Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH
   51368 Leverkusen
   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
   Projensdorfer Str. 324
   24106 Kiel
   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Profender 15 mg/3 mg tabletter med modifierad frisättning till små hundar; 50 mg/10 mg tabletter med modifierad frisättning till medelstora hundar respektive 150 mg/30 mg tabletter med modifierad frisättning till stora hundar. Prazikvantel / Emodepsid

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett Profender innehåller:

   Emodepsid

   Prazikvantel

   Profender tabletter till små hundar

   3 mg

   15 mg

   Profender tabletter till medelstora hundar

   10 mg

   50 mg

   Profender tabletter till stora hundar

   30 mg

   150 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Till hundar som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask och bandmask av följande arter:

   Rundmaskar (Nematoder):
   Toxocara canis (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3)
   Toxascaris leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)
   Ancylostoma caninum (mogna vuxna och omogna vuxna)
   Uncinaria stenocephala (mogna vuxna och omogna vuxna)
   Trichuris vulpis (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)

   Bandmaskar (Cestoder):
   Dipylidium caninum
   Taenia spp.
   Echinococcus multilocularis (mogna vuxna och omogna)
   Echinococcus granulosus (mogna vuxna och omogna)

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej ges till valpar yngre än 12 veckor eller som väger mindre än 1 kg.
   Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, eller mot något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Övergående, milda störningar i gastro-intestinalkanalen (t.ex. hypersalivering, kräkning) har observerats i mycket sällsynta fall.
   Övergående, milda neurologiska störningar (t.ex. tremor, inkoordination) har observerats i mycket sällsynta fall.
   Dessa fall tenderade att kännetecknas av icke följsamhet av fastningsrekommendationerna. Tecken på neurologiska störningar kan dessutom vara svårare (t.ex. konvulsion) hos mdr1 mutant (-/-) Collies, Shelties och Australian Shepherds.
   Det finns inget känt specifikt motgift.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hundar.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   För oral användning till hundar från 12 veckors ålder och med en vikt på minst 1 kg.

   Profender skall ges i en dos på minst 1 mg emodepsid/kg kroppsvikt och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt, enligt följande doseringstabell.

   En administrering per behandlingstillfälle är tillräcklig.

   Kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter Profender till

   små hundar

   1 tablett (15 mg/3 mg) = 3 kg

   medelstora hundar

   1 tablett (50 mg/10 mg) = 10 kg

   stora hundar

   1 tablett (150 mg/30 mg) = 30 kg

   1 – 1,5

   ½

   > 1,5 – 3

   1

   > 3 – 4,5

   > 4,5 – 6

   2

   > 6 – 10

   1

   > 10 – 15

   > 15 – 20

   2

   > 20 – 30

   1

   > 30 – 45

   > 45 – 60

   2

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Profendertabletterna är smaksatta med köttsmak och hundar accepterar dem vanligtvis utan mat. Ges endast till fastande hundar. Till exempel: Fasta över natt om hunden skall behandlas morgonen därpå. Foder skall inte ges förrän 4 timmar efter behandlingstillfället.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen eller blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Parasitär resistens till en viss klass av maskmedel kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av medel mot mask ur denna klass.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Ges endast till fastande hundar. Till exempel: Fasta över natt om hunden skall behandlas morgonen därpå. Foder skall inte ges förrän 4 timmar efter behandlingstillfället.

   Vid pågående infektion med D. caninum kan samtidig behandling mot mellanvärdar , såsom loppor och löss, övervägas för att förhindra infektionsåterfall.

   Inga studier har utförts på svårt försvagade hundar eller individer med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion. Därför skall det veterinärmedicinska läkemedlet endast användas på sådana djur efter en nytta-/risk-bedömning gjord av den ansvarige veterinären.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Av hygieniska skäl rekommenderas att man tvättar händerna efter att ha gett tabletterna till hunden. Vid oavsiktlig självmedicinering, speciellt när det gäller barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller kartongen.

   Echinokockos utgör en risk för människa. Eftersom Echinokockos är en sjukdom som ska anmälas till World Organisation for Animal Health (OIE), måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning följas och säkerhetsåtgärder för människa vidtas från relevant behörig myndighet.

   Dräktighet och digivning:

   Profender kan användas under dräktighet och digivning.

   Andra läkemedel och Profender:

   Emodepsid är ett substrat för P-glykoprotein. Samtidig behandling med andra läkemedel som är P-glykoproteinsubstrater/ hämmare (till exempel ivermektin och andra antiparasitära makrocykliska laktoner, erytromycin, prednisolon och ciklosporin) kan ge upphov till farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Möjliga kliniska konsekvenser av sådana interaktioner har inte undersökts.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Tillfälliga darrningar, problem med koordinationen och nedstämdhet har observerats enstaka gånger när den veterinära produkten har givits i doser upp till 5 gånger den rekommenderade dosen. Hos mdr1 mutant (-/-) Collies är säkerhetsmarginalen lägre jämfört med den normala hundpopulationen och på dessa hundar har lätt övergående tremor och/eller ataxi tillfälligt observerats efter dubblering av den rekommenderade dosen, hos hundar som fastat enligt rekommendation. Symtomen försvann fullständigt utan någon behandling. Utfodring kan öka frekvensen och intensiteten av sådana överdoseringssymptom och enstaka kräkningar kan uppkomma.

   Det finns inget känt specifikt motgift.

   Blandbarhetsproblem:

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Oanvända, halverade tabletter får inte sparas för framtida bruk och skall destrueras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-10-12. Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Profender 15 mg/3 mg tabletter med modifierad frisättning till små hundar

   • 2 tabletter (1 blisterremsa)

   • 4 tabletter (1 blisterremsa)

   • 10 tabletter (1 blisterremsa)

   • 24 tabletter (3 blisterremsor med 8 tabletter vardera)

   • 50 tabletter (5 blisterremsor med 10 tabletter vardera)

   Profender 50 mg/10 mg tabletter med modifierad frisättning till medelstora hundar

   • 2 tabletter (1 blisterremsa)

   • 4 tabletter (1 blisterremsa)

   • 6 tabletter (1 blisterremsa)

   • 24 tabletter (4 blisterremsor med 6 tabletter vardera)

   • 102 tabletter (17 blisterremsor med 6 tabletter vardera)

   Profender 150 mg/30 mg tabletter med modifierad frisättning till stora hundar

   • 2 tabletter (1 blisterremsa)

   • 4 tabletter (1 blisterremsa)

   • 24 tabletter (6 blisterremsor med 4 tabletter vardera)

   • 52 tabletter (13 blisterremsor med 4 tabletter vardera)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Bayer A/S
   Animal Health
   Arne Jacobsens Allé 13
   2300 Köpenhamn S
   Danmark
   Tel: +46 (0)8-580 223 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Profender

  Tablett med modifierad frisättning 30 mg/150 mg 24 styck Blister

  • Varunummer: 139740
  • Tillverkare: Bayer A/S

  1.328 kr

  Jämförpris: 55,33 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?