Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   PritorPlus

   80 mg/12,5 mg tabletter
   telmisartan/hydroklortiazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad PritorPlus är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder PritorPlus
   3. Hur du använder PritorPlus
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur PritorPlus ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad PritorPlus är och vad det används för

   Pritor Plus är en kombination av två aktiva ämnen, telmisartan och hydroklortiazid i en tablett. Båda dessa ämnen hjälper till att kontrollera högt blodtryck.

   • Telmisartan tillhör en grupp läkemedel, som kallas angiotensin-II-hämmare. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som gör att dina blodkärl blir trängre vilket i sin tur leder till att ditt blodtryck stiger. Telmisartan blockerar den här effekten av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks.

   • Hydroklortiazid hör till en grupp läkemedel som kallas tiaziddiuretika som orsakar ökad urinutsöndring, vilket även leder till en sänkning av ditt blodtryck.

   Högt blodtryck som inte behandlas kan orsaka kärlskador i flera organ, som i vissa fall kan leda till hjärtattack, hjärtsvikt, njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symptom innan skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att bekräfta att det är normalt.

   Pritor Plus används för att behandla högt blodtryck (essentiell hypertoni) hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras tillräckligt när enbart telmisartan används.

   2. Vad du behöver veta innan du använder PritorPlus

   Använd inte PritorPlus

   • om du är allergisk mot telmisartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot hydroklortiazid eller mot något sulfonamid-derivat

   • gravida kvinnor ska inte använda PritorPlus under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika PritorPlus, se Graviditet och amning).

   • om du har svåra leverproblem såsom gallstas eller gallvägsobstruktion (problem med avflöde av galla från levern och gallblåsan) eller någon annan svår leversjukdom

   • om du har en svår njursjukdom

   • om din läkare fastställer att du har låga kaliumnivåer eller höga kalciumnivåer i blodet som inte förbättras med behandling.

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och du behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du tar PritorPlus om något av ovanstående gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Pritor Plus om du har eller har haft något av följande tillstånd eller sjukdomar:

   • Lågt blodtryck (hypotoni) som gärna uppstår om du är uttorkad (kraftig förlust av kroppsvätska) eller om du har saltbrist på grund av diuretikabehandling (vätskedrivande behandling), saltfattig diet, diarré, kräkningar eller hemodialys.

   • Njursjukdom eller om du har genomgått en njurtransplantation

   • Njurartärstenos (förträngning på blodkärl som leder till en eller båda njurarna)

   • Leversjukdom

   • Hjärtproblem

   • Diabetes

   • Gikt

   • Förhöjda aldosteronhalter (vatten och saltansamling i kroppen tillsammans med obalans av olika mineraler i blodet).

   • Systemisk lupus erythematosus (även kallad ”lupus” eller ”SLE”) en sjukdom där kroppens immunsystem attackerar kroppen

   • Den aktiva substansen hydroklortiazid kan orsaka en ovanlig reaktion som orsakar försämrad syn och ögonsmärta. Detta kan vara symtom på ett ökat tryck i ditt öga, och kan inträffa inom timmar till veckor efter att du tagit PritorPlus. Det kan leda till ett permanent synnedsättning om tillståndet inte behandlas.

   • Om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar PritorPlus.

   Tala med läkare innan du tar PritorPlus:

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    - en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    - aliskiren.

    Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum. Se även information under rubriken “Använd inte PritorPlus”.

   • om du tar digoxin.

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. PritorPlus rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

   Behandling med hydroklortiazid kan orsaka störningar i elektrolytbalansen i din kropp. Typiska symtom på rubbad vätske- eller elektrolytbalans är muntorrhet, svaghet, orkeslöshet, sömnighet, rastlöshet, muskelsmärta eller kramper, illamående (sjukdomskänsla), kräkningar, trötthet i musklerna och onormalt snabb puls (snabbare än 100 slag per minut). Om du upplever något av dessa symptom ska du tala om det för din läkare.

   Du ska också tala om för din läkare om du upplever att huden är mer känslig för solljus, med symtom som solbränna (som rödhet, klåda, svullnad, blåsor) som utvecklas snabbare än normalt.

   Om du ska opereras eller sövas, ska du tala om för din läkare att du använder PritorPlus tabletter.

   PritorPlus kan vara mindre effektivt vid behandling för att sänka blodtrycket hos färgade patienter.

   Barn och ungdomar

   Användning av PritorPlus hos barn och ungdomar upp till 18 år rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och PritorPlus

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel Din läkare kan behöva ändra dosen på de andra läkemedlen eller vidta andra åtgärder. I vissa fall kan du behöva sluta ta något av läkemedlen. Detta gäller särskilt de läkemedel listade nedan om de tas samtidigt med PritorPlus:

   • Litiuminnehållande läkemedel för att behandla vissa typer av depression

   • Läkemedel förknippade med lågt kaliumvärde i blodet (hypokalemi) såsom diuretika (vätskedrivande läkemedel), laxermedel (t ex ricinolja), kortikosteroider (t ex prednison), ACTH (ett hormon), amfotericin (ett svampdödande medel), carbenoxolon (används vid behandling av munsår), penicillin-G-natrium (ett antibiotikum), salicylsyra och derivat

   • Kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott, saltersättningsmedel som innehåller kalium, ACE-hämmare som kan höja kaliumnivåerna i blodet

   • Hjärtmediciner (t ex digoxin) eller läkemedel som kontrollerar din hjärtrytm (t ex kinidin, disopyramid)

   • Läkemedel som används vid psykiska sjukdomar (t ex tioridazin, klorpromazin, levomepromazin)

   • Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, steroider, smärtstillande mediciner, läkemedel för att behandla cancer, gikt eller artrit och vitamin-D-tillskott.

   • Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även information under rubrikerna “Använd inte PritorPlus” och ”Varningar och försiktighet”).

   • Digoxin.

   PritorPlus kan öka den blodtryckssänkande effekten av andra läkemedel, eller läkemedel som kan sänka blodtrycket (t. ex. baklofen, amifostin). Dessutom kan lågt blodtryck förvärras av alkohol, barbiturater, narkotika och antidepressiva läkemedel. Du kan märka det som yrsel när du står upp. Du ska därför rådfråga din läkare om du behöver ändra dosen på något av dina andra läkemedel när du tar PritorPlus.

   Effekten av PritorPlus kan reduceras när du tar NSAID (icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel, t ex acetylsalicylsyra och ibuprofen).

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta PritorPlus före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. PritorPlus bör inte användas under  graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. PritorPlus rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa personer känner sig yra eller trötta när de tagit PritorPlus. Om du känner dig yr eller trött ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

   PritorPlus innehåller möjlksocker (laktos) och sorbitol

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du rådfråga din läkare innan du använder PritorPlus.


   3. Hur du använder PritorPlus

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en tablett per dag. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Du kan ta PritorPlus med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas ned med lite vatten eller någon annan alkoholfri dryck. Det är viktigt att fortsätta ta PritorPlus varje dag tills läkaren ger annat besked.

   Om din lever inte fungerar ordentligt bör normaldosen inte överstiga 40 mg/12,5 mg en gång dagligen.

   Om du använt för stor mängd av PritorPlus

   Om du av misstag tagit alltför många tabletter kan du få symtom som lågt blodtryck och hjärtklappning. Symtom som låg puls, yrsel, kräkningar, försämrad njurfunktion inklusive njursvikt har också rapporterats. På grund av innehållet av hydroklortiazid kan påtagligt lågt blodtryck och låga kaliumnivåer i blodet förekomma, vilket kan ge illamående, sömnighet och muskelkramper och/eller oregelbundna hjärtslag i samband med samtidig användning av digitalis eller vissa läkemedel mot rytmrubbningar. Kontakta din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning omedelbart.

   Om du har glömt att använda PritorPlus

   Bli inte orolig om du glömmer att ta en dos. Ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan som förut. Om du glömmer medicinen en dag ska du ta den vanliga dosen nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda doser.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling.

   Kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom:

   Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning”),  är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen hastig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem). Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) men extremt allvarliga och patienter ska sluta ta medicinen och omedelbart uppsöka läkare. Tillstånden kan vara dödliga om de inte behandlas. Ökad förekomst av sepsis har observerats med enbart telmisartan, men kan dock inte uteslutas för PritorPlus.

   Tänkbara biverkningar av PritorPlus:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Yrsel

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Minskande kaliumvärden, oro, svimning (synkopé), upplevelse av domningar, stickningar (parastesier), svindel (vertigo), snabb hjärtrytm (takykardi), hjärtrytmrubbningar, lågt blodtryck, plötsligt blodtrycksfall när du reser dig upp, andningssvårigheter (dyspné), diarré, muntorrhet, flatulens, ryggsmärta, muskelspasmer, muskelvärk, erektil dysfunktion (oförmåga att få eller bibehålla erektion), bröstsmärta, ökad urinsyranivå i blodet.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Inflammation i lungorna (bronkit), aktivering eller försämring av systemisk lupus erythematosus (en sjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen vilket orsakar ledsmärta, hudutslag och feber), halsont, inflammerade bihålor, nedstämdhet (depression), sömnsvårigheter (insomnia), nedsatt syn, andningssvårigheter, magsmärta, förstoppning, väderspänning (dyspepsi), illamående (kräkningar), inflammation i magen (gastrit), avvikande leverfunktion (japanska patienter löper större risk att få denna biverkan), hastig svullnad av huden och slemhinnor vilket även kan leda till döden (angioödem även med dödlig utgång), rodnad av huden (erytem), allergiska reaktioner som klåda eller utslag, ökad svettning, nässelutslag (urtikaria), ledvärk (artralgi) och smärta i armar och ben, muskelkramper, influensalik sjukdom, smärta, ökade nivåer av urinsyra i blodet, låga nivåer av natrium i blodet, ökade nivåer av kreatinin, leverenzymer eller kreatinfosfokinas i blodet.

   Biverkningar som rapporterats för en av de enskilda komponenterna, kan vara en möjlig biverkan med PritorPlus, även om de inte observerats i kliniska studier med detta läkemedel.

   Telmisartan

   Hos patienter som enbart använder telmisartan har dessutom följande biverkningar rapporterats:

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Övre luftvägsinfektion (till exempel halsont, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), urinvägsinfektioner, brist på röda blodkroppar (anemi), höga kaliumnivåer, långsam hjärtrytm (bradykardi), nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, svaghet hosta.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Sepsis** (som ofta kallas ”blodförgiftning” är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen som kan leda till döden), lågt antal blodplättar (trombocytopeni), ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), allvarliga allergiska reaktioner (till exempel överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag), låg blodsockerhalt (hos patienter med diabetes), orolig mage, eksem (en hudsjukdom), artros, seninflammation, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), somnolens.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Progressiv ärrbildning i lungvävnad (interstitiell lungsjukdom)**

   * Dessa biverkningar kan vara en tillfällighet eller ha samband med en mekanism som för närvarande inte är känd.

   **Det har rapporterats fall all av progressiv ärrbildning i lungvävnad vid behandling med telmisartan. Man vet dock inte om telmisartan är orsaken.

   Hydroklortiazid

   Hos patienter som enbart använder hydroklortiazid har dessutom följande biverkningar rapporterats:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Illamående, låg halt av magnesium i blodet.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Minskat antal blodplättar vilket ökar risken för blödning eller blåmärken (små lila‑röda prickar i hud eller annan vävnad orsakad av blödning), hög halt av kalcium i blodet, huvudvärk.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Förhöjt pH (rubbad syra–basbalans) på grund av låg kloridhalt i blodet.

   Biverkningar utan känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Inflammation i salivkörtel, hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer), minskat antal (eller till och med brist på) blodkroppar, inklusive lågt antal röda och vita blodkroppar, allvarliga allergiska reaktioner (t ex överkänslighet, anafylaktiska reaktion), minskad aptit eller aptitlöshet, rastlöshet, yrsel, dimsyn eller gulfärgat synfält, försämrad syn och ögonsmärta (möjliga tecken på akut närsynthet eller glaukom med sluten kammarvinkel), inflammation i blodkärl (nekrotiserande vaskulit), inflammerad bukspottkörtel, orolig mage, gulnad hud eller gulnade ögon (gulsot), lupusliknande syndrom (ett tillstånd liknande en sjukdom kallad systemisk lupus erythematosus där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen), hudsjukdomar såsom inflammerade blodkärl i huden, ökad känslighet för solljus, utslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, fjällande hud, feber (möjliga tecken på erythema multiforme), svaghet, njurinflammation eller försämrad njurfunktion, glykos i urinen (glykosuri), feber, försämrad saltbalans (elektrolytbalans), höga blodkolesterolnivåer, minskad blodvolym, ökade nivåer av glukos eller fett i blodet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur PritorPlus ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ta ut PritorPlus-tablett ur blisterförpackningen precis innan du ska ta den.

   Vid enstaka tillfällen har det yttre lagret av blisterförpackningen separerat från det inre lagret mellan facken för tabletterna. Du behöver inte vidta några åtgärder om detta händer.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är telmisartan och hydroklortiazid. Varje tablett innehåller 80 mg telmisartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, meglumin, mikrokristallin cellulosa, povidon, röd järnoxid (E172), natriumhydroxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), sorbitol (E420)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   PritorPlus 80mg/12,5mg tabletter är röda och vita, ovala tvåskiktstabletter präglade med kodnummer ’H8’.

   PritorPlus finns tillgängliga i tryckförpackning med 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter eller som endosblister innehållande 28 x 1 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bayer Pharma AG
   13342 Berlin

   Tyskland


   Tillverkare

   Bayer Pharma AG

   51368 Leverkusen

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België / Belgique / Belgien

   Bayer SA-NV

   Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

   Lietuva

   UAB Bayer

   Tel. +370 52 33 68 68

   България

   Байер България ЕООД

   Тел. +359 (0)2-424 72 80

   Luxembourg / Luxemburg

   Bayer SA-NV

   Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

   Česká republika

   Bayer s.r.o.

   Tel: +420 266 101 111

   Magyarország

   Bayer Hungária Kft.

   Tel.:+36-14 87-41 00

   Danmark

   Bayer A/S

   Tlf: +45-45 23 50 00

   Malta

   Alfred Gera and Sons Ltd.

   Tel: +356-21 44 62 05

   Deutschland

   Bayer Vital GmbH

   Tel: +49-(0)214-30 513 48

   Nederland

   Bayer B.V.

   Tel: +31-(0)297-28 06 66

   Eesti

   Bayer OÜ

   Tel: +372 655 85 65

   Norge

   Bayer AS

   Tlf. +47 23 13 05  00

   Ελλάδα

   Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

   Τηλ: +30 210 618 75 00

   Österreich

   Bayer Austria Ges. m. b. H.

   Tel: +43-(0)1-711 46-0

   España

   Bayer Hispania S.L.

   Tel: +34-93-495 65 00

   Polska

   Bayer Sp. z o.o.

   Tel.: +48-22-572 35 00

   France

   Bayer Health Care

   Tél: (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

   Portugal

   Bayer Portugal S.A

   Tel: +351-21-416 42 00

   Hrvatska

   Bayer d.o.o.

   Tel: + 385-(0)1-6599 900

   România

   SC Bayer SRL

   Tel.: +40 21 528 59 00

   Ireland

   Bayer Limited

   Tel: +353 1 299 93 13

   Slovenija

   Bayer d. o. o.

   Tel.: +386-1-58 14 400

   Ísland

   Icapharma hf.

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Bayer, spol. s r.o.

   Tel: +421 2 59 21 31 11

   Italia

   Bayer S.p.A.

   Tel: +39-02-397 81

   Suomi/Finland

   Bayer Oy

   Puh/Tel.: +358-20 785 21

   Κύπρος

   NOVAGEM Limited

   Τηλ: + 357 22 48 38 58

   Sverige

   Bayer AB

   Tel: +46-(0)8-580 223 00

   Latvija

   SIA Bayer

   Tel: +371 67 84 55 63

   United Kingdom

   Bayer plc

   Tel: +44-(0)1 18 206 30 00

   Denna bipacksedel ändrades senast 10/2018

   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbsida http://www.ema.europa.eu/.  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  PritorPlus

  Tablett 80/12,5 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 518261
  • Tillverkare: Bayer AB

  279,85 kr

  Jämförpris: 2,86 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?