekar: 28 eller 98 tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   MSD-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   26 maj 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Propecia

  Filmdragerad tablett 1 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 548844
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  1.525 kr

  Jämförspris: 15,56 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?