Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Denna bipacksedel innehåller viktig information om Propaline Vet. Läs den noggrant före användning av läkemedlet. Kontakta Din veterinär eller apoteket, om Du har några frågor.

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Vétoquinol S.A.

   B.P. 189

   Magny-Vernois

   F-70204 Lure Cedex

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Propaline Vet.50 mg/ml Sirap Hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Vad innehåller läkemedlet?

   1 ml innehåller:

   Fenylpropanolaminhydroklorid 50 mg (motsvarande fenylpropalonamin 40,28 mg)

   Hjälpämne q.s. till 1 ml.

   4. INDIKATION(ER)

   Behandling av urininkontinens på grund av otillräcklig uretral sfinktermekanism hos tikar.

   Effekt har endast påvisats hos ovariohysterektomerade tikar.

   Om veterinären har ordinerat läkemedlet till annan användning, skall veterinärens anvisning följas.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Propaline vet. är inte lämplig för behandling av beteendeorsakad urininkontinens. Ska inte ges till hundar, som behandlas med icke-selektiva monoaminoxidashämmare.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   I samband med kliniska fältundersökningar har det rapporterats om lös avföring, tunn diarré, nedsatt aptit, hjärtrytmstörningar och medvetslöshet. Påverkan av hjärtfrekvens och blodtryck kan förekomma med denna typ av läkemedel. Beroende på hur allvarlig biverkningen var, fortsatte behandlingen.

   Sympatomimetika kan framkalla många olika effekter, varav de flesta liknar resultatet av kraftig stimulation av det sympatiska nervsystemet ( t ex påverkan av hjärtfrekvens och blodtryck).

   Yrsel och rastlöshet har ibland rapporterats. Överkänslighet kan inträffa i mycket sällsynta fall.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna ,bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Den rekommenderade dosen av Propaline Vet. är 1 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen i fodret. Detta motsvarar 0,1 ml Propaline Vet. sirap per 5 kg kroppsvikt 3 gånger dagligen.

   Absorptionen av den aktiva substansen sker snabbare om preparatet ges till fastande hundar.

   Om veterinären har ordinerat annan dosering, skall veterinärens anvisning följas.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla.

   Hållbarhet efter det att inre förpackning öppnats första gången: 3 månader

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Fenylpropanolamin, som är ett sympatoimetikum, kan påverka det kardiovaskulära systemet, särskilt blodtryck och hjärtfrekvens, och bör användas med försiktighet till hundar med hjärt-kärlsjukdomar.

   Försiktighet bör iakttagas vid behandling av djur med allvarlig njur- eller leverinsufficiens, diabetes mellitus, hyperadrenokorticism, glaukom, hypertyreoidism eller andra ämnesomsättningsrubbningar. Hos tikar under 1 års ålder bör möjligheten av att anatomiska missbildningar kan bidraga till inkontinens övervägas före behandling.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet för djur

   Fenylpropanolaminhydroklorid är giftigt vid intag i överdos. Oönskade biverkningar kan omfatta yrsel, huvudvärk, illamående, sömnlöshet eller rastlöshet samt förhöjt blodtryck. Stor överdos kan vara dödlig, särskilt för barn.

   För att undvika oavsiktligt intag skall preparatet användas och förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Skruva alltid på locket efter användning.

   Vid oavsiktligt intag sök omedelbart läkarhjälp och visa förpackning och bipacksedel för läkaren.

   Vid hudkontakt, tvätta hudområdet med tvål och vatten. Tvätta händerna efter användning av preparatet.

   Vid stänk i ögat, skölj ögat med rent vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Skall inte användas till dräktiga eller digivande tikar.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Det bör iakttagas försiktighet vid administrering av Propaline Vet. tillsammans med sympatomimetika, antikolinergika, tricykliska antidepressiva eller selektiva monoaminooxidas-B-hämmare.

   Överdosering

   Hos friska hundar har inga biverkningar observerats med behandling upp till 5 gånger den rekommenderade dosen. Dock kan en överdos av fenylpropanolamin framkalla symptom på ökad stimulering av det sympatiska nervsystemet. Behandlingen är symptomatisk. Adrenerga α-receptorblockerande medel kan behövas vid fall av allvarlig överdosering. Särskilda anvisningar om läkemedel eller doseringar kan dock inte ges.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2009–08–25

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Information lämnas av det svenska ombudet

   Vetoquinol Scandinavia AB

   Box 9

   265 21 Åstorp

   Tel 042-676 03, Fax: 042-676 04

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Propaline Vet.

  Sirap 50 mg/ml 30 milliliter Flaska

  • Varunummer: 019118
  • Tillverkare: Vetoquinol Scandinavia AB

  132,50 kr

  Jämförpris: 4,42 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?