Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bayer

   HealthCare AG

   51368 Leverkusen
   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
   Projensdorfer Str. 324
   24106 Kiel
   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Profender 30 mg / 7,5 mg spot-on lösning för små katter; 60 mg / 15 mg spot-on lösning för medelstora katter respektive 96 mg / 24 mg spot-on lösning för stora katter. Prazikvantel/Emodepsid

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiva innehållsämnen:

   Profender innehåller 21,4 mg/ml emodepsid och 85,8 mg/ml prazikvantel.

   Varje endospipett av Profender innehåller:

   Mängd

   Emodepsid

   Prazikvantel

   Profender för små katter
   (≥0,5 – 2,5 kg)

   0,35 ml

   7,5 mg

   30 mg

   Profender för medelstora katter
   (>2,5 – 5 kg)

   0,70 ml

   15 mg

   60 mg

   Profender för stora katter
   (>5 – 8 kg)

   1,12 ml

   24 mg

   96 mg

   Hjälpämnen:

   5,4 mg/ml butylhydroxianisol (E320; som antioxidant)

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Till katt som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask, bandmask och lungmask av följande arter:

   Rundmask (Nematoder)

   Toxocara cati (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3)

   Toxocara cati (L3-larv) – behandling av katthonor under den senare delen av dräktigheten för att

   förhindra överföring via mjölken till avkomman

   Toxascaris leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)

   Ancylostoma tubaeforme (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)

   Bandmask (Cestoder)

   Dipylidium caninum (mogna vuxna och omogna vuxna)

   Taenia taeniaeformis (vuxna)

   Echinococcus multilocularis (vuxna)

   Lungmask

   Aelurostrongylus abstrusus (vuxna)

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg.

   Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Salivation och kräkning kan förekomma i mycket sällsynta fall. Milda och övergående neurologiska störningar såsom ataxi eller tremor kan förekomma i mycket sällsynta fall. Dessa effekter antas bero på att katten råkat slicka på applikationsstället direkt efter behandling.

   I mycket sällsynta fall har efter användandet av Profender övergående håravfall, klåda och/eller inflammation observerats på applikationsstället.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   För utvärtes bruk

   Doserings- och behandlingstabell

   De rekommenderade minimidoserna är 3 mg emodepsid / kg kroppsvikt och 12 mg prazikvantel / kg kroppsvikt, motsvarande 0,14 ml Profender / kg kroppsvikt.

   Kroppsvikt för katt (kg)

   Pipettstorlek som skall brukas

   Volym (ml)

   Emodepsid (mg/kg)

   Prazikvantel (mg/kg)

   ≥0,5 – 2,5

   Profender för små katter

   0,35 (1 pipett)

   3 – 15

   12 – 60

   >2,5 – 5

   Profender för medelstora katter

   0,70 (1 pipett)

   3 – 6

   12 – 24

   >5 – 8

   Profender för stora katter

   1,12 (1 pipett)

   3 – 4,8

   12 – 19,2

   >8

   Använd en lämplig kombination av engångspipetter

   För behandling av rundmask och bandmask är en applikation per behandlingstillfälle tillräckligt.

   För behandling av katthonor för att förhindra överföring av Toxocara cati (L3-larv) till avkomman via mjölken, är en applikation per behandlingstillfälle, ungefär sju dagar före förväntad förlossning, tillräckligt.

   För lungmask Aelurostrongylus abstrusus är två behandlingar administrerade med två veckors mellanrum tillräckligt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ta ur en endospipett från förpackningen. Håll pipetten upprätt, vrid och tag av kapsylen och använd den andra änden av kapsylen till att bryta förseglingen.

   endospipett

   Dela pälsen på kattens nacke vid skallbasen så att huden blir synlig. Placera pipettspetsen mot huden och tryck ordentligt flera gånger för att tömma innehållet direkt på huden. Applicering på nacken minskar möjligheten för katten att slicka i sig substansen.
   Appliceras endast på hudytan och på oskadad hud.

   anvisning profender

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras i originalförpackningens blister för att skydda mot fukt.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Schamponering eller tvättning/badning av djuret i vatten, direkt efter behandling, kan reducera effekten av produkten. Behandlade djur skall därför inte badas förrän lösningen har torkat.

   Parasitär resistens till en viss klass av antihelmintika kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av antihelmintika ur denna klass.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Applicera endast på hudytan och endast på oskadad hud. Får ej ges genom munnen eller parenteralt.

   Undvik att den behandlade katten eller andra katter i hushållet kommer åt att slicka på applikationsområdet medan det fortfarande är fuktigt.

   Erfarenheten är begränsad vid användande av produkten till sjuka och nedsatta djur. Därför skall produkten först användas till sådana djur efter en risk-nytta bedömning.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Rök, ät och drick inte under applikation.

   Undvik kontakt med applikationsområdet, så länge det är fuktigt. Håll barn borta från behandlade djur under denna tid.

   Tvätta händerna efter användning.

   I fall av oavsiktlig hudkontakt, tvätta omedelbart med tvål och vatten.

   Om produkten kommer i kontakt med ögonen skall dessa sköljas med rikligt med vatten.

   Om hud- eller ögonsymptom kvarstår, eller i fall av oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Man bör se till att barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt (till exempel sova tillsammans) med behandlade katter under de första 24 timmarna efter det att produkten applicerats.

   Lösningsmedlet i denna produkt kan ge fläckar på vissa material t ex läder, tyg, plast och polerade ytor. Låt lösningen torka innan katten kommer i kontakt med dessa material.

   Echinokockos utgör en risk för människa. Eftersom Echinokockos är en sjukdom som ska anmälas till OIE, måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning följas och säkerhetsåtgärder för människa vidtas från relevant behörig myndighet.

   Dräktighet och digivning:

   Profender kan användas under dräktighet och digivning.

   Andra läkemedel och Profender:

   Emodepsid är ett substrat för P-glykoprotein. Samtidig behandling med andra läkemedel som är P-glykoproteinsubstrater/hämmare (till exempel ivermectin och andra antiparasitära makrocykliska laktoner, erytromycin, prednisolon och ciklosporin) kan ge upphov till farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Möjliga kliniska konsekvenser av sådana interaktioner har inte undersökts.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Salivation, kräkning och neurologiska symtom (tremor) har observerats vid enstaka tillfällen när produkten har administrerats i doser upp till 10 gånger den rekommenderade dosen för vuxna katter och upp till 5 gånger den rekommenderade dosen för kattungar. Dessa symtom har förmodligen uppstått som ett resultat av att katten har slickat på applikationsstället. Symptomen var helt reversibla.

   Det finns inget känt specifikt motgift.

   Blandbarhetsproblem:

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Profender får inte släppas ut i vattendrag på grund av att emodepsid har visats ha haft skadlig effekt på vattenlevande organismer. Ej använt läkemedel och avfall ska kassaras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-10-12. Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Bayer A/S
   Animal Health
   Arne Jacobsens Allé 13
   2300 Köpenhamn S
   Danmark
   Tel: +46 (0)8-580 223 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Profender

  Spot-on, lösning 24 mg/ 96 mg 40 dos(er) Endosbehållare

  • Varunummer: 022542
  • Tillverkare: Bayer A/S

  3.587,50 kr

  Jämförpris: 89,69 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?