Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Prolia

   60 mg Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska) i förfylld spruta.
   denosumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Läkaren kommer att ge dig ett påminnelsekort med viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandlingen med Prolia.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Prolia är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Prolia
   3. Hur du använder Prolia
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Prolia ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga uppgifter

   1. Vad Prolia är och vad det används för

   Prolia innehåller denosumab, ett protein (en monoklonal antikropp) som hindrar funktionen hos ett annat protein i syfte att motverka förlust av benmassa och behandla osteoporos (benskörhet). Behandling med Prolia gör benvävnaden starkare och minskar risken för benbrott.


   Ben är en levande vävnad som hela tiden förnyas. Östrogen bidrar till att hålla benvävnaden frisk. Efter klimakteriet sjunker halterna av östrogen, vilket kan leda till att skelettben blir tunnare och därmed sköra. Detta kan leda till ett tillstånd som kallas benskörhet (osteoporos). Även män kan drabbas av osteoporos, vilket kan orsakas av bland annat åldrande och/eller låga halter av det manliga könshormonet testosteron. Många patienter med osteoporos har inga symtom men riskerar ändå att bryta ben, särskilt i ryggen, höfterna och handlederna.


   Operationer eller läkemedel som används för att stoppa produktionen av östrogen eller testosteron hos patienter med bröst-eller prostatacancer kan också medföra förlust av benmassa. Detta leder till att benen blir svagare och bryts lättare.


   Vad Prolia använd för

   Prolia används för att behandla:

   • osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet (postmenopausala) samt män med ökad risk för frakturer (benbrott), för att minska risken för frakturer i ryggrad, höft och andra ben.

   • förlust av benmassa på grund av sänkt hormonhalt (testosteron) till följd av operation eller läkemedelsbehandling hos patienter med prostatacancer.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Prolia

   Använd inte Prolia

   • om du har låg kalciumhalt i blodet (hypokalcemi).

   • om du är allergisk mot denosumab eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Prolia.


   Under behandlingen med Prolia kan du utveckla ett svullet, rött hudområde, vanligen på underbenet, som känns varmt eller ömt (cellulit), och eventuellt med febersymtom. Tala omedelbart om för din läkare om du drabbas av något av dessa symtom.


   Tala om för din läkare om du är allergisk mot latex (skyddshylsan för nålen på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat).


   Du bör också ta kalcium- och vitamin D-tillskott under behandling med Prolia. Läkaren kommer att prata med dig om detta.


   Du kan ha låga kalciumhalter i blodet under behandlingen med Prolia. Tala omedelbart om för läkaren om du drabbas av något av följande symtom: muskelspasmer, ryckningar eller kramper och/eller domningar eller stickningar i fingrar, tår eller runt munnen och/eller krampanfall, förvirring eller förlust av medvetande.


   Tala om för läkaren om du har eller har haft allvarliga njurbesvär, njursvikt eller har behövt dialysbehandling, vilket kan öka din risk att drabbas av låga kalciumhalter i blodet om du inte tar kalciumtillskott.


   En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (skelettskador i käken) har rapporterats i sällsynta fall (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare) hos patienter som får Prolia mot osteoporos. ONJ kan också uppstå då behandlingen är avslutad.


   Det är viktigt att försöka förhindra ONJ från att utvecklas, eftersom det kan vara ett smärtsamt tillstånd som är svårt att behandla. För att minska risken för att utveckla ONJ ska du iaktta följande försiktighetsåtgärder.

   Före behandlingen ska du tala om för läkaren eller sjuksköterskan (vårdpersonal) om du:

   • har några problem med din mun eller tänder, som dålig tandhälsa, tandköttssjukdomar eller planerade tandutdragningar.

   • inte går på regelbundna tandkontroller eller inte har varit på en undersökning hos tandläkaren på länge.

   • är rökare (eftersom det kan öka risken för tandproblem).

   • tidigare har behandlats med en bisfosfonat (som används för att behandla eller förhindra skelettsjukdomar).

   • använder läkemedel som kallas kortikosteroider (som prednisolon eller dexametason).

   • har cancer.


   Läkaren kan be dig att genomgå en tandläkarundersökning innan du påbörjar behandlingen med Prolia.


   Under behandlingen ska du hålla god munhygien och gå på regelbundna tandläkarbesök. Om du använder tandprotes ska du se till att den sitter bra. Om du genomgår tandläkarbehandling eller ska genomgå en tandoperation (t.ex tandutdragningar), ska du berätta för läkaren om tandläkarbehandlingen och för tandläkaren att du behandlas med Prolia.


   Kontakta omedelbart läkare och tandläkare om du drabbas av problem med munnen eller tänderna t.ex lösa tänder, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller som utsöndrar vätska eftersom detta kan vara tecken på ONJ.

   Barn och ungdomar

   Prolia rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder. Användning av Prolia hos barn och ungdomar har inte studerats.


   Andra läkemedel och Prolia

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare om du behandlas med något annat läkemedel som innehåller denosumab.


   Du bör inte ta Prolia tillsammans med andra läkemedel som innehåller denosumab.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Prolia har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du berättar för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Det rekommenderas inte att du använder Prolia om du är gravid.


   Om du blir gravid under behandling med Prolia, ska du tala om det för din läkare.


   Det är inte känt om Prolia utsöndras i bröstmjölk. Det är viktigt att du berättar för läkaren om du ammar eller planerar att göra det. Läkaren kommer att hjälpa dig att besluta om du ska sluta att amma eller sluta att ta Prolia med hänsyn tagen till barnets nytta av att ammas och din nytta av Prolia.


   Om du ammar under behandling med Prolia, ska du tala om det för din läkare.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Prolia har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.

   Prolia innehåller hjälpämnen

   Prolia innehåller sorbitol (E420).

   Om du inte tål vissa sockerarter (sorbitol E420), bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Om du har ordinerats saltfattig kost

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 60 mg, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Prolia

   Rekommenderad dos är en förfylld spruta med 60 mg given en gång var 6:e månad, som en engångsinjektion under huden (subkutant). De bästa ställena för injektionen är lårens övre del eller buken. Din vårdgivare kan också använda utsidan av överarmarna.


   Varje förpackning med Prolia innehåller ett påminnelsekort med klisterlappar som kan tas bort från kartongen. Använd klisterlapparna till att markera nästa injektionsdatum i din planeringskalender och/eller påminnelsekortet för att hålla reda på nästa injektionsdatum.


   Påminnelsekort


   Du bör också ta kalcium- och vitamin D-tillskott under behandlingen med Prolia. Läkaren kommer att prata med dig om detta.


   Läkaren kan besluta att det är bäst att du eller en vårdgivare injicerar Prolia. Läkaren eller sjukvårdspersonalen kommer att visa dig eller din vårdgivare hur Prolia ska användas. För anvisningar om hur det går till att injicera Prolia, läs avsnittet i slutet av denna bipacksedel.


   Om du har glömt att använda Prolia

   Om du glömmer att ta en dos av Prolia, ska injektionen tas så snart som möjligt. Därefter ska injektioner tas var 6:e månad från datumet för den senaste injektionen.

   Om du slutar att använda Prolia

   För att få så stor nytta av behandlingen som möjligt, är det viktigt att du använder Prolia så länge som läkaren ordinerar det. Prata först med läkaren om du överväger att sluta med behandlingen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   I mindre vanliga fall kan patienter som får Prolia utveckla hudinfektioner (främst cellulit). Tala omedelbart om för din läkare om du utvecklar något av följande symtom medan du behandlas med Prolia: svullna, röda hudområden, vanligen på underbenen, som känns varma och ömma, eventuellt med symtom på feber.


   I sällsynta fall kan patienter som får Prolia drabbas av smärta i munnen och/eller käken, svullnad eller sår som inte läker i munnen eller käken, sår som utsöndrar vätska, domningar eller tunghetskänsla i käken, eller tandlossning. Detta kan vara tecken på skelettskador i käken (osteonekros). Tala omedelbart om för läkare och tandläkare om du drabbas av sådana symtom under tiden som du behandlas med Prolia eller när behandlingen är avslutad.


   I sällsynta fall kan patienter som får Prolia drabbas av låga kalciumhalter i blodet (hypokalcemi). Symtomen är bland annat spasmer, ryckningar eller kramp i musklerna, och/eller domningar eller stickningar i fingrarna, tårna eller runt munnen och/eller krampanfall, förvirring eller förlust av medvetandet. Om du drabbas av något av detta ska du omedelbart kontakta läkare. Låga kalciumhalter i blodet kan också leda till en förändring i hjärtrytmen som kallas förlängt QT-intervall, vilket observeras med hjälp av elektrokardiografi (EKG).


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


   • smärta i skelettet, lederna och/eller musklerna som ibland är kraftig,

   • värk i arm eller ben (smärta i extremitet).


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • smärtsam blåstömning, täta blåstömningar, blod i urinen, oförmåga att hålla urinen,

   • övre luftvägsinfektion,

   • smärta, stickningar eller domning som förflyttas nedåt benet (ischias),

   • grumligt område i ögats lins (katarakt),

   • förstoppning,

   • magbesvär,

   • hudutslag,

   • klåda, rodnad och/eller torr hud (eksem).

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


   • feber, kräkning och magsmärta eller magbesvär (divertikulit),

   • öroninfektion,


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


   • allergiska reaktioner (t.ex svullnad i ansikte, läppar, tunga, svalg eller andra delar av kroppen, hudutslag, klåda eller nässelutslag, väsande andning eller andningssvårigheter).


   I sällsynta fall kan ovanliga lårbensfrakturer inträffa. Kontakta läkare om du drabbas av ny eller ovanlig smärta i höft, ljumske eller lår under tiden som du behandlas med Prolia. Sådana symtom kan vara tidiga tecken på en eventuell lårbensfraktur.


   Rapportering av biverkningar till Fimea i Finland:

   webbplats www.fimea.fi

   Postadress   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Prolia ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

   Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Får ej skakas kraftigt.


   Du kan låta den förfyllda sprutan ligga utanför kylskåpet så att den når rumstemperatur (upp till 25°C) före injektionen. Detta gör injektionen behagligare. När sprutan har tagits ut ur kylskåpet och antagit rumstemperatur (upp till 25°C) måste den användas inom 30 dagar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga uppgifter

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är denosumab. 1 ml av injektionsvätskan i den förfyllda sprutan innehåller 60 mg denosumab (60 mg/ml).

   • Övriga innehållsämnen är ättiksyra (isättika), natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Prolia är en klar, färglös till svagt gul lösning för injektion som levereras i bruksfärdiga, förfyllda sprutor.


   Varje förpackning innehåller en förfylld spruta med nålskydd.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061

   NL-4817 ZK Breda

   Nederländerna


   Tillverkare:

   Amgen Technology Ireland (ADL)

   Pottery Road

   Dun Laoghaire

   Co Dublin

   Irland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   Suomi/Finland

   Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

   Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


   Sverige

   Amgen AB

   Tel: +46 (0)8 6951100   Denna bipacksedel ändrades senast

   December 2016.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Instruktioner för användning

   Viktigt

   Innan du använder Prolia förfylld spruta med automatiskt nålskydd, läs denna viktiga information:

   × Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion såvida du inte fått träna tillsammans med din läkare eller sjukvårdspersonal.

   × Prolia ges som en injektion i vävnaden precis under huden (subkutan injektion).

   × Tala om för läkaren om du är allergisk mot latex (den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat).

   × Ta inte av den grå nålhylsan från den förfyllda sprutan förrän du är redo att injicera.

   × Använd inte den förfyllda sprutan om den har tappats på en hård yta. Använd en ny förfylld spruta och kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal.

   × Försök inte att aktivera den förfyllda sprutan före injektion.

   × Försök inte att ta av det genomskinliga nålskyddet från den förfyllda sprutan.

   Kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor.


   Steg 1: Förbered

   A.Ta ut tråget med den förfyllda sprutan från ytterförpackningen och samla ihop de saker du behöver för din injektion.

   För en behagligare injektion, låt den förfyllda sprutan ligga i rumstemperatur i cirka 30 minuter före injektion. Tvätta dina händer noga med tvål och vatten.

   Lägg den nya förfyllda sprutan på en ren plats med god belysning. Ta fram spritservetter, bomullstussar eller kompresser, plåster och en behållare för stickande och skärande avfall (medföljer ej).

   × Försök inte att värma den förfyllda sprutan med hjälp av en värmekälla såsom varmt vatten eller mikrovågsugn.

   × Låt inte den förfyllda sprutan ligga i direkt solljus.

   × Skaka inte den förfyllda sprutan.

   ×Förvara förfyllda sprutor utom syn- och räckhåll för barn.


   B.Öppna tråget genom att dra av skyddsplasten. Greppa över nålskyddet för att lyfta ur den förfyllda sprutan från tråget.


   Lyft här

   Av säkerhetsskäl:

   × Lyft inte i kolven

   × Lyft inte i den grå nålhylsan


   C.Kontrollera läkemedlet och den förfyllda sprutan.

   Använd inte den fröfyllda sprutan om

   × Använd inte den förfyllda sprutan om:


   • Läkemedlet är grumligt eller innehåller partiklar. Det måste vara en klar, färglös till svagt gul lösning.

   • Någon del verkar sprucken eller trasig.

   • Den grå nålhylsan saknas eller sitter löst.

   • Utgångsdatumet som står på etiketten har passerat den sista dagen i angiven månad.

   I samtliga fall ska du kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.


   Steg 2: Gör dig redo

   A.Tvätta händerna noggrant. Förbered och rengör injektionsstället.


   Injektionsställen

   Lämpliga injektionsställen:

   • Övre delen av låren

   • Buken, dock ej närmare än 5 cm från naveln

   • Utsidan av överarmen (endast om någon annan ger dig injektionen)

   Rengör injektionsstället med en spritservett. Låt huden torka.

   × Rör inte injektionsstället före injektionen.

   ! Injicera inte i områden där huden ömmar, har blåmärken, är röd eller hård. Undvik att injicera i områden med ärr eller bristningar.


   B.Dra varsamt av den grå nålhylsan rakt ut och bort från kroppen.


   Dra varsamt av den grå nålhylsan

   C.Nyp ihop huden runt injektionsstället för att få en spänd yta.

   Nyp ihop huden

   ! Det är viktigt att hålla huden spänd under hela injektionen.


   Steg 3: Injicera


   A.Fortsätt att nypa ihop huden. STICK IN nålen i huden.

   Stick in nålen i huden

   × Rör inte det rengjorda hudområdet

   BTRYCK kolven långsamt med ett jämnt tryck tills du känner eller hör ett ”klick”. Tryck hela vägen genom klicket.


   Det är viktigt att trycka genom klicket

   ! Det är viktigt att trycka genom klicket för att hela dosen ska injiceras.

   C.SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.


   Släpp tummen

   Efter att ha släppt kolven kommer nålskyddet att täcka nålen.

   × Sätt inte tillbaka den grå nålhylsan på den använda förfyllda sprutan.


   Steg 4: Slutför


   AKasta den använda förfyllda sprutan och annat material i behållaren för stickande och skärande avfall.


   Behållaren

   Kasta den använda förfyllda sprutan och den grå nålhylsan i behållaren för stickande och skärande avfall. Läkemedel ska kastas i enlighet med lokala bestämmelser. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Förvara sprutan och behållaren för stickande och skärande avfall utom syn- och räckhåll för barn.

   × Återanvänd inte den förfyllda sprutan.

   × Återvinn inte förfyllda sprutor och kasta dem inte bland hushållsavfall.


   B.Kontrollera injektionsstället.

   Om det blöder kan du trycka en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället. Gnid inte på injektionsstället. Vid behov kan du sätta på ett plåster.


   Valfri separat information:


   Framsida – Prolia referensguide:


   Referensguide – Läs alla instruktioner i kartongen före användning

   1

   2

   3

   Sid 1

   Lyft här
   Injektionsställen
   Dra varsamt av den grå nålhylsan

   Fortsätt på nästa sida…

   Öppna tråget genom att dra av skyddsplasten. Greppa över nålskyddet för att lyfta ur den förfyllda sprutan från tråget.

   Tvätta händerna noggrant. Förbered och rengör injektionsstället.

   Dra varsamt av den grå nålhylsan rakt ut och bort från kroppen.

   Baksida – Prolia referensguide:


   4

   5

   6

   7

   Sid 2

   Stick in nålen i huden
   Tryck in kolven långsamt
   Släpp tummen
   Behållaren

   Läs andra sidan först

   Fortsätt att nypa huden. STICK IN nålen i huden.

   TRYCK IN kolven långsamt med ett jämnt tryck tills du känner eller hör ett klick. Tryck hela vägen genom klicket.

   SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.

   Kasta den använda förfyllda sprutan och annat material i behållaren för stickande och skärande avfall.


   Instruktioner för användning

   Viktigt

   Innan du använder Prolia förfylld spruta med automatiskt nålskydd, läs denna viktiga information:

   × Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion såvida du inte fått träna tillsammans med din läkare eller sjukvårdspersonal.

   × Prolia ges som en injektion i vävnaden precis under huden (subkutan injektion).

   × Tala om för läkaren om du är allergisk mot latex (den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat).

   × Ta inte av den grå nålhylsan från den förfyllda sprutan förrän du är redo att injicera.

   × Använd inte den förfyllda sprutan om den har tappats på en hård yta. Använd en ny förfylld spruta och kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal.

   × Försök inte att aktivera den förfyllda sprutan före injektion.

   × Försök inte att ta av det genomskinliga nålskyddet från den förfyllda sprutan.

   Kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor.


   Steg 1: Förbered

   A.Ta ut tråget med den förfyllda sprutan från ytterförpackningen och samla ihop de saker du behöver för din injektion.

   För en behagligare injektion, låt den förfyllda sprutan ligga i rumstemperatur i cirka 30 minuter före injektion. Tvätta dina händer noga med tvål och vatten.

   Lägg den nya förfyllda sprutan på en ren plats med god belysning. Ta fram spritservetter, bomullstussar eller kompresser, plåster och en behållare för stickande och skärande avfall (medföljer ej).

   × Försök inte att värma den förfyllda sprutan med hjälp av en värmekälla såsom varmt vatten eller mikrovågsugn.

   × Låt inte den förfyllda sprutan ligga i direkt solljus.

   × Skaka inte den förfyllda sprutan.

   ×Förvara förfyllda sprutor utom syn- och räckhåll för barn.


   B.Öppna tråget genom att dra av skyddsplasten. Greppa över nålskyddet för att lyfta ur den förfyllda sprutan från tråget.


   Lyft här

   Av säkerhetsskäl:

   × Lyft inte i kolven

   × Lyft inte i den grå nålhylsan


   C.Kontrollera läkemedlet och den förfyllda sprutan.

   Använd inte den fröfyllda sprutan om

   × Använd inte den förfyllda sprutan om:


   • Läkemedlet är grumligt eller innehåller partiklar. Det måste vara en klar, färglös till svagt gul lösning.

   • Någon del verkar sprucken eller trasig.

   • Den grå nålhylsan saknas eller sitter löst.

   • Utgångsdatumet som står på etiketten har passerat den sista dagen i angiven månad.

   I samtliga fall ska du kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.


   Steg 2: Gör dig redo

   A.Tvätta händerna noggrant. Förbered och rengör injektionsstället.


   Injektionsställen

   Lämpliga injektionsställen:

   • Övre delen av låren

   • Buken, dock ej närmare än 5 cm från naveln

   • Utsidan av överarmen (endast om någon annan ger dig injektionen)

   Rengör injektionsstället med en spritservett. Låt huden torka.

   × Rör inte injektionsstället före injektionen.

   ! Injicera inte i områden där huden ömmar, har blåmärken, är röd eller hård. Undvik att injicera i områden med ärr eller bristningar.


   B.Dra varsamt av den grå nålhylsan rakt ut och bort från kroppen.


   Dra varsamt av den grå nålhylsan

   C.Nyp ihop huden runt injektionsstället för att få en spänd yta.

   Nyp ihop huden

   ! Det är viktigt att hålla huden spänd under hela injektionen.


   Steg 3: Injicera


   A.Fortsätt att nypa ihop huden. STICK IN nålen i huden.

   Stick in nålen i huden

   × Rör inte det rengjorda hudområdet

   BTRYCK kolven långsamt med ett jämnt tryck tills du känner eller hör ett ”klick”. Tryck hela vägen genom klicket.


   Det är viktigt att trycka genom klicket

   ! Det är viktigt att trycka genom klicket för att hela dosen ska injiceras.

   C.SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.


   Släpp tummen

   Efter att ha släppt kolven kommer nålskyddet att täcka nålen.

   × Sätt inte tillbaka den grå nålhylsan på den använda förfyllda sprutan.


   Steg 4: Slutför


   AKasta den använda förfyllda sprutan och annat material i behållaren för stickande och skärande avfall.


   Behållaren

   Kasta den använda förfyllda sprutan och den grå nålhylsan i behållaren för stickande och skärande avfall. Läkemedel ska kastas i enlighet med lokala bestämmelser. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Förvara sprutan och behållaren för stickande och skärande avfall utom syn- och räckhåll för barn.

   × Återanvänd inte den förfyllda sprutan.

   × Återvinn inte förfyllda sprutor och kasta dem inte bland hushållsavfall.


   B.Kontrollera injektionsstället.

   Om det blöder kan du trycka en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället. Gnid inte på injektionsstället. Vid behov kan du sätta på ett plåster.


   Valfri separat information:


   Framsida – Prolia referensguide:


   Referensguide – Läs alla instruktioner i kartongen före användning

   1

   2

   3

   Sid 1

   Lyft här
   Injektionsställen
   Dra varsamt av den grå nålhylsan

   Fortsätt på nästa sida…

   Öppna tråget genom att dra av skyddsplasten. Greppa över nålskyddet för att lyfta ur den förfyllda sprutan från tråget.

   Tvätta händerna noggrant. Förbered och rengör injektionsstället.

   Dra varsamt av den grå nålhylsan rakt ut och bort från kroppen.

   Baksida – Prolia referensguide:


   4

   5

   6

   7

   Sid 2

   Stick in nålen i huden
   Tryck in kolven långsamt
   Släpp tummen
   Behållaren

   Läs andra sidan först

   Fortsätt att nypa huden. STICK IN nålen i huden.

   TRYCK IN kolven långsamt med ett jämnt tryck tills du känner eller hör ett klick. Tryck hela vägen genom klicket.

   SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.

   Kasta den använda förfyllda sprutan och annat material i behållaren för stickande och skärande avfall.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prolia

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 60 mg 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 085792
  • Tillverkare: Amgen AB

  2.249,25 kr

  Jämförspris: 2.249,25 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?