Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Probecid

   500 mg tabletter
   probenecid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Probecid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Probecid
   3. Hur du använder Probecid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Probecid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Probecid är och vad det används för

   Probecid innehåller den aktiva substansen probenecid och används vid gikt för att lindra giktbesvär. Probecid påskyndar utsöndringen av urinsyra genom att förhindra att denna återupptas i njurarna. Därigenom sjunker blodets halt av urinsyra och detta leder till minskade giktbesvär. Tillförsel av Probecid skall ske kontinuerligt. Vid avbrytande av behandling stiger blodets halt av urinsyra. Probecid saknar direkt smärtlindrande effekt. Vid akuta giktanfall måste därför smärtlindrande preparat användas.

   Probecid hämmar också utsöndringen av penicillin via njurarna och kan i vissa speciella fall användas för att förstärka penicillinets effekt. Om Probecid ges tillsammans med penicillin erhålles därför högre halt av penicillin i kroppen under längre tid. Penicillindoserna kan då ges med längre mellanrum.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Probecid

   Ta inte Probecid:

   • om du är allergisk mot probenecid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svåra njurskador.

   Andra läkemedel och Probecid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Probecid kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel såsom:

   • metotrexat (läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet)

   • naproxen, indometacin, ketorolak (läkemedel mot inflammation och reumatism)

   • zidovudin (virushämmande läkemedel)

   • paracetamol (läkemedel mot smärta och feber)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet: Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Probecid under graviditet.

   Amning: Okänt om Probecid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Probecid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Probecid

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos för vuxna vid gikt är 1 tablett 2 gånger dagligen (första veckan dock 1/2 tablett 2 gånger dagligen).

   Du bör dricka mycket när du använder Probecid vid giktbehandling.

   Vanlig dos för vuxna vid kombination med penicillin är 2 tabletter 2 gånger dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Probecid

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedelet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Illamående

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Coombs positiv hemolytisk anemi (en speciell typ av blodbrist)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Probecid ska förvaras

   Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är probenecid 500 mg.

   • Övriga innehållsämnen är gelatin, potatisstärkelse, kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, talk och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningsstorlek: Plastburk, 50 st tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   BioPhausia AB, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm

   Tillverkare

   Recipharm Stockholm AB, Jordbro


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Probecid®

  Tablett 500 mg 50 styck Burk

  • Varunummer: 518928
  • Tillverkare: BioPhausia AB

  154,03 kr

  Jämförpris: 3,08 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?