Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Primperan

   10 mg Tabletter
   Metoklopramid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Primperan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Primperan
   3. Hur du använder Primperan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Primperan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Primperan är och vad det används för

   Primperan är ett antimetikum (medel mot kräkningar och illamående) som hämmar illamående och kräkningar genom sin effekt på hjärnan, samtidigt som mag-tarmkanalens rörelseaktivitet förbättras.


   Primperan används vid illamående och kräkningar, t.ex. i samband med migränanfall, vid tillstånd med nedsatt rörelseaktvitet i mag-tarmkanalen, vid sura uppstötningar.

   Primperan används också vid undersökning av magsäck och tunntarm med hjälp av rörformigt instrument, ett gastroskop, och vid röntgenundersökning av tunntarmen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Primperan

   Använd inte Primperan

   - om du är överkäsnlig (allergisk) mot metoklopramid eller något av övriga innehållsämnen i Primperan.

   - till barn under 1 år

   - om du tidigare har haft ofrivilliga muskelryckningar (tardiv dyskinesi)

   - om du har blödningar eller hiner i mag-tarmkanalen

   - om du använder levodopa, ett läkemedel vid Parkinsons sjukdom (se även “Användning av andra läkemedel”)

   - om du har misstänkt eller bekräftad tumör i binjuremärgen.

   Varningar och försiktighet

   - om du är epileptiker eftersom Primperan kan nedsätta tröskeln för epileptiska anfall

   - om du har nedsatt lever- eller njurfunktion;dosen kan behöva minskas

   - om du har högt blodtryck

   Andra läkemedel och Primperan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Effekten vid samtidigt intag av andra läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Primperan t.ex.

   - levodopa, ett medel vid Parkinsons sjukdom (se även Använd inte Primperan:)

   - atovakvon,ett medel mot en viss typ av lunginflammation och malaria.

   - ciklosporin, ett medel som undertrycker immunförsvaret

   - suxameton eller mivakurium, muskelavslappnande medel

   - digoxin, en hjärtmedicin


   Samtidig behandling med vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar (s.k. neuroleptika) samt läkemedel som påverkar nervsystemet såsom sömnmedel, vissa allergimediciner, vissa smärtstillande läkemedel, ångestdämpande läkemedel och läkemedel som minskar rörligheten i mag-tarmkanalen (s.k antikolinergika) kan påverka eller påverkas av behandling med Primperan. Det är därför viktigt att du talar om för din läkare om du använder andra läkemedel.


   Primperan tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Primperan med mat, dryck och alkohol

   Primperan bör inte kombineras med alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Det finns en risk att fostret påverkas vid användning av primperan under graviditet.

   Primperan utsöndras i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Primperan kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner eftersom dåsighet kan uppkomma.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Primperan

   Använd alltid Primperan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tabletterna tas vanligen före måltid.


   Vuxna:

   Illamående och kräkningar

   1-2 tabletter 3 gånger per dygn.


   Sura uppstötningar

   1 tablett före måltid och vid sänggående


   Nedsatt rörelseaktivitet i mag-tarmkanalen

   2 tabletter 1-2 gånger dagligen.


   Röntgenundersökning av tunntarmen

   2 tabletter 3-10 minuter före intag av kontrastvätska.


   Användning för barn och ungdomar

   Primperan rekommenderas inte till barn och ungdomar.


   Det angivna dosintervallet ska respekteras även om kräkningar förekommer strax efter ett intag av en dos.


   Primperan kan orsaka muntorrhet, vilket medför en ökad risk för karies (hål i tänderna). Tänderna bör därför rengöras noggrant med fluortandkräm 2 gånger per dag under behandling med Primperan.


   Om du upplever att effekten av primperan är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.


   Om du använt för stor mängd av Primperan

   Om du har fått i dig för mycket läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Om du har glömt att använda Primperan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Primperan

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Primperan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan förekomma:


   Vanliga (mer än 1 person av 100 drabbas):

   Dåsighet, allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, kraftlöshet, diarré, menstruationsstörningar, mjölkflöde ur brösten även utan amning, förstoring av bröstkörtlarna hos män. Extrapyramidala reaktioner som t.ex. onormala muskelspänningar (dystoni), rörelsesvårigheter (dyskinesi) oförmåga att sitta still (akatisi), onormala rörelser av huvud och hals (Parkinsons syndrom) kan förekomma speciellt hos barn och ungdomar, men försvinner då man avslutar behandlingen.


   Mindre vanliga:

   Depression, ofrivilliga muskelryckningar (tardiv dyskinesi) vid eller efter långtidsbehandling speciellt hos äldre, muntorrhet, hudutslag, förvirring, hallucinationer, minskad medvetenhetsgrad.


   Sällsynta (mindre än 1 person av 1000 drabbas):

   Blodtryckförändringar, nässelutslag.


   Mycket sällsynta:

   Kramper, neuroleptiskt syndrom, methemoglobinemi (blodsjukdom) speciellt hos nyfödda, sulfhemoglobinemi (blodsjukdom) främst i samband med samtidig behandling med höga doser av svavel-frisättande läkemedel, hjärtstillestånd, långsam hjärtverksamhet och hjärtblock speciellt vid intravenös administrering.


   Primperan kan i likhet med vissa andra läkemedel orsaka s.k. malignt neuroleptiskt syndrom, som karakteriseras av t.ex. hög feber (≥38 ºC) och svettningar, muskelstelhet samt blodtryckssvängningar. Om du får några av dessa symtom, bör du omedelbart kontakta läkaren då behandlingen eventuellt måste avbrytas.


   Tecken på methemoglobinemi är bl.a. trötthet, blekhet, yrsel, öronsusning, huvudvärk, hjärtklappning, blå läppar och fingrar samt andnöd. Om du får några av dessa symtom, bör du omedelbart kontakta läkaren då behandlingen eventuellt måste avbrytas.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Primperan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25ºC.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är vattenfri metoklopramidhydroklorid

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 76 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Primperan tabletter 10 mg är vita med brytskåra och säljs i blisterförpackningar på 30,40,90 och 100 tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   Sanofi Aventis- koncernen   Denna bipacksedel ändrades senast

   17 april 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Primperan

  Tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 529822
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?